Нові надходження до відділу читальної зали.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за квітень 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження квітень 201063.3(4УКР)2
У-45
	Україна і світ [Текст] : стародавні цивілізації (з давніх часів до 500 р. до н. е.). [Т. 1] / керівники проекту: А. В. Толстоухов ; : В. О. Зубанов, Н. М. Артем'єва ; редкол.: М. Ю. Відейко ;  О. А. Корнієвський ; упоряд. тому: М. Г. Белік ;  Г. Б. Войцехівська. - К. : КРІОН, 2009. - 216 с. : іл.

63.3(4УКР)2
У-45
Україна і світ [Текст] : стародавні цивілізації (з давніх часів до 500 р. до н. е.). [Т. 1] / керівники проекту: А. В. Толстоухов ; : В. О. Зубанов, Н. М. Артем'єва ; редкол.: М. Ю. Відейко ; О. А. Корнієвський ; упоряд. тому: М. Г. Белік ; Г. Б. Войцехівська. - К. : КРІОН, 2009. - 216 с. : іл.

Це багатотомне науково-популярне видання. Мета якого - розповісти про переплетіння історії та культури народів світу, про розквіт і згасання давніх цивілізацій, найбільш видатні події і постаті, які впливали на хід історії. Незвіданий світ історії народів, які населяли територію України в стародавні часи, розкривається перед читачем на фоні подій світової історії.
63.3(4УКР)
С30
Семененко, Валерій Іванович.
Історія України: Прихована правда: Від козацьких часів до сьогодення [Текст] : постаті, події, коментарі / В. І. Семененко. - К. : Школа, 2009. - 400 с. : кол.іл.

Більшість історичних подій, як і визначних діячів України, про яких ідеться у книзі, добре відомі широкому загалу. Проте біографічні подробиці життя й діяльності багатьох із них тривалий час з різних причин перебували за сімома замками. Автор ніби зриває ці замки, відтворюючи складний внутрішній світ, мотиви поведінки, найтонші душевні порухи тих чи інших осіб. Проте перед читачем постаютьживі, а не присипані хрестоматійним пилом догматизму чи нарцисизму особи, зі всіма чеснотами і вадами...

63.3(4УКР)
С30
Семененко, Валерій Іванович.
	Історія України: Прихована правда: Від козацьких часів до сьогодення [Текст] : постаті, події, коментарі / В. І. Семененко. - К. : Школа, 2009. - 400 с. : кол.іл.63.3(4)
К65
Копійка, Валерій Володимирович.
	Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л. В. Губерський. - К. : Знання, 2009. - 752 с. : іл, табл.

63.3(4)
К65
Копійка, Валерій Володимирович.
Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л. В. Губерський. - К. : Знання, 2009. - 752 с. : іл, табл.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком 21 ст. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає змогу розкрити закономірності й послідовність євро інтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага приділена проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтеграційних процесів у Європі.
66.3(4УКР)
Г20
Гарин, Игорь Иванович.
Что ждет Украину [Текст] : оптимистические прозрение скептика / И. И. Гарин. - Х. : Торсинг плюс, 2009. - 288 с.

Мета цієї книги - з'ясувати природу процесів, що відбуваються в Україні та їх можливих наслідків для українського народу, дати політологічні прогнози "майбутнього, яке витікає з минулого". Майбутнє України - це не тільки ефективна економіка… Перш за все, це новий світогляд самих українців, висока духовність, великі ідеали. Україну чекає саме те, що переважає в свідомості суспільства та еліти. Важливе завдання української еліти - трансформація свідомості народу відповідно до часу, тобто його орієнтація на велике майбутнє, а не на сумне минуле.

66.3(4УКР)
Г20
Гарин, Игорь Иванович.
	Что ждет Украину [Текст] : оптимистические прозрение скептика / И. И. Гарин. - Х. : Торсинг плюс, 2009. - 288 с.86.2
Л82
Лубський, Володимир Іонович.
	Історія релігій [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Лубський, М. В. Лубська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - 2-е вид., допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 776 с. : іл

86.2
Л82
Лубський, Володимир Іонович.
Історія релігій [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Лубський, М. В. Лубська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - 2-е вид., допов. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 776 с. : іл

У підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий матеріал з історії релігії - одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу в підручнику - толерантне ставлення як до релігії, так і до вільнодумства.