Нові надходження до відділу читальної зали.
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


Нові надходження до відділу читальної зали  
за липень 2010

Головна > Про бібліотеку > Відділи > Відділ читальної зали > Нові надходження липень 2010


88
Д40
	Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології [Текст] : монографія / С. В. Бондар, О. Т. Губко [та ін.] ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 224 с.

88
Д40
Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології [Текст] : монографія / С. В. Бондар, О. Т. Губко [та ін.] ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 224 с.

Cтатті колективної монографії, що підготовлені співробітниками лабараторії історії психології ім. В.А. Роменця, охоплюють проблематику психологічної історії українського народу, починаючи з міфологічних зразків свідомості, найглибшої історичної памяті, з висвітленням психологічних процесів періоду Княжлї доби, становленням освіти і психологічної науки у 17-19 ст., розвитку теоретичних течій психологічної науки, особливостей змін свідомості в екстремальних ситуаціях у 20 ст. та ін., проблеми етичних цінностей в українському суспільстві у 20 ст.
65.9(4УКР)24
М 38
Машика, Юрій Вікторович.
Особливості територіальної організації зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону [Текст] : монографія / Ю. В. Машика ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Ужгород : Ліра, 2009. - 216 с. : рис., табл.

У монографії досліджено особливості організації зайнятості в умовах адаптації економіки регіону до ринкових відносин. Обгрунтовано інституційні засади розвитку трудозайнятості в трансформаційній економіці, а також методичні підходи до аналізу трудового потенціалу в умовах становлення ринку праці за видами економічної діяльності. Здійснено аналіз використання соціально-трудового потенціалу в умовах поглиблення ринкових реформ. Досліджено особливості трансформації зайнятості населення за видами економічної діяльності та вплив безробіття і міграційних процесів на використання трудового потенціалу в розрізі природоекономічних зон регіону. З нових концептуальних позицій, на основі стратегічних цілей і орієнтирів, розроблено прогнозні сценарії зростання виробництва регіонального валового продукту за рахунок додаткового залучення мігрантів, які працюють в зарубіжжі, та розширення на цій основі трудового потенціалу регіону.

65.9(4УКР)24
М 38
Машика, Юрій Вікторович.
	Особливості територіальної організації зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону [Текст] : монографія / Ю. В. Машика ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Ужгород : Ліра, 2009. - 216 с. : рис., табл.67.9(4УКР)300
Т 56
Томенко, Микола Володимирович.
	Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України [Текст] : монографія / М. В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Київський університет, 2010. - 300 с.

67.9(4УКР)300
Т 56
Томенко, Микола Володимирович.
Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України [Текст] : монографія / М. В. Томенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Київський університет, 2010. - 300 с.

Монографія присвячена актуальним питанням сучасного політичного конституціоналізму. Розглядаються етапи становлення конституціоналізму крізь призму пошуку стратегічних пріоритетів України, основні категорії і складові політологічного аналізу конституційних процесів. Запропоновано цілісну політологічну концепцію конституціоналізму, яка фокусується на інституційній ефективності та пояснює кризові явища, наявні у сучасній українській політиці.
76.17
Ч-49
Черниш, Наталія Іванівна.
Нариси з історії світової енциклопедичної справи [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Черниш . - К. : Наша культура і наука, 2009. - 212 с.

Досліджено основні етапи становлення та розвитку енциклопедичної справи у світі. Подано грунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедії різних країн - "Британіку", "Американу", "Большую Советскую энциклопедию", "Большую Российскую энциклопедию", оригінальні довідкові праці видавничих фірм "Ларусс" і "Ф.А.Брокгауз". Висвітлено історію їх створення, виокремлено та проаналізовано характерні риси структури та змісту, які вирізняють ці видання у масиві аналогічних довідників. Значну увагу приділено досвілу, накопиченому видавничими колективами енциклопедій, що може прислужитися українським видавцям при опрацюванні та виданні нових національних довідкових праць.

76.17
Ч-49
Черниш, Наталія Іванівна.
	Нариси з історії світової енциклопедичної справи [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Черниш . - К. : Наша культура і наука, 2009. - 212 с.67.9(4Укр)7
Ш49
Шеремет, Антон Петрович.
	Методика розслідування надзвичайних подій [Текст] : монографія / А. П. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород : ІВА, 2009. - 224 с. : портр.

67.9(4Укр)7
Ш49
Шеремет, Антон Петрович.
Методика розслідування надзвичайних подій [Текст] : монографія / А. П. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород : ІВА, 2009. - 224 с. : портр.

У моногафії досліджуються правові основи розслідування та відвернення найнебезпечніших надзвичайних подій: вибухів і пожеж, аварій на залізницях і катастроф на авіаційних лініях. Стосовно кожного із цих видів подій висвітлюється методика їх розслідування, особливості провадження слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Показано специфіку підготовки і провадження різних експертних досліджень. Подаються засоби і методи профілактики згаданих надзвичайних подій.
65.9(4УКР)
Г 28
Геєць, Валерій Михайлович.
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку [Текст] : монографія / В. М. Геєць ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. и.], 2009. - 864 с. : табл.

Монографія є результатом міждисциплінарного дослідження проблем взаємодії та партнерства суспільства, держави й економіки, що є однією з фундаментальних ідей даної роботи. Автор, застосовуючи феноменологічний підхід, проаналізував і розкрив сутність існуючого в суспільстві, державі й економіці спільного та суперечливого і відповідно до цього визначена роль особистісно-людського фактора у їх трансформації, що дозволило розширити зміст процесів трансформації, враховуючи економічні і соціальні підходи й методи. Розкрито вплив глобалізації на внутрішній ринок країни у взаємодії світового та національного з використанням стратегій співпраці. Обгрунтовано ендогенно орієнтовану модель розвитку, спираючись на яку можливо забезпечити новий його виток - до суспільства й економіки знань, що умотивовують креативність дій, без яких неможливо буде подолати барєри на шляху глибоких і непередбачуваних майбутніх змін в умовах, коли в суспільстві - політична нестабільність і конфлікт з економікою, а у самій економіці - дефіцит ресурсів і жорстка конкуренція; в природі - надмірне анторопогенне навнтаження і зміна клімату, а в психології, що є головним для життєдіяльності людини, - заміна традиційних причинно-наслідкових звязків неочікуваними новими, де віртуальне уявлення починає домінувати над реальним.

65.9(4УКР)
Г 28
Геєць, Валерій Михайлович.
	Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку [Текст] : монографія / В. М. Геєць ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. и.], 2009. - 864 с. : табл.