Квітень 2007 р.

91.9:76.12(4УКР)
Г13
Газети у фондах наукових бібліотек м. Львова (1990-2000 рр.): Каталог/ Уклад. Ю.О. Романишин та ін.; Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. -Львів, 2004. -192 с.

До каталогу увійшла інформація про газетні збірки найбільших бібліотек м. Львова. Подано інформацію про назви газет, місце видання, місце зберігання, наявні роки.
Для наукових працівників, викладачів і студентів, бібліотечних працівників, літераторів і журналістів.
91.9: 78.5(4УКР)
Г37
Михайло Васильович Геращенко : Біобібліогр. нарис/ Уклад. І.П. Цибенко; Національна парламентська бібліотека України. -К., 2006. -22 с.: портр.

Бібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності професора Київського національного університету культури і мистецтв, відомого українського бібліографознавця Михайла Васильовича Геращенка.
Видання адресується викладачам, аспірантам, студентам, працівникам наукових бібліотек, усім, кого цікавлять питання розвитку вітчизняної бібліографії.


63.3(4УКР)
І 90
Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енцикл. довідник/ Авт.-упоряд. О.І. Гуржій та ін.. -К.: Вид-во гуманітарної літ-ри, 2004. -520 с.

Перше енциклопедичне видання, присвячене історії війн і збройних конфліктів, які безпосередньо чи опосередковано стосуються українського народу. Значна увага приділена постатям вітчизняних полководців, керівників національних змагань, а також розвитку воєнного мистецтва в Україні.
Розраховане на всіх, хто цікавиться історією.
91.9: 83.3(4УКР)6
К75
Григорій Кочур : Біобібліогр. покажч.: У 2-х ч.. Ч. 1/ Редкол.: Б. Якимович та ін., Уклад.: Г. Домбровська , З. Домбровська, Наук. ред., передм. Р. Зорівчак; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Наукова бібліотека. -2-е вид., доопряцьоване і доп.. -Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2006. -264 с.: портр.

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про життєвий творчий шлях видатного українського перекладача, перекладознавця, поета Григорія Порфировича Кочура. Зібрані матеріали відображають багатогранність таланту Г.Кочура.
Для науковців, перекладачів, мовознавців, викладачів, учителів, бібліотекарів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української культури, літератури, перекладу.
92(4УКР)+ 67.9(УКР)75я2
С91
Сучасний нотаріат України. . Вип.1/ Автор - упоряд. В.В. Болгов . -К.: Болгов Медія центр, 2005. -512 с.: кол.іл.

Сучасний нотаріат України, авторитет якого складно переоцінити в умовах побудови демократичної і правової держави, сьогодні став не тільки однією з головних сторін у правовому полі нашої країни, але й важливою життєвою необхідністю в усіх сферах діяльності суспільства
91.9:20.1(4УКР)
У45
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство: Бібліогр. покажчик за 2000 рік/ Уклад. В.Г. Денисюк, Н.І. Кошик; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. -Львів, 2005. -328 с.

Щорічний бібліографічний покажчик відображає наукову і науково-популярну літературу, видану в нашій країні і за рубежем, про природні умови і ресурси Карпат, їх раціональне використання і відтворення, соціально-економічний розвиток, історію, археологію, етнографію, сакральне мистецтво. лінгвістичні особливості даного регіону.
Розрахований на вчених, спеціалістів народного господарства, бібліотекарів, студентів.