Нові надходження
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
бесплатный проигрыватель windows media player 12 скачать бесплатно без регистрации | Каталог банков кредит наличными Москва Газпромбанк Kreditovik


Березень 2008

78.34(4УКР)
Б90
Булатова С.
Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] / С.О.Булатова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : НБУВ, 2006. - 336 с. : іл. - Імен. покаж.: С. 320-330.

Монографія присвячена історії бібліотечного зібрання роду польських магнатів Яблоновських, що зберігається в фондах Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського. В дослідженні проаналізований значний обсяг першоджерел з українських і польських книго- та архівосховищ, у додатках представлені описи власницьких книжкових знаків у виданнях зібрання.
Для істориків, книгознавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою України і Польщі.
91.9: 85.15(2)
Д67
Донець О.
Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1923-1958) [Текст] : каталог / О.М.Донець ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : НБУВ, 2006. - 162 с. : іл. - Укр., рос. мовами. - Покаж.: С. 127-154 . - Бібліогр.: С. 155-160.

Каталог є першим в Україні науково-бібліографічним виданням, що презентує зібрання радянського лубка 1923-1958 рр. із фондів відділу образотворчих мистецтв НБУВ. Він містить відомості про історію та основні етапи розвитку цього виду масової друкованої графіки, допоміжний довідковий апарат та ілюстрований додаток.
Видання розраховане як на спеціалістів, так і на широкий загал зацікавлених українською та російською культурою радянського періоду.
72.4(4УКР)
І 90
Історія Національної академії наук України (1941-1945) [Текст] / Нац. акад. наук України. - К. : [б. и.], 1998 - . - (Джерела з історії науки в Україні).
Ч. 1 : Документи і матеріали / упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.] ; пер. з нім. Н. І. Малолєтова. - 2007. - 808 с. : фото. - Текст укр., рос. - Бібліогр. у підрядк. прим.

Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, мемуарні джерела, що характеризують діяльність АН УРСР у період 1941-1945 рр.
Для науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.
72.4(4УКР)
І 90
Історія Національної академії наук України (1941-1945) [Текст] / Нац. акад. наук України. - К. : [б. и.], 1998 - . - (Джерела з історії науки в Україні).
Ч. 2 : Додатки / упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.] . - 2007. - 576 с. - Текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці тем. - Покаж.: С. 529-565.

До цієї чатини збірника включено "Додатки" та науково-довідковий апарат до обох частин, що є науковими розробками колективу Інституту архівознавства.
Книга розрахована на науковців, істориків, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.
63.3(4)624
К31
Кашеварова Н.
Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны [Текст] : справочник - указатель архивных документов из киевских собраний / Н. Г. Кашеварова, Н. И. Малолетова ; Нац. б-ка Украины им. В.И.Вернадского [и др.]. - К. : [б. и.], 2006. - 578 с. - Указ.: С. 429-578.

У довіднику розкривається склад і зміст київського, найбільшого з відомих, масиву документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга. Довідник містить поглиблену інформацію про діяльність Штабу як в окупованих східних, так і в західних областях Європи.
Розрахований на широке коло дослідників історії Третього рейху.
78.34(4УКР)
Ц56
Ціборовська-Римарович І.
Родові бібліотеки Правоборежної України ХVІІІ століття ( Вишневецьких-Мнішеків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан [Текст] : монографія / І.О.Ціборовська-Римарович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : НБУВ, 2006. - 396 с. : іл. - Бібліогр.: -С. 203-239 .

Монографію присвячено історії трьох родових шляхетських бібліотек, які постали в Україні у ХVІІІ ст.. - князів Вишневецьких - графів Мнішеків із Вишневецького замку, магнатів Потоцьких із Тульчинського маєтку та шляхтичів Мікошевських із Трусилівки на Волині, - і формувалися під впливом ідеї доби Просвітництва.
Книга розрахована на широке коло фахівців гуманітарного профілю та всіх, хто цікавиться історією книги й історією культури України і Польщі.