Нові надходження
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
лучший проигрыватель windows media player 12 скачать бесплатно без регистрации | плитка мозаика


Травень 2008

К 74.58
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти = Modern informational technologies and innovative methods of training of well-qualified specialists at the international market of higher education : міжнар. наук. вісник : зб. наук. ст. за матеріалами ХІV Міжнар. наук.- практ. конф. 17-20 кв. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина)/ М-во освіти і науки України, ЗакДУ; редкол.: Ф. Г. Ващук [та ін.] ; упоряд. К. Мовчан. -Ужгород: Ліра, 2007.-314 c. :z-табл..

Перша частина рекомендаційного бібліографічного покажчика містить документи щодо сучасних технології навчання, які застосовуються, починаючи із середньої школи і закінчуючи вищою ланкою освіти. Матеріал згруповано у 8 основних розділах. Це книги, монографії, навчальні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань України та Російської Федерації, що були опубліковані протягом останніх чотирьох років і надійшли до фондів ДНПБ України ім.. В.О. Сухомлинського 2002-2005 рр. Покажчик адресований учителям, викладачам професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівникам бібліотек освітянської галузі.
91.9:85.9(4УКР)
С13
Савченко І.В.
Українські нотні видання 1917-1923 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : науковий каталог/ І.В.Савченко; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2007. - 384 c. - (З історії музичної спадщини України).

У ретроспективному науковому каталозі "Українські нотні видання 1917- 1923 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" представлено бібліографічну інформацію про масив українських нотних видань зазначеного періоду. Книга містить довідково-допоміжний апарат. Видання призначене для дослідників української культури, мистецтвознавців, музикознавців, музикантів-виконавців, педагогів, істориків, бібліографів, працівників музеїв, видавництв.
76.11
Г 56
Гнатенко Л.
Слов'янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог/ Л.А. Гнатенко. - К., 2003. - 354 с. + Додатки: с. 189-354.

У виданні представлено наукові археологічні описи та кодиколого-орфографічні дослідження 35-ти слов'янських кириличних рукописних кодексів та уривків ХІV ст.. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з розширеним науково-довідковим апаратом. Розраховано на археологів, істориків, літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців, архівознавців, на викладачів та студентів гуманітарних факультетів.
81.411.1
У 45
Український орфографічний словник : Орфографічний словник української мови: Близько 143 000 слів/ Український мовно- інформаційний фонд; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Уклали: М.М. Пещак, В.М. Русанівський. В.В. Чумак, І.В. Шевченко та ін.; За ред. Л.М. Полюга. - 3- тє, перероб. і доп.. - К.: Довіра, 2002. -1008 с.. -(Словники України).

Нове видання академічного орфографічного словника відображає лексику української літературної мови початку ХХІ століття. Обсяг словника - близько 170 тисяч слів. Словник є нормативним виданням, в якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика узгодженні з принципами сучасного українського правопису. Розрахований на широкого користувача: вчителів та школярів, викладачів та студентів, науковців, ділових людей, службовців, письменників, журналістів, працівників видавництв, усіх, хто вивчає українську мову та цікавиться нею.
91.9: 63.3(4УКР-2К)
І-90
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : наук.-допом. бібліогр. покаж. у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року : у 3-х т., 14-ти кн./ Кн. палата України ім. І. Франка, Ін-т історії України, Нац. акад. наук України. - 2006.
Т. 1 : Хронологічний літопис міста Києва, кн. 1 : Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року/ редкол.: М. І. Сенченко та ін. ; уклад. Н. А. Дехтярьова ; пер. на англ. А. А. Серейська. - 2006. - 396 c.

Покажчик вміщує полімовні бібліографічні відомості про книжкові та періодичні видання, що вийшли на терені України і за її межами та висвітлюють історію міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. Видання адресовано науковцям, релігіознавцям, служителям храмів різних конфесій, історикам, архітекторам, краєзнавцям, вчителям та усім, хто цікавиться проблемами історії та культури міста Києва.