Червень 2005 р.

Шевчук Світлана Володимирівна. Ділове мовлення для державних службовців/ С.В. Шевчук. -К.: Літера ЛТД, 2004. -400 с.

Мета пропонованої книги – допомогти державним службовцям досконало оволодіти українською літературною мовою. Видання підготовлено відповідно до Національного стандарту України “Державна уніфікована система документації ” ДСТУ 4163-2003. Книга стане у пригоді всім, хто не байдужий до української мови й хоче оволодіти мистецтвом ділового спілкування.

Політологічний енциклопедичний словник. А - Я/ НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Українська асоціація політологів; За ред. Ю.С. Шемчушенко, В.Д. Бабкін, В.П. Горбатенко; Упоряд. В.П. Горбатенко. -2-е вид., доп. і перероб.. -К.: Генеза, 2004. -735 с.

Словник є першим в Україні фундаментальним виданням подібного типу в галузі політології. Більш як 1000 термінів та персоналій словника дають досить широке уявлення про стан і досягнення сучасної світової й вітчизняної політології та про її термінологічний апарат. Розраховано на вчених, політиків і державних службовців, викладачів і студентів, усіх кого цікавлять соціально-гуманітарні науки.

Капельгородська Нонна. Кіномистецтво України в біографіях : (Кінодовідник)/ Н. Капельгородська, Є. Глущенко, О. Синько. -К.: АВДІ, 2004. -712 с.

У цій книзі, створеній групою ентузіастів, вперше подано бібліографічні відомості про людей усіх кінематографічних професій, які збагатили своєю працею вітчизняне кіно і телебачення ХХ-ХХІ століття. Пропонуються дані про 5500 осіб.

Російсько-український зовнішньоторговельний і зовнішньоекономічний словник = Русско-украинский внешнеторговый и внешнеэкономический словарь/ Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України; Уклад.: Н.П. Башнякова, В.М. Бріцин, Г.П. Вишневська та ін. -К.: Вища школа, 2004. -735 с.. -Текст укр., рос. мовами.

У словнику подано найуживаніші сучасні зовнішньоторговельні й зовнішньоекономічні терміни російською мовою та їхні українські повідники. Для працівників зовнішньоекономічних та зовнішньоторговельних установ, видавництв, радіо і телебачення, викладачів, студентів, учителів.

Російсько-український словник. А-Я / Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; І.О. Анніна, Г.Н. Горюшина, І.С. Гнатюк та ін.; За ред. В.В. Жайворонок. -К.: Абрис, 2003. -1424 с.

Новий академічний “Російсько-український словник” охоплює широке коло загальновживаної лексики, відповідає сучасним правописним нормам і є най вірогіднішим довідником при перекладі російських текстів різних жанрів українською мовою. Він відбиває зміни у лексичному складі двох мов, покликані суспільно-політичними, економічними та культурними зрушеннями останніх десятиріч.

Друковані засоби масової інформації України: Довідник: У 2-х ч./ Книжкова палата України. -К.: Книжкова палата України, 2003 - Ч. 1: Газети: Станом на 1 вересня 2003 року (2561 назв)/ Відп. за вип. О.Л. Щеглова, Уклад. О.Л. Щеглова, Н.О. Вербівська. -2003. -372 с.

Друковані засоби масової інформації України: Довідник: У 2-х ч./ Книжкова палата України. -К.: Книжкова палата України, 2003 - Ч. 2: Журнали: Станом на 1 вересня 2003 року (2198 назв)/ Відп. за вип. Л.Є. Дем'янова, Уклад. Л.Є. Дем'янова, О.С. Дятлова, За участю С.В. Буряк, Т.П. Наумчук, Н.Є. Полосухіна, Г.І. Піпіч. -2003. -328 с.

Довідник (у двох частинах) містить інформаційні відомості про періодичні та продовжувані видання : газети, журнали, збірники, бюлетені, бібліографічні видання та календарі книжкового типу, що видані в Україні впродовж 2002-2003 років. Розрахований на працівників видавництв, редакцій друкованих засобів масової інформації, бібліотек та широке коло користувачів інформації.