Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3349

доброго дня шановні працівники бібліотеки ,з наступаючими вас святами, допоможіть будь ласка знайти інформацію з керування документаційними процесами-складова та функції управління ,щиро вдячна

Вікторія
2010-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді. Література, яку ми пропонуємо, є у фондах нашої бібліотеки:

Архівна справа і діловодство в Національній Академії наук України [Текст] : зб. законодав. актів, нормат. і метод. док. з архів. справи і діловодства / авт.-уклад.: Л. А. Дубровіна ; Л. Є. Варшавська, 2002. - 168 с.

Архівознавство [Текст] : Підручник / Держ. комітет архівів України; Український науково-дослідний ін-т архівної справи та документознавства; За заг. ред. Я. Калакура, І. Матяш, 2002. - 356 с.

Кулаков С.А. Репрографічне відтворення бібліотечних і архівних документів [Текст] : (Метод. реком.) / С.А. Кулаков, 2004. - 118 с.

Новікова, Галина Михайлівна. Збереження документів у бібліотеках і архівах [Текст] : Метод. рекомендації / Г.М.Новікова, 2006. - 56 с.

Хрестоматія з архівознавства [Текст] : Навч. посібник / Укр. наук.-досл. ін-т архівної справи та доку ментознавства, 2003. - 408 с.

Бездрабко В.В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства [Текст] / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 8-22

Шевченко О. Реалізація функції контролю в управлінні архівною справою [Текст] / О. Шевченко // Юридична Україна. - 2009. - № 8. - С. 53-56

Шевченко О. Розвиток архівної справи в Україні: прогноз і перспективи [Текст] / О. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 4. - С. 37-39.

Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).


Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики [Текст] : справочное издание. - К. : Довіра, 2003. - 624 с. + Додатки. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства [Текст] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Загорецька О.М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67.
Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 28 – 30.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.2010-12-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3348

де я можу знайти електронний варіант навчального посібника Університетська освіта Аніловська, Марушко, Томаневич

Ірина
2010-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання в електронному варіанті не знайдено. Цей навчальний посібник є у фондах нашої бібліотеки:

74.58 А67
Аніловська Г.Я. Університетська освіта : навч. посіб./ Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-376 c. :z-табл.. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр.: с. 195-199.
2010-12-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3347

Добрий день.
Допоможіть будь ласко, підібрати список літератури за темою "Фінансова стійкість підприємства, та шляхи її забезпечення.
Заздалегідь спасибі.

Гриненко Анжеліка Едуардівна
2010-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Азаренкова, Галина Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко, 2009. - 304 с.

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : Навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін, 2005. - 240 с.

Бланк, Игорь Александрович. Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк, 2003. - 496 с

Власова, Наталія Олексіївна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова, 2007. - 272 с.

Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : Монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова, 2004. - 156 с.

Філімоненков, Олександр Сергійович. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посіб. / О.С. Філімоненков, 2005. - 396 с.

Фінансовий стан субєктів малого підприємництва [Текст] : Статист. бюлетень / уклад. О. В. Василик ; І. П. Зуй ; відп. за вип. В. О. Саблукова, 2003. - 24 с.

Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 99-104.

Федоренко В.Г. Фінансовий стан і інвестиційна привабливість підприємства [Текст] / В.Г. Федоренко, Е.Р. Якушев, Т.В. Гаврилова // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - №18. - С. 24-27.

Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 113-117.

Русин Л. Модель розраунку чистої теперішньої вартості [Текст] : общественно-политическая литература / Л. Русин // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. - 2004. - Вип.4. - С. 88-92.

Жук І.М. Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні [Текст] : общественно-политическая литература / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 4-11.

Черниш С.С. Аналіз стратегічного розвитку підприємства в умовах фінансової нестабільності [Текст] / С.С. Черниш // Економіка АПК. - 2007. - № 7.- С.115-119.

Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства [Текст] / Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 92 – 100.

Денисенко, Микола Павлович. Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності [Текст] / М.П. Денисенко // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 34-38.

Передерій Л.В. Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві [Текст] / Л.В. Передерій // Регіональна економіка. - 2008. - № 2.- С.51-58.

Карпович А.А. Сучасні підходи до визначення поняття фінансовий стан підприємств [Текст] / А. А. Карпович // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 12. - С. 63-65.


Фещенко, Олег. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України [Текст] / О. Фещенко // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 1-2. - С. 49 - 62.

Музиченко А. О. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства [Текст] / А. О. Музиченко // Економіка АПК. - 2009. - № 11. - С. 84-87.

Петров В. Методичні підходи до проведення корпоративного фінансового аналізу (на прикладі транснаціональної корпорації "Pfizer") [Текст] / В. Петров, М. Покотілов. В. І. Кончин // Вісник. - 2010. - Вип. № 1. - С. 18 - 32.


2010-12-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3346

українська та зарубіжна література

закович
2010-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Конкретизуйте свій запит. Уважно читайте Правила користування віртуальною довідкою.2010-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3345

1)у чому на вашу думку полягае важлывисть розвытку людыны?

2010-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Уважніше прочитайте Правила користування віртуальною довідкою.2010-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3344

Яке божественне призначення Енея

2010-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3343

соціально-психологічна служба підприемства

2010-12-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9< />    < />... 116 | 117 | 118 | 119 | 120| 121 | 122 | 123 | 124 | ... >>     >>>