Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3321

творчiсть I.Франка в музицi

2010-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
2010-12-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3320

Допоможіть знайти літературу по аналізу запасів

Таня
2010-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо використати наступну літературу:

Багров В.П. Економічний аналіз [Текст] : Навч. посіб. / В.П. Багров, І.В. Багрова, 2006. - 158 с.

Економічний аналіз [Текст] : Навч. посібник / Житомирський інженерно-технічний ін-т, 2003. - 684 с.

Економічний аналіз [Текст] : Навч. пос. / М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко, 2003. - 556 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : Навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін., 2005. - 400 с.

Запаси [Текст] : справочное издание / Р. Грачова , 2001. - 145 с.

Івахненко, Валентин Михайлович. Курс економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Івахненко, 2002. - 190 с.

Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності [Текст] : Навч. посіб. / В.І. Іващенко, М.А. Болюх, 2001. - 204 с.

Литвин , Богдан Миронович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин , М. В. Стельмах, 2008. - 336 с.

Старостенко, Ганна Григорівна. Фінансовий аналіз [Текст] : Навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Н.В. Мірко, 2006. - 224 с.

Тарасенко, Ніна Вікторівна. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Н. В. Тарасенко, 2008. - 344 с.

Череп, Алла Василівна. Економічний аналіз [Текст] : Навч. посіб. / А.В. Череп, 2005. - 160 с.

Шеремет, Олег Олексійович. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет, 2009. - 194 с.

Шморгун, Наталія Петрівна. Фінансовий аналіз [Текст] : Навч. посіб. / Н.П. Шморгун, І.В. Головко, 2006. - 528 с.

Столярчук Г. Вплив методу оцінки товарних запасів за їх середньо зваженою собівартістю на прибуток підприємства. [Текст] / Г. Столярчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №1. - С. 17-20.

Ковальчук І.В. Управління запасами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств [Текст] : общественно-политическая литература / І.В. Ковальчук, Т.В. Косарева // Економіка АПК. - 2005. - №7. - С. 86-94.

Іващенко О.В. Нормування виробничих запасів на підприємстві [Текст] / О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 43-46.

Пеняк Ю. С. Управління виробничими запасами у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Ю. С. Пеняк // Економіка АПК. - 2008. - № 10.- С.107-110.

Управління виробничими запасами підприємства [Текст] / Станчевський В. К. [та ін.] // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 196 - 198.
2010-12-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3319

Напишіть,будь ласка список літератури до теми "Санація підприємства".дякую!

Іриска
2010-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Сподіваємось, що знайдена нами література стане Вам у нагоді:

65.016.8
Б 23
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління [Текст] = Bankruptcy sanation of enterprise: they practice of crisis management : монографія / За ред. О.В. Мозенков. - Х. : ІНЖЕК, 2003. - 272 с.

65.29
Є50
Єлецьких, С. Я.
Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : навч. посіб. / С.Я.Єлецьких, Г.В.Тельнова ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 176 с. - Бібліогр.: с. 170-175.

65.9(4УКР)29
К60
Колісник, Марія Костянтинівна.
Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / М.К.Колісник, П.Г.Ільчук, П.І.Віблий ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Кондор, 2007. - 272 с. - Бібліогр.: с. 267-271.

65.9(4УКР)29
П56
Пономаренко, Володимир Степанович.
Механізм санаційного управління підприємством: засади формування та моделі реалізації [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, О. В. Раєвнєва, С. О. Степуріна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 304 с. : іл, табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 199-211.

65.9(4УКР)29
У67
Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Пепа [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 440 с. : табл. - Бібліогр.: с. 436-439.

65.9(4УКР)29
Ч46
Череп, Алла Василівна.
Фінансова санація та банкрутство суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / А.В. Череп. - К. : Кондор, 2006. - 384 с. + Додатки с. 311-376. - Бібліогр.: с. 304-310.

Мойсеєнко Т.А. Санація як основний інструмент оздоровлення економіки [Текст] / Т.А. Мойсеєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №12. - С. 136-141.

Скороход П. Санація балансу [Текст] / П. Скороход // Вісник. - 2005. - Вип.№1(2). - С. 76-78.

Клебанова Т.С. Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин [Текст] / Клебанова Т.С., Панасенко О.В. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 7. - С. 158- 165

Мар’яненко Л.В. Особливості та передумови провадження санаційних процесів на підприємствах України / Л. В. Мар’яненко // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 10. - С. 14-21

Івженко А.С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов / А. С. Івженко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 142- 148

Коваленко Д.І. Санація як форма реструктуризаційних процесів на промислових підприємствах України / Д. І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 92- 98

Мозенков О.В. Механізм управління процесом санації підприємств-банкрутів / О. В. Мозенков // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 122-126

Свіржський , Богдан. Порятунок потопаючих: досудова санація підприємства [Текст] / Б. Свіржський // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - № 23. - С. 7 - 8.

Білоконь Т. М. Сутність та основні складові організаційно-економічного механізму санації підприємств [Текст] / Т. М. Білоконь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 2. - С. 40 - 45.


2010-12-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3318

добрий день,будь ласка допоможіть знайти матеріали до курсової роботи по темі:"Історично-культурні памятки України"

Волошин Микола
2010-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-12-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3317

Доброго дня. Якщо можна, допоможіть мені скласти план на цю тему: "Зв'язок керування документаційними процесами із загальним документознавством". Завчасно дякую.

Гірман Оксана Іванівна
2010-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яку Ви можете отримати в нашій бібліотеці:

65.050.2
Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич.
Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).


65.050.2
К66
Корж, Антоніна Василівна.
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

73
К96
Кушнаренко, Наталья Николаевна.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н.Кушнаренко. - 2-е изд., стереотипное. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века). - Бібліогр.: с. 457-459.

78.36
К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна.
Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334.

81.411.1
П41
Поберезська, Ганна Георгіївна.
Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл.

65.050.9(4УКР)2
У 59
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики [Текст] : справочное издание. - К. : Довіра, 2003. - 624 с. + Додатки. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство).

65.050.2
У-67
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Текст] : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Південнослов’ян. ін-т Київ. славістичн. ун-ту. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2010. - 184 с. : іл, табл.

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства [Текст] : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 1. - С. 36-37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства [Текст] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1.- С.38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 4 – 5.

Загорецька О.М. Інформаційні потреби працівників служб діловодства [Текст] : (За результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) / О.М. Загорецька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 22-26.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N5. - С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика [Текст] / В. Бездрабко // Університет. - 2008. - № 4. - С. 61-67.

Бездрабко В. Міжнародні термінологічні семінари та новітні збірки наукових праць із документознавства: поступ науки / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 51

Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 28 – 30.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів [Текст] / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. - 2009. - № 4. - С. 12-15.


2010-12-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3316

Добрий день! Скажіть,будь ласка, де можна знайти інформацію для написання курсової роботи: "Облік обмінних операцій в готівковій іноземній валюті"

Ирина
2010-12-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись в своїй роботі такими сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-12-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3315

Внутрішнє середовище організації

2010-12-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 120 | 121 | 122 | 123 | 124| 125 | 126 | 127 | 128 | ... >>     >>>