Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3290

Допоможіть будь-ласка знайти статті з журналу про внутрішньогосподарський контроль. Дякую.

Шульга Інна
2010-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Гордієнко М.І. Економічна сутність складових господарського контролю/ М.І. Гордієнко, О.В. Назаренко // Економіка АПК. -2007. -№ 9. - С.78-83.

Деньга С.М. Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства/ С. М. Деньга // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 4. - C. 235- 242.

Зайцев В.М. Шляхи удосконалення внутрішнього контролю в акціонерних товариствах/ В. М. Зайцев // Економіка та держава. -2008. -№ 1. - C. 69-73

Пантелеєв В.П. Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю / В. П. Пантелеєв // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 243- 249

Костенко О. М. Внутрішньогосподарський контроль у системі управління прибутковістю підприємств [Текст] / О. М. Костенко // Економіка АПК. - 2008. - № 12.- С.117-120

Михалевич С. Облік та внутрішньогосподарський контроль використання матеріалів (на досвіді швейних підприємств) [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 3. - С. 45-48

Подолянчук О. А. Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. А. Подолянчук // Економіка АПК. - 2010. - № 10.- С.109-112

Швайка Л.А. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством [Текст] / Л. А. Швайка // Наукові записки. - 2010. - № 1. - С. 152-157.

2010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3289

Допоможіть знайти матеріал: Зародження та розвиток теоретичних основ інтенсифікації

Віталій
2010-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3288

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на курсову роботу, на тему "Єдині вимоги до формування і оформлення справ: нормативна база" Гарно дякую!

Ванька
2010-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

67.9(4УКР)304 З89
Зразки юридичних документів [Текст] : справочное издание / За ред. Є.О. Харитонов. - Х. : Одіссей, 2006. - 272 с. + Додатки.

67.9(4УКР)302 В26
Вексельний обіг в Україні: Законодавство, коментарі, роз`яснення, практика судів, зразки документів [Текст] : зб. / Авт.-упоряд. О.М. Єфімов. - К. : ВСЕУВИТО, 2003. - 480 с. - (Юридична бібліотека).

67.9(4УКР)304 З89
Зразки юридичних документів [Текст] / С.М. Кучерук [та ін.]; за заг. ред. Є.О. Харитонов. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Х. : Одіссей, 2007. - 336 с.

67.9(4УКР)304Б77
Бойко, Микола Дмитрович. Правовий самозахист : коментарі, роз'яснення, практичні поради, зразки юридичних документів [Текст] : навч. посіб. / М.Д.Бойко. - К. : Атіка, 2006. - 468 с. - Бібліогр.: с. 461-463.

65.050.9(4УКР)Д11
Діденко, Анатолій Никифорович.
Сучасне діловодство [Текст] : навч. посібник / А.Н. Діденко. - 3-є вид. - К. : Либідь, 2001. - 384 с.

81.411.1 Ш 37
Шевчук, Світлана Володимирівна. Ділове мовлення для державних службовців [Текст] : справочное издание / С.В. Шевчук. - К. : Літера ЛТД, 2004. - 400 с.

65.29 К84
Крушельницька, Ольга Володимирівна. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 306 с. - Бібліогр.: с. 303-304.

65.050.2 Б 70
Блощинська, Віолетта Антонівна. Сучасне діловодство [Текст] : навч. посіб. / В.А. Блощинська ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 318 с. - Бібліогр.: с. 313-314.

67.9(4УКР)305 П22
Пашутинський, Євген Костянтинович. Зразки положень про структурні підрозділи [Текст] : нормативно-технический материал / Є.К.Пашутинський. - К. : КНТ, 2005. - 236 с. - (Кадри підприємства).

67.9(4УКР)305 П22
Пашутинський, Євген Костянтинович. Діловодство кадрової служби [Текст] : нормативно-технический материал / Є.К.Пашутинський. - (2-е вид.). - К. : КНТ, 2005. - 272 с. - (Кадри підприємства).

65.050.2 І 21
Іванова, Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / Т.В.Іванова, Л.П.Піддубна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 360 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 300-302.

65.050.9(4УКР)2 З-43
Звід документів кадрового діловодства [Текст] : практ. посіб. : [організаційна документація; посадова інструкція; документація з особового складу; табельний облік робочого часу; охорона праці; призначення пенсій; статистична звітність; зберігання кадрової документації] / упоряд. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 976 с.

65.050.2 В18
Варенко, Володимир Михайлович. Референтна справа [Текст] : навч. посіб. / В. М. Варенко. - К. : Кондор, 2009. - 212 с.

65.050.2 К63
Комова, Марія Василівна. Діловодство [Текст] : [навч. посіб.] / М. В. Комова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид. - Львів : Тріада плюс ; К. : Алерта, 2009. - 218 с. - Бібліогр.: с. 178-186.

65.24 Д19
Данюк, Василь Макарович. Кадрове діловодство [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с. : табл.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3287

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на курсову роботу, на тему "Складові керування документаційними процесами як сфери практичної діяльності" Дякую гарно!!!

Настя
2010-12-07
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

Закон України Про Національний архівний фонд і архівні установи. // ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 15, ст.86 )

Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2003. – 100 с.

Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 167 с.

Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - 162 с.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. для вузов. - 5-е изд., стереотип. - К.: Знання, 2006. - 459 с.

Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – К.: Т-во Знання , КОО, 2007. – 460 с.


Нижник Н.. Машков О. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник / За заг. ред. Н.Р.Нижник. - К.: Вид-во УАДУ, 2004 - С. 69-70.

Науково-технічна термінологія: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 - Документознавство та інформаційна діяльність / А.В.Ліпінська (уклад.). – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2003.

Палеха Ю.И, Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч. посібник: К.:Ліра-К-2007. –395с.

Швецова-Водка Г. Документознавство: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 398 с.

Кулешов С. Г. Документознавство: історія, теоретичні основи // Держкомархів України. УДНДІАСД. – К, 2000 – 161 с.

Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 10.

Кулешов С. Г., Прокопенко І. П. Управління документацією: підготовка фахівців у вищих школах за рубежем // Архіви України. - 2003. - № 1-3.

Кушнаренко Н. М. Наука про документ: момент біфуркації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К., 25-26 трав. 2004 р. - К., 2004.

Кушнаренко Н. М. Складові змісту спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність : питання методології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - № 1.

Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів / Розробники: Кулешов С. Г., Кузнєцова Л. В., Загорецька О. М., Лозова С. Ф., Ситник Т. О. Держкомархів України УНДІАСД. - К., 2004.

Морозюк І. Формування напрямів освіти документознавців // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 10.

Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. - 2003. - № 4.

Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук // Вісн. Кн. палати. - 2004. - № 3.

Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2001. - 438 с.


Інтернет – ресурси:
посилання 12010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3286

Добрий день! Допоможіть,будь ласка знайти інформацію на тему "Емісія і розміщення корпоративних цінних паперів"

Mary
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 142010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3285

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темою "Загальний закон соціального управління – залежність
управляючого впливу від стану системи та зовнішньої середи.
Дякую!

Романова Олена Олегівна
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдені нами матеріали на електронних носіях стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-12-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3284

Прибутько П. С. Кондратюк - Антоновия Т. В. Стус В. І. Філософія

2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

87
П75
Прибутько П.С. Філософія : Посіб. для підготов. до іспитів/ П.С. Прибутько, Т.В. Кондратюк-Антонова, В.І. Стус. -3-тє вид., стер.. -К.: Видавець Паливода А.В., 2006.-138 c.


< />    < />... 124 | 125 | 126 | 127 | 128| 129 | 130 | 131 | 132 | ... >>     >>>