Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3274

соціальна робота з попередження правопорушень та з особами , що повернулися з місць позбавлення волі

Ткаченко Наталія
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

74.6 Т 77
Трубавіна, І. М. Соціальний супровід неблагополучної сімї [Текст] : (Наук.-метод. матеріали) / І.М. Трубавіна. - К. : [б. и.], 2003. - 86 с.

74.6 Т 38
Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальний служб для молоді [Текст] : (Метод. посібник) / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко та ін. - К. : [б. и.], 2003. - 88 с.

65.27 С69
Соціальна робота [Текст] : навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2004 -
Ч. 2 : Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко, В.В. Бурлака. - 2004. - 224 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.27 С69
Соціальна робота [Текст] : навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004
Ч. 1 : Основи соціальної роботи. - 2004. - 178 с. - Бібліогр.: с. 173-174.

65.27 Т 33
Теорії і методи соціальної роботи [Текст] : підручник / Авт. кол. Т. В. Семигіна , І.І. Мигович, І.М. Грига та ін, За ред. Т. В. Семигіна, І.І. Мигович. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с. - (Альма-матер).

65.27 Ш32
Шахрай, В. М. Технології соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / В.М.Шахрай. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. - Бібліогр.: с. 458-461.

65.9(4УКР)27 М57
Мигович, Іван Іванович. Теоретичні засади соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / І.І.Мигович, В.Ф.Жмир. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2007. - 414 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. у підрядк. прим.

65.27 І 73
Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації + CD [Текст] : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту ; авт.-упоряд. О. В. Безпалько [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєва. - К. : Фенікс, 2007. - 528 с. - Бібліогр. в кінці глав.

65.27 Д44
Дивицына, Наталия Федоровна. Социальная работа с детьми группы риска [Текст] : краткий курс лекций / Н. Ф. Дивицына. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 352 с. - (Краткий курс лекций для вузов). - Библиогр. в конце разд. - Библиогр. в подстроч. прим.

65.27 Т98
Тюптя, Лідія Тимофіївна. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 576 с. : табл. - Бібліогр.: с.558-574, наприкінці розд. та у підрядк. прим.

65.27 Л 84
Лукашевич, Микола Павлович. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. - К. : Каравела, 2009. - 368 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці підрозд.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
2010-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3273

Доброго дня! Підкажіть будьласка де можна знайти матеріал на тему : "Організація надання та погашення кредитів суб'єктам господарювання на поточні потреби, облік цих операцій"

Андрій
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович. Кредитування: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В.Д. Лагутін. - 4-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2004. - 215 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)26Д53
Дмитренко, Микола Гаврилович. Кредитування і контроль [Текст] : навч. - метод. посіб. (у схемах і комент.) / М. Г.Дмитренко, В. С.Потлатюк. - К. : Кондор, 2005. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-295

65.26К79
Кредитування та ризики [Текст] : навч. посіб. / М. П. Денисенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 480 с. : табл.

65.9(4УКР)26 О-54
Олійник, Олександр Миколайович. Довгострокове кредитування населення в Україні [Текст] : монографія / О. М. Олійник. - К. : Логос, 2008. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 145-155.

65.9(4УКР)26 Д 53
Дмитренко, Микола Гаврилович. Кредитування і контроль [Текст] : навч.-метод. посіб. (у схемах і коментарях) / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатюк. - К. : Кондор, 2009. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-295.

Чайковський, Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування [Текст] : общественно-политическая литература / Я. Чайковський // Банківська справа. - 2005. - №2. - С. 36-47.

Возняк, Г. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності на сучасному етапі [Текст] : общественно-политическая литература / Г. Возняк // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - С. 194-200.

Ніщимна, С. Правове регулювання державного кредитування сільського господарства: зарубіжний досвід [Текст] : общественно-политическая литература / С. Ніщимна // Право України. - 2006. - №10. - С. 138-141.

Ґудзь, О. Є. Кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу земель сільськогосподарського призначення: проблеми та перспективи [Текст] / О.Є. Ґудзь // Економіка АПК. - 2007. - № 1. - С. 84-88. - Бібліогр. у прим.

Бермічева, Олена Володимирівна. Поняття, види, форми кредиту та основні умови кредитування [Текст] : общественно-политическая литература / О.В. Бермічева // Наше право. - 2007. - № 2. - С. 75-79. - Бібліогр. 28 назв.

Терещенко, Олександер. Споживчий кредит [Текст] : аспекти захисту прав споживачів / О. Терещенко // Юридична газета. - 2008. - № 12 (147). - 31 берез. -. С. 1, 7.

Непочатенко, О. О. Кредитування сільськогосподарських товаровиробників на основі диверсифікації фінансових послуг [Текст] / О.О. Непочатенко // Економіка АПК. - 2007. - № 6. - С. 61-66. - Бібліогр. у прим.

Чуб, Павло. Ефективна процентна ставка кредитування: реалії та перспективи / Павло Чуб // Банківська справа. - 2008. - № 2. - С. 73-81

Луценко, А. Деякі аспекти правового регулювання споживчого кредитування в Україні. [Текст] / А. Луценко // Економіка України. - 2008. - № 5 . - С. 37-42

Колотуха, С. М. Кредитування сільськогосподарських підприємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності [Текст] / С. М. Колотуха, І. П. Борейко // Економіка АПК. - 2009. - № 1. - С. 89-96. - Бібліогр. в прим.

Лепех, С. Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в України [Текст] / С. Лепех // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 3. - С. 172-175

2010-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3272

Доброго дня! допоможіть найти інформацію по питанню "Порядок планування видатків бюджету на соціальний захист населення". Дякую

Г.О.В.
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Закон України: Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії від 05.10.2002 р. № 2017-ІІІ // Урядовий кур'єр. - 2002.- № 206.
Пасічник В.А. Фінансово-бюджетна політика як інструмент впливу на структурні зміни в економіці.// Наукові праці НДФІ.-2007.-вип. 3. с.17-24.
Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку. // Фінанси України. - 2007.- №7. с. 3-19.
Тропіна В.Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні. //Фінанси України. - 2008 - №5. с.15-32.
Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання. // Фінанси України. - 2006.- №9. с. 3-9.
Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування. // Економіка України. - 2008. - №3. с.33-39.
Вегера С.А. Державні гарантії соціального захисту уразливих верств населення // Праця і зарплата. - 2001. - №4. - с. 18-23.
Дема Д.І. Державне регулювання соціального захисту населення в країнах з ринковою економікою // Фінанси України. - 2000 . -№9 . - с.59-63.
Шклярський Ю.Н. Соціальний захист в економічній структурі суспільства // Соціальний захист. - 2000. - №8. - с. 33-40.
Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. доп. - К.: Знаня - Прес, 2003. - 523с.
Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544с.

Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За ред. В. Федосова. - К.:КНЕУ, 2005. - 864с.
Бюджетно-податкова політика. Навч. посібн. / Куценко Т.Ф. - К. : КНЕУ, 2006. - 508 с.
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 22010-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3270

Де можна знай ти підручник Міжнародна економіка Мітяй,Лазебник?

Вадим Вітальевич
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.5
Л 17
Лазебник Л.Л. Міжнародна економіка : Навч. посібник/ Л. Л. Лазебник, С. А. Митяй; Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-308 с.2010-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3269

конспекти урокыв художньоъ культури в 9 кл.

гуцол мл
2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

Березова Л. Многообразие в преподавании мировой художественной культуры / Л. Березова //Искусство в школе. - 2004. - № 4. - С. 6-8

Богатирська Г. Художня культура як необхідна якість сучасного педагога / Г.Богатирська // Рідна школа. - 2000. - № 7. - С. 76-79. - Бібліогр.: 3 назви.. - Бібліогр.: 3 назви.

Быстрицкая А. Фотоматериалы на уроках мировой художественной культуры / А. Быстрицкая // Искусство в школе. - 2005. - № 4. - С. 26-28

Голубева Е. Вызвать интерес к художественной культуре / Е. Голубева // Искусство в школе. - 2005. - № 9. - С. 16-22

Гребецька І. Художня освіта в Україні. / І.Гребецька // Українська культура. - 1999. - № 3-4. - С. 30-31

Дзюба, Руслана. Дерево пізнання КВК для учнів 8-го класу (курс "Музика" або "Художня культура") / Руслана Дзюба // Шкільний світ. - 2007. - № 42: Вкладка. - С. 9-10

Жоронова О. Художньо-естетичне виховання в контексті культуротворчості / О.Жоронова // Рідна школа. - 1998. - № 6. - С. 122=-14

Коваленко, Сергій. Художня культура і світ людини (Система уроків із навчального курсу "Художня культура" в 9 класі 12-річної школи) / С. Коваленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 6. - С. 90-108. - Бібліогр.: 30 назв.. - Бібліогр.: 30 назв.
Представлена орієнтовна схема перебігу уроків художньої культури, конспект лекційного матеріалу, завдання для самоперевірки, культурологічний цитатник, культурологічні цікавинки.

Ковальова, Світлана. Упровадження інтегрованих курсів "Мистецтво", "Художня культура" в загальноосвітніх навчальних закладах / С. Ковальова // Мистецтво та освіта. - 2009. - № 2. - С. 7-12. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

Куценко Л. Методичні підходи до занять з художньої культури у спеціальних школах-інтернатах : Наука-спеціальній школі / Л. Куценко // Дефектологія. - 2006. - № 4. - С. 2-6

Міропольська Н. Експериментальна програма "Художня культура світу" / Н.Міропольська // Мистецтво та освіта. - 1999. - № 1. - С. 16-26

Масол Л. М. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Художня культура (9-11 класи) / Л. М. Масол, 2006 // Мистецтво та освіта. - 2006. - № 3. - С. 2-5

Миропольська Н. Стан сформованості художньої культури учнів / Н.Миропольська // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 1. - С. 49-57. - Бібліогр.: 7 назв.. - Бібліогр.: 7 назв.


Панченко А. Методичні рекомендації до технології міжпредметних семінарів "Історія - Література - Світова художня культура". 9-11 класи / А. Панченко // Історія та правознавство. - 2007. - № 3. - С. 10-15

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Художня культура (9-11 класи) / Укладачі: Масол Л., МіропольськаН. // Мистецтво та освіта. - 2006. - № 2. - С. 7-9

Україна. Міністерство освіти і науки
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу у 2006/2007 навчальному році / Україна. Міністерство освіти і науки; Міністерство освіти і науки України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2006. - № 19-20-21. - С. 57-72Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3268

Автор: Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М.
Назва мовою оригіналу: Основи охорони праці: Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН
ISBN: 9789663464008
Мова видання: укр.
Рік випуску: 2008
Видавництво: Знання
Сторінок: 302
Оправа: Тверда
Де можна шукати таку книгу в електронному варіанті?

2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.9(4УКР)24
Г 58
Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навч. посіб./ Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. -4-е вид., випр. і доп.. -К.: Знання, 2008.-304 c.

Пропонуємо ще переглянути список джерел за темою:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3267

використання ігр та творчих завдань на уроках укр. мови

2010-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Арсірій А. Відмінюємо прикметники ... граючись // Урок української. - 2000. - №3. - С. 14-18.
Арсірій А. Гра зі словом-дієсловом // Урок української. - 2000. - №9. - С. 11-12.
Арсірій А. Прислівник у лінгвістичних іграх // Урок української. - 2000. - №1. - С. 5-7.
Бадер В. Розвиток мовлення під час роботи над реченням // Урок української. - 2001. - № 6. - С. 15-16.
Біляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання мови // Українська мова література в школі. - 2001. - №6. - С. 26-30.
Вельямінова Т. Розвиток пізнавальних здібностей на урокам мови// Урок української. - 2000. - №7. - С. 22-23
Вірнієнко О.М. Диференційований підхід до навчання школярів рідної мови// Початкова школа. - 2001. - №3. - С. 16-18.

Грибан Г. Взаємозв'язок у вивченні мови та літератури// Урок української. - 2000. - №4. - С. 25-27.
Донченко Т.К. Мета одна, уроки - різні// Урок української. - 2000. - № 11-12. - С. 14-16.
Донченко Т.К. Урок мови: більше навчальних дій - вищий результат// Урок української. - 2001. - №6. - С. 17-18.
Донченко Т.К. Уроки мови мають стати уроками словесності// Дивослово. - 2005. - №4. - С. 36-38.
Пензлик М. Особливості технології уроку мови// Дивослово. - 2003. - №4. - С. 17-18.
Ульяницька Л.С. Ігрові проблемні ситуації// Початкова школа. - 2006. - № 9. - С. 27-28.
Чумак Т. Ігрові елементи на уроках мови// Дивослово. - 2001. - №7. - С. 44-46.
Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі// Початкова школа. - 2005. - № 9. - С. 18.


< />    < />... 126 | 127 | 128 | 129 | 130| 131 | 132 | 133 | 134 | ... >>     >>>