Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-12-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5391

Добрий день! Підскажіть будь ласка літературу на тему"Елементи замовлянь у кумулятивних казках"

Мар'яна
2013-12-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

82 Б87
Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування / О. Бріцина. – К. : Наук. думка, 1989. – 150 с.

82.3(4УКР) В65
Войтович В. М. Міфи та легенди давньої України / В. М. Войтович; Передм. С. Пінчук, Післямова Г. Дем'янчук. –Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007. – 392 c.

82.3(4УКР) В65
Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович; Худ. О. Григор. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

82.3(4УКР) Г20
Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посіб. / Я. І. Гарасим; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Філол. ф-т. – К.: Знання, 2009. – 304 c.

82 Д83
Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка / Л. Ф. Дунаєвська. – К. : Вища школа, 1987. – 128 с.

82.3(4УКР) Л22
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – 4-те вид., стер. – К.: Знання- Прес, 2006. – 592 c.

82.3(4УКР) Р 88
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. – К.: Академія, 2010. – 304 c.

82.3(0) С 31
Сенько И. М. Устное творчество народов мира : искусство слова : сказочники и певцы, фольклористы : учеб. пособие для студентом-филологов, изучающих спецкурс "Фольклор народов мира" / И. М. Сенько. – Ужгород, 2001. – 104 с.

82.3(4УКР) У 45
Українська фольклористика : словник-довідник / уклад., за заг. ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 448 c.

82.3(4УКР) Ф 55
Філоненко С. О. Усна народна творчість : навч. посіб. / С. О. Філоненко; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т , Інститут філології. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 416 c.

Метка Л. Сіль тобі та печина... / Л. Метка // Берегиня. – 2007. – № 1. – C. 27-32.

Хомік О. Оберегова сила слова й магія давніх замовлянь / О. Хомік // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 29. – C. 27-30.

2013-12-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5390

Добрий ранок ! Підкажіть літературу для написання дипломної роботи на тему " Поняття "документ": генезис та стандартизація

Марина
2013-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : ученик / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. – М.: Академия, 2008. – 304 c.

65.050.2 К 44
Кислюк К. В. Спеціальне документознавство : модульний курс / К. В. Кислюк. – К.: Кондор, 2011. – 192 c.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., стер. – К.: Знання, 2005. – 464 c.

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К.: "Ліра-К", 2009. – 434 c.

81.411.1 П41
Поберезська Г. Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І. М. – К.: Знання, 2008. – 352 c.

78.3(4УКР) С 48
Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Кириленко ; за наук. ред. В. Г. Чернець. – К.: Ліра-К, 2010. – 308 c.

91.9: 73.031 У-45
Українське документознавство (1991-2011) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України; уклад. М. С. Слободяник, уклад. О. А. Політова, наук. ред., вступ. ст. М. С. Слободяник. – К., 2012. – 176 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-е вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 320 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. – М.: Литера, 2010. – 384 c.
*************************************

Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства : рецензия / Н. Кушнаренко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – С. 36 – 37.

Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1. – С. 38.

Бездрабко В. Образи модерної документознавчої науки і дидактики / В. Бездрабко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 11 – 13.

Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ / О. Кириленко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 2. – С. 4 – 5.

Бездрабко В.В. Г.К. Мітяєв і становлення документознавства / В.В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 8 – 22.

Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2008. – N5. – С. 25 – 27.

Бездрабко, Валентина. Московський державний історико – архівний інститут як центр становлення документознавства (1930 – 1960 – і рр.) / В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 3. – С. 48 – 54.

Бездрабко, Валентина. Перші термінологічні лексикографічні й нормативні матеріали документознавства: становлення та характеристика / В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 4. – С. 61 – 67.

Бездрабко, Валентина. Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці / В. Бездрабко // Мандрівець. – 2009. – № 1. – С. 23 – 29.

Дзюба, Наталія. Сучасні тенденції у науковій обробці документів / Н. Дзюба // Світ дитячих бібліотек. – 2009. – № 4. – С. 12 – 15.

Цивін М.Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "Електронний документообіг" / М. Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 1. – С. 7 – 11.

Бездрабко В.В. Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії та практики. / В.В. Бездрабко // Український історичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 137 – 166.

Шандра В. С. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : рецензия / В. С. Шандра // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 217 – 219.

Порхун, Олена. Перспективні шляхи розвитку програмного забезпечення в роботі з електронними документами / О. Порхун // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – С. С. 306 – 314.

Мельник С.В. Професійно – кваліфікаційне забезпечення сфери бібліотекознавства, документознавства та інформології в Україні / С. В. Мельник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 7 – 11.

Коханова І. О. Основні засади реферування документів як сфери практичної діяльності / І. О. Коханова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 59 – 63.

Матвієнко О. Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект / О. Матвієнко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 6. – С. 23 – 25

Костенко Марина Важливий крок у розвитку спеціального документознавства / Марина Костенко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 7. – С. 11 – 13.

Добровольська, Людмила. Документознавство: словник – довідник термінів і понять / Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – С. 19.

Пелехата О. Г. Інтернет – технології в документних комунікаціях / О. Г. Пелехата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 46 – 50.

Слободяник М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 4 – 15.

Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 185 – 442.

Литвин С. Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3 – 4. – С. 4 – 9.

Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3 – 4. – С. 31 – 36.

Швецова – Водка Г. М. Монографія з історії науки про документ / Г. М. Швецова – Водка // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 30 – 31.

Асєєв, Георгій. Документознавство в інформаційній індустрії / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6. – С. 24 – 27.

Політова О. А. Бібліографічний посібник з вітчизняного документознавства / О. А. Політова // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 35 – 37.
2013-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5389

Доброго дня!Будь ласка, чи є праці: 1)Андерсон Б.Уявлені спільноти;2)Брубейкер Р.Этничность без групп;3)Гелнер Е.Нації та націоналізм;4)Реннер К.Нація і держава;5)Сміт Е.Націоналізм: теорія, ідеологія, історія;6)Сміт Е.Національна ідентичність;7)Шпорлюк Р. Імперії та нації; 8)Сетон-Ватсон Г.;9)Ожеван М.А.;10)Обушний М.І.? ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!!!

Кривенкова Руслана Юріївна
2013-12-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

66.0 А 65
Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон ; пер. з англ. В. Морозов. – К.: Критика, 2001. – 271 с.

66.6 О-26
Обушний М. І. Партологія : навч. посіб. / М. І. Обушний, М. В. Примуш, Ю. Р. Шведа; за ред. М. І. Обушний; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – К.: Арістей, 2006. – 432 c.

73.4(4УКР) О-45
Ожеван М. А. Інформаційні технологіїї як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова ; за заг. ред. Д. В. Дубов; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 96 c.

66.1(0) С 50
Сміт Е. Д. Націоналізм : Теорія, ідеологія, історія / Е. Д. Сміт; Пер. з англ. Р. Фещенко. – К.: К.І.С., 2004. – 170 с.2013-12-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5388

Добрий вечір! Підкажіть літературу для написання дипломної роботи, бажано українську, НЕМАТЕРІАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД.

2013-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступного посилання:

посилання 12013-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5386

рекомендаційний бібліографічний посібник Закарпаття .

:)
2013-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! Просимо уважно прочитати Правила користування віртуальною довідкою!2013-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5385

Закарпаття цікаве

:)
2013-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Необхідне Вам видання Ви знайдете у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.

КОя656
Ц59
Цікаве Закарпаття = Interesting Transcarpathia : [24 фотолистівки]. – Ужгород : Два кольори. – 24 л.2013-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5383

зразки схем з пропаганди каталогів,

:)
2013-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.37 А 53
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміни, доповнення, нові рубрики : (згідно таблиць ББК для масових бібліотек) : з досвіду роботи держ. б-ки України для юнацтва / М-во культури і мистецтв України, Держ. б-ка України для юнацтва. - К. : [б. и.], 1999 -
Вип. 1-4 : Літери А-П / авт.-уклад.: Н. В. Ракович ; Н. М. Зінчук ; Т. П. Ковтун. - 1999. - 100 с.

78.37 А 53
Алфавітно - предметний покажчик до систематичного каталогу : зміни і доповнення.(Згідно з таблицями ББК для масових бібліотек). Вип. 2.Літери Н - Я / Мін-во культури і мистецтв України ; Держ.біб-ка України для юнацтва. - Київ : [б. и.], 2003 (Ред.-вид.відділ Держ.біб-ки України для юнацтва) . - 100 с.

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2007.-116 c.

78.37 З-94
Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. - М. : Омега-Л, 2008. - 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2003. - 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2010. - 536 с. : табл. - (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 20 с.

Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Скоробогатов В. М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 15-24.

Миниярова З. М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 25-35.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 57-58.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.14-20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 13 – 19.

Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 30-34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 15-26.

Мартынов М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Юшковець В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.


< />    < />... 127 | 128 | 129 | 130 | 131| 132 | 133 | 134 | 135 | ... >>     >>>