Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5382

система каталогів та картотек бібліотеки (схематичне зображення) тобто схема ))

:)
2013-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.37 А72
Антоненко І.П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.–метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б–ка України ім. В.І.Вернадського. –К., 2007.–116 c.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф–ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. –Харків, 1998.–72 c.

78.3 К29
Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы : практ. пособие / под ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна. – М. : Книга, 1985. – 128 с.

78.3 К63
Комплексное планирование работы с каталогами и картотеками универсальной научной библиотеки : метод. рекомендации. – М. : ГБЛ, 1988. – 62 с.

78.37 М67
Митчелл, Энн М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. – М. : Омега–Л, 2008. – 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько–російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б–ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. – Харків : [б. и.], 2003. – 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2010. – 536 с. : табл. – (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б–ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. – Ужгород : [б. и.], 1989. – 20 с.
Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. – 2005. – №5. – С. 35–38.

Скоробогатов В.М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б–ки. – 2005. – №12. – С. 15–24.

Миниярова З.М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б–ки. – 2005. – №12. – С. 25–35.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4.– С.14–20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 13 – 19.

Лобановська, Інна. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 4. – С. 16–20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2009. – №5. – С. 30–34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. – 2009. – №5. – С. 26–29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – №4. – С. 15–26.

Мартынов, Максим. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 17–20.

Красовская, Людмила. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 1–9.

Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібілотечний вісник. – 2011. – №5. – С. 26–29

Юшковець, Виктория. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек [Текст] / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 18–19.2013-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5376

правові та інструктивні матеріали відділу зберігання

:)
2013-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52013-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5375

Доброго дня! Дайте будь ласка список літератури на тему " громадські звязки публічних бібліотек.

Топоровська Вікторія Ігорівна
2013-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступою літературою:

78.3 Б 59
Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 квітня 2008 р., м. Київ / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України; редкол. Т. І. Вилегжаніна ; Н. Розколупа [та ін.] ; уклад. С. Басенко ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. –К., 2008.-160 c.

78.3 Б 59
Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.) : дод. до зб. наук. праць "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 33" / наук. ред. Т. Гранчак. –К., 2012.-184 c.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотечна кухня : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек / вступ. сл. Л. Нікіфоренко ; літ. ред. Г. Харук. –К., 2013.-84 c.

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. –К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

Амельченко Ю. С. Бібліотека проти самотності / Ю. С. Амельченко // Бібліотечна планета. –2011. –№ 4. – C. 21-22 .

Астафьева О.Н. Государственно-частное партнерство в отрасли культуры: проблемы теории и практики / О. Н. Астафьева // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – С. 10-13.

Бірюкова Т. Культур та освіта крізь історичну призму : взаємодія бібліотек і освітніх закладів / Т. Бірюкова // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 72-75.

Богза Н. Ф. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади / Н. Ф. Богза // Бібліотечна планета. –2011. –№ 4. – C. 18-21.

Вергунов В. Бібліотечне задзеркалля. Як підвищити роль книги у суспільному житті / В. Вергунов // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 10. – С. 44-48.

Визначені найкращі проекти співпраці бібліотек і громадських організацій "Публічні бібліотеки – мости до е-урядування" // Культура і життя. –2013. – 1 лют. (№ 5). – C. 2.

Вилегжаніна Т. І. Бібліотека інформаційного суспільства: проблеми, завдання / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. – № 4. – С. 4-5.

Вилегжаніна Т. І. Бібліотека в контексті реформ / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. – С. 4-5.

Вилегжаніна Т. Бібліотека і читання в житті сучасного суспільства / Т. Вилегжаніна // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою року "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. – К. : Грані-Т, 2013. – С. 48-54.

Дворкина М. Я. Библиотека как феномен культуры / М. Я. Дворкина // Від XIX до XXI ст. : трансформаціябібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук. – практ. конф., Харків, 12-14 жовт.2011 р. / Держ. заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. – Х. : РА "ІРІС", 2011. – С. 139-146.

Доступ до інформації – роль бібліотек : ["круглий стіл" на тему "Роль бібліотек у забезпеченні доступу громадян до інформації та електронного урядування". 02.04.2013 р. , м. Київ] // Культура і життя. –2013. –Т.12 квіт. (№ 15). – C. 12.

Лупіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. –2012. –№ 2. – C. 22-24.

Мар’їна О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. –2012. –№ 8. – C. 19-21.

Мурашко О. Ю. "Библиотека 2. 0" : библиотека сотрудничества / О. Ю. Мурашко // Библиография. –2012. –№ 3. – C. 19-21.

Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. – К. : ДАКККіМ, 2005. – С. 23 – 32.

Пальчук В. Регіональні бібліотечні заклади і місцеві ограни влади: результати співробітництва / В. Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. –Київ, 2010. –Вип. 26. – C. 71-81.

Полякова О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. –2012. –№ 2. – C. 25-27.

Публічні бібліотеки розширюють горизонти : ініціатива "Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування" – частина Національного плану дій у рамках "Партнерства "Відкритий уряд" // Культура і життя. –2013. –15 листоп. (№ 46). – C. 12.

Струнгар, Артур. Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект / Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 19-21.

"Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?" : [обласні підсумкові громадські слухання "Сучасна бібліотека. Якою ми її бачимо?", м. Тернопіль] // Культура і життя. –2013. –29 листоп. (№ 48). – C. 11.

Худокормова В. Областная библиотека – правовой вектор громады : из опыта работы Луганской ОУНБ им. А. М. Горького / В. Худокормова // Бібліотечний форум України. –2013. –№ 1. – C. 32-33.

Шемаєва Г. В. Тенденції розширення взаємозв`язків бібліотеки у системі соціальних комунікацій / Г. В. Шемаєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –2012. –№ 2. – C. 60-65.

Шрайберг, Яків. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? / Яків Шрайберг // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 96-126.
2013-12-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5374

Доброго дня!дайте будь ласка список літератури по темі формування позитивного іміджу, книгозбірні засоби краєзнавчих документів.

Кучер Анастасія
2013-12-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

78.34 А52
Алтухова Г. А. Основы библиотечного имиджа : учеб.-метод. пособ. / Г. А. Алтухова. – М.: Литера, 2008. – 224 c.

78.34(4УКР) І-52
Імідж сучасної бібліотеки: нові підходи : (сценарій проведення тренінгу з елементами конкурсу) / уклад. Г. М. Колотило ; відп. за вип. Л. В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2008. – 8 c.

К 78.3 К78
"Краєзнавство – шлях до формування позитивного іміджу публічних бібліотек" : Матеріали обласного семінару директорів центральних міських та районних бібліотек Закарпатської області 7-8 червня 2006 р. / ЗОУНБ; Уклад. Н. М. Яблонська, Відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород, 2006. – 84 c.

Бабій Л. В. Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки / Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 32 – 33.

Ворона Ю. Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах : школа методистів / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С.41 – 42.

Глодов`юк Л. Імідж сучасної бібліотеки : ігрова форма навчання бібл. персоналу – тренінг з елементами конкурсу з практики роботи Тисменицької центр. район. б – ки / Л. Глодов`юк // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 22. – С. 21 – 23.

Езова С. Трудно біть самим собой : естественность – визитная карточка сотрудника / С. Езова // Библиотека. – 2013. – № 4. – С. 72 – 73.

Зуева, Лариса. Главное – быть. а не казаться : статус: сельская. "Свой" список литературы тоже влияет на имидж / Л. Зуева // Библиотека. – 2011. – № 12. – С. 31 – 33.

Імідж Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у пресі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 104 – 114.

Малашенко, Оксана. Залог успеха – традиции плюс инновации : грани профессии / О. Малашенко // Библиотека. – 2013. – № 7. – С. 4 – 6.

Полякова О. Бібліотека – центр громадської активності села / О. Полякова, Т. Рєзнік // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 2. – С. 25 – 27.

Проценко Т. В. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. В. Проценко // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 10 – 12.

Розміровська О. С. На підтримку іміджу дитячого читання / О. С. Розміровська // Бібліотечна планета. – 2011. – № 3. – С. 23 – 24.

Танатар Н. Імідж Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у ЗМІ: контент – моніторинг традиційних та електронних джерел (2002 – 2007 рр.) / Н. Танатар // Бібліотечний вісник. – 2009. – №2. – С. 42 – 53.

2013-12-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5373

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти актуальну на даний час книгу або сайт про облік громадського харчування(кафе). Буду дуже вдячна.

Оксана
2013-12-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92013-12-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5372

Добрий вечір. Скажіть будь ласка де можно завантажити безкоштовно книгу Ю.Палеха "Кадрове діловодство"

Тетяна Мельникова
2013-12-19
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 32013-12-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5370

Доброго дня! Будь ласка, які є в наявності літературні джерела з теми "Михайло Грушевський та його роль у відновленні та розвитку Української держави"? ДУЖЕ ДЯКУЮ!

Кривенкова Руслана Юріївна
2013-12-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

К 63.3 В 26
Вегеш М. М. Михайло Грушевський: деякі аспекти наукової і політичної діяльності : наук.–попул. зб. / М. М. Вегеш; УжНУ. – Ужгород, 1998. – 37 с.

67.2(4УКР) З – 38
Захарченко П. П. Історія держави і права України : підручник / П. П.Захарченко. – К.: Атіка, 2005. – 368 c.

63.3(4УКР)6 І – 90
Історія України ХХ – початку ХХІ століття : навч. посіб. / П. П. Панченко, Н. П. Барановська та ін.; За заг. ред. В. А. Смолій. – К.: Знання, 2004. – 584 c.

63.3(4УКР) І – 90
Історія України та її державності : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома [та ін.] ; за наук. ред. Л. Є. Дещинський; М – во освіти і науки України, Нац. ун – т "Львів. політехніка". – Вид. 5 – е, переробл. і допов. – Львів: Вид – во Нац. ун – ту "Львів. політехніка", 2009. – 476 c.

63.3(4УКР) К 66
Кормич Л. І. Історія України : підручник / Л. І. Кормич, В. В. Багацький; М – во освіти і науки України. – 2 – е вид., доп. і перероб. – К.: Алерта, 2006. – 414 c.

67.2(4УКР) С 32
Середа А. М. Історія держави і права України : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.], Ч. 1/ А. М. Середа. – Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л. П.; Суми: Унів. кн., 2010. – 332 c.

63.3(4УКР)6 Ш24
Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба. – К.: Вид. Дім Альтернативи, 2005. – 352 c. – (Особистість і доба).

Голобородько Я. Г. Речник української національної ідеї : До 140 – річчя від дня народження Михайла Грушевського / Я. Г. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – №9. – С. 44 – 52.

Грабовський , Сергій. Капітуляція перед боєм. Малоросійський синдром : від Грушевського до Ющенка / С. Грабовський // Універсум. – 2010. – № 1 – 2. – С. 4 – 5.

Грушевський Михайло Сергійович (1866 – 1934) : Державний, політичний і громадський діяч. голова Центральної Ради, видатний історик // Хорошевський А. Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський. – Х. : Бібколектор, 2012. – С. 22 – 32.

Гусєв В. І. Михайло Грушевський / В. І. Гусєв // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К.: Вища школа. – 2011. – C. 105 – 107.

Ковальчук М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху / М. Ковальчук // Пам'ять століть. – 2007. – № 6. – С. 77 – 96.

Корольов Г. О. Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського / Г. О. Корольов // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 68 – 80.

Пиріг Р. Я. Михайло Грушевський і більшовицька влада: ціна політичного компромісу / Р. Я. Пиріг // Дзеркало тижня. – 2006. – 30 верес. – С. 20.

Події революції 1917 – 1920 років очима українського селянина // Миронець Н.І. Джерела історичної пам’яті. / редкол.: П. С. Сохань, В. А. Брехуненко, Д.В. Бурім [та ін.] : Нац. акад. наук України; Ін – т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К. : [б.и.], 2008. – С. 53 – 59.

< />    < />... 128 | 129 | 130 | 131 | 132| 133 | 134 | 135 | 136 | ... >>     >>>