Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3207

Які є інтернет-джерела на тему: Соціально-економічні і духовні особливості епохи Нового часу. Формування емпіризму (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм)та раціоналізму (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц).

Юлія Володимирівна
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Прокопов Д. У пошуках втраченої істини: Г. Сковорода і проблема епістемологічного мандрування // Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст. — К., 2002. — С.251–268.

Петрушенко В. Епістемологія і філософська традиція // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Львів, 2001. — Вип.8. — С.144–164.

Татаркевич, Владислав. Історія філософії. Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року / Татаркевич, Владислав ; Пер. з пол. О.Гірного. - Львів : Свічадо, 1999. - 352 с.

Бичко, Ада Корніївна. Історія філософії : Підруч. для студентів вищ. закл. освіти / Бичко, Ада Корніївна, Бичко, Ігор Валентинович, Табачковський, Віталій Георгійович. - К. : Либідь, 2001. - 407 с.

Історія філософії : Підруч. для вищої шк. / В. Г. Кремень [и др.]. - 2-е вид., перероб. та допов. - Х. : Прапор, 2003. - 768 с.

Скотний, Валерій Григорович. Філософія: історичний і систематичний курс / Скотний, Валерій Григорович. - К. : Знання України, 2005. - 575 с.

Смит, Линда. Путешествие по миру мысли : Введение в историю философии / Смит, Линда, Рейпер, Вильям. - 2-е изд., стереотип. - К. : Свет на Востоке, 2006. - 239 с.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3206

Підскажіть будь-ласка інтернет джерела на тему:Взаємодія філософії науки з іншими філософськими дисциплінами.

Юлія Володимирівна
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

20в1 В61
Вовк, Степан Миколайович. Філософські основи природознавства [Текст] : підручник В 2-х ч. / С.М. Вовк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2002. - 296 с. - Бібліогр.: с. 285-291. - ISBN 966-568-553-8 : 22 грн

87.2Б90
Будко, Владимир Васильевич. Философия науки [Текст] : учеб. пособ. / В.В. Будко. - Харьков : Консум, 2005. - 268 с. + Примечания. - ISBN 966-7920-91-7 : 30 грн

87.25 К19
Канке, Виктор Андреевич. Философия науки [Текст] : краткий энциклопедический словарь / В. А. Канке. - М. : Омега-Л, 2008. - 328 с. - ISBN 978-5-370-00180-2 (в пер.) : 134.55 грн

87 Л72
Лозовой, Віктор Олексійович. Філософія. Логіка. Етика. Естетика [Текст] : підручник / В. О. Лозовой, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України. - Х. : Право, 2009. - 576 с. : рис. - Бібліогр. та предм. покажч. наприкінці розд. - ISBN 978-966-458-136-0 (в опр.) : 176.40 грн

87.25 Р25
Ратніков, Володимир Сазонович. Історія та філософія науки [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / В. С. Ратніков, З. Ю. Макаров ; М-во освіти і науки України. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 416 с. : іл. - Текст укр., рос., англ., нім., фр. та італ. мовами. - ISBN 978-966-382-192-4 : 81 грн2010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3205

Добрий день! Скажіть,будь ласка, де можна знайти інформацію для написання реферату : "Платіжний баланс України як показник конкурентоспроможності національної економіки"

Рина
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
65.01 О-75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, Л.І.Вергун та ін. ; За ред. Ю.В.Ніколенко. - 3-є вид. - К. : ЦУЛ, 2003. - 540 с. - ISBN 966-690-032-9 : 25 р.
65.02(4УКР) Л 22
Лановик, Богдан Дмитрович. Економічна теорія України і світу [Текст] : підручник / За ред. Б.Д. Лановик. - 5-е вид., стер. - К. : Вікар, 2002. - 477 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-7131-45-9 : 26.93 р.
65.01 М86
Мочерний, Степан Васильович. Економічна теорія [Текст] : посіб. для студ. вищ. закл. освіти / С. В. Мочерний. - К. : Академія, 1999. - 592 с. : іл. - (Гаудеамус). - ISBN 966-580-045-0 (в опр.) : 18 грн
65.01В75
Воробйов, Євген Миколайович. Економічна теорія [Текст] : основи мікроекономіки, основи макроекономіки : модульний курс навч. посіб. для ВНЗ / Є. М. Воробйов. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 320 с. : іл, табл. - (Переходимо до Болонської системи). - Бібліогр.: с. 296-297. - Предм. покажч.: с. 315-319. - ISBN 978-966-404-885-6 : 30.40 грн

65.01В75
Воробйов, Євген Миколайович. Економічна теорія [Текст] : основи мікроекономіки, основи макроекономіки : модульний курс навч. посіб. для ВНЗ / Є. М. Воробйов. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 320 с. : іл, табл. - (Переходимо до Болонської системи). - Бібліогр.: с. 296-297. - Предм. покажч.: с. 315-319. - ISBN 978-966-404-885-6 : 30.40 грн
65.9(4УКР)Ж24
Жаліло, Ярослав Анатолійович. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави [Текст] : монографія / Я. А. Жаліло ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2009. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр. у підрядк. прим. - ISBN 978-966-554-097-7 (в опр.) : 32 грн

Корнієнко Є. Платіжний баланс України: основні тенденції та їх економічне значення // Вісник Національного банку України. -2005. -№ 1. - С. 28-332010-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3204

Добрий день! Скажіть,будь ласка, де можна знайти інформацію для написання реферату : "Грошово кредитна політика Канади "

Ирина
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 Щ70
Щетинін, Анатолій Іванович. Гроші та кредит [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / А. І. Щетинін. - Вид. 3-є, переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 430 с. : рис. - Бібліогр.: с. 428-429. - ISBN 978-966-364-663-3 (в опр.) : 72 грн

65.26 К60
Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. - 2-е вид., випр. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 140 с. : мал. - Бібліогр.: с. 133-135. - ISBN 978-966-364-747-0 (в опр.) : 49.50 грн

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3
2010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3203

Чиста совість - чисте море!/ М. Буженко // Позакласний час. -2006. -№ 3-4. - С. 11-12. Сценарії з екології : Добірка статей // Позакласний час. -2006. -№ 3-4. - С. 13-22.

2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Шановний користувач, звертаємо Вашу увагу "Позакласний час" за 2006 рік наша бібліотека не передплачувала.
Передплачували наступні:
Центральна міська бібліотека,
Обласна бібліотека для дітей та юнацтва2010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3202

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: "Сутність болонського процесу в Чехії". Дякую.

Юля
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел:

Аніловська, Ганна Ярославівна. Університетська освіта [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич, 2009. - 376 с.

Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми [Текст] : міжнар. наук. вісник : зб. наук. ст. за матеріалами 18 Міжнар. наук.-практ. конф., 5-8 трав. 2009 р., Ужгород (Україна) - Мішкольц (Угорщина) / М-во освіти України, Закарпат. держ. ун-т, 2009. - 436 с.

Журавський, Віталій Станіславович. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] : научное издание / В.С. Журавський, М.З. Згуровський, 2003. - 200 с.


Поляков, Николай Викторович. Классический университет [Текст] : от идей античности к идеям Болонского процесса : монография / Н. В. Поляков, Савчук В.С., 2007. - 596 с.

Дмитриченко, Николай Федорович. Болонский процесс [Текст] : принципы едины, пути реализации различны / Н.Ф. Дмитриченко; Інт-ю М. Касумова // Сучасна освіта. - 2007. - № 11. - С. 10 - 12.

Бадаева А. Интеграция европейского образовательного пространства [Текст] / А. Бадаева // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - № 4. - С. 63 - 71.

Повідомлення про підсумки міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми сучасної освіти у світлі вимог Болонського процесу" [Текст] // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 2. - С. 79-80

Вища освіта стає дедалі важливішою // Євробюлетень. -2010. -№ 8-9. - C. 20.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-11-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3201

Доброго дня! Якщо маєте можливість,порадьте де можна знайти підручник "Фінансовий ринок" автор С.М.Еш,в форматі *.doc?

Павло Станіславович
2010-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

Еш С.М. Фінансовий ринок : навч. посіб./ С. М. Еш; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-528 c.

Пропонуємо ще переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3


< />    < />... 134 | 135 | 136 | 137 | 138| 139 | 140 | 141 | 142 | ... >>     >>>