Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-09-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2933

теорія держави і права як юридична наука

2010-09-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

67.0 Т33
Теорія держави і права [Текст] : навч. посібник / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Копєйчиков. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 368 с. 1)

67.0 З14
Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. М. Цвік ; : В. Д. Ткаченко, О. Петришин. - Х. : Право, 2002. - 432 с.

34 В67
Волинка, Катерина Григорівна. Теорія держави і права [Текст] : навч. посібник / К.Г. Волинка; МАУП. - К. : МАУП, 2003. - 240 с.

67.0 К73
Котюк, Володимир Олександрович. Загальна теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В.О.Котюк. - К. : Атіка, 2005. - 592 с.

67.0К34
Кельман, Михайло Степанович. Загальна теорія держави та права [Текст] : підручник / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. - 2-е вид., стереотип. - Львів : Новий Світ- 2000, 2005. - 584 с. - Бібліогр.: с. 572-577. - ISBN 966-7827-25-9 (в опр.) : 31.90 грн
67.0 К34
Кельман, Михайло Степанович. Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. - К. : Кондор, 2006. - 478 с.

67.0 К34
Кельман, Михайло Степанович. Теорія держави і права ( схеми, таблиці, поняття ) [Текст] : навч. посіб. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.В. Сухицька ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 148 с. : табл.
67.0 Т33Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України ; Упоряд. Л.М. Шестопалова. - К. : Прецедент, 2006. - 216 с. - (Юридична бібліотека). - Бібліогр.: с.198-200 . -Покаж.: с. 201-210.

67.0В26
Ведєрніков, Юрій Анатолійович. Теорія держави та права [Текст] : навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України, Юридична академія. - 4-е вид. доп. і перероб. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 224 с. - Бібліогр.: с. 217-218.

67.0 К78
Кравчук, Микола Володимирович. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права [Текст] : навч. посіб. / М. В.Кравчук ; Терноп. акад. нар. госп-ва, Юрид. ін-т. - 3-тє вид., змінене й доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 248 с. - Бібліогр.: с. 227-243.

67.0Т33
Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Р.А. Ромашов, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша, Г.Н. Муртазаєва ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Санкт-Петербур. ун-т МВС Росії. - К. : КНТ, 2007. - 216 с. - Бібліогр.: с. 211-214.

67.0Л86
Луць, Людмила Андріївна. Загальна теорія держави та права [Текст] : навч.-метод. посіб. ( за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. - К. : Атіка, 2007. - 412 с. : табл. - Бібліогр.: с.5-6 та на початку тем.

67.0К34
Кельман, Михайло Степанович. Загальна теорія держави та права [Текст] : [підруч. для студ. вищ. закл. освіти] / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-є вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 584 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 572-577.

67.0 З-14
Загальна теорія держави і права [Текст] : [підруч. для студ. юридич. спец. вищ. навч. закл.] / М. В. Цвік, О. В. Петришина [та ін.] ; за ред. М. В. Цвік ; О. В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харкiв : Право, 2009. - 584 с. - Бібліогр.: с. 575-577. - Абет.-Предм. покажч.: с. 578-582.

67.0 К73
Коталейчук, Сергій Петрович. Теорія держави та права [Текст] : навч. посіб. для підготовки до державних іспитів / С. П. Коталейчук ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 320 с.

67.0 Г96
Гусарєв, Станіслав Дмитрович. Теорія права і держави [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2008. - 272 с. - Бібліогр.: с. 256-258. - Абет. покажч.: с. 259-270. - ISBN 978-966-8533-97-6 (в опр.).
2010-09-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2932

Добрий вечір! Де можна знайти інформацію про теорію суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки????Підскажіть будь-ласка

Ануфренко Тетяна Олександрівна
2010-09-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-09-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2931

Допоможіть,будь ласка!Мені необхідно знайти 2 монограффії по темі "недобросовісна конкуренція" ,а в Інтернеті можлива тільки купівля

Анжеліка
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

67.9(4УКР)304К 64
Конкурентное законодательство Украины [Текст] : юридич. сб. / Антимонопольный комитет Украины ; Редкол.: А.А. Костусев, А.И. Мельниченко и др. - К. : [б. и.], 2002. - 310 с. - Витяги і анот. англ. - ISBN 966-651-040-5 : 15 р.

67.9(4УКР)303М 77
Монополізм та конкуренція в Україні [Текст] : нормативна база / Упорядкув. О.М. Роїн; Відпов. за вип. Є.К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2003. - 284 с. - ISBN 966-8062-28-0 : 17 р.

65.9(4УКР)Ш77
Шнипко, Олександр Сергійович. Національна конкурентоспроможність [Текст] : сутність, проблеми, механізми реалізації: Монографія / О.С. Шнипко; Ін-т економ. прогнозування ; НАН України, Інститут економічного прогнозування. - К. : Наук. думка, 2003. - 334 с. : іл. - ISBN 966-00-0215-7 : 21 грн., 20 грн.
65.30Р69
Роман, Михал Иванович. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия (на примере объединений машиностроения) [Текст] : специальность 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) / М.И Роман. - Владимир, 2000. - 16 с.

65.9(4УКР)К64
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Я.А. Жаліло та ін.; За ред. Я.А. Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : Знання України, 2005. - 388 с. : табл. + Додатки. - ISBN 996-554-101-3 : 23 р.


65.9(4УКР)К64
Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство [Текст] : научно-популярная литература / Рада конкурентоспроможності України, Центр стратегій конкурентоспроможності (МІМ-Київ) ; За ред. Ю.В. Полунєєв, Упоряд. В.Г. Підвисоцький. - К. : ЛАТ&К, 2006. - 176 с. - ISBN 966-2944-00-1 : 8 грн.


67.9(4УКР)304В15
Валітов, Салават Сагадатгарійович.
Конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / С.С.Валітов ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 414-424. -Предм. покаж.: с. 425-426. - ISBN 966-667-225-1 (в опр.) : 39.50 грн.

65.9(4УКР)О 75
Основные положения отчета о конкурентоспособности Украины 2008. Навстречу экономическому росту и процветанию [Текст] / ред. Д. М. Хану ; вступ. сл. Н. Изосимова. - Женева : [б. и.], 2008. - 76 с. - 14 грн
Всемирный Экономический Форум Женева, Швейцария 2008

65.9(4УКР)29К 64
Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы [Текст] : монография / Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, НИЦ индустр. проблем развития, Мин-во образования и науки Укр. [ и др.]. - Х. : ИД "Инжэк", 2008. - 240 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 229-234. - ISBN 978-966-392-221-8 : 72 грн

65.9(4УКР)О 75
Основні положення звіту про конкурентоспроможність України 2008. Назустріч економічному зростанню та процвітанню [Текст] / ред. Д. М. Хану ; вступ. сл. Н. Ізосімова. - Женева : [б. и.], 2008. - 74 с. - 14 грн
Всесвітній Економічний Форум Женева, Швейцарія 2008

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13


2010-09-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2929

Доброго вечора!допоміжіть,будь ласка,найти програмне планування предмету музики 2-4 класи О.В.Лобової

Гучко Наталія Ярославівна
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

Лобова, Ольга. Тематичні розробки уроків музики у 1 класі (II семестр) [Текст] / О. Лобова // Початкова школа. - 2008. - № 3. - С. 38-42.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 32010-09-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2928

Де можна знайти прикла художнього опису людини ?

Гайда
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2927

допоможіть знайти підручник з національної економіки автори Гринів,Кічурчак.

Ольга
2010-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня!
У фондах нашої бібліотеки потрібний Вам посібник є. Ви його отримаєте в читальні залі бібліотеки:

Гринів Л.С.
Національна економіка : навч. посіб./ Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-464 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 420-461.2010-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2926

Допоможіть знайти літературу та джерела на тему: "Український рух на закарпатті в кін.19 - поч.20 ст."

Копча Мирослава
2010-09-24
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:

Пропонуємо Вашій увазі:

К 63.311
К 61
Коломиец, И. Очерки по истории Закарпатья [Текст] : соц.-економ. Отношение, нац.-полит. и культ. движение в Закарпатье в ХІХ в. Ч.2 / И. Коломиец. - Томск : Из-во Томск. ун-та, 1959. - 246 с.

К 63.311
К 61
Коломиец, И. Социально-єкономические отношения и общественое движение в Закарпатье во второй половине ХІХ ст. [Текст] : сельск. хозяйство и аграр. отношения. Т. 1 / И. Коломиец. - Томск : Из-во Томск. ун-та, 1961. - 404 с.

К 63.311
К 61
Коломиец, И. Социально-економические отношения и общественое движение в Закарпатье во второй половине ХІХ ст. [Текст]. Ч. 2 / И. Коломиец. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1962. - 677 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (з найдавніших часів до 1918 року). Т. І / УжДУ, Ін-т карпатознав., Закарпат. облас. орг. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; редкол: І. Гранчак [та ін.]. - Ужгород : Госпрозрахунк. РВВ Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. - 436 с.

К 63.311
С 50
Сміян, П. К. Революційний та національно-визвольний рух на Закарпатті кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] / Сміян П. К. - Лвів : Вид-во Лвів. ун-ту, 1968. - 210 с.


< />    < />... 172 | 173 | 174 | 175 | 176| 177 | 178 | 179 | 180 | ... >>     >>>