Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5015

Які історики, в яких працях і аргументуючи чим заперечують той факт, що разом з князем Корятовичем Ф. із поділля в карпатську русь прибули біля 40 тис селян. Дякую.

Варнацький Олександр Іванович
2013-04-09
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Ми можемо запропонувати Вам тільки матеріали, в яких підтверджується той факт, що разом з князем Ф. Корятовичем із Поділля в Карпатську Русь прибули біля 40 тис. селян.

К 63.3
З-18
Закарпаття: минуле і сучасне : збірник / редкол.: М. В. Троян ; І. М. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1986. – 232 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – 1993 – 1995.
Т. І : з найдавніших часів до 1918 року. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 1993. – 436 с.

К 63.3
О-53
Олашин А. Історія Закарпаття : посібник для середньої шк. / А. Олашин. – Мукачево, 1992. – 210 с.
***
Поп, І. Корятович Федір / Іван Поп // Енциклопедія історії та культури карпатських русинів. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2010. – С. 361-362.: фото.

посилання 12013-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5014

Допоможіть знайти літературу по темі:поняття та види позовів в цивільному процесі..

Д.Ф.І
2013-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

67.9(4УКР)310 В19
Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. для підготов. до заліків та іспитів / С. В. Васильєв. – Х.: Еспада, 2009. – 456 c.

67.9(4УКР)7 З-89
Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду). Стратегія і тактика цивільного процесу : практич. Посібник / Уклад.: М. М. Лядецький, М. І. Хавронюк, В. М. Кравчук. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

67.9(4УКР)310 Ц 58
Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар станом на 22.06.2010 / І. В. Андронов, Н. Ю. Голубєва [та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонов ; О. І. Харитонова ; Н. Ю. Голубєва. – К.: Правова єдність, 2010. – 648 c.

67.9(4УКР)310 Ц58
Цивільний процес України : кредит.-модульний навч. посіб.-практикум / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса [та ін.] ; за ред. С. Я. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009. – 456 c. – (Процесуальні науки).

67.9(4УКР)310 Ц58
Цивільний процес України : академ. курс : підручник / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса та [ін.] ; за ред. С. Я. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2009. –848 c. – (Процесуальні науки).

Новицкий В. Встречный иск : понятие и существенные признаки / В. Новицкий // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №5. – C. 60-65.

Корольов В. Поняття та види забезпечення позову в цивільному процесі / В. Корольов // Юридична Україна. – 2011. – № 11. – C. 60-66.

Бараккі М. А. Забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі як засіб відновлення порушення прав і законних інтересів громадян / М. А. Бараккі // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 5. – C. 32-34.

Сліпченко О. Особливості розгляду цивільних позовів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди в кримінальних справах / О. Сліпченко // Вісник прокуратури. – 2007. – №12. – C. 91-95.

Трач Ю.Ю. Деякі аспекти порівняння групового позову та позову на захист невизначеного кола осіб / Ю. Ю. Трач // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – C. 334-339.

Коваленко І. А. Деякі особливості цивільного позовув кримінальному процесі/ І. А. Коваленко // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – C. 490-495. – Бібліогр. наприкінці ст.

Буга Г. Способи забезпечення позову й їх особливості в цивільному процесуальному праві України/ Г. Буга // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – C. 97-100.2013-04-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5013

Кількість введених в дію клубів і буд. культури в сільській місцевості України в 1991 р.?

2013-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

60.59(4УКР) А 16
Абрамов Л. К.
Центр місцевої активності на базі будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громадии [Текст] / Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова ; Ін-т соціокульт. менеджменту. – Вид. 3-є. – Кіровоград : ІСКМ, 2011. – 116 с.

60.5 Д 50
Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад [Текст] : звіт за результатами дослідж. / Ін-т соціокульт. менеджменту ; кер. дослід. групи Л. К. Абрамов. – Кіровоград : ІСКМ, 2010. – 64 с.

К 77.2 З-18
Заклади культури клубного типу Закарпатської області у цифрах і фактах [Текст] : інформ.-аналіт. зб. / упоряд.: Ю. Ф. Глеба, В. В. Рудейчук. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2012. – 200 с.

71.03(4УКР) З-88
Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура : слов. культуролог. термінів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран; М-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – К.: Центр учбової л-ри, 2009.-262 c.

71 П44
Подольська Є. А.
Культурологія : навч. посіб./ Є. А. Подольська, В. Л. Лихвар, К. А. Іванова; М-во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-288 с.

Гордєєва Л. Клубна робота за місцем проживання : методичні рекомендації / Л. Гордєєва // Позакласний час. – 2010. – № С. – С. 109-111.

Мараторій на закриття сільських клубів і бібліотек : [про постанову Верховної Ради України] // Культура і життя. – 2012. – 10 лют. (№ 6). – C.2013-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5012

допоможіть , будь ласка, знайти матеріали по темі "Розвиток пізнавальної активності дошкільників"

Олена Олександрівна
2013-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам звернутись до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
2013-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5011

Підскажіть будь-ласка, де я міг би ознайомитися з книгою:
Гинекология (Е.Т. Михайленко)


Тарас
2013-04-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет - ресурс:

посилання 12013-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5010

Доброго вечора!
Будь ласка, допоможіть знайти літературу для написання реферату на тему "Особливості взаємовідносин між живими організмами у межах популяції та в межах екосистеми". Дякую!

Леся
2013-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

28.08 Г 16
Галковская Г. А.
Популяционная экология : [учеб. пособие для студ. и магистрантов высш. учеб. завед. по биолог. спец.]/ Г. А. Галковская ; отв. за вып. Н. А. Дашкевич. – Минск: Изд-во Гревцова, 2009.-232 c.

20.1 К69
Корсак К. В.
Основи сучасної екології: навч. посіб. / К.В.Корсак, О.В.Плахотнік ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2004. – 340 с.

28.08 К95
Кучерявий В. П.
Екологія: підручник / В.П. Кучерявий. – 2-е вид. – Львів : Світ, 2001. – 480 с.

20.1 Ф33
Федоряк М. М.
Основи екології: навч. посіб. / М. М. Федоряк, Г. Г. Москалик ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 336 с.

Комендар В. І. Збереженя і відтворення природних екосистем як елемент збалансованого розвитку Карпатського регіону (з досвіду діяльності Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем) / В.І. Комендар // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – C. 9-10.

Бобко А. Довкілля та лісові екосистеми України / А. Бобко // Віче. – 2009. – № 8. – C. 2-3.

Мовчан Я. І. Екомережа як системний інструмент невиснажливого розвитку / Я. І. Мовчан // Екологічний вісник. – 2009. – № 1. – C. 17-20.2013-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=5008

Доброго дня! Будь-ласка, допоможіть знайти літературу для написання реферату на тему: "Лімітуючі фактори. Взаємодія факторів." Дякую

Яна
2013-04-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

20.1(4УКР) Б61
Білявський Г. О.
Основи екології: підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-е вид. – К. : Либідь, 2005. – 408 с.

20.1 Г 85
Грицик В.
Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посіб. / В. Грицик, Ю. Конарський, Я. Бедрій. – К. : Кондор, 2011. – 292 с.

20.1 Д 41
Джигирей В. С.
Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посібник / В.С. Джигирей. – 3-е вид.,вип. і доп. – К. : Знання, 2004. – 309 с.

20.1 К 56
Ковальчук П. І.
Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: навч. посібник / П.І. Ковальчук. – К. : Либідь, 2003. – 208 с.

20.1 К69
Корсак К. В.
Основи сучасної екології: навч. посіб. / К.В.Корсак, О.В.Плахотнік ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2004. – 340 с.

28.08 К95
Кучерявий В. П.
Екологія: підручник / В.П. Кучерявий. – 2-е вид. – Львів : Світ, 2001. – 480 с.

20.1 М91
Мусієнко М. М.
Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. – К. : Знання, 2007. – 624 с.

20.1 О-75
Основи екології: підручник / О. В. Солошенко, А. М. Фесенко [та ін.] ; за ред. О. В. Солошенко ; М-во освіти і науки України. – Х. : Парус, 2008. – 376 с.

20.1 Т 54
Толстоухов А. В.
Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / А.В. Толстоухов; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : Знання України, 2001.

20.1 Ф33
Федоряк М. М.
Основи екології: навч. посіб. / М. М. Федоряк, Г. Г. Москалик ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 336 с.

20.1 Ш71
Шматько В. Г.
Екологія і організація природоохоронної діяльності: навч. посіб. / В. Г. Шматько ; Міністерство освіти і науки України. – 2-е вид., стер. – К. : КНТ, 2008. – 304 с.

Головко О. М. Генеруючі та лімітуючі чинники ландшафтно-екологічної ситуації Великого Севастополя як умови розвитку туристичної політики / О. М. Головко, В. О. Лєй // Екологічний вісник. – 2011. – № 6. – C. 22-23

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7< />    < />... 173 | 174 | 175 | 176 | 177| 178 | 179 | 180 | 181 | ... >>     >>>