Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4158

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал за темою "Історичні аспекти виникнення і розвитку судово-бухгалтерської експертизи в Україні". Дякую.

Оксана
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо Вам скористатись наступними джерелами інформації:

Укpаїна. Закони. Закон України "Про судову експертизу" : офіц. текст прийнятий Верховною Радою України 25 лют. 1994 р. : із змінами та доп. станом на 1 січ. 2004 р./ М-во юстиції України; відп. за вип. О. Г. Пушенко. -К.: Ін Юре, 2004.-12 c.

Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб./ І. А. Волкова; М-во освіти і науки України, Волин. ін-т екон. та менедж. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-84 c.

Лазуренко В.І. Судова бухгалтерія : навч. посіб./ В. І. Лазуренко, Н. І. Новікова ; [під заг. ред.] В. І. Лазуренко; М-во внутр. справ України, Донецький юрид. ін-т Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. -2-е вид.ї. -Донецьк: Каштан, 2009.-384 c.

Мумінова- Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни/ Г.Г. Мумінова- Савіна; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2004.-268 c.

Судебно - бухгалтерская экспертиза : Учеб. пособ./ В.Д. Поникаров и др.. -Х.: Арсис, 2002.-240 c.

Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Є. Швець. -К.: Каравела, 2008.-240 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4157

Доброго дня! Будь-ласка допоможіть знайти матеріал на тему реферату: конституційний контроль

Віка
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Конституційне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю. М. Бисага , Ю. Ю. Бисага, Д. М. Бєлов [та ін.]; УжНУ, Ін-т держави і права країн Європи, Юридичний ф-т [та ін.]. -Ужгород: Ліра, 2007.-372 c.

Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб./ В. В. Кравченко; М-во освіти і науки України. -Вид. 6-те, випр. та допов. -К.: Атіка, 2009.-608 c.

Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навч. посіб./ О. В. Совгиря; М-во освіти і науки України. -К.: Юрінком Інтер, 2010.-536 c.

Фрицький О.Ф.Конституційне право України : підручник/ О.Ф. Фрицький. -3-є вид., перероб. і доп.. -К.: Юрінком Інтер, 2006.-512 c.

Водоп"янов В. Місце вітчизняної конституційної юстиції в системі судової влади : (Інститут конституційного контролю). [Текст] / В. Водоп"янов // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №9. - С. 38-39.

Намясенко О. Правовий статус членів органів конституційного контролю: загальний характер та порівняльний аналіз [Текст] / О. Намясенко // Юридична Україна. - 2007. - № 2. - С. 10-15.

Рабінович, Сергій. Відповідність національного законодавства конституції та міжнародним договорам України : деякі колізійні аспекти контролю [Текст] / С. Рабінович // Вибори та демократія. - 2009. - № 1. - С. 18-27.

Сабадош, Володимир Іванович. Особливості й відмінності наукового дослідження конституційного контролю та нагляду [Текст] / В. І. Сабадош // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3. - С. 105-113.

Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток [Текст] / І. Тимченко // Право України. - 2010. - № 6. - С. 12-25.

Сабадош, Володимир Івнович. Юридична природа органів конституційного контролю в Німеччині [Текст] / В. І. Сабадош // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 199-204.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4156

Уточнюю питання: чи є у краєзнавчому відділі Науковий збірник товариства "Просвіта" в Ужгороді, т.ІХ за 1932 рік. Мене цікавить стаття :Шаш А. Нариси з соціяльної історіїї Шенборнської латифундії...

Іван
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Нажаль, у краєзнавчому відділі немає потрібного Вам тому Наукового збірника товариства "Просвіта" в Ужгороді. У нас наявні т.V (1927 р.)та т.VI (1929 р.).2011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4155

художній опис картини Олександра Мурашка "Дівчинка в червоному капелюсі"

якимів софія
2011-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-11-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4154

Допоможіть, будь ласка, знайти електронні матеріали для написання роботи на тему сучасні проблеми обліку витрат на виробництво і виходу продукції соняшнику та шляхи його удосконалення. Буду дуже вдячний за допомогу.

Заволодько Олександр Іванович
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4152

допопоміть знайти матеріал на тему: Актуальні проблеми медичного права в Україні.

Оля
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Галай, Вікторія Олександрівна. Способи захисту прав пацієнтів в Україні [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. О. Галай. - К. : КНТ, 2009. - 72 с.

Медичне право України [Текст] : збірник нормативно-правових актів / упоряд. і наук. ред. Н. Б. Болотіна. - К. : Ін Юре, 2001. - 412 с.

Право на медичну допомогу в Україні - 2008 [Текст] / Харківська правозахисна група ; упоряд. А. О. Роханський ; відп. за вип. Є. Захаров. - Х. : Права людини, 2009. - 268 с.

Практичне право: права пацієнтів [Текст] : (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посіб. / А. О. Галай, С. К. Гречанюк [та ін.] ; за ред.: С. Г. Стеценко ; А. О. Галай ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 224 с.

Стеценко, Семен Григорович. Медичне право України [Текст] : підручник / С. Г. Стеценко, Стеценко В.Ю., І. Я. Сенюта ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. прокуратури України, Ін-т законодавства Верх. Ради України. - К. : Правова єдність, 2008. - 512 с.

Турак, Йосип Андрійович. Етичні та правові засади медичного втручання [Текст] : з погляду лікаря-практика / Й.А. Турак. - Ужгород : Закарпаття, 2002. - 192 с.

Воробйова, Тетяна. Договір добровільного страхування медичних витрат як новий інструмент страхового ринку [Текст] / Тетяна Воробйова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3.- С. 48-51.

Дешко, Людмила. До питання про поняття та види медичної діяльності [Текст] / Л. Дешко // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 11-12.

Гладун. З. Медичне право - комплексна галузь права України [Текст] / З. Гладун. // Право України. - 2007 . - № 4 .- С. 100-105.

Волинець Т. Загальна характеристика цивільно-правових засобів здійснення права на медичну допомогу [Текст] / Т. Волинець // Право України. - 2007 . - № 9.- С. 100- 103.

Третьяков В. М. Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення галузі медичного права [Текст] / В. М. Третьяков // Віче. - 2007. - № 18. - С. 31-34.

Волинець, Тетяна. Особливості прав та обов'язків пацієнтів за договором про надання медичної допомоги [Текст] / Т. Волинець // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - С. 33-37.

Гревцова З.С. Медичне право України: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / З.С. Гревцова // Адвокат. - 2007. - №11/12. - С. 109-110.

Гладун З.С. Медичне право в системі права України [Текст] / З.С. Гладун // Адвокат. - 2007. - №11/12. - С. 111.

Шатковський Я. Медичні стандарти у загальнодержавній системі стандартизації ( правові основи розробки та затвердження ) [Текст] / Я. Шатковський // Право України. - 2009. - № 1.- С.126-129.

Бакуменко М. Правове регулювання медичних оглядів в Україні [Текст] / М. Бакуменко // Право України. - 2010. - № 2.- С.237-242.

Самілик, Людмила. Правові й організаційні засади здійснення в Україні ліцензування медичної діяльності [] / Л. Самілик // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 12. - С. 82-85.

Сенюта І. Я. Школа з медичного права для адвокатів [Текст] / І. Я. Сенюта // Адвокат. - 2011. - № 11. - С. 7-8.

IV Міжнародна науково-практична конференція з медичного права [Текст] // Право України. - 2011. - № 5. - С. 344-346.


2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4151

Будь-ласка допоможіть мені знайти матеріал на тему: Реформування системи вищої освіти в Україні.

Таня
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел:

Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : научное издание/ В.С. Журавський, М.З. Згуровський; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". -К.: Політехніка, 2003.-200 c.

Методичні рекомендації з впровадження норм Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування/ Укр. асоц. студент. самоврядування, Ін-т політики; [уклад.] М. Томенко ; Є. Суслов [та ін.]. -К., 2010.-30 c.

Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна : научное издание/ Т.В.Фініков; Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Ін-т економіки та права "КРОК". -К.: Таксон, 2002.-176 c.

Карпенко, Микола Миколайович. Модернізація вищої освіти як чинник розбудови суспільства знань в Україні [Текст] / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети. - 2006. - № 1. - С. 57-63.

Старовойт, Ірина. Політика і стратегія оновлення вищої освіти в Україні [Текст] / Ірина Старовойт, Галина Миленька // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 19-23.

Кириченко, Олександр. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування [Текст] / Олександр Кириченко, Людмила Паращенко // Вища школа. - 2008. - № 2. - С. 46-51.

Вакарчук, Іван. Мета рефоорм у вищій школі - якість і доступність освіти [Текст] : Доповідь міністра Івана Вакарчука на розширеній підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України (2 квітня 2009 року) / І. Вакарчук // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 6-23.

Січкаренко, Галина. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України [Текст] / Г. Січкаренко // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 59-64.

Огаренко, Євген Анатолійович. Удосконалення нрмативно-правової бази регулювання сфери вищої освіти в Україні [Текст] / Є. А. Огаренко // Наше право. - 2009. - № 2. - С. 49-55.

Мусієнко І.І. Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти [Текст] / І. І. Мусієнко // Економіка та держава. - 2011. - № 3. - С. 140-142.

Яблонський, Валентин. Поспішай повільно, або Ще раз про Болонську декларацію та реформування вищої освіти [Текст] / Валентин Яблонський // Голос України . - 2011. - 22 черв. (№ 112). - С. 19.

Бандурка, Олександр. Про сьогодення вищої освіти в Україні [Текст] / Олександр Бандурка // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 7-15.
< />    < />... 14 | 15 | 16 | 17 | 18| 19 | 20 | 21 | 22 | ... >>     >>>