Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4993

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти в електронному вигляді календарне планування з німецької мови до підручника Зої Павлюк. Дякую

Тетяна
2013-03-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102013-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4992

Доброго дня!Мені потрібна література про історію Закарпаття. Дякую.

Оксана В.
2013-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 63
Б 79
Болдижар, М. М. Закарпаття між двома світовими війнами : (матеріали до історії суспіл.-політ. відносин) / Михайло Миколайович Болдижар ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 159 с.

К 63.3
Д 18
Данилюк, Д. Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.) / Дмитро Дмитрович Данилюк ; ред. О. Козоріз ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 1997. – 287 с. : портр.

К 63.362.2
Д 58
Довганич, О. Закарпаття в роки війни / О. Довганич, О. Пашкуй, М. Троян. – Ужгород : Карпати, 1990. – 171 с.

К 63.312
З-18
Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку : доповіді наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утвор. Чехословаччини Ужгород, 28 жовт. 1998 р. / ред. В. І. Падяк. – Ужгород, 1999. – 251 с.

К 63.36
З-18
Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура : (україномов. варіант укр.-угор. вид.) / НДІ політ. регіоналістики, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; під ред. М. М. Вегеш ; Ч. Фединець ; редкол.: Ю. Остапець [та ін.] ; відп. за вип. М. Токар. – Ужгород : Ліра, 2010. – 720 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд.

К 63.365
З-18
Закарпаття в незалежній Україні. Роки. Події. Факти : 1991-2001 / І. Вашкеба, Б. Кушнір [та ін.] ; ред. Л. Годований. – Ужгород : Карпати, 2001. – 60 с. : фото. кольор.

К 63.3
З-18
Закарпаття: минуле і сучасне : збірник / редкол.: М. В. Троян ; І. М. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : УжДУ, 1986. – 232 с.

К 63.362.1
З-18
Закарпаття під Угорщиною 1938 – 1944 рр. / уклад. В. Маркусь, В. Худанич ; ред. І. Ребрик. – Нью-Йорк-Чікаго-Ужгород : Гражда – Карпати, 1999. – 232 с.

К 63.3
М 57
Мигович, І. І. Закарпаття: на зламі епох : Статті. Виступи. Інтерв’ю / Іван Іванович Мигович. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2008. – 366 с. : іл.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – 1993 – 1995.
Т. І : з найдавніших часів до 1918 року. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 1993. – 436 с.
Т. ІІ : (1918-1945). – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Т. ІІІ: (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

К 63.311
Н 57
Неточаєв, В. Закарпаття напередодні першої світової війни (1908–1914) / Неточаєв В. – Ужгород : Видавництво УжНУ, 1957. – 45 с.

К 63.3
О-53
Олашин А. Історія Закарпаття : посібник для середньої шк. / А. Олашин. – Мукачево, 1992. – 210 с.

К 63.3
Ш 20
Шандор, В. Закарпаття історично правовий нарис від ІХ ст. до 1920 / Шандор В. – Нью-Йорк : Карпатський союз, 1992. – 292 с.

Більше літератури Ви знайдете у відділі краєзнавства нашої бібліотеки.2013-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4991

Доброго дня. Допоможіть,будь ласка, знайти матеріал для реферата на тему: Екологічний аудит.
Дякую!!

Ліля
2013-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись літературою, яка є у фондах бібліотеки:

20.1 Е45
Екологічний менеджмент і аудит : навч. посіб. / С.М. Літвак та ін.; Південнослов'янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – 2-е вид., доп. – К.: Професіонал, 2007. – 200 c.

20.1 Е45
Екологічний менеджмент і аудит : навч. посіб. / С. С. Рижков, С. М. Літвак, В. А. Скороходов [та ін.] ; під ред. С. С. Рижков; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. С.О.Макарова. – Вид. 3-є, допов. – К.: Професіонал, 2009. – 208 c.

Фостолович В.А. Екологічний аудит та підвищення інвестиційної привабливості підприємств / В.А. Фостолович // Економіка АПК. – 2007. – № 8.- С.94-97.

Гурська, Галина Анатоліївна. Розвиток правового регулювання екологічного аудиту в світі та в Україні / Г. А. Гурська // Держава і право. – 2007. – Вип. 38. – С. 550-556.

Гурська Г. Правове регулювання екологічного аудиту в Україні / Г. Гурська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 51-53.

Гурська, Галина Анатоліївна. Інститут екологічного аудиту в країнах СНД / Г. А. Гурська // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 432-436.

Гурська, Галина Анатоліївна. Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності / Г. А. Гурська // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 452-456.

Гурська Л. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні / Л. Гурська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 133-135.

Скрипчук П. Екологічний аудит територіально-господарських систем / П. Скрипчук // Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 76-91.

Мех, Ярослав. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – С. 45-48.

Стрельник, Вікторія Валеріївна. Проблеми вдосконалення законодавства про екологічний аудит в Україні / В. В. Стрельник // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 400-404.

Кочерга, Микола. Впровадження екологічного аудиту в систему інвестиційного забезпечення аграрних підприємств / М. Кочерга // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 23-25.

Веремеєнко С.І. Екологічний аудит сільськогосподарських земель: синергізм басейнового підходу та органічного замлеробства / С. І. Веремеєнко, М. П. Скрипчук // Екологічний вісник. – 2011. – № 5. – С. 16-17.

2013-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4990

Допоможіть з літературою до теми: Проблеми визначення поняття об’єкта злочину у кримінально-правовій науці.Дякую:)

Ф.М.В
2013-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / за ред. М. І. Бажанов ; : В. В. Сташис, В. Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2002. - 416 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : Загальна та Особлива частини : навч. посіб. / В.О. Кузнєцов та ін.. - К.: Істина, 2005. - 384 c.
67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю.В. Александров та ін.; За ред. М.І. Мельник, В.А. Клименко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Юридична думка, 2004. -352 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2009. -144 c. - (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 М30
Марчук Р. В. Понятійний апарат кримінального права : [словник] / Р. В. Марчук, В. С. Телеп; Закарпатський державний університет. - Ужгород: Інвазор, 2007. - 148 c.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -2-е вид., переробл. та допов.. - К.: Дакор, 2008.-1428 c.

67.9(4УКР)308 С29
Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. для студ. юридичних вузів і юридичних ф-тів / С.І.Селецький; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 264 c.

67.9(4УКР)308 Ф89
Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / П. Л. Фріс; М-во освіти і науки України, Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. Юридичний ін-т. - К.: Центр навчальної л-ри, 2004. - 362 c.

Бринзанська О. В. Правосуддя як об’єкт злочинів, що посягають на діяльність установ кримінально-виконавчої системи / О.В. Бринзанська // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - C. 506-512.

Кучевська С. П. Об’єкт злочину у контексті гармонізації Кримінального кодексу України зі Статутом Міжнародного кримінального суду / С. П. Кучевська // Держава і право. - 2008. -Вип. 39. - C. 560-568.

Левчук В. В. Проблеми визначення об’єкта хуліганства та його значення при кваліфікації злочинів / В. В. Левчук // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. - C. 468-475.

Бабаніна В. В. Залишення в небезпеці : характеристика об’єкта злочину / В. В. Бабаніна // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3. - C. 132-137.

Михайлов В. Беспосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу України / В. Михайлов // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 2. - C. 169-177.

Антонюк У. В. Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину за порушення правил екологічної безпеки в Україні / У. В. Антонюк // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - C. 519 -524.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92013-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4989

Допоможіть підібрати літературу на тему: Електронні журнали: природа та характеристика...Дякую

Матвейко Ігор Ігорович
2013-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102013-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4988

Чи є в бібліофонді монографія "Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу" Монографія - К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2009. - 463 с.

ХВВ
2013-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання у фонді відсутнє. У фондах бібліотеки є такий посібник:

75.8 О64
Організація дозвілля в туристичній індустрії : опорний конспект лекцій для студентів спец. "Менеджмент орг-ій", Менеджмент туристичної індустрії"/ Київ. нац. торг.-екон. ун-т; уклад. Т. І. Ткаченко ; Н. І. Ведмідь. -оК., 2002.-42 с.2013-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4987

Вибачте, але на тему: "Процесуальна співучасть у цивільному процесі: поняття та види." Ви порекомендували літературу не по темі.

Шімон Сергій Володимирович
2013-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо наступну літературу, яка є у фондах бібліотеки:

67.9(4УКР)310 В19
Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. для підготов. до заліків та іспитів / С. В. Васильєв. - Х.: Еспада, 2009. - 456 c.

67.9(4УКР)304 Н 34
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 1 трав. 2012 р. / В. В. Забарський, В. В. Богатир [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Богатирь. - К.: Центр учб. л-ри, 2012. - 1028 c.

67.9(4УКР)310 П 90
Путівник для учасника цивільного процесу / авт.-упоряд. : Р. О. Куйбіда ; Т. В. Руда. - К., 2010. - 148 c.

67.9(4УКР)310 Т 35
Тертышников В. И. Гражданский процесс : конспект лекцій / В. И. Тертышников. - Х.: Консум, 2005. - 248 с.

67.9(4УКР)310 Ц58
Цивільний процес України : академ. курс : підручник / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса та [ін.] ; за ред. С. Я. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. -К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2009. - 848 c.

67.9(4УКР)310 Ц58
Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 10 верес. 2008 р. / відп. за вип. С. В. Карплюк. -Х.: Одіссей, 2008. - 192 c.

67.9(4УКР)310 Ц 58
Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар станом на 22.06.2010 / І. В. Андронов, Н. Ю. Голубєва [та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонов ; О. І. Харитонова ; Н. Ю. Голубєва. - К.: Правова єдність, 2010. - 648 c.

67.9(4УКР)304 Ш 90
Штефан М. Й. Цивільний процес : підручник / М.Й. Штефан. - 2-е вид., переробл. та допов. -К.: Ін Юре, 2001. - 696 с.


< />    < />... 176 | 177 | 178 | 179 | 180| 181 | 182 | 183 | 184 | ... >>     >>>