Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4986

Розвиток сучасного бізнесу в україні

Токар Мирослав Степанович
2013-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.9(4УКР)09 Б 59
Бізнес- середовище в Україні / Міжнародна Фінансова Корпорація; В. Бурий, Ю. Кузьмин, С. Кисіль та ін. - К. : [б. и.], 2003. - 112 с.

65.9(4УКР)29 З-48
Зелена книга малого бізнесу України - 2012 : [аналіт. доп.] / Д. М. Ляпін [и др.] ; Ін-т власності і свободи, Міжнар. Фонд "Відродження". - К. : Ін-т власності і свободи, 2011-2012. - 124 с.

65.9(4УКР)29 К38
Кизим М. О. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, Н. І. Полтарак ; Нац. акад. наук України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 328 с.

65.9(4УКР)29 М 19
Малий бізнес як фактор розвитку конкурентоспроможності регіону: монографія / В. П. Мікловда [и др.] ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Полтав. ун-т екононіки і торгівлі. - Полтава : ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2012. - 200 с.

Мазур О.Є. Оцінка сучасного стану малого підприємництва в Україні / О.Є. Мазур // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №12. - С. 80=89.

Ісаченко Д. Проблеми розвитку малого промислового бізнесу / Д. Ісаченко, І. Буркинсьий, І. Згуров // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - С. 279-283.

Зятковський І.В. Вплив економічної влади на розвиток і становлення сучасних бізнес - структур / І.В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №12. - С. 41-48.

Долгоруков Ю. А. Про розвиток малого підприємництва / Ю. А. Долгоруков, О. Кужман // Економіка України. - 2005. - №12. - C. 11-18.

Бобиль В. Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності сучасної України / В. Бобиль // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 3. - С. 35-38

Другов О. О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. О. Другов // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 4. - С. 115 - 120.

Васильців Т. Г. Удосконалення інституційного середовища розвитку малого бізнесу в малих містах / Т. Г. Васильців // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 3. - С. 184 - 190.

Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні / О. Грішнова // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 7. - С. 3-8.

Белецька Н. Г. Малий та середній бізнес в забезпеченні продуктивної зайнятості населення / Н. Г. Белецька // Економіка і регіон. - 2010. - № 2. - С. 168-172.

Пивоваров М. Г. Стан, розвиток інфраструктури малого, середнього бізнесу в Україні та концепція її вдосконалення / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 127-134.

Кузняк Б. Я. Що стримує розвиток малого бізнесу в Україні / Б. Я. Кузняк // Економіка і регіон. - 2011. - № 1. - С. 42-45.

Михайлів Г. В. Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / Г. В. Михайлів // Економіка і регіон. - 2011. - № 1. - С. 46-50.

Воронов М. П. Державне регулювання розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва: досвід України та ЄС / М. П. Воронов, І. В. Дихнич // Статистика України. -2011. - № 2. - C. 88-92.

Ляпін Д. В. Основні моделі розвитку малого підприємництва в Україні / Д. В. Ляпін // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 3. - С. 90-95.

Волошин В.І. Проблеми та пріоритети зміцнення фінансової безпеки малого й середнього підприємництва в Україні / В. І. Волошин // Фінанси України. - 2011. - № 11.- С.76-82

Пивоваров М. Г. Інституційні механізми державної підтримки розвитку малого підприємництва в національному господарстві й регіонах / М. Г. Пивоваров // Держава та регіони. - 2012. - № 5. - С. 52-59.

Гончарова М. В. Світовий та національний досвід організаційно-економічного забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу / М. В. Гончарова // Держава та регіони. - 2012. - № 5. - С. 224-232.

2013-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4985

Система каталогів: стан та перспективи розвитку

Мастило Н.
2013-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах бібліотеки:

78.37 А 53
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміни, доповнення, нові рубрики : (згідно таблиць ББК для масових бібліотек) : з досвіду роботи держ. б-ки України для юнацтва / М-во культури і мистецтв України, Держ. б-ка України для юнацтва. - К. : [б. и.], 1999 -
Вип. 1-4 : Літери А-П / авт.-уклад.: Н. В. Ракович ; Н. М. Зінчук ; Т. П. Ковтун. - 1999. - 100 с.

78.37 А 53
Алфавітно - предметний покажчик до систематичного каталогу : зміни і доповнення.(Згідно з таблицями ББК для масових бібліотек). Вип. 2.Літери Н - Я / Мін-во культури і мистецтв України ; Держ.біб-ка України для юнацтва. - Київ : [б. и.], 2003 (Ред.-вид.відділ Держ.біб-ки України для юнацтва) . - 100 с.

78.37 А72
Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.-метод. посіб./ І. П. Антоненко, О. В. Баркова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2007.-116 c.

78.37 З-94
Зупарова Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева, Л.И. Сазонова; Под науч. ред. Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 208 с.

78.3(4УКР) І 45
Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. - Харків, 1998.-72 c.

78.37 К 21
Карачинська Е. Т. Бібліотечні каталоги : навч. посіб. / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. - Х. : Основа, 1912. - 160 с.

78.37 М67
Митчелл Э. М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практическое руководство для библиотекарей / Э. М. Митчелл, Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. Е. В. Малявская ; Э. Г. Азгальдова. - М. : Омега-Л, 2008. - 240 с. : ил.

78.37(4УКР) П 60
Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом : метод. рекомендації / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; уклад. Т. М. Грищук ; відп. за вип. Л. П. Незнамова. - Харків : [б. и.], 2003. - 30 с.

78.37 С 89
Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. - СПб. : Профессия, 2010. - 536 с. : табл. - (Библиотека).

78.37 Я44
Як користуватись каталогами : пам`ятка читачеві / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. В. Бобонич ; відп. за вип. О. М. Касьяненко. - Ужгород : [б. и.], 1989. - 20 с.

Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Скоробогатов В. М. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное. Диалог профессионалов : методические рекомендации / В.М. Скоробогатов, Э.Р. Сукиасян // Научные и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 15-24.

Миниярова З. М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэлементного поиска : методические указания / З.М. Миниярова // Науч. и техн. б-ки. - 2005. - №12. - С. 25-35.

Робота бібліотекаря з систематичним каталогом за новою класифікацією : [Розробка уроку] // Шкільна бібліотека. - 2006. - №11. - С. 57-58.

Антоненко І. Каталогізація електронних ресурсів : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.14-20.

Мілясевич І. Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 13 – 19.

Мартовицкая Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

Лобановська І. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 30-34.

Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібілотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29.

Стрішенець Н. Поняття "каталогізація" у компаративному контексті / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 15-26.

Мартынов М. Ретроконверсия каталогов небольших библиотек / М. Мартынов // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 1. - С. 17-20.

Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 1-9.

Дрыбин В. Отражение национального документа в системе каталогов Национальной библиотеки Беларуси: современное состояние и перспективы развития / В. Дрыбин // Бібліотечний вісник. - 2011. - №4. - С. 24-28.

Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2011. - №4. - С. 3-10.

Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса [Текст] / О. Дрозд, В. Мыхалик // Бібілотечний вісник. - 2011. - №5. - С. 26-29

Юшковець В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек [Текст] / В. Юшковець // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.

Вінічук І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства [Текст] / І. Вінічук // Бібліотечний вісник. - 2012. - №3. - С. 8-15.

Кичакова Н. Н. Каталогизация в издании как элемент системы корпоративной каталогизации В России : на примере проекта "Каталогизации перед публикацией - (СIP)" / Н. Н. Кичакова // Библиотековедение. - 2012. - № 1. - С. 47-52.

2013-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4984

Добрий день .Моглиб ви мені допомогти з літературою до курсової роботи на дану тему : "Замах на злочин:поняття. його об'єктивні та суб'єктивні ознаки та види".

2013-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна літератури:

67.9(4УКР)308 А 43
Актуальні проблеми кримінального права : навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко [та ін.]; М-во освіти і науки України. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 c.

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. - Вид. 2-е, допов. та перероб. - К.: Видавець Паливода А.В., 2009. - 300 c.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М.Й. Коржанський. - 2-е вид. - К.: Атіка, 2002. - 640 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України; За ред. О.М. Омельчук. - К.: Наук. думка: Прецедент, 2004. - 300 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2009. -144 c. - (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К.: КНТ, 2007. - 304 c.

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -2-е вид., переробл. та допов.. - К.: Дакор, 2008.-1428 c.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину : монографія / А. В. Савченко; Національна академія внутрішніх справ України; Національна академія внутрішніх справ України. -К.: Атіка, 2002. -144 с.

67.9(4УКР)6 Ш 49
Шеремет А. П. Мотив і мета злочину : [монографія] / А. П. Шеремет; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород: ІВА, 2008. -148 c.

67.9(4УКР)62 Ш 49
Шеремет А. П. Профілактика злочинів засобами і методами криміналістики : учебное пособие / А. П. Шеремет ; відп. за вип. М. Й. Ковач; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. -Ужгород, 2000. - 72 с.

Стрижевська А. Виділення видів сукупності злочинів : Теоретичні аспекти та окремі питання кваліфікації / А. Стрижевська // Вісник прокуратури. - 2007. - №1. - C. 46-52.

Іванцов В. Замах на злочин за Кримінальним кодексом України та Кримінальними кодексами зарубіжних країн: порівняльний аналіз / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури. - 2007. - №8. - С. 36-40.

Дякур М. Д. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину / М. Д. Дякур // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 532-537.

Іванцов В. Історія розвитку поняття замаху на злочин у правових пам’ятках Х-ХХ століть / В. Іванцов, А. Горностай // Вісник прокуратури. - 2009. - № 9. - С. 122-128.

2013-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4983

Допоможіть з літературою до теми: "Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень."

Сергій
2013-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах бібліотеки:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О. Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. -Вид. 2-е, допов. та перероб. - К.: Видавець Паливода А.В., 2009. -300 c.

67.9(4УКР)308 В 31
Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Акад. адвокатури України. 2-е вид., переробл. та допов. - К.: Центр учбової л-ри, 2012.320 c.

67.9(4УКР)300 Д 36
Державне управління : навчальний посібник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенский, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко. - К.: Знання-Пресс, 2003. - 343 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

67.9(4УКР)301 З-33
Запобігання і протидія корупції : (законодавчі акти) / відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. - К., 2011. - 52 c.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / авт.- упоряд. П. В. Хряпінський. - Суми: Університетська книга, 2009.-688 c.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов [та ін.] ; за ред.: В. В. Сташис ; В. Я. Тацій; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -4-е вид., переробл. і допов. - Х.: Право, 2010. - 456 c.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2009. -144 c. - (Офіційний документ).

67.9(4УКР)308 Н34
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Андрушко ; : В. Г. Гончаренко, Є. В. Фесенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -2-е вид., переробл. та допов.. - К.: Дакор, 2008.-1428 c.

67.9(4УКР)308 С49
Слуцька Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Слуцька; М-во освіти і науки України. - К.: КНТ, 2007.-168 c.

67.9(4УКР)300 Я 44
Як захиститися в суді від влади / Ін-т громадян. сусп-ва; упоряд. А. Ткачук. -2-е вид., випр. та доп. - К., 2003. - 36 с. - (Знайте свої права та вмійте їх захищати).

Задоя К. П. Об’єкт перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) як злочину в сфері службової діяльності / К. П. Задоя // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - C. 537-543.

Задоя К. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень: окремі проблеми та зауваження щодо її вдосконалення / К. Задоя // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - C. 133-136
2013-03-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4982

Допоможіть будь-ласка з літературою до теми: "Процесуальна співучасть у цивільному процесі: поняття та види."

Шімон Сергій Володимирович
2013-03-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!


67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України [Текст] : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. - К. : Велес, 2009. - 144 с. - (Офіційний документ). - ISBN 966-96142-2-8 : 11 грн


67.9(4УКР)311 З47
Зейкан, Я. П. Захист у кримінальній справі : наук.-практ. комент. / Я. П. Зейкан. – 2-е вид. – К. : КНТ, 2006. – 600 с. + Додатки.

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов, В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В.Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К. : КНТ, 2007. – 304 с. + Додатки с. 298-300. – Бібліогр. в кінці тем.

67.9(4УКР)308 С86
Строган, А. Ю. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності : навч. посіб. / А.Ю.Строган. – К. : Атіка, 2007. – 424 с.

67.9(4УКР)308 С49
Слуцька, Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Слуцька ; М–во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2007. – 168 с. – Бібліогр. : С. 161-164.

67.9(4УКР)308 В75
Воробей, П. А. Кримінально-правове ставлення в вину : [монографія] / Воробей П. А. ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К. : Атіка, 2009. – 176 с. – Бібліогр. : С.167-173 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)308 Т 33
Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / В. І. Борисов, Л. М. Демидова, Ю. В. Баулін [та ін.] ; за заг. ред.: В. І. Борисов, В. С. Зеленецький ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2011. – 344 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський, М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посібник / М. Й. Коржанський. – 2-е вид. – К. : Атіка, 2002. – 640 с.

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов, В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . – К. : КНТ, 2007. – 304 с. + Додатки С. 298-300. – Бібліогр. в кінці тем.

***


Колб, О. Проблеми визначення поняття "співучасть у злочині" / О. Колб // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – №6. – С. 333-338.

Харко, Д. М. Особливості визначення поняття "виконавець (співвиконавець) злочину" за кримінальним законодавством країн пострадянського простору / Д. М. Харко // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 446-451. – Бібліогр. наприкінці ст.


2013-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4981

Добрий вечір. Допоможіть з написанням курсової роботи. Тема: Кримінальна відповідальність за злочини в сфері охорони державної таємниці.

Д.М.О
2013-03-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Зверніть увагу!

67.9(4УКР)301.1 У-45
Україна. Закони.
Закон України "Про державну таємницю" : за станом на 11 берез. 2011 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2011. – 32 с. – (Закони України).

******
67.9(4УКР)308 З38
Захаров, Є. Які відомості становлять державну таємницю в Україні? / Є. Захаров // Свобода висловлювань і приватність. – 2005. – №4. – С. 9-16.

Анчукова, М. В. Щодо захисту державної таємниці за Кримінальним кодексом України / М. В. Анчукова // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 490-498. – Бібліогр. в кінці ст.

Самойлова, О. С. Особливості розмежування злочину, передбаченого ст. 330 КК України, та суміжних складів за предметом злочину / О. С. Самойлова // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 529-534. – Бібліогр. в кінці ст.

Погорецький, М. Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці : до визначення поняття / М. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2009. – № 11. – С. 88-96. – Бібліогр. наприкінці ст.

Погорецький, М. Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становлять державну таємницю / М. Погорецький // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3. – С. 209-220. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Парфило, О. До питання забезпечення охорони державної таємниці у кримінальному процесі / О. Парфило, Д. Пінчук // Право України. – 2010. – № 11. – С. 171-177. – Бібліогр. : С. 177 (14 назв).

Зьолка, В. Л. Адміністративно-правові основи інформаційного забезпечення управлінської діяльності в державній прикордонній службі України / В. Л. Зьолка // Митна справа. – 2011. – № 3. – С. 31-38. – Библиогр. : С. 37 (12 назв.)

Баскаков, В. Адміністративно-правовий режим захисту державної таємниці: стан і перспективи / В. Баскаков // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 66-68.

Люблін, В. Д. Правове забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації. / В. Д. Люблін, І. Б. Тацишин // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 53-57. – Библиогр. : С. 57 (7 назв.)

Ольховий, В. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження / В. Ольховий // Вісник прокуратури. – 2013. – № 1. – С. 40-43.

Базилюк, І. О. Специфічні риси товарів військового призначення та подвійного використання, які обумовлюють необхідність особливої правової регламентації / І. О. Базилюк // Митна справа. – 2011. – № 2. – С. 35-41.

Харченко, В. Б. До проблеми визначення права інтелектуальної власності на наукове відкриття предметом кримінально-правової охорони / В. Б. Харченко // Часопис Київського ун-ту права. – 2010. – № 1. – С. 192-197. – Бібліогр. наприкінці ст.

Федотов, О. П. Загальні аспекти організації режимно-секретної роботи в митних органах України / О.П. Федотов // Митна справа. – 2005. – №3. – С. 24-31.

Інтернет- ресурс:

посилання 12013-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4980

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, в пошуку матеріалів для написання кусової роботи на тему "Геоінформаційні системи та технології в управлінні громадським транспортом". Дякую!

В.О.І.
2013-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела інформації:

Поліщук О. О. Структурування сучасної інформації в контексті створення ГІС регіонів України / О.О. Поліщук // Український географічний журнал. - 2004. - №4. - C. 53-56.

Черваньов І. Г. Бізнес-географія: перспективи чи спроба наздогнати потяг, що вже рушив? / І. Г. Черваньов , С. Є. Ігнатьєв // Український географічний журнал. - 2008. - № 1. - C. 61 - 64

Петришин Л.Б. Геоінформаційні системи як інструментарій управління організаційними і технічними системами / Л. Б. Петришин // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 211-221.

Столяров Г. Геомаркетинг / Г. Столяров // Географія та основи економіки в школі. - 2009. -№7/8. - C. 54.

Руденко Л. Г. Участь географів в інноваційному розвитку України/ Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. - 2011. - № 2. - C. 3-10.

Богаєнко В. О. Інтерполяція геоінформаційних даних з використанням методу функцій Гріна [Текст] / В. О. Богаєнко, Ю. Ю. Даниленко, Г. С. Фінін // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 10.- С.30-33.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10


< />    < />... 177 | 178 | 179 | 180 | 181| 182 | 183 | 184 | 185 | ... >>     >>>