Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2013-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4972

потрібні ел. дж. з теми: характеристика ДБА бібліотеки(для молоді, юнацтва)якоїсь конкретної

2013-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5

Зверніть увагу!

Ніколайчук, Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки / Н. Ніколайчук // Пам'ять століть. – 2010. – № 1/2. – С.42-44.

Остапчук, Ю. Обгрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" / Юлія Остапчук // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 4. – С. 33-37. – Бібліогр. : 21 назва.

Остапчук, Ю. Поняття "довідково-бібліографічний абонент" та його місце в бібліотеці як систем і/ Юлія Остапчук// Вісник книжкової палати. – 2008 . – № 10. – С.12-15.

Шкаріна, В.А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. –№ 2. – С.34-43. – (Бібліографознавство).

Столяров, Ю. Н. Спавочно-библиографический аппарат в структуре библиотеки как системы / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2007.– № 3. – С. 21-28.

Могилевець, В. І. Сучасний аспект розвитку бібліотечного обслуговування юнацтва/ В. І. Могилевиць // БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ. – 2005. – № 4. – С. 62-66.

Прядко, О. Бібліотека - як центр соціальної підтримки молоді/ О. Прядко // БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА. – 2005. – № 1. – С. 34-35.

Сопова, Т. Бібліотеки України для юнацтва - культурно-освітньому процесу/ Т. Сопова // БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ. – 2007. – № 4. – С. 40-45.

Сопова, Т. До питання оцінки ефективності та якості роботи бібліотек для юнацтва / Т. Сопова // БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ. – 2005. – № 3. – С. 38-43.

Чачко, А. Роль бібліотеки у вихованні громадянської свідомості молоді та формуванні громадянської культури суспільства /А. Чачко // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ. – 2005. – № 7. – С. 10-11.

Чачко, С. Розширення компетенції бібліотеки для юнацтва як культурного інституту за умов інформатизації /С. Чачко // БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ. – 2004. – № 3. – С. 4-6.

Юшковец, В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковец // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С.18-19.2013-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4971

Доброго дня. допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для реферату "Кавказ в творчості Лермонтова і Шевченка". Бажано в електронному вигляді. Дякую.

Марина
2013-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Зверніть увагу!

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62013-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4970

Доброго дня !
Чи можу я прийшовши в Вашу бібліотеку отримати всі випуски "Дуклі" з 1950р по 20ст. ??

Король Каміла Сергіївна
2013-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
Звичайно Ви можете покористуватись необхідними Вам матеріалами, але, на жаль, у фонді нашої бібліотеки "Дукля" наявна лише з 1961 року.2013-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4969

Добрий день. Допоможіть,будь ласка, підібрати матеріал з теми "Шеченко і Лермонтов - два генії братніх народів". Бажано в електронному варіанті.

Світлана
2013-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2013-03-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4968

Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, знайти матеріал для дипломної роботи на тему: Захист інформації в телефонній мережі. Дякую!

2013-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Зверніть увагу!

32.97 Б12
Бабак, В. П. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології = Information security and modern network technology = Информационная безопасность и современные сетевые технологии : англо-українсько-російський словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т. – К. : НАУ, 2003. – 668 с. – Укр., англ., рос. мовами. – Покаж. : C. 492-652.

67.9(4УКР)304 К66
Кормич, Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посіб. / Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 382 с. – Бібліогр. : C. 373-382.

67.9(4УКР)304 К 66
Кормич, Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посіб. / Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 384 с. – Бібліогр. : C. 373-382.

67.9(4УКР)304 Ж 91
Журавський, В. С. Україна на шляху до інформаційного суспільства / В.С. Журавський, М.К. Родіонов, І.Б. Жиляєв; За заг. ред. М.З. Згуровський ; Мін-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – К. : Політехніка, 2004. – 484 с. + Додатки с. 444-482 +CD.

73.4(4УКР) І- 74
Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні / Кабінет Міністрів України, М-во транспорту та зв'язку України. – К. : [б. и.], 2005. – 70 с. : кол.іл + Додатки С. 60-69.

67.9(4УКР)301.1 Л61
Ліпкан, В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / В. А.Ліпкан, Ю. Є.Максименко, В. М.Желіховський ; Київ. нац. ун-т внутр. справ , Кафедра міжнародних відносин та національної безпеки. – К. : КНТ, 2006. – 280 с. – (Національна і міжнародна безпека). – Бібліогр. в кінці розд.

67.9(4УКР)301.1 В19
Василюк, В. Я. Інформаційна безпека держави : курс лекцій / В. Я. Василюк, С. О. Климчук. – К. : КНТ ; К. : Видавничий дім "Скіф", 2008. – 136 с. : табл. – Бібліогр. : C. 133-135.

67.9(4УКР)304 Г 68
Гордієнко, С. Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : [монографія] / С. Г. Гордієнко. – К. : Видавничий дім "Скіф" : КНТ, 2008. – 248 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.304.1 К 78
Краковський, Ю. М. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособ. [для студ., обучающихся по спец. "Информационные системы и технологии" дневной и заочной форм обучения] / Ю. М. Краковский. – М. ; Ростов н/Д : Издательский центр "МарТ", 2008. – 288 с. : табл. – (Учебный курс). – Библиогр. : C. 221.

73 Н 35
Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. и.], 2011. –160 с. : іл, табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.9(4УКР)304 К 66
Кормич, Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посіб. / Б. А. Кормич. – К. : Кондор, 2008. – 384 с. – Бібліогр. : C.373-382 та у підрядк. прим.

66.4(4УКР) А67
Анісімов, А. В. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : наук.-методологічний посіб. / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; за заг. ред. В. П. Горбулін. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 104 с. : табл. – (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України). – Бібліогр. : C. 103.

********
Гевлич, А. Державна політика України у сфері захисту персональних даних: міжнародно-правовий аспект / А. Гевлич, В. Селіванов // Право України. – 2006. – №1. – С. 9-15.

Чернобай , А. Становлення та розвиток законодавства України про захист персональних даних працівника / А. Чернобай // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №8. – С. 40-43.

Кондратьєва, О. Захист персональних даних : прорахунки та пропозиції / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. – 2012. – № 1-2. – С. 20.

Мервінський, О. Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері захисту персональних даних / О. Мервінський // Юридична газета. – 2012. – № 5. – С. 34-35.

Мервінський, О. Захист персональних даних : вимоги і реалії / О. Мервінський // Юридичний вісник України. – 2012. – № 6. – 11-17 лют. – С.13.

Поєдинок, О. Захист персональних даних : повага до недоторканості приватного життя чи ще одна підстава для відписок? / О. Поєдинок // Юридичний вісник України. – 2012. – 14-20 квіт. – С. 14.

Вінніков, О. Захист персональних даних на робочому місці : деякі дороговкази Європейського суду з прав людини / О. Вінніков // Юридична газета. – 2012. – № 18-19. – С. 13.

Бездітний, В. Персональні дані : міжнародно-правове регулювання / В. Бездітний // Юридична газета. – 2012. – № 21. – С. 31.

Різак, М. Правові аспекти захисту персональних даних, які підлягають обробці в навчальному процесі / Михайло Різак // Віче. – 2012. – № 8. – С. 21-23. – Бібліогр. в кінці ст.

Тунік, А. Персональні дані, інформація про особу, конфіденційна інформація про особу: аспекти співвідношення / А. Тунік // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5.– С. 50-54. – Бібліогр. в кінці ст.

Денисюк, В. До питання захисту персональних даних : актуально про особисте / В. Денисюк // Юридична газета. – 2012. – № 48. – С. 30-31.

Пономаренко, К. Актуальні проблеми організаційно-правового захисту персональних даних в Інтернеті / К. Пономаренко // Публічне право. – 2012. – № 2(6). – С. 386-391. – Бібліогр. наприкінці ст.

Бутовченко, Катерина. Персональні дані : позиція захисту / К. Бутовченко // Юридична газета. – 2013. – № 8-9. – С. 22-23.

Інтернет - ресурси:

посилання 1

посилання 2
посилання 3
посилання 42013-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4967

Добрий день! Цікавить чи є Вас книга: Голіков А. П., Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Черномаз П.О. Регіональна економіка та природокористування./ за ред. Голікова А.П. навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 352 с.

Химинець Володимир
2013-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібне Вам видання:

65.049(4УКР)6 Р32
Регіональна економіка та природокористування : навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека [та ін.] ; за ред. А. П. Голіков. - К.: Центр учбової л-ри, 2009. - 352 c. :a-іл. - Бібліогр. наприкінці частин.2013-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4966

ІнФОРМАРМАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ : ВЛАСТИВОСТІ І ТИПОЛОГІЯ

МАЛИЬО ЛЮДМИЛА
2013-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6


< />    < />... 179 | 180 | 181 | 182 | 183| 184 | 185 | 186 | 187 | ... >>     >>>