Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-07-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2798

Прошу допомогти підібрати літературу для питання:Сучасна парадигма раціонального використання ресурсів науково-технічного прогресу та інтенсифікації виробництва.

Віталій
2010-07-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись такою літературою:

Афанасьєв М.В. Оцінка ефективності організаційно - технічних заходів : Навч. посіб./ М.В. Афанасьєв, Л.І. Телишевська, В.І. Рудика; Харк. держ. екон. ун-т. -Х.: ІНЖЕК, 2003.-288 c.

Березін О.В. Економіка підприємства : навч. посіб./ О. В. Березін. -К.: Знання, 2009.-392 c. :a-рис.. -(Вища освіта ХХІ століття). -Бібліогр.: с. 381-390.

Економіка підприємства : підручник/ Й.М. Петрович [та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петрович. -2-е вид., випр.. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-580 c.

Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб./ Ю.А. Єгупов; Одеський державний економічний ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-488 c.

Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства : наук. монографія/ М. М. Єрмошенко [та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенко. -К.: Нац. акад. управління, 2008.-216 c.

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України : научное издание/ Я.А. Жаліло та ін.; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Державне агентство України з інвестицій та інновацій. -К.: НІСД, 2006.-120 c.

Стратегія і тактика науково-технологічної політики: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України [Текст] : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, 2006. - 224 с.

Управління інноваціями [Text] : Навч. посібник / Академія держ. податкової служби України, 2003. - 206 с.

Шнипко О.С. Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентоспроможності економіки України [Текст] / О.С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №1. - С. 178-184.

Тимановська, Наталя. Аналіз умов і факторів впливу на розвиток науково-технічного потенціалу промисловості [Текст] / Н. Тимановська // Економіст. - 2006. - №6. - С. 48-50.

Тульчинська С.О. Науково-технологічна сфера України: проблеми формування і перспективи розвитку [Текст] / С.О. Тульчинська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №9. - С. 181-186.

Нікітін, Леонід. Інноваційний розвиток і технічний консерватизм [Текст] / Л. Нікітін // Філософська думка. - 2007. - № 6.- С.133-143

Кваснюк Б. Є. Науково-технічний і виробничий потенціал національної економіки [Текст] : Тема 6 / Б. Є. Кваснюк // Економічна теорія. - 2008. - № 1. - С. 85 - 99.

Темиргалієв Р.І. Управління процесом інноваційного розвитку промисловості та інтенсифікацією виробництва/ Р. І. Темиргалієв // Економіка та держава. -2008. -№ 1. - C. 74-77

Ладюк О.Д. Інноваційна діяльність - фактор глобального розвитку / О.Д. Ладюк, Л.М. Волевач // Проблеми науки. -2010. -№ 1. - C. 18-21.

Єрмошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв'язання/ М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 3. - C. 45-54

Корсак, Костянтин. Яку науково-технічну революцію отримає початок ХХІ століття? [Текст] / К. Корсак // Науковий світ. - 2010. - № 6. - С. 6-8.2010-07-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2797

Прошу допомогти: Методи та науково-технічні досягнення в інтенсифікації виробництва.
Дякую!

Віталій
2010-07-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
2010-06-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2795

Чи можна десь скачати "версія 1.0 Педагогічний навчальний засіб «Трудове навчання (обслуговуючі види праці), 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів

Кошарська Л.Л.
2010-07-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання в електронному вигляді не знайдено. Ми пропонуємо переглянути сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-06-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2794

Доброго дня допоможіть розкрити питання до курсової роботи з організації обліку " Стан організації аналітично- контрольної роботи з оплати праці" Дякую.

Галина
2010-07-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122010-06-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2793

Доброго дня. Допоможіть розкрити питання до курсової роботи з організації обліку розрахунків по оплаті праці "Економічний зміст оплати праці як обліково-економічної категорії" Дякую.

Галина
2010-06-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:


Гадзевич, О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. - К. : Кондор, 2008. - 402 с.

Єсінова, Ніна Ігорівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

Завіновська, Галина Терентіївна. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с. + Додатки: с. 273-286. - Бібліогр.: с. 298-299. -Алф. покаж.: с. 287-297.

Україна. Закони.
Закони України "Про охорону праці", "Про оплату праці" [Текст] : за станом на 18 груд. 2008 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2008. - 40 с. - (Закони України).

Ревенко А. П. Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А. П. Ревенко // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - С. 70 - 80.

Пищуліна, Ольга Миколаївна. Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України [Текст] / О. М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 134-141

Гамова О. В. Проблеми формування теоретичного підгрунтя управління фондом заробітної плати на підприємстві / О. В. Гамова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 50 - 57

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці [Текст] / І. Новак // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 2. - С. 6-12

Мица Є.В. Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці [Текст] / Є. В. Мица, О. С. Коровченко // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 91-93

Дієсперов В. Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідливості [Текст] / В. Дієсперов // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 32-37

Колот А. До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 8. - С. 3-12

Шевчук Л.П. Ринкові підходи до формування і використання коштів на оплату праці та нова парадигма їх аналізу і контролю / Л. П. Шевчук, А. А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 249-255

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-06-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2792

Прошу допомогти з пошуком матеріалу за такими питаннями: основи макроекономічного регулювання; розвиток процесів макроекономічного регулювання в Україні; чинники забезпечення макроекономічної стабільності. Буду вдячна і за теоретисній матеріал і за статистичні дані.

Ольга Жилка
2010-06-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14
посилання 152010-06-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2791

Доброго Дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу по темі "Особливості впливу інтенсифікації на конкурентоспроможність продукції легкої промисловості.

Шарко Віталій Вікторович
2010-06-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути наступні джерела:

Бородиня О. Тенденції розвитку вітчизняної легкої промисловості. [Текст] / О. Бородиня // Легка промисловість. - 2003. - №4. - С. 4-5.

Асортиментна політика як частка товарної політики компанії. [Текст] // Легка промисловість. - 2003. - №4. - С. 8.

Бородиня О. Умови розвитку легкої промисловості України [Текст] : общественно-политическая литература / О. Бородиня // Легка промисловість. - 2005. - №3. - С. 7-8.

Солуянов Г.І. Нелегкі проблеми легкої промисловості [Текст] : общественно-политическая литература / Г.І. Солуянов // Легка промисловість. - 2005. - №3. - С. 24-25.

Ромусік, Яніна. Легка промисловість України: стан розвитку виробництва та торгівлі [Текст] : общественно-политическая литература / Я. Ромусік // Економіст. - 2006. - №9. - С. 29-32.

Купіна, Надія. Чи потрібна Україні легка промисловість? [Текст] : общественно-политическая литература / Н. Купіна // Діловий вісник. - 2007. - № 1. - С. 16.

Рябошапка Т.А. Проблеми та перспективи конкурентоспроможності та інноваційного розвитку вітчизняної легкої промисловості [Текст] / Т.А. Рябошапка // Проблеми науки. - 2007. - № 2. - С. 25-33.

Головченко Т.М. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств з виробництва митої вовни [Текст] / Т.М. Головченко, О.М. Норкіна // Легка промисловість. - 2007. - № 1. - С. 51.

Гаркавенко С.С. Дослідження конкурентоспроможності текстильних матеріалів для верху спеціального взуття [Текст] / С.С. Гаркавенко // Легка промисловість. - 2007. - № 2. - С. 46-47.

Луговський, Олександр. Легка промисловість та надії на її відродження [Текст] / О. Луговський, О. Луговська // Легка промисловість. - 2007. - № 2. - С. 37-38.

Крамська А.О. Удосконалення маркетингової структури управління товарною політикою підприємства [Текст] / А.О. Крамська // Легка промисловість. - 2007. - № 2. - С. 48-49.

Філіппов М. Поліпшення умов бізнес- середовища в Україні: на прикладі ринкової ситуації у легкій промисловості / М. Філіппов // Персонал. - 2008. - N2. - С. 66- 69.

Катрич В.М. Концептуальні підходи до забезпечення якості та конкурентоспроможності взуття для дітей дошкільного віку [Текст] / В. М. Катрич // Легка промисловість. - 2009. - № 1. - С. 44-45.

Янковой Р.В. Методичні засади діагностики активізації підприємницької діяльності [Текст] / Р. В. Янковой // Легка промисловість. - 2009. - № 3. - С. 42.

Тарасенко І.О. Методичний підхід до формування стратегії розвитку підприємства за результатами оцінювання інноваційного потенціалу [Текст] / І. О. Тарасенко, О. М. Королько // Легка промисловість. - 2009. - № 3. - С. 43-46.

Здобутки легкої промисловості України (за січень-березень 2010 р.) [Текст] // Легка промисловість. - 2010. - № 1. - С. 3-6.

Монополізм та конкуренція в Україні [Текст] : Нормативна база / Упорядкув. О.М. Роїн; Відпов. за вип. Є.К. Пашутинський, 2003. - 284 с.

Шнипко, Олександр Сергійович. Національна конкурентоспроможність [Текст] : сутність, проблеми, механізми реалізації: Монографія / О.С. Шнипко; Ін-т економ. прогнозування, 2003. - 334 с.

Конкурентное законодательство Украины [Текст] : Юридич. сб. / Антимонопольный комитет Украины, 2002. - 310 с.

Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] : Монографія / Я.А. Жаліло та ін.; За ред. Я.А. Жаліло, 2005. - 388 с.

Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство [Текст] : научно-популярная литература / Рада конкурентоспроможності України, Центр стратегій конкурентоспроможності (МІМ-Київ), 2006. - 176 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14< />    < />... 189 | 190 | 191 | 192 | 193| 194 | 195 | 196 | 197 | ... >>     >>>