Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Программы личностного роста налоговый кодекс семинар в киеве индивидуальный подход.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-05-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2661

Доброго дня,
допоможіть, будь ласка, знайти літературу до дипломної роботи на тему "Розробка концепції видання (на прикладі друкованого ЗМІ)".
Наперед щиро вдячна!

Наталія ястреб
2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Перегляньте наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-05-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2660

Шановні, допоможіть підібрати літературу за такими питаннями:
1.Виникнення та розвиток аудиторської діяльності в Україні.
2.Поняття та значення аудиторської діяльності в Україні.
Дякую за допомогу!

Тоньця
2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літературою:

Іванова Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб./ Н. А. Іванова, О. В. Ролінський; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-214 c.

Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності : Монографія/ А.В. Бодюк. -К.: Кондор, 2005.-356 с.

Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник/ Ф.Ф. Бутинець. -2-е вид., переробл. та доп.. -Житомир: Рута, 2002.-672 с.

Гончарук Я.А. Аудит : навч. посіб./ Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. -3-тє вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2007.-448 c. + Додаток. -Бібліогр. в кінці розд.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація : Монографія/ Н.І. Дорош. -К.: Знання, 2001.- 404 с.

Іванова Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб./ Н. А. Іванова, О. В. Ролінський; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-214 c.

Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А. Ж. Пшенична; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-320 c.

Івахненков С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід/ С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 10. - C. 38-44.

Звєрєв М. М. Поняття суб’єктів аудиторської діяльності та їх ознаки/ М. М. Звєрєв // Держава і право. -2009. -Вип. 45. - C. 338-343. -Бібліогр. наприкінці ст.

Голяш І. Аудит прогнозної фінансової інформації: проблеми та перспективи розвитку/ І. Голяш, Н. Галушка // Журнал європейської економіки. -2009. -Т. 8 (№ 4). - C. 447 - 455.. -Бібліогр. наприкінці ст.

Піскова Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту/ Ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. -2010. -№ 2. - C. 32-38.

Куреза Т. сторико-правові передумови виникнення та здійснення аудиторсткої діяльності в Україні/ Т. Куреза // Підприємництво, господарство і право. -2010. -№ 2. - C. 52-55. -Бібліогр.: 9 назв.
2010-05-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2659

Де знайти тестові питання- відповіді "Художня кульура" 11 клас за програмою Масол ?

Кушнір О. П.
2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Добрий день! В електронному вигляді даного документа не знайдено.2010-05-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2658

Допоможіть знайти літературу для написання курсової на тему: франчайзинг в готельній
Індустрії.Бажано електронний варіант

2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)43 Ф84
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Мунін [та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Трофименко ; О. О. Гаца ; Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Кондор, 2008. - 370 с. : табл. - Бібліогр.: с. 345-350.

65.09Д 29
Дельтей, Жерар. Франчайзинг [Текст] : научное издание / Жерар. Дельтей; Пер. с фр.; Под ред. В.И. Черенков. - СПб. : НЕВА, 2003. - 128 с. - (Школа бизнеsа).

65.42П 16
Панкратов, Ф. Г. Комерційна справа [Текст] : навч. посібник / Ф.Г. Панкратов, Т.К. Серьогіна; Пер. з рос. - 2-е вид., випр. - Рівне : Вертекс, 2002. - 352 с.

65.9(4УКР)43 Н 59
Нечаюк, Лідія Іванівна. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с. -

65.9(4УКР)44 А 23
Агафонова, Людмила Григорівна. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. - 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351. - Бібліогр.: с. 298-308.


65.052.9(4УКР)244 К68
Король, Світлана Яківна. Бухгалтерський облік у готельному господарстві [Текст] : навч. посіб. / С. Я.Король ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 354 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)44 М 50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. ; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. : мал. - Бібліогр.: с. 448-458.

65.44 В67
Волков, Юрий Федорович. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии туризма"] / Ю. Ф. Волков. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 640 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 632-635.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-05-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2657

порекомендуйте, будь-ласка ,якусь літературу для моєї курсової"Кейнсіансько-неокласичний синтез"

2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Лісовицький В.М. Історія економічних вчень : навч. посіб./ В.М.Лісовицький; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-224 c .

Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : навч. посіб./ П.П.Мазурок. -2-е вид., стер.. -К.: Знання, 2006.-480 c.

Мочерний С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посіб/ С.В. Мочерний, М. В. Довбенко. -2-е вид., доп.. -Львів: Новий Світ- 2000, 2005.-488 c.

Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Економічна історія індустріальної цивілізації : навч. посіб./ П. В. Проскурін; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. -Вид. 2-е, допов. і переробл.. -К.: КНЕУ, 2008.-400 c.

Юхименко П.І. Історія економічних учень : Навч. посібник/ П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. -3-є вид., випр. -К.: Знання- Пресс, 2002.-514 с.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Остапчук А. Д. До аналізу наукових поглядів на формування ринкових відносин/ А. Д. Остапчук, Р. П. Саблук // Економіка АПК. -2009. -№ 1. - С.86-88. -Бібліогр. в прим.

Воронін А. Сучасний погляд на кейнсіанську модель економічного циклу/ А. Воронін, В. Вовк // Економіка України. -2009. -№ 3. - C. 58-64. -Бiблiогр. в пiдрядк.2010-05-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2656

Добрий день , допоможіть мені знайти інформацію до дипломної роботи на тему " Особливості організації та планування туристичної діяльності на регіональному рівні" Дякую ВАМ!!!!

наташа
2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні джерела інформації:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : Навч. посіб./ В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. -К.: Альтерпрес, 2004.-288 c.

География туризма : учеб. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по напр. подгот. 100200 (специальности 100201) "Туризм"/ А. Ю. Александрова ; под ред. А. Ю. Александрова. -Второе изд., испр. и допол.. -М.: КНОРУС, 2009.-592 c.

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб./ Є.В. Панкова; М-во культури і мистецтв України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. -К.: Альтерпрес, 2003.-352 c.

Федорченко В.К. Історія туризму в Україні : Навч. посібник/ В.К. Федорченко; Передм. В.А.Смолій. -К.: Вища школа, 2002.-195 с.

Іртлач М.О. Інструменти маркетингу територій у вирішенні проблем регіональної економіки / М.О. Іртлач // Маркетинг в Україні. -2009. -№ 1. - C. 42-45.

Гуткевич С.О. Проблеми діяльності підприємств туристичної сфери і шляхи їх розв"язання/ С. О. Гуткевич, Л. А. Дяченко // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 11. - C. 63-70.

Балашова Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки/ Р. І. Балашова // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 3. - C. 131-137.2010-05-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2655

Доброго Вам дня! будь -ласка допоможіть мені знайти інформацію до написання дипломної роботи. на тему " Роль архівів та музеїв і інформаційній інфраструктурі України" Дякую Вам!!!!

Наташа
2010-05-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13


< />    < />... 207 | 208 | 209 | 210 | 211| 212 | 213 | 214 | 215 | ... >>     >>>