Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4733

Міжнародне бібліотечно-бібліографічне співробітництво

2012-11-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

78.34 Р 85
Руководство ИФЛА/ ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете : (сентябрь 2006) -Б.м., [2006].-58 c.

Гаращенко О. Участь бібліотек України у роботі ІФЛА: міжнародний досвід/ о. Гаращенко // Електронні ресурси бібліотек. -Кіровоград, 2003. - C. 136 - 138.

Маніфест IFLA про Інтернет : прийнятий Сесією Ради IFLA 23 серпня 2002 р. // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках. Документи і матеріали. -К.: ДАКККіМ. -2005. - C. 12 - 14.

"Мы хотим обеспечить открытый доступ к информации жителям всех провинций страны" // Библиотека. - 2007. - № 5. - С. 42-44.

Прокопенко Л. Бібліографічна секція у структурі ІФЛА / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 8 – 10.

Прокопенко Л. Принципи рівних можливостей : проблеми бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 6. - С. 14-18.

Богза, Надія. ІФЛА 2003 / Н. Богза // Електронні ресурси бібліотек. - Кіровоград, 2003. - С. 139 - 140.

Шевченко І. О. Бібліотеки нині - більше, ніж бібліотеки / І. О. Шевченко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 4. - С. 6-8.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2012-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4732

Доброго вечора!Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему:"Проблеми кримінальної відповідальності за умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини".Дякую

Неля
2012-11-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою:

67.9(4УКР)308 В 31
Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб./ Р. В. Вереша; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Акад. адвокатури України. -2-е вид., переробл. та допов. -К.: Центр учбової л-ри, 2012.-320 c.

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : Навч. посібник/ М.Й. Коржанський. -2-е вид.. -К.: Атіка, 2002.-640 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : Загальна та Особлива частини : Навч. посіб./ В.О. Кузнєцов та ін.. -К.: Істина, 2005.-384 c.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина : Посібник для підготовки до іспитів/ Київський ін-т внутрішнії справ; За заг. ред. В.А. Клименко. -К.: Атіка, 2003.-288 с.

67.9(4УКР)308 С29
Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. для студ. юридичних вузів і юридичних ф-тів/ С.І.Селецький; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Центр учбової л-ри, 2007.-264 c.

67.9(4УКР)6 Ш49
Шеремет А.П. Кваліфікація насильницьких злочинів : навч. посіб./ А.П.Шеремет; М-во освіти і науки України, ЗакДУ. -Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.-176 c.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
2012-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4731

Доброго вечора!Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему: " кримінальна відповідальність за перешкоджання здійсненню релігійного обряду"

Танчинець Тетяна Василівна
2012-11-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Сподіваємось, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді:

67.9(4УКР)62 К 66
Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : Навч. посібник/ М.Й. Коржанський. -2-е вид.. -К.: Атіка, 2002.-640 с.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. М. І. Бажанов ; : В. В. Сташис, В. Я. Тація. - К. : Юрінком Інтер ; Х. : Право, 2003. - 496 с.

67.9(4УКР)308 Г 69
Горінецький, Йосип Іванович. Кримінальне право України. Особлива частина : збірник текстів та завдань для практичних занять : Навч.-метод. посібник / Й.І. Горінецький, І.І. Сливич. - Ужгород : "Гражда", 2003. - 64 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : Загальна та Особлива частини : навч. посіб. / В.О. Кузнєцов та ін. - К. : Істина, 2005. - 384 с.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / Ю.В. Александров та ін.; За ред. М.І. Мельник, В.А. Клименко ; Нац. акад. внутр. справ України, Київ. міжнар. ун-т. - К. : Юридична думка, 2004. - 656 с.

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов В.В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник/ В.В.Кузнецов, А.В.Савченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ . -К.: КНТ, 2007.-304 c.

67.9(4УКР)308 С29
Селецький, Станіслав Іванович. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. для студ. юридичних вузів і юридичних ф-тів / С.І. Селецький ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр учбової л-ри, 2007. - 504 с.

67.9(4УКР)6 Ш49
Шеремет А.П. Кваліфікація насильницьких злочинів : навч. посіб./ А.П.Шеремет; М-во освіти і науки України, ЗакДУ. -Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2006.-176 c.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82012-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4730

сутність бібліотекознавства. обєкт бібліотекознавтства. предмет бібліотекознавства. методологія бібліотеокзнавства. методика бібліотекознавтсва. бібліотекознавство в системі наук

2012-11-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо наступну літературу:

78.34 Б27
Басамыгина, И. Н. Микроэкономика библиотечного дела : науч.-практ. пособ. / И.Н.Басамыгина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 160 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 51).

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. - М. : Пашков дом, 2007. - 1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело - ХХІ век : науч.-практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка". - М. : [б. и.], 2009. - 272 с. : табл.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотека в правовому полі : довід. вид. / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України" ; редкол.: Т. І. Вилегжаніна ; І. О. Цуріна ; С. Басенко ; уклад. С. Онищенко. - К. : ДЗ "Нац. парлам. б-ка України", 2010. - 164 с. : табл.

78.34(4УКР) Б59
Бібліотечна професія: безперервне навчання / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; матеріал підготувала С. Кравченко ; відп. ред. І. Цуріна ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна ; пер. з англ. Л. Горбунова. - К. : [б. и.], 2007. - 52 с. : табл. - (Публічні бібліотеки).

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. - 532 с.

78.3 К27
Карташов, Н. С. Региональное библиотековедение : науч.-практич. пособие / Н.С. Карташов. - М. : Либерея, 2004. - 224 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.34 К60
Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. / М. Н. Колесникова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2009. - 256 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.3(4УКР) Н34
Наша бібліотечна родина / передм. Л. З. Григаш. - Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2000. - 32 с.

78.34 П22
Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособ. / А. И. Пашин. - М. : Либерея-Бибинформ, 2008. - 168 с. : рис. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 95).

78.34(4УКР) П 30
Петрова, Л. Г. Управління бібліотекою як суб’єктом господарювання / Л. Г. Петрова ; відп. за вип. В. Іващенко ; Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. - К. : [б. и.], 2001. - 54 с.

Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Онищенко О. Розвиток бібліотечної справи в Україні нприкінці 1950-х-у 80-х роках ХХст. / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. - 2006. - №3. - С. 24-38.

Салій В.О. Основи бібліотечної справи та бібліографії : методические рекомендации / В.О. Салій // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 68-72.

Балашова Е.В. Дизайн в библиотечном деле : методические рекомендации / Е.В. Балашова, Тищенко М.И., Ванеев А.Н. // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 78-88.

Цуріна І. Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним / І. Цуріна // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2.- С.34-36.

Ковальчук, Галина. Проблеми функціонування публічних бібліотек в умовах оновленого суспільства : з досвіду роботи публічних бібліотек Східної України / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. - 2007. - № 3. - С. 24-27.

Копанєва Є. Наукова спадщина України: концепція мережевої бібліотеки / Є. Копанєва // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 32 – 33.

Шевченко І. Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір / І. Шевченко // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2.- С.37-38.

Давидова І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах / І. Давидова // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N9. - С. 17 – 20.

Розколупа, Наталія Іванівна. Бібліотека як юридична особа / Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. - 2009. - № 4. - С. 14-17.

Меньщикова, Светлана Павловна. Методико-методологические подходы к оценке деятельности библиотек / С. П. Меньщикова // Современные критерии и показатели оценки качества. - М. : Литера, 2009. - С. 6-13.

Бібліотечне спілкування як чинник якості обслуговування : лекція // Мистецтво спілкування: примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек . - К. : НПБУ, 2008. - Вып. 5. - С. 4-9.

Професія зобов`язує, або психологічні аспекти спілкування в бібліотеці : консультація // Мистецтво спілкування: примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек . - К. : НПБУ, 2008. - Вып. 5. - С. 16-20.

Полтавская, Елена Игоревна. "Библиотека - социальный институт" в документально - коммуникационной системе / Е. И. Полтавская // Библиотека: учреждение и или социальный институт?. - М. : Литера, 2009. - С. 61-106.

Романов, Петр Сергеевич. Логистика и практика библиотечной деятельности / П. С. Романов // Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - С. 114-126.
Маєр, Тетяна. Електронні інформаційні ресурси / Т. Маєр // Пам'ять століть. - 2010. - № 1/2. - С. 52-60.

Обертас, Ірина. Місія всіх бібліотек / І. Обертас // Директор школи. - 2010. - № 28. - С. 28-30.

Гусева, Евгения Николаевна. Инновации и современное состояние библиотек / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. - 2010. - № 3. - С. 28-31.

Глеба, Юрій Федорович. Бібліотечна справа на Іршавщині / Ю. Ф. Глеба, В. В. Кобаль, В. Ф. Сможаник ; рец. В. В. Задорожний [ і інш.] ; ред. Л. Яцишин // Глеба Ю. І проросли зерна духовності... Нариси з історії та сьогодення культури Іршавського району Закарпаття. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2010. - С. 180-189.

Современный библиотекарь: новые технологии - новые возможности // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 4. - С. 17-20.

Зуб, Володимир. Окремі аспекти системи управління бібліотеками України / В. Зуб // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 2. - С. 25-28.

Розколупа Н. І. Платні послуги в бібліотеках / Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. - 2012. - № 1. - С. 25-27.

Твердая, Тетяна. Библиотека - власть - община: присоединяемся к єлектронному правительству : інтернет-технології в бібліотеках / Т. Твердая // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 3. - С. 13-16.

Ковальчук, Галина. Нові технології менеджменту знань у бібліотеках [Текст] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 10.

Шемаєва, Ганна. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Г. Шемаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 12-15.2012-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4729

Доюрого вечора. Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему : Бібліотекознавство як наука

2012-11-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

78.34 Б27
Басамыгина, И. Н. Микроэкономика библиотечного дела : науч.-практ. пособ. / И.Н.Басамыгина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 160 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 51).

78.3 Б59
Библиотечная энциклопедия / Росс. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; рук. проекта Е. В. Никонорова ; науч. ред.-сост. Е. И. Ратникова ; Л. Н. Уланова. - М. : Пашков дом, 2007. - 1300 с.

78.34 Б 59
Библиотечное дело - ХХІ век : науч.-практ. сб. / Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка". - М. : [б. и.], 2009. - 272 с. : табл.

78.34(4УКР) Б 59
Бібліотека в правовому полі : довід. вид. / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України" ; редкол.: Т. І. Вилегжаніна ; І. О. Цуріна ; С. Басенко ; уклад. С. Онищенко. - К. : ДЗ "Нац. парлам. б-ка України", 2010. - 164 с. : табл.

78.34(4УКР) Б59
Бібліотечна професія: безперервне навчання / М-во культури і туризму України, Нац. парламент. б-ка України ; матеріал підготувала С. Кравченко ; відп. ред. І. Цуріна ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна ; пер. з англ. Л. Горбунова. - К. : [б. и.], 2007. - 52 с. : табл. - (Публічні бібліотеки).

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К. : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. - 532 с.

78.3 К27
Карташов, Н. С. Региональное библиотековедение : науч.-практич. пособие / Н.С. Карташов. - М. : Либерея, 2004. - 224 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.34 К60
Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. / М. Н. Колесникова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2009. - 256 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).

78.3(4УКР) Н34
Наша бібліотечна родина / передм. Л. З. Григаш. - Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2000. - 32 с.

78.34 П22
Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособ. / А. И. Пашин. - М. : Либерея-Бибинформ, 2008. - 168 с. : рис. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 95).

78.34(4УКР) П 30
Петрова, Л. Г. Управління бібліотекою як суб’єктом господарювання / Л. Г. Петрова ; відп. за вип. В. Іващенко ; Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. - К. : [б. и.], 2001. - 54 с.

Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. - 2005. - №5. - С. 35-38.

Онищенко О. Розвиток бібліотечної справи в Україні нприкінці 1950-х-у 80-х роках ХХст. / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. - 2006. - №3. - С. 24-38.

Салій В.О. Основи бібліотечної справи та бібліографії : методические рекомендации / В.О. Салій // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 68-72.

Балашова Е.В. Дизайн в библиотечном деле : методические рекомендации / Е.В. Балашова, Тищенко М.И., Ванеев А.Н. // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 78-88.

Цуріна І. Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним / І. Цуріна // Бібліотечна планета. - 2007. - № 2.- С.34-36.

Ковальчук, Галина. Проблеми функціонування публічних бібліотек в умовах оновленого суспільства : з досвіду роботи публічних бібліотек Східної України / Г. Ковальчук // Бібліотечний форум України. - 2007. - № 3. - С. 24-27.

Копанєва Є. Наукова спадщина України: концепція мережевої бібліотеки / Є. Копанєва // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 3. - С. 32 – 33.

Шевченко І. Розвиток бібліотечного краєзнавства України: освітній вимір / І. Шевченко // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2.- С.37-38.

Давидова І. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах / І. Давидова // Вісник Книжкової палати. - 2008. - N9. - С. 17 – 20.

Розколупа, Наталія Іванівна. Бібліотека як юридична особа / Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. - 2009. - № 4. - С. 14-17.

Меньщикова, Светлана Павловна. Методико-методологические подходы к оценке деятельности библиотек / С. П. Меньщикова // Современные критерии и показатели оценки качества. - М. : Литера, 2009. - С. 6-13.

Бібліотечне спілкування як чинник якості обслуговування : лекція // Мистецтво спілкування: примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек . - К. : НПБУ, 2008. - Вып. 5. - С. 4-9.

Професія зобов`язує, або психологічні аспекти спілкування в бібліотеці : консультація // Мистецтво спілкування: примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек . - К. : НПБУ, 2008. - Вып. 5. - С. 16-20.

Полтавская, Елена Игоревна. "Библиотека - социальный институт" в документально - коммуникационной системе / Е. И. Полтавская // Библиотека: учреждение и или социальный институт?. - М. : Литера, 2009. - С. 61-106.

Романов, Петр Сергеевич. Логистика и практика библиотечной деятельности / П. С. Романов // Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - С. 114-126.
Маєр, Тетяна. Електронні інформаційні ресурси / Т. Маєр // Пам'ять століть. - 2010. - № 1/2. - С. 52-60.

Обертас, Ірина. Місія всіх бібліотек / І. Обертас // Директор школи. - 2010. - № 28. - С. 28-30.

Гусева, Евгения Николаевна. Инновации и современное состояние библиотек / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. - 2010. - № 3. - С. 28-31.

Глеба, Юрій Федорович. Бібліотечна справа на Іршавщині / Ю. Ф. Глеба, В. В. Кобаль, В. Ф. Сможаник ; рец. В. В. Задорожний [ і інш.] ; ред. Л. Яцишин // Глеба Ю. І проросли зерна духовності... Нариси з історії та сьогодення культури Іршавського району Закарпаття. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2010. - С. 180-189.

Современный библиотекарь: новые технологии - новые возможности // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 4. - С. 17-20.

Зуб, Володимир. Окремі аспекти системи управління бібліотеками України / В. Зуб // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 2. - С. 25-28.

Розколупа Н. І. Платні послуги в бібліотеках / Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. - 2012. - № 1. - С. 25-27.

Твердая, Тетяна. Библиотека - власть - община: присоединяемся к єлектронному правительству : інтернет-технології в бібліотеках / Т. Твердая // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 3. - С. 13-16.

Ковальчук, Галина. Нові технології менеджменту знань у бібліотеках [Текст] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 10.

Шемаєва, Ганна. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Г. Шемаєва, Х. Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 12-15.2012-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4728

Потрібна література на тему: "Письменники Закарпаття".
Дякую за допомогу.

Гартнер Діана
2012-11-07
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:
К 84
Б 48
Березневі коти : антологія ЕротАртФесту / уклад. В. Коврей ; світлини С. Гудак ; В. Кузан. – Ужгород : Ліра, 2010. – 236 с. : кольр. іл. – Текст укр., білор., пол. мовами.

К 84
В 11
В сім'ї єдиній : зб. худож. творів та публіцистично-критич. ст. / редкол. : Ю. Гойда [та ін.]. – Ужгород : Кн.-журн. вид-во, 1954. – 218 с.

К 84
В 38
Весна : зб. віршів молодих поетів Закарпаття / упоряд. І. Борисов ; ред. О. Гіневський ; Д. Клімкін. – Ужгород : Книжк.-журн. та газет. вид-во, 1947. – 47 с.

К 84
В 54
Витоки : творчість молодих / ред.-упоряд. В. П. Густі. – Ужгород : Карпати, 1988. – 149 с.

К 84
В 54
Віщий вогонь : зб. поезій 1939–1944 рр. / упорядкув. та післямова Ю. І. Балеги. – Ужгород : Карпати, 1974. – 299 с. : рис.

К 84
Д 41
Джинсове покоління. Пострадянська література Закарпаття : альм. прози і поезії / уклад. М. М. Рошко. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. – 348 с. : іл.

К 84
З-18
Закарпатська література для дітей . ХХ століття : антол. / упорядкув., передм. та підготов. текстів Г. Малик ; худож. оформ. О. І. Долгош ; редкол. : І. М. Різак [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2004. – 592 с. : портр. – (Красне письменство Закарпаття).

К 84
З-18
Закарпатська поезія ХХ століття : антологія / заг. упорядкув., передм. В. П. Густі. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 486 с. : портр. – (Красне письменство Закарпаття).

К 84
З 18
Закарпатське оповідання ХХ століття : антологія / упорядкув., передм., підготов. текстів, прим. та слов. П. М. Ходанич ; ред. Г. М. Курій. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 528 с. : портр. – (Красне письменство Закарпаття).

К 84
К 66
Корзо : альманах сучасної літератури Закарпаття / упоряд. М. М. Рошко. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 358 с. : іл. – (Джинсове покоління ; вип. 2).

К 84
Н 60
Ніжність : антол. сучас. жін. лірики Закарпаття / уклад., передм. Т. В. Ліхтей, худ. Н. Пономаренко. – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 115 с. : іл.

К 83.3-8
П 35
Письменники Закарпаття / eпоряд. В. Кохан ; вступ. слово М.Талапканич. – Ужгород : Колір прінт, 2003. – 83 с.

К 83.3-8
П 35
Письменники Закарпаття : біобібліограф. довід. – Ужгород : Карпати, 1989. – 28 с.

К 83.3
П 35
Письменники Закарпаття : [буклет, фото] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки письм. України ; упоряд., вступ. ст. П. М. Ходанич, відп. за вип. Ю. Ф. Глеба. – Ужгород : ПП "Повч Р. М.", 2008. – 72 к-т листівок : портр.

К 91.9: 83.3
П 35
Письменники Закарпаття дітям : біобібліогр. покажч. / Закарпат. облас. б-ка для дітей та юнацтва ; уклад. Т. М. Вудмаска. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2007. – 72 с. : кольор. іл.

К 83.3-8
П 35
Письменники Закарпаття – дітям : пам’ятка читачам мол. шк. віку. – Ужгород : Карпати, 1965. – 20 с. : портр., іл.

К 83.3-8
П 35
Письменники Закарпаття – лауреати обласної премії ім. Д. Вакарова : бібліограф. покажчик. – Ужгород, 1988. – 221 с.

К 83.3
П 35
Письменники Срібної Землі : до 60-річчя Закарпатської організації Нац. спілки письменників України / упоряд., передм. П.М. Ходанич. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. – 672 с. : портр. – (в опр.).

К 83.3
П 35
Письменники Срібної Землі : закарпат. орг. Нац. спілки письм. України : [буклет, фото] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; упоряд., вступ. ст. П. М. Ходанич, відп. за вип. Ю. Ф. Глеба. – Ужгород : ПП "Друк. Р. Повча", 2010. – 71 к-т листівок.

К 84
П 45
Поети Закарпаття : антол. закарпатоукр. поезії / підготов. текстів, упорядкув., прим. і вступ. ст. В. Микитась ; О. Рудловчак ; відп. ред. В. Дацей. – Братислава : Словац. пед. вид-во ; Пряшів : Відділ укр. л-ри, 1965. – 645 с. – Текст укр., рос., русин. мовами.

К 84
Р 36
Рекітське сузір’я : колективна зб. вибраних творів юних поетів і прозаїків, слухачів Малої академії л-ри і журналістики. Кн. 1 / гол. ред., упоряд., передм. В. Тарчинець, ред.: І.М. Ковальчук та ін., худож. оформ. Н.Е. Кульчиковська. – Львів : МАЛіЖ, 2006. – 308 с. : фото. – (Бібліотечка Малої академії літератури і журналістики).

К 84
С 72
Спілка генералів : худож.-докум. оповіді-мемуари / Громад. об-ня ветеранів військової служби та правоохорон. органів "Спілка генералів" ; упоряд.: М. В. Рішко ; А. М. Ухаль. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. – 208 с. : фото. кольор.

К 84
С 24
Світанок віку : зб. творів учнів. молоді м. Ужгорода / ред. Х. В. Керита. – Ужгород : Патент, 2001. – 84 с.

К 83.3
Ф 32
Фединишинець, В. Крайові літературні здвиги : літературно-критичні статті та есеї / Володимир Фединишинець. – Ужгород, 2000. – 179 с.

К 83.3
Ф 43
Ференц, Н. С. Поезія і поети Закарпаття : літ.-критич. ст. / Надія Станіславівна Ференц ; худож. оформ. Н. С. Пономаренко. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – 271 с.

К 83.3
Ф43
Ференц, Н. С. Поетичні горизонти Закарпаття / Надія Станіславівна Ференц. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 416 с.

К 83.3
Х 55
Хланта, І. В. Літературне Закарпаття у ХХ столітті : біобібліограф. покажч. / Іван Васильвич Хланта ; відпов. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 967 с.

К 84
Щ 92
Щоденники біженця : сучасна проза Закарпаття / уклад. А. Курков. – К. : Альтерпрес, 2010. – 360 с.2012-11-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4727

Столиця вітaє ВАС!

public static void main()< />    < />... 211 | 212 | 213 | 214 | 215| 216 | 217 | 218 | 219 | ... >>     >>>