Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
головные уборы осень 2011, 100 производителей.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2508

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, де можна знайти в електронному варіанті або он-лайн книги: Давидович І.Є. Контролінг, Ільіна С.Б. Контролінг процесів господарської діяльності в харчовій промисловості, Портна О.В. Контролінг.

Старовойтов Сергій Борисович
2010-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
В електронному варіанті потрібні Вам видання не знайдено.
У фондах нашої бібліотеки є такі посібники:

65.9(4УКР)29
Д13
Давидович І.Є.
Контролінг : навч. посіб./ І. Є. Давидович; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-550 c.

65.29
П60
Портна О.В.
Контролінг : навч. посіб./ О.В. Портна. -Львів: Магнолія-2006, 2007.-192 c. :z-табл. + Додатки с. 184-189. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр.: с. 181-183.

Пропонуємо переглянути сайт:

посилання 1

2010-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2507

Добрий день. Я студентка. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Особливості інфраструктури підприємства в сучасний період". Дякую

Сідько Анастасія Олександрівна
2010-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Березін О.В.
Економіка підприємства : навч. посіб./ О. В. Березін. -К.: Знання, 2009.-392 c. :a-рис.. -(Вища освіта ХХІ століття). -Бібліогр.: с. 381-390.

Верхоглядова Н.І.
Економіка підприємства : навч. посіб./ Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова; М-во освіти і науки України. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-384 c.

Грещак М.Г.
Внутрішній економічний механізм підприємства : Навч.-метод. посібник/ М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. -К.: КНЕУ, 2001.-103 с.

Економіка підприємства ( в питаннях і відповідях ) : навч. посіб./ І.І. Цигилик [та ін.]. -Вид. 2-е вид., доп. та перероб.. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-214 c.

Економіка підприємства : Навч. посібник/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; За ред. А.В. Шегда. -2-е вид., стереотип. -К.: Знання- Пресс, 2002.-335 с

Забродська Л.Д.
Стратегічне управління: реалізація стратегії : Навч. пос. для студ.вищих навч. закл./ Л.Д. Забродська. -Х.: Консум, 2004.-208 c.. -Бібліогр.: с. 205-206.

Кулішов В.В.
Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти/ В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. -Вид. 2-е, перероб. і доп.. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-208 c.

Макаровська Т.П.
Економіка підприємства : Навч. посіб./ Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар; Міжрегіональна академія управління персоналом. -К.: МАУП, 2003.-304.

Осовська Г.В.
Менеджмент організацій : Навч. посіб./ Г.В. Осовська, О.А. Осовський. -К.: Кондор, 2005.-860 с. -Бібліогр.: с. 837-853.

Пєліхов Є.Ф.
Економіка сучасного підприємства : навч.-метод. і практ. посіб./ Є. Ф. Пєліхов; М-во освіти і науки України. -К.: Хай-Тек Прес, 2009.-344 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 279-283.

Сідун В.А.
Економіка підприємства : Навч. посіб./ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.

Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб./ І.З. Должанський та ін; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.

Хомяков В.І.
Менеджмент підприємства : Навч. посіб./ В.І.Хомяков. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Кондор, 2005.-434 c. + Додатки. -Бібліогр.: с. 426-429.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2506

Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему "Фактори впливу на потенціал фінансової стійкості підприємства",дякую.

Кишеня Ольга сергіївна
2010-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.

65.053
Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна.
Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)29-93
К73
Котляр, М. Л.
Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 113-117.

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

Денисенко, Микола Павлович.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності [Текст] / М.П. Денисенко // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Шаблиста, Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України. - 2009. - № 6. - С. 53-64. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2010-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2505

Де можна знайти Фінанси домогосподарств?Потрібно пять джерел. Дякую

Марина П.
2010-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:


Барановский М. Доходи та витрати домогосподарств сільської місцевості як індикатори депресивності аграрних територій [Текст] / М. Барановский // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 6. - С. 41-45

Мортіков В.В. Бюджетне обмеження домогосподарства: питання теорії та державної політики [Текст] / В.В. Мортіков // Фінанси України. - 2007. - № 10.- С.19-26

Юрій С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності [Текст] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. - 2008. - № 8.- С.3-10

Фоміних М. Оцінка впливу макроекономічних факторів на обсяг банківських депозитів домогосподарств України [Текст] / М. Фоміних // Економіст. - 2009. - № 12. - С. 52-55.

Пітюлич М.М.
Домогосподарства: соціально-економічні трансформації (регіональний аспект дослідження) : монографія/ М. М. Пітюлич, О. І. Чакій. -Ужгород: Патент, 2009.-168 c
2010-04-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2504

ДОброго дня! Мені потрібний реферат на тему "Економічні передумови виникнення Європейського Союзу". Якими джерелами можна скористатися? Дякую!

Олена
2010-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62010-04-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2503

Доброго дня! Допоможіть будь ласка з таким питанням: Проблеми та перспективи капіталізації банківської системи України. Дякую =)

Руслана
2010-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня, пані Руслано!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

Бутенко О. Становлення банківської системи в Україні. Проблеми капіталізації// Банківська справа.- 2005.- №6.- С. 20-31.

Владичин У.В. Капіталізація банківської системи в Україні// Фінанси України.- 2002.- №7.- С, 145-150.

Грудзевич Я. Проблеми капіталізації банківської системи України// Регіональна економіка.- 2005.- №1.- С.116-119.

Диба М.І. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України/ М.І.Диба, Є.С.Осадчий// Фінанси України.- 2008.- №6.- С. 77-88.

Довгань Ж. Капіталізація банківської системи України// Вісник Національного банку України.- 2008.- №11.- С. 10-14.

Карчева Г. Рейтингові оцінки надійності банків та їх роль у підвищенні капіталізації банківської системи/ Г.Карчева, А.Камінський, О.Юрчук// Вісник Національного банку України.- 2003.- №2.- С. 22-27.

Маслак Н.Г. Проблеми капіталізації банківської системи України// Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №11.- С.31-39.

Матвієнко П. Капіталізація банківської системи України// Обрій ПІБ.- 2007.- №2.- С. 6-7.

Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення банківської системи України// Економіка України.- 2008.- №1.- С. 42-52.

Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України// Вісник Національного банку України.- 2008.- №10.- С. 2-7.

Сизоненко В. Капіталізація як провідна компонента підвищення конкурентоспроможності банківської системи/ В.Сизоненко, С.Циганов// Банківська справа.- 2008.- №6.- С. 3-14.

Тимошенко О.П. Особливості капіталізації банківської системи в умовах трансформаційної економіки// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №11.- С. 167-172.

Шевченко В.І. Порівняльний аналіз основних показників капіталізації банківських систем України та Росії// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №11.- С. 179-183.


2010-04-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2502

Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти електронну книжку "Національна економіка" за ред. В.М. Тарасевича, 2009 р.

Данілова Наталія Йосипівна
2010-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, потрібний Вам посібник в електронному варіанті не знайдено. У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:


Гринів, Лідія Святославівна. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак, 2009. - 464 с.

Заблоцький, Богдан Федорович. Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький, 2009. - 584 с.

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевич, 2009. - 280 с.

Національна економіка [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / П. В. Круш [та ін.] ; за ред. П. В. Круш, 2008. - 416 с.

Пропонуємо переглянути сайт:

посилання 1


< />    < />... 221 | 222 | 223 | 224 | 225| 226 | 227 | 228 | 229 | ... >>     >>>