Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2537

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для написання курсової роботи на тему "Удосконалення обліку оплати праці". Дякую.

женя
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Бутинець Ф.Ф.
Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. -4-те вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2006.-528 c.

Бухгалтерський облік : Навч. посіб. з виконання практ. задач/ І.І. Сахарцева та ін.; За ред. І.І. Сахарцева. -К.: Кондор, 2005.-554 c.

Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник/ За ред. Ф.Ф. Бутинець. -5-е вид., доп. і перероб. -Житомир: Рута, 2003.-736 с.

Верига Ю.А.
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар : навч. посіб./ Ю. А. Верига, Г. І. Зима; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-656 c.

Даньків Й.Я.
Бухгалтерський облік : підручник/ Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . -К.: Знання, 2007.-472 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття).

Згурський О.
Актуально про облікову політику : облікова політика, документообіг, практика, нормативна база/ О. Згурський, М. Коцупатрий. -Вид. 2-е, переробл. та допов.. -К., 2009.-144 c.

Лень В.С.
Стандарти бухгалтерського обліку в Україні : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закл. екон. спец./ В. С. Лень. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-440 c.

Лишиленко О.В.
Бухгалтерський облік : підручник/ О. В. Лишиленко. -3-тє вид., переробл. і допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-672 c.

Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець. -3-є вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2002.-592 c.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності : зб./ відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -К.: КНТ, 2008.-308 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2536

Доброго вечора! Підкажіть, будб ласка, де можна знайти інформацію на тему : "Управління розвитком людських ресурсів в ТНК як фактор забезпечення технологічного розвитку". Наперед дякую!!!:)

Зоряна
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2535

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти римовані байки складені дітьми. Дуже потрібно...

Г.Л.А.
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
На жаль, в електронному варіанті байки, складені дітьми, не знайдено.2010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2534

Доброго дня. Підкажіть де можна найти інформацію про законодавче та нормативне регулювання проведення контрольно-перевірочної роботи податкових органів. Дякую.

Наталія
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2532

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для написання курсової роботи на тему "Сільськогосподарська спеціалізація природноекономічних зон України". дякую

Мороко Анастасія Степанівна
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія/ за ред. З. С. Варналій. -К.: НІСД, 2007.-768 c.

Жук М.В.
Регіональна економіка : підручник/ М. В. Жук. -К.: Академія, 2008.-416 c. :z-табл.. -(Альма-матер).

Заблоцький Б.Ф.
Реґіональна економіка : навч. посіб./ Б. Ф. Заблоцький. -Львів: Новий Світ - 2000, 2008.-548 c.

Лишиленко В.І.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : Навч. посіб./ В.І.Лишиленко. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-328 c.

Регіон: соціально-економічні трансформації : монографія/ М. І. Пітюлич [та ін.]; Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: "Карпати", 2007.-416 c. :z-табл.. -Бібліогр.: с. 386-414.

Регіональна економіка та природокористування : навч. посіб./ А. П. Голіков, О. Г. Дейнека [та ін.] ; за ред. А. П. Голіков. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-352 c.

Сазонець І.Л.
Розміщення продуктивних сил : Навч. посіб./ І.Л. Сазонець, В.В. Джинджоян, О.О. Чубар; Міністерство освіти і науки України. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-320 c. :z-табл. + Додаток с. 317.

Хвесик М.А.
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : Навч. посіб./ М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. -К.: Кондор, 2004.-344 с.

Жарун О.В.
Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Черкащини/ О.В. Жарун // Економіка АПК. -2008. -№ 3. - C. 111-116. -Бібліогр. в підрядк. прим.

Кваша С. М.
Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки/ С. М. Кваша // Економіка АПК. -2009. -№ 5. - С.3-9.

Ковалюк Б.І.
Проблеми розвитку сільського підприємництва в Україні/ Б. І. Ковалюк // Економіка АПК. -2010. -№ 2. - C. 130-134. -Бібліогр. в прим.

Месель-Веселяк В. Я.
Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні/ В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. -2008. -№ 3. - C. 13-20. -Бібліогр. в підрядк. прим.

Топалов А.Д.
Економічна доцільність міжгалузевих відносин у сільському господарстві/ А.Д. Топалов // Економіка АПК. -2004. -№10. - C. 96-99.
Юхновський І.
Стратегія розвитку сільського господарства України/ І. Юхновський, Г. Лебеда // Розбудова держави. -2003. -№1-4. - C. 12-19.2010-04-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2529

підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи "Типи провокацій в інтерв'ю"? дякую.

Вікторія
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Актуальні проблеми журналістики : Зб. наук. праць/ М-во освіти і науки України, УжНУ; Редкол. В.Й. Здоровега та ін., Упоряд. Ю.М. Бідзіля. -Ужгород, 2001.-492 c.

Гриценко О.М.
Основи теорії міжнародної журналістики : рекомендовано Мин.образования/ О.М. Гриценко; В.І. Шкляр; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. -К.: Київський ун-т, 2002.-304 с.

До дискусії про журналістську етику : Зб. статей/ І. Чемерис, Н. Лігачова, Б. Глуховський. -К., 2002.-80 с.

Здоровега В.Й.
Теорія і методика журналістської творчості : Підручник/ В.Й. Здоровега; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. -2-е вид., перероб. і доп. -Львів: ПАІС, 2004.-268 с.

Карпенко В.
Журналістика: основи професіональної комунікації/ В. Карпенко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т журналістики. -К.: Нора-прінт, 2002.-348 с.

Мельник Г. С.
Общение в журналистике: секреты мастерства/ Г. С. Мельник. -2-е изд., перераб.. -СПб.: Питер, 2008.-240 c.

Москаленко А.З.
Теорія журналістики : Навч. посібник/ А.З. Москаленко. -К.: ЕксОб, 2002.-334 с.

Олешко В.Ф.
Психология журналистики : учеб. пособ./ В. Ф. Олешко. -СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008.-240 c.. -(Библиотека профессионального журналиста).

Шаповал Ю.Г.
Мистецтво журналізму : монографія/ Ю.Г.Шаповал. -Львiв, 2007.-320 c.

Шаповал Ю.Г.
Національна журналістика : Наукові праці: В 2-х т, Т. 1/ Ю.Г. Шаповал. -Львів, 2006.-688 c.. -Бібліогр.: с. 671-685.

Шаповал Ю.Г.
Національна журналістика : Наукові праці: В 2-х т, Т. 2/ Ю.Г. Шаповал. -Львів, 2006.-486 c.

Шаповал Ю.Г.
Феномен журналістики: проблеми теорії : Монографія/ Ю.Г. Шаповал. -Рівне: РОСА, 2005.-248 с.2010-04-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2528

Якими є права і обовьязки людини в демократичному суспільстві

2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6

Гулявська У.В.
Історія розвитку прав людини і громадянина в Україні/ У. В. Гулявська // Наше право. -2010. -№ 1. - C. 11-16.
Лазур Я.В.
Сутність та поняття прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері публічного управління/ Я. В. Лазур // Часопис Київського ун-ту права. -2009. -№ 4. - C. 38-42. -Бібліогр. наприкінці ст.
Толкачова Н. Б.
Система захисту прав людини в Європейському Союзі/ Н. Б. Толкачова // Часопис Київського ун-ту права. -2009. -№ 4. - C. 346-350. -Бібліогр.
Авдюгін Р.
Правові засоби як гарантії забезпечення прав людини/ Р. Авдюгін // Юридичний вісник. -2010. -№ 1. - C. 8-12. -Бібліогр. наприкінці ст.
Солдатенко О.
Організаційцне забезпечення реалізації права громадян на охорону здоров’я в Україні та країнах Центральної Європи/ О. Солдатенко // Вісник Академії правових наук України. -2009. -№ 4. - C. 50-59. -Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Карпачова Н.
Омбудсман України на захисті прав і свобод людини в умовах глобальної фінансово-економічної кризи/ Н. Карпачова // Право України. -2010. -№ 2. - С.4-17. -Библиогр.: с. 17 (8 назв)
Козюбра М.
Права людини і верховенство права/ М. Козюбра // Право України. -2010. -№ 2. - С.24-35. -Библиогр.: с. 35 (20 назв)
Максимов С.
Права людини: універсальність і культурна різноманітність/ С. Максимов // Право України. -2010. -№ 2. - С.36-43.


< />    < />... 222 | 223 | 224 | 225 | 226| 227 | 228 | 229 | 230 | ... >>     >>>