Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2448

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти щось на тему "Відфітонімічні топоніми в українській мові". Будь ласка!

Кудько Альона Сергіівна
2010-04-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12

Коваль А.П.
Знайомі незнайомці : походження назв поселень України/ А. П. Коваль ; гол. ред. С. В. Головко -Б.м.: Либідь, 2001.-304 c. :a-іл. -Бібліогр.: с. 282. - Алф. покажч.: с. 283-301.

Янко М.П.
Топонімічний словник України : словник-довідник/ М. П. Янко; Міжнар. фонд "Відродження" , Прогр. "Трансформація гуманітарної освіти в Україні" -Б.м.: Знання, 1998.-432 c.. -Бібліогр.: с. 403-429..2010-03-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2447

транспортне право

тацій ігор богданович
2010-04-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте наступні інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102010-03-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2446

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, де можна знайти інформацію про кредитну політику комерційних банків. Дякую=)

Марюхнич Г. А.
2010-04-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8


Лисянська О.
Фінансовий механізм діяльності комерційного банку/ Олена Лисянська // Банківська справа. -2009. -№ 2. - C. 89-94.

Прядко В.В.
Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи/ В. В. Прядко, Н. С. Островська // Фінанси України. -2009. -№ 11. - С.73-77. -Библиогр.: с. 76 (12 назв).

Коваленко М.А.
Операції сучасного комерційного банку : навч. посіб./ М. А. Коваленко, В. М. Білінкіс, Л. Є. Сухомлин. -Херсон: Олді-плюс, 2004.-468 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 456-467.

Кочетков В.М.
Основи аналізу діяльності комерційного банку : Навч. посібник/ В.М. Кочетков; О.В. Омельченко; Європейський університет. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.-96 с.

Кредитування та ризики : навч. посіб./ М. П. Денисенко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-480 c.

Лагутін В.Д.
Кредитування: теорія і практика : Навч. посібник/ В.Д. Лагутін. -4-е вид., стереотип.. -К.: Знання, 2004.-215 с.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Савіна Л.О.
Фінансовий аналіз у комерційному банку : навч. посіб./ Л. О. Савіна; М-во освіти і науки України, . -К.: Кондор, 2009.-190 c.. -Бібліогр.: с. 186-188.2010-03-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2444

Допоможіть знайти літературу до теми Валютне регулювання в ЄС.

Краллька С.Я.
2010-04-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

Довгорук Л
Про організацію, що контролює фінансову діяльність Європейського Союзу/ Л Довгорук // Економіка. Фінанси. Право. -2003. -№10. - C. 34-35.

Смовженко Т.
Переваги та недоліки спільної європейської валюти євро/ Т. Смовженко // Регіональна економіка. -2004. -№2. - C. 203-208.

Краснікова Н.О.
Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС
/ Н.О. Краснікова // Фінанси України. -2005. -№5. - C. 130-139.

Дзяд О.В.
Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС / О.В. Дзяд // Фінанси України. -2005. -№5. - C. 140-146.

Гутник В.
Европейский Экономический и валютный союз: предварительные итоги и перспективы развития / В. Гутник // Мировая экономика и международные отношения. -2005. -№5. - C. 3-15.

Фьорстер А.
Перспективи інтеграції української економіки в європецську економічну та валютну зону: грошово-валютні аспекти / А. Фьорстер // Журнал європейської економіки. -2006. -Т.5 (№2). - C. 149-153.

Козюк В.
Монетарні аспекти розвитку поглядів на проблему забезпечення глобальної фінансової стабільності/ В. Козюк // Вісник Національного банку України. -2007. -№ 4. - C. 34-39. -Бібліогр: 28 назв.


Белінська Я.В.
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики : монографія/ Я.В.Белінська; Нац. акад. упр.. -К., 2007.-372 c.. -Бібліогр.: с. 355-367.

Бойцун Н.Є.
Міжнародні фінанси : Навч. посіб./ Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало; М-во освіти і науки України. -2-е вид.. -К.: Професіонал, 2005.-336 c. :z-табл. + Додатки: с. 300-311. -Бібліогр.: с.312-316 . -Алф.-Предм. покаж.: с. 324-326.

Міжнародні розрахункові та валютні операції : Навч. посібник/ О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін; За заг. ред. М.І.Савлук. -К.: КНЕУ, 2002.-392 с

Шнирков О.І.
Європейський валютний союз : Навч. посібник/ О.Шнирков, О.Кузнецов, С.Кульпінський; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. -К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001.-198 с

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2439

Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали з теми "Інформаційні технології в навчанні економістів"

Березюк Т. П.
2010-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.050.9(4УКР) В 61
Вовчак, Іван Сільвестрович. Інформаційні системи та компюиерні технології в менеджменті [Текст] : навч. посібник для інженерно-економ. та економ. спеціальностей ВНЗ / І.С. Вовчак; Теорнопільський держ. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 286 с.

65.9(4УКР)26 Р 59
Рогач, Іван Федорович. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посібник / І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк. - 2-е вид., перероб . доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 239 с.

65 І-74
Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : посіб. / За ред. В.С. Пономаренко. - К. : Академія, 2002. - 544 с. : табл. + Додатки. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с.514-516 . -Алф.-Предм. покаж.: с. 517-542.

65.052 І 23
Івахненков, Сергій Володимирович. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : навч. посіб. / С.В. Івахненков. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 352 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 335-338.

65.42 А64
Ананьєв, Олександр Миколайович. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст] : підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 584 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 581-583.

65.052.2 К49
Клименко, Олександр Володимирович. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Клименко ; Міністерство освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл. - Бібліогр.: с. 319.

65.29 П30
Петренко, Василь Родиславович. Інформаційні системи і технології маркетингу [Текст] : лабораторний практикум для студ. вищ. навч. закл. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 452-455.

65.052 І-23
Івахненков, Сергій Володимирович. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : навч. посіб. / С. В. Івахненков. - 4-е вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2008. - 344 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 335-338.

60.6 О 66
Орленко, Наталія Станіславівна. Інформаційні системи і технології в статистиці [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н. С. Орленко ; редкол. О. Д. Шарапов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 282.

32.81 К 26
Карпенков, С. Х. Современные средства информационых технологий [Текст] : учеб. пособ. / С. Х. Карпенков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 400 с. : рис.

32.97 М 17
Максимов, Николай Вениаминович. Современные информационные технологии [Текст] : учеб. / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2008. - 512 с. : ил., табл.2010-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2438

Допоможіть знайти інформацію для написання диплому на тему : "Підвищення ефективності системи управління доходами бюджету"

Олександр
2010-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 З - 36
Засади формування бюджетної політики держави [Текст] : наукова монографія / Нац.академія управління ; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. - К. : НАУ, 2003. - 284 с.

67.9(4УКР)302.1 Н 15
Навчальна програма застосування положень бюджетного кодексу України [Электронный ресурс] : вступ до Бюджетного кодексу України; Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України; Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України / Мін-во фінансів України ; Проект підтримки економ. та фіскальної реформи. - К. : [б. и.], [200?]. - CD-ROM. - (в конв.) : 10 грн

65.9(4УКР) С 45
Скрипник, Андрій Васильович. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби) [Текст] : курс лекцій / А.В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.

65.29 Б98
Бюджетирование: шаг за шагом [Текст] : научное издание / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов и др. - СПб. : Питер, 2006. - 448 с. : илл. - (Практика менеджмента).

65.26 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г. Г.Старостенко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.

65.052.9(4УКР)247 Н19
Назарова, Каріна Олександрівна. Аналіз діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / К.О. Назарова, Т.А. Кумченко; За заг. ред. Г.О. Кравченко ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 212 с. : табл. - Бібліогр.: с.198-199 . -Предм. покаж.: с. 200-206.

65.052.9(4УКР) С24
Свірко, Світлана Володимирівна. Облік виконання бюджету [Текст] : навч. - метод. посіб. / С. В.Свірко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 292 с. : табл. + Додатки.

65.26 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.

65.26 Б68
Благун, Ігор Григорович. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223.

65.9(4УКР)2 А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 310-328.

65.9(4УКР)26 З 14
Загорський , Володимир Степанович. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285.

65.29 К 89
Кузьмін, Олег Євгенович. Бюджетування на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К. : Кондор, 2008. - 312 с. : табл. - Бібліогр.: с. 295-306.2010-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2437

Доброго дня!!!Допоможіть,будь ласка,знайти інформацію,про проблети та перспективи розвитку конкурентного ринкового середовища в Україні!

Тетяна
2010-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня, пані Тетяно!
Пропонуємо скористатись наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10< />    < />... 229 | 230 | 231 | 232 | 233| 234 | 235 | 236 | 237 | ... >>     >>>