Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-09-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4591

Доброго дня!Чи є у фонді "Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією Таранік-Ткачук К.В. —К.: Грамота, 2011."?

Сіропол Світлана Євгеніївна
2012-09-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
На жаль, потрібне Вам видання у фондах нашої бібліотеки немає.2012-09-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4590

Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріали до теми "Вплив податків на споживання на економічний розвиток країни". дякую

Болюк А.
2012-09-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Зверніть увагу!

65.26С 59
Соколовська, А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 319-325.

65.9(4УКР)26 П44
Податкова система : навч. посіб. / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко [та ін.] ; за ред. І. О. Лютий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 464 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 445-452.

65.9(4УКР)26 П85
Прусс, В. М. Податки та податкова система України : навч. посіб. / В. М. Прусс, Н. Г. Шпак, В. М. Пітерська. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 160 с.

67.9(4УКР)302 С 40
Система оподаткування в Україні : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. – Х. : Право, 2008. – 784 с. : табл.

65.9(4УКР)26 Г 12
Гавриленко, Н. В. Податкова система: практикум : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2008. –352 с. : табл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: С. 346-348.

65.9(4УКР)26 Е96
Еш, С. М. Податкова система України : наочний посіб. / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2008. – 108 с. – Бібліогр. : С. 105-106.

65.9(0)26 П 27
Перепічка, Є. В. Нова економічна стратегія / Є. В. Перепічка. – Львів : Сполом, 2010. – 32 с.65.02(0) С 38
Синчак, Віктор Петрович. Еволюція наукової думки в оподаткуванні та її реалізація у податкових системах [Текст] : монографія / В. П. Синчак ; наук. ред. М. Я. Дем’яненко ; Акад. аграр. наук України, Від-ння фінансів, обліку та інвестицій [та ін.]. - К. ; Хмельницький : Видавництво ХУУП, 2006. - 294 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 259-278.

65.9(4УКР)26 М 42
Мединська, Тетяна Володимирівна. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк. - Львів : Магнолія-2006, 2010. - 280 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 257-261.


65.9(4УКР)26 К 95
Кучерявенко, Микола Петрович. Податкові процедури: правова природа і класифікація [Текст] : монографія / М. П. Кучерявенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, Ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування Акад. прав. наук України. - К. : Правова єдність, 2009. - 460 с. : табл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

****

Мануков, С. Податкова політика та спроби ухилення від податків в історичному ракурсі / С. Мануков, Ю. Жеглова // Фінансовий ринок України. –2010. – № 12. – С. 25-29.

Блонська, В. І. Податкове планування як елемент адміністрування майнових податків / В. І. Блонська // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 164-170 : граф. – Бібліогр. в кінці ст.

Мартинюк, В. П. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / О.Т. Гончаров // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 40-51. – Библиогр. : С. 51 (9 назв).

Бондарчук, В. Податкові новації та проблеми розвитку фондового ринку / В. Бондарчук // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 2. – С. 14-15.

Ільєнко, Р.В. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи / Р.В. Ільєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 211-216.
2012-09-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4588

програма факультативу з практикуму українського правопису 8 клас

назарук світлана петрівна
2012-09-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Пропронуємо переглянути наступні видання:

Українська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / підгот. С. О. Караман [та ін.] ; за ред. С. О. Карамана ; відп. за вип. К. В. Таранік-Ткачук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - N 10. - С. 57-76.

Міністерство освіти і науки України. Українська мова 8-9 класи [Текст] : програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови / упоряд. К. В. Таранік-Ткачук ; укл. С. О. Караман // газ. Українська мова та література. - 2008. - № 46 (грудень). - С. 3-24.

Вимоги до змісту й оформлення програм курсів за вибором [Текст] : проект / А. О. Ткаченко [та ін.] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. - 2010. - N 5. - С. 26-27. - Бібліогр. в кінці ст.

Таранік-Ткачук, К. В. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011 - 2012 навчальному році [Текст] : (лист МОНМС України від 09.06.2011 р. № 1/9-454) / К. В. Таранік-Ткачук, Г. Т. Шелехова, Н. І. Шинкарук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 7/8. - С. 7-14.2012-09-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4587

Доброго дня! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему: "Планування в багатонаціональних компаніях. Схеми стратегічного планування." Необхідна періодика, підручники. Щиро вдячна!!!

Гавриленко Л.О.
2012-09-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні видання:
65.23 Г 75
Грабовецький, Б. Є. Економічне прогнозування і планування : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т. К. : Центр навчальної л-ри, 2003. – 188 с.
65.29 Я 81
Ясинський, В. В. Бізнес–планування: теорія і практика : навч. посіб. / В. В. Ясинський, О. О. Гайдей. – К. : Каравела, 2006. – 234 с. : табл. – (Вища освіта в Україні).
65.29 М15
Македон, В. В. Бізнес–планування : навч. посіб. / В. В. Македон ; Дніпропетров. Ун–т економіки та права . – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 236 с. : табл., іл. – Бібліогр. : С. 230-232.
65.9(4УКР)29 П37
Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. / М. О. Данилюк, О. І. Лесюк [та ін.] ; за ред. М. О. Данилюк ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 536 с. – Бібліогр. : С. 530.
65.050.9(4УКР)2 С 83
Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті : [навч. посіб.] / за ред. П. М. Макаренко; авт. кол. : П. М. Макаренко; Р. М. Миронова, А. П. Макаренко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Оксамит-Текс, 2003. –144 с. : табл. – Бібліогр. : С. 140-141.
65.9(4УКР)29 Б 59
Бізнес-планування як основа розвитку підприємництва : [посібник] / USAID від американ. народу, Укр. фонд підтримки підприємництва, Центр комерц. право. – К. : Арктур-А, 2010. – 48 с.
К 65.6 С 83
Стратегічне планування як фактор конкурентоспроможності: теоретичний та практичний аспекти : [монографія] / В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній [та ін.].–Ужгород : Закарпаття, 2011. – 202 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С. 188-201.
67.9(4УКР)301.1 Г 67
Горбулін, В. П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 388 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.2012-09-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4586

де можна скачати календарне планування риторику

Мироненкр Л.П
2012-09-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Доброго дня!

Пропонуємо скористатися Інтернет-ресурсом:

посилання 1
2012-09-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4585

Доброго дня! Допоможіть у пошуку матеріалу на тему: "Охарактерезуйте роль і значення науково-дослідницьких робіт студентів у підвищенні ефективності процесу викладання економічних дисциплін". Потрібні підручники, періодика. Щиро вдячна!!!

Ступак Л.О.
2012-09-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!
Пропонуємо переглянути наступні видання:

74.6 В 65
Войнола, Р. Х. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : навч. посіб. / Р. Х. Войнола ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 140 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем.

74.03(0) В 67
Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 616 с. : табл. – (Альма-матер). – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим.

74.00 М 55
Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с. : табл. – (Альма-матер).

74.00 В55
Вишневський , О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О. І. Вишневський . – Вид. 3-є, доопрац. і допов. – К. : Знання, 2008. – 568 с. : іл. – Бібліогр. : C. 560-566.

74.00 О-57
Омеляненко, В. Л. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 416 с. : табл., іл. –(Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – Бібліогр. : C. 415. та у підрядк. прим.

74.58 О-70
Ортинський, В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / В. Л. Ортинський ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К. : Центр учбової л-ри, 2009. – 472 с. – Бібліогр. наприкінці розд.

74.2 О-72
Освітні технології : навч.- методич. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхота. – К. : "А.С.К.", 2002. – 255 с.

74.00 Ф 66
Фіцула, М. М. Педагогіка : навч. посібник / М.М. Фіцула. – К. : Академія, 2002. – 528 с. – (Альма-матер).

74.00 Ф66
Фіцула, М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр. і доп. –К. : Академвидав, 2006. – 560 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в кінці розд.

74.6 Ш 37
Шевців, З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. / З. М. Шевців. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 248 с. : іл, табл. – Бібліогр. : C. 243-246 та наприкінці тем.2012-09-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4584

Чи є у фондах бібліотеки "Збірник курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальною редакцією Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2011?

Деяк Павло Миколайович
2012-09-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:
Пропронуємо переглянути наступні видання:

Українська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / підгот. С. О. Караман [та ін.] ; за ред. С. О. Карамана ; відп. за вип. К. В. Таранік-Ткачук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - N 10. - С. 57-76.

Міністерство освіти і науки України. Українська мова 8-9 класи [Текст] : програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови / упоряд. К. В. Таранік-Ткачук ; укл. С. О. Караман // газ. Українська мова та література. - 2008. - № 46 (грудень). - С. 3-24.

Вимоги до змісту й оформлення програм курсів за вибором [Текст] : проект / А. О. Ткаченко [та ін.] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. - 2010. - N 5. - С. 26-27. - Бібліогр. в кінці ст.

Таранік-Ткачук, К. В. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011 - 2012 навчальному році [Текст] : (лист МОНМС України від 09.06.2011 р. № 1/9-454) / К. В. Таранік-Ткачук, Г. Т. Шелехова, Н. І. Шинкарук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 7/8. - С. 7-14.


< />    < />... 229 | 230 | 231 | 232 | 233| 234 | 235 | 236 | 237 | ... >>     >>>