Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-06-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4550

охарактеризуйте біржові операції та біржових посередників

макушева н.в
2012-06-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Біржова діяльніть : навч. посіб./ В. І. Крамаренко, Б. І. Холод [та ін.]. -К.: ЦУЛ, 2003.-264 с.

Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб./ Р.П.Дудяк, С.Я.Бугіль. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-360 c.

Загородній А.Г. Біржа. Біржові операції : термінологічний словник/ А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. -Вид. 2-е, випр. та доп. -К.: Алерта, 2008.-188 c.

Раровська В.В. Біржова діяльність : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов; М-во освіти і науки України, Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-144 c.

Солодкий М.О. Біржовий ринок : навч. посібник/ М.О. Солодкий. -2-е вид., випр. -К.: Джерела М, 2002.-336 с.

Чесноков В.Л. Біржові операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Чесноков В.Л. ; під ред. М. А. Коваленко. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-192 c.

Беренштейн Б.Л. Напрями активізації біржового ринку [Текст] / Б.Л. Беренштейн, О.П. Комарніцька // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 112-116.

Пошкурлат А.В. Історія виникнення біржі на Україні [Текст] / А.В. Пошкурлат // Вісник. - 2004. - Вип.№1. - С. 20-23.

Шебаніна О.В. Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні проблеми і напрями їх розв'язання [Текст] / О.В. Шебаніна // Економіка АПК. - 2007. - № 3.- С.104-109

Хоружий, Сергій. Аналіз теоретичних основ торгівлі цінними паперами на біржовому ринку [Текст] / С. Хоружий // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 1-2. - С. 7 - 17.

Калинець К. С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні [Текст] / К. С. Калинець // Регіональна економіка. - 2009. - № 3. - С. 182-190

Рєзнікова В.В. Правовий статус біржових посередників [Текст] / В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 4. - С. 63-73

Конопля Ю. О. Місце біржової діяльності в національній економіці країни [Текст] / Ю. О. Конопля // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 31-35.

Мелкіл, Бертон. Інвестиційні теорії для біржових операцій з цінними паперами [Текст] / Б. Мелкіл // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 7-8. - С. 17-18.

Вінтерс Д. Правила інвестування на біржовому ринку [Текст] / Д. Вінтерс // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 7-8. - С. 48-50.

Сущенко, Олександр. Характерні особливості та тенденції розвитку фондових бірж в сучасних умовах [Текст] / О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 9-10. - С. 69-80.

Канзафарова, Ілона Станіславівна. Біржові договори як різновид купівлі-продажу [Текст] / І. С. Канзафарова // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 283-288.


2012-05-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4549

Будьте добры, подскажите материал на тему: "Структурно-семантическая организация полисемантов - названий домашних животных в русском и украинском языке". Спасибо.

Ольга
2012-06-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132012-05-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4548

Доброго дня, допоможіть або підскажіть, де в інтернеті можна знайти реферат на тему "Творчість Павла Семинога"?

Іван
2012-05-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Шановний, користувач, будь-ласка уважніше ознайомтесь з правилами виконання "Віртуальна довідка".2012-05-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4547

допоможіть знайти книгу Р.Опалинського - "Хранілкове оповідання". дуже дякую за будь-яку допомгу

Штефан Дриндак
2012-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 52012-05-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4546

будь-якій матеріал, будь ласка, підкажіть на тему "податкова політика України" для курсової, бо в інтернеті не так багато нових джерел

Кристина
2012-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні видання:

65.9(4УКР)26 Л 64
Литвиненко, Ярослав Васильович. Податкова політика : навч. посібник / Я.В. Литвиненко. - К. : МАУП, 2003. - 224 с. : іл.

65.26 П 44
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т ; авт. кол.: Ю. Б. Іванов ; І. А. Майбуров [та ін.] ; під ред. Ю. Б. Іванов. - Х. : ІНЖЕК, 2010. - 492 с.

65.9(4УКР)26 М 75
Молдован, О. О. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналіт. доп. / О. О. Молдован, О. В. Шевченко, О. О. Єгорова ; за ред. Я. А. Жаліло ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : [б. и.], 2010. - 80 с. : рис., табл. - Бібліогр. у підрядк. прим.

****
Романюк, М. В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики / М. В. Романюк // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 66-71. – Библиогр.: C. 70 (4 назви)

Кириченко, А. В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання в системі державного регулювання економіки / А. В. Кириченко // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 78-82. – Бібліогр. в підряд. прим.

Мельник, В. М. Використання податкових інструментів в умовах становлення ринкової економіки / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 46-57. – Библиогр. : C. 57 (31 назва)

Крисоватий, А. Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи України / А. Крисоватий, Т. Кощук // Економіка України. – 2010. – № 9. – С. 41-50.

Мануков, С. Податкова політика та спроби ухилення від податків в історичному ракурсі / С. Мануков, Ю. Жеглова // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 12. – С. 25-29.

Пшик, Б. І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 56-61. – Бібліогр. : C. 62

Ільєнко, Р.В. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи / Р.В. Ільєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 211-216 : табл. – Бібліогр. : 13 назв

Леонов, С. В. Методичні аспекти реалізації процесу інтеграції податкової політики України до європейських стандартів / С. В. Леонов // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр. : 6 назв.

Горник, В. Г. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави / В. Г. Горник // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 120-122. – Бібліогр. C. 122 (6 назв).

Сусіденко, В. Т. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства / В. Т. Сусіденко, А. О. Нікітішин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 234-242 : рис. – Бібліогр: C.17 назв

Плескач, В. Л. Підходи до розробки структурно-функціональної моделі фіскального простору в Україні / В. Л. Плескач // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 65-75. – Бібліогр. в кінці ст.

Ткаченко, Л. Г. Особливості фіскального навантаження в Україні / Л. Г. Ткаченко // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 2. – С. 147-155. – Бібліогр. наприкінці ст.


2012-05-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4545

Будьте добры подсказать материал для научной работы на тему: "межвоенная архутектура Ужгорода ". Спасибо!!
Растислав

2012-05-24
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Предлагаем Вашему вниманию:

К 85.12
А 87
Архитектурно-художественное оформление Ужгорода : [альбом] / Е. Т. Барабаш, В. И. Лезу [и др.] ; отв. за вып. Е. Т. Барабаш ; Ужгород. гор. ком. Компартии Украины, Ужгород. гор. Совет нар. депутатов. – Ужгород : Карпаты, 1986. – бес пагинации : ил. – (в пер.).

К Оя656
В 68
Волошин, О. Ужгород у старовинній листівці : фотоальбом / Олександр Волошин; Передм. М. Вегеш. – Ужгород : Два кольори, 2003. – 142 с.

К 63.3
Г 77
Гранчак, І. М. Місто над Ужем : іст. нарис / І. М. Гранчак, В. В. Пальок ; ред. Л. П. Зосич ; худ. М. С. Макаренко. – Ужгород : Карпати, 1973. – 266 с. : фото. кольор.

К 26.8
К 96
Кушнір, Б. Г. Ужгород : нарис-путівник / Б. Г. Кушнір, А. І. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1990. – 250 с.

К 63.3
Т 46
Тіхий, Ф. Ужгород 1923 / Ф. Тіхий. – Перечин : Ріка, 1992. – 48 с.

К Оя2
У 33
Ужгород : історія, культура, туризм / пер. на англ. О. Кіндзерська. – Тернопіль : Наш Світ, 2008. – 20 с. : іл. – Текст укр. та англ. мовою.

К 63.3
К 55
Кобаль, Й. В. Ужгород відомий та невідомий / Йосип Васильович Кобаль. – Вид. 2-е, випр. – Львів : Світ, 2008. – 196 с. : іл.

К 63.3
Ф 32
Федака, С. Д. Ужгород крізь віки : нариси з історії Ужгорода / Сергій Дмитрович Федака. – Ужгород : Патент, 2010. – 296 с. : карти, іл.
***
К 63.3
Н 28
Будівництво та архітектура на Закарпатті (1919–1939) // Нариси історії Закарпаття. – Т. 2 : (1918-1945) / редкол.: І. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 1993. – С. 448-454. – Бібліогр. в кінці ст.

К 63.3
Н 28
Культура Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : [в т. ч. про мистец. і архіт.] // Нариси історії Закарпаття. – Т. 1 : (з найдавніших часів до 1918 року) / редкол.: І. Гранчак [та ін.]. – Ужгород : Госпрозрахунков. редакційно-видав. від. Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. – С. 426-429. – Бібліогр. в кінці ст.

К 72.96:63
У 33
Сенько, С. І. Використання металу в малих архітектурних формах Ужгорода / С. І. Сенько // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Історія. – 2010. – Вип. 24. – С. 81-89. : фото.
***
Луговой, А. Ужгородские градостроительство, топонимика и др. : [архитектур. облик города 20-х годов] / Алексей Луговой // Європа-центр. – 2011. – 3 черв. – С. 13.

Федака, С. Будинки старого міста : [архіт. м. Ужгорода] / Сергій Федака // РІО. – 2006. – 10 черв. С. 9.2012-05-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4544

підкажіть будь ласка де можна скачати чи прочитати в електронному виглядікнигу Данилец, Юрий; Иеромонах Пимен (Мацола). Православные монастыри Закарпатья: Путеводитель

Гура А.М.
2012-05-22
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

На жаль, необхідну Вам книгу в електронному варіанті нами не знайдено.
Ви можете почитати її у відділі краєзнавства ношої бібліотеки, чи вдома, скориставшись послугою "Нічного абонементу".


< />    < />... 234 | 235 | 236 | 237 | 238| 239 | 240 | 241 | 242 | ... >>     >>>