Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2380

Доброго вечора!Підкажіть будь ласка, де можна скачати навчальний посібник Поліщук в.М. "Вікова і педагогічна психологія"

Аня
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

88.8 В43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська [та ін.]. - Вид. 2-е, допов. - К. : Каравела, 2009. - 400 с. : табл. - (Українська книга) (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці розд.

88.37 П50
Поліщук, Валерій Миколайович. Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / В.М.Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 336 с. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

88.37 К 95
Кутішенко, Валентина Петрівна. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (Курс лекцій): Навч. посіб. / В.П.Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 128 с. - Бібліогр. в кінці ст.


88 В 43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч.посібник / О.В.Скрипченко,Л.В.Долинська,З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

88 З-12
Заброцький, Михайло Михайлович. Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М.М. Заброцький. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2002. - 104 с.


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 32010-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2378

скажіть де можна знайти Контролінг у системі державного регулювання економіки

Таня
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29 К17
Калайтан, Тетяна Вікторівна. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 252 с. - Бібліогр.: с. 247-248.

65.9(4УКР)29 Д13
Давидович, Ігор Євгенович. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 550 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 544-548.

65.29 К65
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с. : табл. - Предм. покажч.: с.252-253 . - Бібліогр.: с. 254-256.

65.29 П60
Портна, Оксана Валентинівна. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Портна. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки с. 184-189. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 181-183.

65.29 П16
Панков, Віктор Андрійович. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл. - Бібліогр.: с. 105-109.

65.9(4УКР)29 Ц58
Цигилик, І. І. Контролінг [Текст] : навч. посіб. у схемах і таблицях / І.І.Цигилик ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 76 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-74.

Ареф’єва О.В., Дякон Л.Л. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес процесів//Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 8. - C. 165- 171 2.

Гудзь П. Інститут контролінгу в системі управління підприємством/ Петро Гудзь //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 9. - C. 154-156. 3.

Гулін Д. В., Максименко О. П. Система контролінгу на промисловому підприємстві // Маркетинг в Україні. - 2000.- №4. - С. 20-24. 4.

Килимнюк В. Еволюція контролінгу. Його місце та роль в економіці підприємства //Економіст. - 2004. - № 1. - С.47-50 5.

Морозов Д.М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів //Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 11. - C. 136 - 148. 10.

Петренко С.Н. Контроллинг: Учебное пособие. — К.: Ника-Центр, Эльга. — 2003. — С. 10. 11.

Стефанок І. Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки //Фінанси України. - 2006. - № 5. - С.149-156. 13.

Стефанюк І. Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу //Фінанси України. - 2005. - № 2. - С.146-153 14.

Терещенко О. О. Контролінг у системі антикризового управління підприємством // Фінанси України.- 2001.- №12. - С. 56-63. 15.

Терещенко О. О. Поняття "контролінг" та "управлінський облік" у теорії і практиці //Фінанси України. - 2006. - № 8. - С.137-145 16.

Цигилик І. І. Контролінг: Навчальний посібник у схемах і таблицях/ І. І. Цигилик; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 74 с. 19.
Цигилик І. І. Стратегія і контролінг в системі внутрішнього економічного механізму підприємства//Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 11. - C. 11-14. – 20.

Цигилик І. Контролінг. Сутність і основи формування та функціонування на підприємствах України / /Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 4. - C. 13-16. 21.

Цигилик І.І. Контролінг в системі управління //Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 3. - C. 117 - 123. 22.

Шепітко Г. Контролінг: Посібник для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання/ Галина Шепітко,; Європейський університет. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - 136 с. 23.
2010-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2377

Доброї ночі!Допоможіть, будь-ласка, с пошуком інформації на тему "Валютгий курс та його вплив на експортно-імпортні відносини в Україні".Дуже дякую!

Климчук Катерина Вікторівна
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:

65.26 Б43
Белінська, Яніна Василівна.
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / Я.В.Белінська ; Нац. акад. упр. - К. : [б. и.], 2007. - 372 с. - Бібліогр.: с. 355-367.
65.5 В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Л.А.Віднійчук-Вірван ; ЗакДУ. - Львів : Магнолія плюс : Видавець СПД ФО "В. М. Піча", 2005. - 212 с. + Додатки. - (Міжнародний бізнес).
67.9(4УКР)302 З13
Завальна, Жанна Вікторівна.
Валютне право України [Текст] : навч. посіб. / Ж.В.Завальна, М.В.Старинський. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Університецька книга, 2006. - 384 с. - Бібліогр. в кінці розд.
65.9(4УКР)26 З-14
Загородній, Анатолій.
Гроші. Валюта. Валютні цінності [Текст] : термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів : БаК, 2000. - 184 с.
65.26 М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції [Текст] : навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; За заг. ред. М.І.Савлук. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.

Холопов, А. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования [Текст] / А. Холопов // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - №12. - С. 25-33.
Маковкіна, А.М. Напрями вдосконалення валютного ринку України [Текст] / А.М. Маковкіна // Вісник. - 2005. - Вип.№2(3). - С. 45.

Козюк, В. Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект [Текст] : общественно-политическая литература / В. Козюк // Економіка України. - 2005. - №9. - С. 12-20.

Саприкіна, М.В. Інформаційна база для оцінювання валютних ризиків [Текст] / М.В. Саприкіна // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №10. - С. 199-204.

Близнюк, О. Проблеми правового регулювання відносин валютного управління в Україні [Текст] / О. Близнюк // Юридична Україна. - 2006. - №1. - С. 33-38.

Белінська, Я. Валютний механізм і принципи його структурування [Текст] / Я. Белінська // Економіка України. - 2006. - №5. - С. 19-27.

Горшкова, Н. Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації [Текст] / Н. Горшкова // Вісник Національного банку України. - 2007. - №1. - С. 62-66.

Козюк, В.В. Валютні резерви в глобальних умовах [Текст] / В.В. Козюк // Фінанси України. - 2007 . - № 2 . - С. . 127 – 137.

Белінська, Я.В. Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні [Текст] / Я. В. Белінська // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 61-66. - Бібліогр. в кінці ст.

Кораблін, С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку [Текст] / С. О. Кораблін // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 112-123. - Бібліогр.: 2 назви.

Грицаєнко , А. Механізм валютної трансмісії: інституційно-поведінковий підхід [Текст] / А. Грицаєнко , Т. Унковська // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 8-12. - Бібліогр. в кінці ст.

Шаров, О. Глобалізація валютної системи [Текст] / О. Шаров // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т. 7 ( №1 ). - С. 76 - 93. - Бібліогр. в кінці ст.

Кучеренко, С.А. Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни / С. А. Кучеренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 217- 222 : табл. - Бібліогр.: 10 назв2010-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2376

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти якомога більше інформації для написання дипломної роботи на тему "Оцінка вартості підприємствата обгрунтування заходів щодо її зростання". Дякую!!!

Оніщенко Антоніна Володимирівна
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112010-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2375

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, де можна знайти матеріал для курсової роботи на тему:"Проблемно-пошукові ситуації на уроках української мови в початкових класах як мотиваційний компонент". Велике дякую!

Філіпова О,С,
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Вивчення навчальної мотивації учнів // Українська мова та література. - 2004. - № 1. - С. 6-9.
Головань, Тетяна.
Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання / Т. Головань // Рідна школа. - 2004. - № 6. - С. 15-17. - Бібліогр.: 15 назв.. - Бібліогр.: 15 назв.
Звягінцева І.
Мотивація навчання / І. Звягінцева // Управління школою. - 2007. - № 34. - С. 27-29.
Калошин В.Ф.
Формування в учнів мотивації до успіху в навчанні / В. Ф. Калошин // Управління школою. - 2008. - № 5. - С. 2-9.
Кислюк, Ольга.
Співвідношення понять "мотив", " стимул", "потреба" та інтерес до навчання / Ольга Кислюк // Соціальна психологія. - 2004. - № 5. - С. 109-118. - Бібліогр.: 10 назв.. - Бібліогр.: 10 назв.
Лук"янова М.
Навчальна мотивація учнів: психолого-дидактичний аспект / М. Лук"янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 7-8. - С. 27-31.
Лук‘янова М.
Психологія навчальної мотивації школярів / М. Лук‘янова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2006. - № 3-4. - С. 26-32. - Зміст: Види емоції у навчанні ; Види цілей навчання ; Види мотивів навчання
Мартиненко С.
Методи навчання та їх класифікація / С. Мартиненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2006. - № 1-2. - С. 3-13. - Бібліогр.: 25 назв.. - Бібліогр.: 25 назв.
Медведюк, Ольга.
Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент / О. Медведюк // Початкова школа. - 2007. - № 4. - С. 5-7.
Остапко, Олена.
Формування мотивації у навчальній діяльності / Олена Остапко // Початкова освіта. - 2008. - № 45. - С. 12-13.
Полєвікова О.
Творча робота як засіб розвитку мотивації навчання школярів / О.Полєвікова // Початкова школа. - 2002. - № 3. - С. 27-28.
Посипайко, Вікторія.
Мотивуйте учня до навчання / Вікторія Посипайко // Завуч. - 2007. - № 34. - С. 9-11.
Скуратівський, Леонід.
Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови / Леонід Скуратівський // Дивослово. - 2005. - № 2. - С. 2-5. - Бібліогр.: 10 назв. - Бібліогр.: 10 назв.
Формування мотивації навчання : Добірка статей // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 2: Вкладка. - С. 1-16.
Янчук, Галина.
Розвиток в учнів мотивації до навчання / Галина Янчук // Завуч. - 2008. - № 10. - С. 10-14.

Маркова,, Аэлита Капитоновна
Мотивация учения и ее воспитание у школьников : монографія / А. К. Маркова, А. Б. Орлов, Л. М. Фридман ; НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. - М. : Педагогика, 1983. - 65 с. - (Б-ка учителя. Воспитание и обучение).

Маркова,, Аэлита Капитоновна
Формирование мотивации учения [Текст] : Кн. для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. - М. : Просвещение, 1990. - 191,[1] с. - (Сер. "Психологическая наука - школе").

Матюхина,, Маргарита Викторовна
Мотивация учения младших школьников [Текст] / М. В. Матюхина,. - М. : Педагогика, 1984. - 144 с. - (Сер. "Образование. Педагогические науки. Педагогическая психология"). - Библиогр.: с. 137-143.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
2010-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2374

Впровадження ігрової моделі навчання в сучасний урок фізкультури в початковій школі.

Кириленко Світлана Павлівна
2010-03-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

75 В42
Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі і спорті [Текст] : підручник / І. О. Ячнюк, О. О. Воробйов [та ін.]. - 2-е вид., змінене і допов. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. - 432 с. : табл. - Бібліогр.: с. 423-430.


Завада, Світлана. Права та обов`язки підлітків щодо збереження і зміцнення здоров`я [Текст] : цикл уроків з основ здоров`я, 5-й клас / С. Завада // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №33. - С. 6-11.

Новік, Наталія. Волейбол. Цикл уроків фізичної культури, 8-й клас [Текст] : методические рекомендации / Н. Новік
// Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №33. - С. 11-18.

Козир, Світлана. Рухливі ігри [Текст] : інтегрований урок фізичної культури, 5-й клас / С. Козир // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №33. - С. 19-21.

Бордюг, Н. Вивчення позитивного ставлення учнів основної та старшої школи до уроків фізичної культури [Текст] : методические рекомендации / Н. Бордюг // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №34. - С. 8-10.

Основи методики самостійних занять фізичними вправами [Текст] : методические рекомендации // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №34. - С. 10-12.

Кіріце, Микола. Інноваційні технології на уроках акробатики [Текст] : методичні розробки й рекомендації, 5-11-й клас / М. Кіріце
// Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №35. - С. 1-7.

Лісянський, Володимир. Волейбол [Текст] : план - конспект уроку фізичної культури, 8-й клас / В. Лісянський // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №34. - С. 20-21.

Кочубей, Людмила. Атлетична гімнастика [Текст] : урок фізкультури, 10-й клас(дівчата) / Л. Кочубей // Здоров`я та фізична культура. - 2006. - №35. - С. 11-14.

Федоришин, М. Козацькі забави [Текст] : урок фізичної культури, 5-й клас / М. Федоришин // Здоров`я та фізична культура. - 2007. - №3. - С. 11-12.

Черняков, В. Професійні ситуації - ефективний засіб формування соціально-педагогічної активності вчителя фізичної культури [Текст] / В. Черняков // Рідна школа. - 2007. - № 7-8. - С. 48-50. - Бібліогр.: 10 назв.


Україна. Мін-во освіти і науки Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2007/08 навчальному році (продовження) : Трудове навчання та креслення. Фізична культура. Природознавство [Текст] : инструкции / Україна. Мін-во освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2007. - № 25. - С. 3-16.

Іваненко, В. "Щоб перемогла справедливість, потрібні сміливість, навички й плече друга" [Текст] / В. Іваненко; Інтерв'ю взяли О. Сищук, С. Короленко // Віче. - 2008. - № 7-8. - С. 37-39 : портр

Бистрицька, В. Айболить у нас в гостях [Текст] : конспект комплексного заняття з фізкультури та валеології для дітей 6-7 років / В. Бистрицька // Палітра педагога. - 2008. - № 1. - С. 22-24 : фото

Кругляк, Олег. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках фізичної культури у початковій школі [Текст] / О. Кругляк
// Початкова школа. - 2008. - № 4. - С. 55-60. - Бібліогр.: 12 назв.

Україна. М-во освіти і науки Загальні критерії оцінювання : Додаток до Наказу МОН України від 05.05.2008 № 371 [Текст] / Україна. М-во освіти і науки // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 6. - С. 19-43

Бардак, З. Нетрадиційні методи фізкультурно-оздоровчої роботи [Текст] / З. Бардак, О. Кушнір, Т. Штим // Палітра педагога. - 2008. - № 6. - С. 17-20 : фото

Лукінська, Л. Фізкультурно-оздоровча робота на уроках та в позаурочний час [Текст] / Л. Лукінська // Рідна школа. - 2009. - № 7. - С. 74-75.Інтернет – ресурс:


посилання 12010-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2373

Доброго дня.
Що Ви можете порекомендувати із науковой літератури на тему"Прикладна ядерна гамма-спектрометрія ізотопних відношень U235, U238"Для полегшення пошуку "ключові слова" :Гамма-спектрометрія, Ізотопи Урану,закарпатські цеоліти.

на перед вдячний, Артем
2010-03-19
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!


Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6


< />    < />... 237 | 238 | 239 | 240 | 241| 242 | 243 | 244 | 245 | ... >>     >>>