Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4470

Чи є у вас Ільїч, Л.
Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи / Л. Ільїч
// Україна: аспекти праці. - 2011. - №8. - С.12-20.

2012-04-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

У фондах нашої бібліотеки є таке видання :

Ільїч, Л. Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан / Л. Ільїч // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 8. – С. 12-20. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Аннотация: Стаття присвячена дослідженню структурних зрушень у молодіжному ринку праці, що відбулися за період 2000-2010 рр. За результатами статистичного аналізу визначено основні тенденції у зайнятості молоді за гендерними та освітніми ознаками, територіальною та галузевою належністю. Окреслено основні напрями щодо удосконалення моніторингу молодіжної зайнятості.2012-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4469

нужен ответ: "студентське самоврядування у вищих навчальних закладах: суть, структура, форми роботи"

Иноземцева Ольга Борисовна
2012-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:


67.9(4УКР)301.1 М 54
Методичні рекомендації з впровадження норм Закону України "Про вищу освіту" щодо студентського самоврядування/ Укр. асоц. студент. самоврядування, Ін-т політики; [уклад.] М. Томенко ; Є. Суслов [та ін.]. -К., 2010.-30 c.

74.58 С88
Студентське самоврядування в Україні/ ред.- упоряд.: Н. Демчук ; Л. Кудіна. -К.: Молодіжна Альтернатива, 2004.-60 с.

Січкаренко, Галина. Навчальний процес і академічні свободи студентів [Текст] / Г. Січкаренко // Університет. - 2009. - № 4. - С. 81-87.

Осташова, Валерія Олександрівна. Студентське самоврядування як середовище правового самовиховання [Текст] / В. О. Осташова // Держава і право. - 2010. - Вип. 48. - С. 31-36.

Прес-служба МОНМС Інформує [Текст] (Введено оглавление) // Вища школа. - 2011. - № 1. - С. 3-8.

Прес-служба МОНМС Інформує [Текст] (Введено оглавление) // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 2-6.2012-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4468

Доброго дня, допоможіть знайти інформацію на тему"Історичний аспект становлення прав людини в Україні"! дякую!

Катя
2012-04-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.9(4УКР)300 В19
Василик, В. Права людини: український вимір / В. Василик; Комітет виборців України. – К. : Факт, 2002. – 68 с.

67.9(4УКР)300 К65
Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : навч. посібник / Авт.-уклад. М.І.Хавронюк. 2-е вид., перероб. і доп. – К. : А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі).

67.5 П 68
Права людини / Ю.М. Бисага, М.М. Палінчак, Д.М. Бєлов та ін. ; М-во освіти і науки України, УжНУ, Юридичний ф- т, Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 164 с. – Бібліогр. : C. 160-162.

67.9(4УКР)300.3К 61
Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 336 с. – Бібліогр. : С. 325-329.

67.9(4УКР)300.3 Р12
Рабінович, П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с. – Бібліогр. : С. 454-457.

67.300 Ш37
Шевчук, С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / С.В.Шевчук. – К. : Реферат, 2002. – 344 с.

67.9(4УКР)300.3 К64
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні / Міністерство юстиції України. – К. : [б. и.], 2006. – 176 с.

67.9(4УКР)304 Б90
Булеца, С. Б. Право фізичної особи на життя та здоров`я (порівняльно-правовий аспект) / С.Б. Булеца ; Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. – Ужгород : Ліра, 2006. – 172 с. + Додатки С. 162-169. Бібліогр. – С. 143-161 .

66.3(4УКР)12 О 75
Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. / О. В. Філонов , В. М. Субботін [та ін.]. – 2-е вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 216 с. –Бібліогр. : С. 210-215.

67.9(4УКР)300.3 Г65
Гончаренко, О. М. Права людини в Україні : навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – К. : Знання, 2008. – 208 с. : рис., табл. – Бібліогр. : С.201-204 та у підрядк. прим.
***

Антонович, М. Еволюція поняття прав людини / М. Антонович // Право України . – 2005. – №12. – С. 16-20.

Антонюк, О. Заходи самозахисту цивільних прав та інтересів / О. Антонюк // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №6. – С. 23-27.

Антонович, М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан / М. Антонович // Право України. – 2003. – №12. – С. 75-80.

Верланов, С. Особливості соціальних, економічних та культурних прав людини: до сучасних дискусій / С. Верланов // Юридична Україна. – 2005. – №9. – С. 11-17.

Клименко, О. Еволюція прав людини: на прикладі Ліврбережної України у першій половині ХІХ ст. / О. Клименко // Право України. – 2002. – №6. – С. 140.

Киренко, С. Кримінально-правова охорона неповнолітніх: новий КК - старі проблеми: Захист прав людини і громадян / С. Киренко // Право України. – 2002. – №6. – С. 39-42.

Магновський, І. Економічні гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина. / І. Магновський // Право України. – 2003. – №1. – С. 29-34.

Кузьменко, П Класифікація конституційних прав і свобод людини та громадян за Конституцією України / П Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №3. – С. 95-97.

Фараон, О. Поняття конституційних соціальних прав і свобод людини та громадянина в Україні / О. Фараон // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Право. – 2002. – Вип.№1. – С. 73-79.

Романов, В. На захисті життя і гідності людини : права людини / В. Романов // Вісник прокуратури. – 2003. – №11. –С. 26-29.

Мармазов, В. Методи динамічного тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В. Мармазов // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №4. – С. 63-72.

Карпунцов, В. Конституційні права та свободи людини і громадянина : як обєкт правової охорони у діяльності органів прокуратури: історія розвитку, зарубіжний досвід / В. Карпунцов // Прокуратура. Людина.Держава. – 2004. – №4. – С. 31-36.

Дашковська, О. Національні державно-правові механізми захисту прав жінок: світовий досвід і шляхи вдосконалення / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. –2004. – №2. – С. 198-205.

Рогова, О. Право на життя: розвиток законодавства і суспільно-правової практики / О. Рогова // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – №2. – С. 206-213.

Добрянський, С. Права людини: деякі проблеми загальної теорії / С. Добрянський // Юридична Україна. – 2004. – №5. – С. 35-41.

Антонович, М. М. Універсальність прав людини: проблема визначення і тлумачення / М.М. Антонович // Часопис Київського університету права. – 2004. – №4. – С. 46-52.

Дробуш, І. В. Конституційно-правові гарантії політичних прав громадян України / І.В. Дробуш // Часопис Київського університету права. – 2004. – №4. – С. 52-57.

Матвієнко, А. Методи та форми конституційно-правового забезпечення прав та свобод людини і громадянина / А. Матвієнко // Юридична Україна. – 2004. – №12. – С. 25-28.

Околіт, Т. Юридичні гарантії прав людини як обов"язок держави / Т. Околіт // Юридичний вісник України. – 2005. – №5. – С. 28-32.

Дашковська, О. Право на гідність та особисту недоторканність особи: гендерний аспект / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – №4. – С.198-204.

Соколенко, Ю. Поняття культурних прав і свобод людини та громадянина / Ю. Соколенко // Право України . – 2005. – №2. – С.27-32.

Шумак, І. Духовні права і свободи людини - права людини нового покоління / І. Шумак // Право України . – 2005. – №2. – С.84-88.

Маринів, В. Конституційні гарантії забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність та їх реалізація в кримінально-процесуальному законодавстві України / В. Маринів // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – №1. – С. 166-175.

Темченко, В. Громадянські права та свободи в системі прав людини і громадянина / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №7. – С.34-38.

Темченко, В. Поняття та зміст форм забезпечення прав людини і основних свобод у міжнародних та національних правових актах / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №8. – С.82-85.

Темченко, В. Права і свободи людини як критерій розмежування фукціональної спрямованості держави / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. –№11. – С.55-59.


2012-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4467

Добрий день!Допоможіть знайти літературу на дипломну роботу, на тему:Організація бюджетного фінансування установ охорони здоровя. Дякую.

Шерстюк Інна
2012-04-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.9(4УКР)49 Б15
Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ О. В. Баєва. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-640 c.

67.9(4УКР)302.1 Б 98
Бюджетний кодекс України / відп. за вип. М. І. Преварська. -К.: Велес, 2010.-64 c.

65.9(4УКР)26 В 19
Василик О.Д.
Державні фінанси України : Підручник/ О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-608 с.

К 5 Г 16
Галузь охорони здоров’я Закарпаття - 20 років незалежності України : [довідник]/ Закарпат. облдержадмін., Упр. охорони здоров'я; редкол.: Р. І. Шніцер ; В. Д. Брич [та ін.] ; відп. за вип. В. Д. Брич. -Ужгород: ІВА, 2011.-168 c.

51.1(4УКР) М 42
Медичне право України : збірник нормативно-правових актів/ упоряд. і наук. ред. Н. Б. Болотіна. -К.: Ін Юре, 2001.-412 с.

5 П 16
Панорама охорони здоров'я населення України : монографія/ Авт. кол.: А.В. Підаєв, О.Ф. Возіанов, В.Ф. Москаленко та ін.. -К.: Здоров'я, 2003.-396 с.

Рудень В. В. Фінансування медичного забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв' язання/ В. В. Рудень , О. М. Сидорчук // Фінанси України. -2007 . -№ 8 . - С. 25 – 34.

Сіташ Т.Д. Фінансування установ охорони здоров’я/ Т. Д. Сіташ // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 3. - C. 175- 180.

Солдатенко О. Цільові грошові фонди як одне із джерел фінансування охорони здоров'я: досвід Російської Федерації/ О. Солдатенко // Юридична Україна. -2010. -№ 3. - C. 63-67.

Москаленко В. Ф. Підходи до формування системи фінансування охорони здоров’я країн Європейського Союзу/ В. Ф. Москаленко // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. -2010. -№ 4. - C. 39-47.

Фещенко Н. М. Галузь охорони здоров’я: проблеми та перспективи фінансового забезпечення/ Н. М. Фещенко // Держава та регіони. -2010. -№ 6. - C. 153-159. -Бібліогр. наприкінці ст.

Солдатенко О. Реімбурсація як один із видів фінансування видатків на охорону здоров’я/ Оксана Солдатенко // Віче. -2010. -№ 8. - C. 19-20. -Бібліогр. в кінці ст.

Фурдичко Л. О. Сучасне становище системи охорони здоров'я України/ Л. О. Фурдичко // Регіональна економіка. -2011. -№ 3. - C. 187-193. -Бібліогр. в кінці ст.
2012-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4466

Допоможіть, будь ласка, знайти всю інформацію яка десь може бути) по Івано-Франківській філії АТ "Укрексімбанк" (історія розвитку, основні клієнти, SWOT-аналіз (можна і загалом по банку), показники активних операцій)

Ковбасюк Оксана Іванівна
2012-04-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!

Пропонуємо скористатися наступними інтернет – ресурсами:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

***

Латковська, Т. Правовий статус Укрексімбанку як державного банку України / Т. Латковська // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 9. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. : 11 назв.


Шпачук, В. Структура банку: основні засади її ефективності / В. Шпачук // Вісник Національного банку України. – 2006. – №10. – С. 30-32.2012-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4465

Доброї ночі Допоможіть у пошуку матеріалу на тему "Атестаційне провадження в адміністративному праві". Необхідна періодика, підручники. Щиро дякую!

Дриндак Марія Володимирівна
2012-04-04
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!
п. Марія!
Пропонуємо переглянути наступні видання:

67.9(4УКР)301 В42
Відповідальність за адміністративні правопорушення / авт.-упоряд. Е. Ф. Демський ; О. С. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.

Короєд, С. О. Адміністративний процес як форма юридичної діяльності / С. О. Короєд // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 238-243. – Бібліогр. наприкінці ст.

67.9(4УКР)301 Б23
Бандурка, О. М. Адміністративний процес : підручник для вищих навч. закл. / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко; Ред. Н.Є. Нестеренко. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 288 с

67.9(4УКР)301 Т 65
Трачук, П. А. Суб'єкти адміністративного права України. : навчальний посібник. / П.А. Трачук; Ужгородський держ. інс-т інформатики економіки і права. – Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відділ управління у справах преси та інформації, 2002. – 128 с.

67.9(4УКР)301 Т 65
Трачук, П. А. Адміністративне право : навч.-метод. посіб. / П. А. Трачук ; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2004. – 80 с.

67.9(4УКР)301 К 57
Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 12 груд. 2005 р. / від. пов. за вип. М. І. Преварська. – К. : Велес, 2005. –112 с. – (Офіційний документ).

67.9(4УКР)301 Б49
Берлач, А. І. Адміністративне право України : навч. посіб. / А.І. Берлач ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Ун-т Україна, 2005. – 472 с.

67.9(4УКР)301 П27
Перепелюк, В. Адміністративне судочинство: проблеми практики / В. Г. Перепелюк ; Центр політико- правових реформ. – К. : Конус-Ю, 2007. – 272 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.9(4УКР)301 К 89
Кузьменко, О. В. Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; М-во внутрішніх справ України. – К. : Атіка, 2008. – 416 с. –Бібліогр. : С. 402-413.

67.9(4УКР)301.1 А31
Адміністративна діяльність: навч. посіб. / М. В. Ковалів [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К. : Правова єдність, 2009. – 432 с.

67.9(4)301 Ш 73
Шмідт-Ассманн, Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання : основ. засади та завдання систематики адм. права / Е. Шмідт-Ассманн ; пер. з нім. : Г. Рижков ; І. Сойко ; А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд. - вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : К.І.С., 2009. – 524 с. – Парал. тит. арк. нім. . – Бібліогр. : С.471-523. – Бібліогр. у підрядк. прим.

67.9(4УКР)301 П 90
Путівник для учасника адміністративного процесу / Проект USAID "Україна: верховенство права", Центр політ.-прав. реформ ; авт.-упоряд. : Р. О. Куйбіда ; Т. В. Руда. – К. : [б. и.], 2010. – 112 с. – (Серія інформаційних брошур "Знайомство з судом"). – Бібліогр. : С. 105-108.

67.9(4УКР)301 А 31
Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / В. В. Галунько, В. І. Олефір [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Галунько ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Херсон : Херсон. міська друк., 2010. – 378 с. – Бібліогр. : С. 343-375.

67.9(4УКР)301 Г 61
Голосніченко, І. П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). Загальна та особлива частини : посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Правознав." / І. П. Голосніченко ; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України, Юрид. ф-т. – Ірпінь : [б. и.], 1998. – 112 с.

67.9(4УКР)301К 44
Кісіль, З. Р. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – 3-є вид. – К. : Правова єдність, 2011. – 696 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем.


***
Беньковський С.Ю. Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення // Митна справа –2006. – № 2. – С. 75-78.

Герасименко Є. Форми та види вини при вчиненні адміністративного правопорушення / Є.Герасименко // Право України. – 1998. – № 7. – С. 80-86. – Бібліогр. : 9 назв.

Тараненко С. Механізм захисту громадянами прав і свобод під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення / С.Тараненко // Право України. – 1998. – № 11. – С. 141-143.
2012-04-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4464

Доброї ночі! Мені потрібна книга Гурська А. С. "Мова та граматика українського орнаменту" в електронному вигляді або хоча б один параграф цієї книги. Якщо ви знаєте,де її можна дістати поділіться інформацією, буду вдячна))) Дякую!

Макаренко Марина Олександрівна
2012-04-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті потрібний Вам документ не знайдено. Цей посібник є у фондах нашої бібліотеки:

85.12(4УКР) Г 95
Гурська А.С. Мова та граматика українського орнаменту : навч. посібник/ А.С. Гурська. -К.: Вид. Дім Альтернативи, 2003.-144 с.


< />    < />... 244 | 245 | 246 | 247 | 248| 249 | 250 | 251 | 252 | ... >>     >>>