Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4431

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка в яких джерелах можна знайти тему "Страхування сільського господарства" для написання дипломної роботи. Заввчасно дякую!!!

Крістіна
2012-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

67.9(4УКР)305 У-45
Укpаїна. Закони.
Закон України "Про страхування" : за станом на 14 серп. 2008 р./ Верховна Рада України. -Офіц. вид.. -К.: Парлам. вид-во, 2008.-40 c.

65.9(4УКР)26 Б17
Базилевич В.Д. Страхова справа : [Монографія] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. -5-е вид., стереотипне. -К.: Знання, 2006.-352 c.

65.27 В61
Вовчак О.Д. Страхові послуги : навч. посіб./ О.Д. Вовчак, О.І. Завійська; Міністерство освіти і науки України. -Львів: Компакт-ЛВ, 2005.-656 c.

65.27 Д 64
Долгошея Н. О. Страхування в запитаннях та відповідях : навч. посіб./ Н. О. Долгошея. -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-320 c.

65.9(4УКР)27 Л 17
Лазуренко В. И. Страхование и перестрахование : науч.-практ. пособие/ В. И. Лазуренко, О. А. Моргунов; М-во внутрен. дел Украины, Донец. юрид. ин-т ЛГУВД. -Донецк, 2008.-288 c.

65.9(4УКР)27 Р79
Ротова Т.А. Страхування : навч. посіб./ Т. А. Ротова; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2006.-400 c.

65.9(4УКР)321 С 66
Сосенко О. Як працювати без збитків: поради сільському господареві : справочное издание/ О. Сосенко; Укр. освітній центр реформ. -К., 2004.-79 с.

Гордійчук А.В. Страхування як засіб захисту сільськогосподарських товаровиробників [Текст] / А.В. Гордійчук // Економіка АПК. - 2004. - №2. - С. 84-87.

Альшанова О. О. Страхування в управлінні ризиками вирощування сільськогосподарських культур [Текст] / О. О. Альшанова // Економіка АПК. - 2010. - № 10.- С.86-91

Марценюк-Розарьонова О. В. Державна підтримка у страхуванні сільськогосподарських товаровиробників [Текст] / О. В. Марценюк-Розарьонова // Економіка АПК. - 2010. - № 10.- С.91-95

Сініцина Т. Нормативно-правове забезпечення страхування врожаю сільськогосподарських культур в Україні [] / Т. Сініцина // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 9. - С. 128-131

Шолойко А. С. Законодавче забезпечення державної фінансової підтримки страхування виробництва сільськогосподарської продукції у фермерських господарствах [Текст] / А. С. Шолойко // Економіка АПК. - 2010. - № 12.- С.94-97

Іванович, І.Ю. Мінімізація інвестиційного ризику у сільськогосподарському господарстві через механізм страхування [Текст] / І.Ю. Іванович // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 202-207

2012-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4430

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему з підприємницького права: "Структура і особливі умови ліцензійних угод"

Поліна
2012-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

67.9(4УКР)304.3 У-45
Укpаїна. Закони.
Закон України про ліцензування певних видів господарської діяльності : за станом на 27 жовт. 2006 р. / Верховна Рада України. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 32 с. - (Закони України).

67.9(4УКР)304.2 Д 59
Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб./ М-во освіти і науки України; за ред. О. В. Дзера ; ред. рада: Т. В. Боднар ; О. В. Дзера [та ін.] ; авт. кол.: Н. С. Кузнєцова ; Т. П. Базова [та ін.]. -К.: Юрінком Інтер, 2009.-1200 c.

67.9(4УКР)303 К 23
Карлін М.І. Правові основи підприємництва : навч. посібник/ М.І. Карлін; Волинський ін-т економіки та менеджменту. -К.: Наук. думка, 2000.-192 с.

67.9(4УКР)304.2 К38
Київець О.В. Договірне право України : навч. посіб./ О. В. Київець. -К.: КНЕУ, 2008.-456 c.

67.9(4УКР)303.2 П 32
Підприємницьке право : навч. посіб./ Київський нац. торговельно-економ. ун-т; За ред. О.В. Старцев. -К.: Істина, 2006.-208 c.

67.9(4УКР)303.2 Р 31
Реальні історії. Як підприємці захищають свої права / Фундація регіональних ініціатив. -К., 2003.-80 с.

67.9(4УКР)303.2 С 18
Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Субєкти підприємства. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник/ Н.О. Саніахметова. -2-е вид. -К.: "А.С.К.", 2003.-704 с.

67.9(4УКР)301.1 С 29
Селезнев, В. В. Порядок получения разрешительных документов в Украине / В. В. Селезнев. - Изд. 2-е доп. и перероб. - Х. : Одиссей, 2008. - 352 с. : табл.

Курило В. Державне ліцензування як правова підстава підприємницької діяльності з надання послуг щодо охорони власності та громадян/ В. Курило // Юридична Україна. -2004. -№2. - C. 50-54.

Пальчук П. Проблеми визначення поняття "ліцензія" на здійснення господарської діяльності / П. Пальчук // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№1. - C. 83-86.

Шестак Л. Окремі проблеми чинності ліцензій у часі/ Л. Шестак // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№1. - C. 87-90.

Ковальова М.В. Особливості адміністративно-правового режиму ліцензування та видачі дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності / М.В. Ковальова // Наше право. -2007. -№ 3. - C. 43-49.

Бекірова Е. Правова природа інституту ліцензування певних видів господарської діяльності/ Е. Бекірова // Підприємництво, господарство і право. -2007. -№ 10. - C. 95-97.

Крупчан О. Напрями удосконалення процедури видачі ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності/ О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна. -2008. -№ 5 . - C. 49-59.

Провоторова Є. Правові аспекти визначення критеріїв видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню/ Є. Провоторова // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 4. - C. 23-25.

Шпомер А. Сутність і призначення спеціального порядку ліцензування деяких видів господарської діяльності/ А. Шпомер // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 7. - C. 54-58.

Пастух І. Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності/ І. Пастух // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 9. - C. 83-85.

Кашперський О. В. Ліцензування підприємницької діяльності та його види/ О. В. Кашперський // Наше право. -2010. -№ 1 . - C. 85-88.

Пальчук П. Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавством України / П. Пальчук // Підприємництво, господарство і право. -2010. -№ 7. - C. 73-76.

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності : затв. пост. КМ України від 22.06.2011 р. № 712 // Все про бухгалтерський облік. -2011. -№ 82. - C. 30-41.


2012-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4429

Допоможіть знайти джерела для написання реферату:Штраф як вид кримінального покарання

Михайло
2012-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо наступні видання:

67.9(4УКР)308 К89
Кузнецов, В. В. Теорія кваліфікації злочинів / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : КНТ, 2007. - 304 с. + Додатки с. 298-300. - Бібліогр. в кінці тем.

67.9(4УКР)308 С49
Слуцька, Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Слуцька ; М-во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2007. – 168 с. – Бібліогр.: с. 161-164.

67.9(4УКР)308 А 53
Алфьоров, С. М. Кримінальна відповідальність за погрози застосуванням фізичного насильства : монографія / С. М. Алфьоров, В. В. Шаблистий. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л. П., 2011. 212 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 165-190.

67.9(4УКР)308 К 89
Кузнецов, В. В. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи / В. В. Кузнецов, М. В. Сийплокі ; за заг. ред. В. І. Шакун ; Нац. акад. внутр. справ України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 284 с. : табл. –Бібліогр.: с. 255-282 та у підрядк. прим.

Мостепанюк, Людмила Олександрівна. Особливості заміни окремих видів покарань в процесі їх відбування [Текст] / Л. О. Мостепанюк // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 467-472. - Бібліогр. наприкінці ст.

67.9(4УКР)311 К 82
Кримінальний кодекс України [Текст] : станом на 7 жовт. 2009 р. / відп. за вип. М. І. Преварська. - К. : Велес, 2009. - 144 с. - (Офіційний документ).

Мостепанюк, Людмила Олександрівна. Особливості заміни окремих видів покарань в процесі їх відбування [Текст] / Л. О. Мостепанюк // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - С. 467-472. - Бібліогр. наприкінці ст.

Світличний, О. Визначення розміру штрафу за порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку / О. Світличний // Адвокат. – 2005. – №1. – С. 28-29.

Курило, В. До проблеми конституційності повноважень органів адміністративної юрисдикції з накладення штрафу / В. Курило // Адвокат. – 2005. – №2. – С. 3-6.

Шевченко, Н. Адміністративно-господарські штрафи як вид адміністративно-господарських санкцій / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №4. – С. 74-77.

Липатов, Д. В. Штраф как вид уголовного наказания в законодательстве зарубежных стран Д. В. Липатов // Международное публичное и частное право. – 2006. – №2. – С. 61-63.

Звірко, О. Критерії визначення розмірів матеріальної шкоди, завданої злочинним діянням, та розмірів штрафів за вчинені злочини / О. Звірко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 66-67. – Бібліогр. : 2 назв.

Бабак, О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності / О. Бабак // Підприємництво, господарство і право. –2008. – № 4. – С. 21-24. – Бібліогр. : 7 назв.

Денисенко, О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій / О. Денисенко // Право України. – 2008. – № 7. – С. 136-140. – Библиогр. : С. 140 (8 назв).

Перепелюк, В. Місце адміністративного суду у процедурі застосування та стягнення штрафних санкційі з суб’єктів господарювання / В. Перепелюк // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 3. – С. 40-49.

Попрас В. О. Щодо визначення розмірів штрафу як виду покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 135-138.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52012-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4428

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання розділу наукової роботи під назвою: "Еволюція теоретико-методологічних поглядів у вивченні зайнятості фахівців з вищою освітою". Дякую!

Півнєва Олена Віталіївна
2012-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу:

67.9(4УКР)305 У-45
Укpаїна. Закони.
Закон України про зайнятість населення [Текст] : за станом на 16 черв. 2006 р. / Верховна Рада України. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 28 с.

67.9(4УКР)305 З-19
Законодавство України про працю : станом на 5 лютого 2010 р.. -К.: Істина, 2010.-350 c.

67.9(4УКР)305 Д 53
Дмитренко Ю. П. Трудове право України : піручник/ Ю. П. Дмитренко; М-во освіти і науки України. -К.: Юрінком Інтер, 2009.-624 c.

67.9(4УКР)305 Б79
Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник/ Н.Б. Болотіна. -4-е вид., стер.. -К.: Вікар, 2006.-728 c.

65.9(4УКР)24 Є 83
Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ Н.І. Єсінова. -К.: Кондор, 2006.-432 с.

65.9(4УКР)24 З-17
Зайнятість та ринок праці : методологія, розвиток та конкурентоспроможність, проблеми ефективності : монографія / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України ; Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К. : РВПС України НАН України, 2008. - 200 с. : табл., іл. - Текст укр., рос. мовами.

67.9(4УКР)305 К57
Кодекс законів про працю України : наук.-практ. комент. : із змінами та доп. станом на 1 верес. 2008 р./ І. В. Арістова [та ін.] ; за ред. О. О. Погрібний ; : М. І. Іншин, І. М. Шопіна. -К.: Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2009.-456 c.

65.9(4УКР)24 К 65
Краснов, Юрій Миколайович.
Економічна стратегія ефективної зайнятості : монографія / Ю.М. Краснов. - К. : Знання України, 2001. - 253 с.

65.9(4УКР)27 Л 55
Лібанова, Елла.
Ринок праці та соціальний захист : навч. посіб. із соціальної політики / Е. Лібанова, О. Палій. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. - 496 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)24 М 36
Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ М. Б.Махсма; Європ. ун-т. -2-е вид.. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-188 c.

65.9(4УКР)24 М 38
Машика, Юрій Вікторович.
Особливості територіальної організації зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону : монографія / Ю. В. Машика ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Ужгород : Ліра, 2009. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 204-214.

65.9(4УКР)24 П 36
Пищуліна О.М. Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналіт. доп./ О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, О. О. Кочемировська; Нац. ін-т стратег. дослідж.. -К.: НІСД, 2010.-72 c.

Пухлій В. Вибір професії і проблема зайнятості молоді / Пухлій В., Ткаченко В. // Персонал. -2007. -№ 10. - C. 73- 79.

Мукосей Е. С чего начинается карьера студента / Е. Мукосей // Сучасна освіта. -2007. -№ 11. - C. 18 - 19.

Корчун М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України/ М. Корчун // Україна: аспекти праці. -2008. -№ 1. - C. 35-39.

Маршавін Ю. Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідальності попиту і пропозиції на ринку праці/ Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. -2008. -№ 2. - C. 20-24.

Башук Л. Експериментальне вибіркове дослідження та соціально-психологічний аналіз поведінки безробітної молоді з питань трудової мотивації/ Л. Башук // Україна: аспекти праці. -2008. -№ 3. - C. 13-18.

Буда Т. Регулювання зайнятості молоді як соціально-економічна проблема/ Т. Буда // Психологія і суспільство. -2009. -№ 3. - C. 129-133.

Назарко С.О. Вплив освіти на регіональний людський розвиток і зайнятість населення/ С. О. Назарко // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 4. - C. 166-171.

Молодіжне" безробіття зростає швидше, ніж загальне // Євробюлетень. -2009. -№ 8-9. - C. 22.

Цибін С.Г. Молодіжна політика: основні напрями реалізації/ С.Г. Цибін // Вища освіта України. -2010. -№ 1. - C. 83-89.

Селівакіна С. Чи очікує школа молодого спеціаліста/ С. Селівакіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. -2010. -№ 12. - C. 14-15.

Демченко Н. Пільги молодим спеціалістам/ Н. Демченко // Праця і Закон. -2010. -№ 9. - C. 25 - 26.

Ільїч Л. Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан / Л. Ільїч // Україна: аспекти праці. -2011. -№ 8. - C. 12-20.
2012-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4427

Подскажите, пожалуйста, где можно скачать книгу "Статистика рынков" Парфенцевой

Lika
2012-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному вигляді потрібне Вам видання в доступному секторі мережі не знайдено.2012-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4426

Добрий день!Допоможіть будь ласка підібрати літературу на дипломну роботу, на тему : Планування потреби підприємств в оборотних коштах та оцінка ефективності їх використання

Козін Оксана Володимирівна
2012-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Ми пропонуємо Вам скористатись наступною літературою

65.29 Б 48
Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посіб./ М. М. Бердар; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К.: Центр учбової літератури, 2010.-352 c.

65.29 В58
Власова Н.О. Фінанси підприємств : навч. посіб./ Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-272 c.

65.9(4УКР)30 З-41
Зборовська О.М. Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств : монографія / О. М. Зборовська. -Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т економіки та права, 2008.-200 c.

65.29 К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб./ П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". -2-е вид., допов. і переробл. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-328 c.

65.29 К 78
Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навч. посіб./ О. М. Кравчук, В. П. Лещук. -К.: Центр учбової літератури, 2010.-504 c.

65.053 К 78
Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування : навч. посіб./ Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-224 с.

65.29 Ф53
Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : навч. посіб./ Г.І.Філіна. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-320 c.

65.29 Я 77
Ярошевич Н. Б.
Фінанси підприємств : курс лекцій : навч. посіб. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси", базового напряму 6.030508 "Фінанси і кредит"/ Н. Б. Ярошевич; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". -Львів: Вид-во Нац. ун-та «Львів. політехніка», 2009.-296 c.

Сікора І. Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах/ І. Сікора // Бухгалтерський облік і аудит. -2004. -№9. - C. 13-18.

Калюжний В.В. Про врахування природної інфляції при визначенні маси грошей в обороті/ В.В. Калюжний // Фінанси України. -2004. -№10. - C. 36-49.

Долгоруков Ю.А. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості [Текст] / Ю.А. Долгоруков, Н.І. Редіна // Фінанси України. - 2005. - №11. - С. 103-110.

Назаренков О.Ф. Стан та тенденції структури оборотних коштів промислових підприємств в Україні [Текст] / О.Ф. Назаренков // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. - С. 53-62.

Орлова В. М. Моделювання динаміки оборотних засобів в умовах зміни форм власності на підприємстві [Текст] / В. М. Орлова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 197 – 204.

Теличко Р.К. Фінансове планування на малих та середніх підприємствах/ Р. К. Теличко // Економіка. Фінанси. Право. -2007. -№ 8. - C. 14-16.

Демченко Т. А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності/ Т. А. Демченко // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 9. - C. 179 - 184.

Іващенко О.В. Нормування виробничих запасів на підприємстві/ О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. -2008. -№ 1. - C. 43-46.

Гречан А.П. Інноваційний підхід до управління фінансами підприємств / А.П. Гречан, О.С. Бондаренко // Проблеми науки. -2008. -№ 2. - C. 2-8.

Варавка В. В. Аналіз ділової активності як інструмент управління грошовими потоками підприємства / В. В. Варавка // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 184 – 191.

Кодацкий В.П. Пути эффективного управления оборотными активами промышленных предприятий/ В. П. Кодацкий // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 4. - C. 149- 154.

Бурбело О. А. Оцінка ефективності використання оборотних активів / О. А. Бурбело, О. І. Зуєва // Економіка АПК. -2008. -№ 11. - С50-53.

Маргасова В.Г. Організаційно- інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом/ В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 2. - C. 167- 175.

Маргасова В.Г. Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання/ В. Г. Маргасова, А. В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 12. - C. 93-97.

Черкашина М. В. Проблеми дефіциту оборотних коштів промислових підприємств [Текст] / М. В. Черкашина // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 172 - 174.

Циган Р. М. Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання/ Р. М. Циган // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 4. - C. 150 – 155.

Демченко Т.А. Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації/ Т. А. Демченко // Актуальні проблеми економіки. -2011. -№ 12. - C. 175-180.


2012-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4425

Доброго дня. Скажіть будь-ласка що можна почитати про П. Зюскінда..

Бобонич Віра Василівна
2012-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф


Доброго дня.

Пропонуємо наступні видання:

84(4НІМ) З98
Зюскінд, П. Контрабас / П. Зюскінд; пер.з нім. І.С. Фрідріх. – Харків : Фоліо, 2005. – 128 с. – (Література).

84(4НІМ) З98
Зюскінд, П. Парфуми: Історія одного вбивці : роман / П. Зюскінд; пер. з нім. І.С. Фрідріх, худож. оформ. Л.Д. Киркач. – Х. : Фоліо, 2006. – 288 с. – (Література).

84(4НІМ) З 98
Зюскінд, П. Парфуми : історія одного вбивці : роман / П. Зюскінд; пер. з нім. І.С. Фрідріх. – Х. : Фоліо, 2005. – 288 с. – (Література).

Деркач, А. Не дав Бог жабі хвоста... (Патрік Зюскінд) / А. Деркач // ЛітАкцент. Альманах. – Київ : Темпора, 2009. – С. 199-202.

Коваленко, В. Від задушливого смороду хибних ідей до аромату вічних цінностей життя : П. Зюскінд "Запахи, або Історія одного вбивці" / В. Коваленко // Зарубіжна література. – 2011. – № 18. – С. 20-25.

Репецька, Н. "Створити досконалий аромат" : за романом "Запахи" П. Зюскінда (урок) / Н. Репецька // Зарубіжна література. – 2009. – № 15-16. – С. 14-16.

Чечетіна, Л. Система уроків з вивчення роману П. Зюскінда "Запахи. Історія одного вбивці" : 11 клас / Л. Чечетіна // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 4. – С. 35-42.

Юдін, О. Від Гренуя до Зоммера, або Від планів підкорити світ до прагнення спокою. Про повість Зюскінда "Пан Зоммер" / Олександр Юдін // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 5. – С. 47.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
< />    < />... 249 | 250 | 251 | 252 | 253| 254 | 255 | 256 | 257 | ... >>     >>>