Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4401

Які книги,наукові статті можна використовувати При написанні реферата із кримінального права на тему "Фізичний або психічний примус у кримінальному праві" ??

Бузаш Вікторія Василівна
2012-03-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.9(4УКР)308 Б23
Бантишев О.Ф. Кримінальне право України у питаннях і відповідях : посібник/ О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. -Вид. 2-е, доп. та перероб. -К.: Видавець Паливода А.В., 2009.-300 c.

67.9(4УКР)308 К 82
Кримінальне право України: особлива частина : підручник/ Г. М. Анісімов, Ю. В. Баулін [та ін.] ; за ред. В. В. Сташис ; В. Я. Тацій ; уклад. предмет. покажч.: В. І. Борисов ; : Ю. В. Гродецький, В. А. Козак; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -24е вид., переробл. і допов. -Х.: Право, 2010.-608 c.

67.9(4УКР)308 К82
Кримінальне право України : навч. посіб./ Міністерство освіти і науки України; за ред. О.М. Омельчук. -К.: Наук. думка: Прецедент, 2004.-300 c.

67.9(4УКР)308 С13
Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України : курс лекцій/ А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько. -2-е вид., випр. та доп. -К.: Видавець Паливода А.В., 2006.-636 c.

67.9(4УКР)308 Ф89
Фріс П. Л. Нарис історіїї кримінально-правової політики України : монографія / П. Л. Фріс; За заг. ред. І. Костицька. -К.: Атіка, 2005.-124 c.

Заходи процесуального примусу / Підгот. В. Мороз // Юрист консультує. -2004. -№43.

Сенченко Н. Участь у справі законного представника при провадженні по застосуванню примусових заходів медичного характеру / Н. Сенченко // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№3. - C. 137-141.

Турчина І. Гіпноз як спосіб примусу до скоєння злочину / І. Турчина // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№12. - C. 155-159.

Сенченко Н. Поняття та види процесуальних гарантій у провадженні по застосуванню примусових заходів медичного характеру / Н. Сенченко // Підприємництво, господарство і право. -2006. -№1. - C. 124-127.

Дубинець В. Визначення видів примусу до вживання наркотиків / В. Дубинець // Право України. -2006. -№8. - C. 91-95.

Тимошенко В. Примус як мотив поведінки/ В. Тимошенко // Право України. -2007 . -№ 6 . - С. 104 - 107.

Жук І.В. Розвиток інституту примусових заходів медичного характеру та примусового лікування у кримінальному праві України/ І. В. Жук // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. -2008. -№ 4. - C. 120-130. -Бібліогр. в кінці ст.

Благодир А. Класифікація заходів кримінально-процесуального примусу/ А. Благодир // Підприємництво, господарство і право. -2008. -№ 12. - C. 178-181. -Бібліогр. в кінці ст.

Юношев О. Зарубіжний досвід примусового лікування від наркоманії: кримінально-правовий аспект/ О. Юношев // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 12. - C. 117-120.

Ровинський Ю. О. Поняття та види державного примусу/ Ю. О. Ровинський // Держава і право. -2010. -Вип. 49. - C. 27-33.
2012-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4400

Антикрзове управління-все про виробничо-технологічну кризу.

Харченко Олена Анатоліївна
2012-03-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.29 К26
Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : моногр./ І. Н. Карпунь; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В.Чорновола. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-440 c.

65.9(4УКР)29 К60
Колісник М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством : навч. посіб./ М.К.Колісник, П.Г.Ільчук, П.І.Віблий; Національний ун-т "Львівська політехніка". -К.: Кондор, 2007.-272 c.

65.29 С42
Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ О. М. Скібіцький; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-568 c. :a-іл.

65.29 Ш87
Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством : навч. посіб./ А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. -К.: Знання, 2007.-336 c.

Комарницький, Іван. Теоретико-методологічні засади превентивного антикризового управління промисловим підприємством / І. Комарницький, Ю. Терлецька // Регіональна економіка. - 2005. - №4. - С. 59-66.

Макаренко І.О. Критерії економічної ефективності роботи підприємства в умовах антикризового управління / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №7. - С. 121-125.

Мних, Євген. Економічний аналіз у системі антикризового управління підприємством / Є. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 33-37.

Чіновец, К. Антикризове управління в дії / К. Чіновец // Контроль. - 2009. - № 1. - С. 74 - 77.

Еш С. М. Особливості антикризового управління в підприємствах харчової промисловості / С. М. Еш // Економіка АПК. - 2009. - № 7.- С.67-70

Зарицька, І. А. Світовий досвід боротьби з наслідками фінансово-економічної кризи / І.А. Зарицька // Проблеми науки. - 2009. - № 12. - С. 40-47.

Коцеруба Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприєством роздрібної торгівлі / Н. В. Коцеруба // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 120-128.

Ковальчук Т. М. Економічний аналіз у системі антикризового управління / Т. М. Ковальчук // Економіка АПК. - 2010. - № 5.- С.128-134.

Будкін В. С. Деякі аспекти антикризової програми України в контексті світового досвіду / В. С. Будкін // Економічний часопис - ХХІ. - 2010. - № 1-2. - С. 12 - 15.

Пахомова Т. М. Антикризове управління як найважливіша умова сталого розвитку підприємств / Т. М. Пахомова // Вісник. - 2010. - № 3. - С. 19-20.

Юрик Н. Є. Роль структури управління підприємством у процесі реалізації антикризової стратегії / Н.Є. Юрик // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 179-183

Турило А.М. Інформаційна логіко-економічна модель прогнозування кризових явищ на промислових підприємствах України / А. М. Турило, С. В. Святенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 305-318.

Чорна Л.О. Алгоритми формування механізму адаптації підприємства до кризових умов / Л. О. Чорна // Економіка та держава. - 2011. - № 10. - С. 78-79.

2012-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4399

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, де можна придбати «Український костюм. Надія на ренесанс» Т. Ніколаєва

Дар'я
2012-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Щоб купити потрібне Вам видання, звертайтесь у книжкові магазини. Користуватись цією книгою Ви можете в читальній залі нашої бібліотеки:

63.5(4УКР)Н63
Ніколаєва, Тамара.
Український костюм [Текст] : надія на ренесанс : [Альбом- монографія] / Т.О. Ніколаєва ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. - К. : Дніпро, 2005. - 320 с. : кол.іл. - Бібліогр.: с. 311-315.2012-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4398

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання розділу наукової роботи на тему: "Зайнятість як важлива соціально-економічна категорія". Особливо цікавлять монографії. Дякую!

Півнєва Олена Віталіївна
2012-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Сподіваємось, що знайдені нами матеріали стануть Вам у нагоді:

67.9(4УКР)305 У-45
Укpаїна. Закони.
Закон України про зайнятість населення [Текст] : за станом на 16 черв. 2006 р. / Верховна Рада України. - К. : Парлам. вид-во, 2006. - 28 с.

65.9(4УКР)24 З-13
Завіновська, Галина Терентіївна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с.

65.9(4УКР)24 З-17
Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями [Текст] : [Монографія] / О.О. Яременко (керівник авт. кол.), К.П. Бондарчук, Н.М. Комарова та ін. - К. : Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 139 с. : табл.

65.9(4УКР)24 З-17
Зайнятість та ринок праці [Текст] : методологія, розвиток та конкурентоспроможність, проблеми ефективності : монографія / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України ; Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К. : РВПС України НАН України, 2008. - 200 с. : табл., іл. - Текст укр., рос. мовами. - Бібліогр. наприкінці ст.

65.9(4УКР)24 К 65
Краснов, Юрій Миколайович.
Економічна стратегія ефективної зайнятості [Текст] : монографія / Ю.М. Краснов. - К. : Знання України, 2001. - 253 с.

65.9(4УКР)27 Л 55
Лібанова, Елла.
Ринок праці та соціальний захист [Текст] : навч. посіб. із соціальної політики / Е. Лібанова, О. Палій. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. - 496 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)24 М 38
Машика, Юрій Вікторович.
Особливості територіальної організації зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону [Текст] : монографія / Ю. В. Машика ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Ужгород : Ліра, 2009. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 204-214.

65.9(4УКР)24 С 83
Стратегія зайнятості та навчання населення Львівської області на 2002-2005 роки [Текст] / Ю. Туранський, І. Будіщева та ін. - Львів : Світ, 2003. - 184 с. : табл.
2012-03-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4397

ПИВЕНЬ МАРК ДАВЫДОВИЧ ПРОПИСКА МЕСТО

2012-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На такі запити ми не відповідаємо. Зверніться до довідкової служби.2012-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4395

кросворд., вікторина по творчості томаса манна...де муж би найти

вчитель заруб.літ-ри Іршавського району
2012-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні видання:

Андронік, А. Сеанс чорної магії : (матеріали до вивчення новели Томаса Манна "Маріо і чарівник". У порівнянні з "Майстром і Маргаритою" Булгакова, "Фауста" Гете та ін.) / А. Анатолій // Зарубіжна література. – 2001. – 44, листоп. – С.1-24.

Волощук, Є.В. Проблематика новели "Маріо і чарівник" Т.Манна у контексті доби 20-30 років 20 ст. : матеріал літературознавця до уроку-лекції / Є. В. Волощук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – 12. – С.29-31.

Волощук, Є.В. На перетині гуманістичної та модерністської традиції: духовні джерела творчості Томаса Манна / Є. В. Волощук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – 12. – С.52-53.

Данюк, Л. Загадкова царина людської душі : Проблематика, ідейно-художні особливості новели "Маріо і чарівник", 11 кл. / Данюк Лариса // Зарубіжна література. – 2005. – №45, (груд.). – С.6-13.

Дворак, О.Г. Згубність "Авантюри почуттів" : Конспект уроку з вивчення новели Т.Манна "Смерть у Венеції". 11 кл. / О. Г. Дворак// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – № 10. – С.37-45.

Клименко, Ж. Палкий протест проти тоталітаризму : метод. рек. до вивчення новели Т.Манна "Маріо і чарівник". 11 кл. / Ж. Клименко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №3. – С.31-34.

Стамах, Т.В. Чи може "героїзм кволих" народити здорове мистецтво? : за новелою Т.Манна "Смерть у Венеції" / Т. В. Стамах // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – 1. – С.53-54.

Шахова, К. Музична стихія в Томаса Манна / К. Шахова // Зарубіжна література. – 2003.– верес. – С.17-21.

Штейнбук, Ф.М. Тексти, які нас обирають : роздуми щодо вивчення новели "Смерть у Венеції" Т.Манна з необов'язковим вступом, обов'язковим контекстом та деякими методичними спостереженнями / Ф. М. Штейнбук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. –12. – С.27-28, 37-38.

Ященко Є. Велич Томаса Манна / Є. Ярощенко // Всесвіт. – 1992. – № 5-6. – С.148-152.2012-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4394

Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему:"Еволюція інформаційно-аналітичної діяльності як процес вироблення інформаційних документів"

Іванкевич Марина Анатоліївна
2012-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!
п. Марина!
Пропонуємо переглянути наступні видання:

78.5 Г15
Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис / Е. Я.Галимова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 144 с. + Приложение. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; №38).

78.36 К96
Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 336 с. – Бібліогр. : C. 330-334.

73 К 96
Кушнаренко, Н. Н. Документоведение / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., К. : Знання, 2005. – 464 с. : ил. – (Высшее образование ХХІ века). – Библиогр. : С. 457-459.

73 П 14
Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е, переробл. і допов. – К. : "Ліра-К", 2009. – 434 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів.

81.411.1 П41
Поберезська, Г. Г. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. – К. : Знання, 2008. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-323 та у підрядк. прим.

73 Ш 35
Швецова-Водка, Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии / Г. Н. Швецова-Водка. –М. : Литера, 2010. – 384 с. : табл. – (Современная библиотека ; вып. 65). – Библиогр. : С. 344-381.

***
Гранчак Т. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти / Т. Гранчак // Бібліотечний. вісник. — 2004. — № 6. — С. 13-17.

Кобєлєв О. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у контексті інституалізації соціально-комунікаційної сфери суспільства / О. Кобєлєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 53-58 .

Кобєлєв О. Інформаційна аналітика як складова системи діагностики діяльності бібліотек / О. Кобєлєв // Вісник книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 17–20.

Кузнецова, Т. Я. Библиотека в информационном обществе : онтологические основания социокультурных трансформаций / Т. Я. Кузнецова // Библиотековедение. - 2011. - № 1. - С. 28-33. - Бібліогр. наприкінці ст.

Сілкова Г. В. Інформаційно-аналітична діяльність у структурі інформаційної діяльності / Г. В. Сілкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 37–44.

Якушко Б. Оптимізація інформаційно-бібліотечного, інформаційно-аналітичного облсуговування користувачів на основі використання мережевих ресурсів ООН /
Б. Якушко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 3. – С. 9-13.

Інтернер – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
________________________________________

< />    < />... 253 | 254 | 255 | 256 | 257| 258 | 259 | 260 | 261 | ... >>     >>>