Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-02-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2207

Підскаасжіть будь ласка де я може знайти підручник дискретна математика

Тетяна Вячеславівна
2010-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

У фондах читальної зали нашої бібліотеки є такі видання:

32.97 Н 73
Новиков, Ф. А. Дискретная математика для программистов [Текст] : учебник / Ф.А. Новиков. - СПб. : Питер, 2001. - 304 с. - ISBN 5-272-00183-4 : 21 р.

22.17 С 71
Спекторський, Ігор Якович. Дискретна математика [Текст] : навч. посіб. / І.Я. Спекторський ; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - 2-е вид., випр. і доп. - К. : [б. и.], 2004Політехніка. - 220 с. : іл. - Бібліогр.: с. 213-214. -Алф. покаж.: с. 215-219. - ISBN 966-622-136-5 : 26.10 р.

22.17 Н 64
Нікольський, Юрій Володимирович. Дискретна математика [Текст] : підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. - Львів : Магнолія плюс, 2005. - 610 с. - Предм. покаж.: с. 601-607. - ISBN 966-83-40-50-7 : 33 грн


Нікольський, Юрій Володимирович. Дискретна математика [Текст] : підручник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 432 с. - ISBN 978-966-2025-76-7 : 120 грн

Сенчуков, Віктор Федорович. Основи дискретної математики [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Сенчуков, Т. В. Денисова. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-392-195-2 : 120 грн2010-02-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2206

Добрий день! Будь-ласка підскажіть де можна знайти бібліографічний список джерел, що описують виникнення, розвиток та становлення вищої освіти на Закарпатті

Діус Н.І.
2010-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Відповідь:
Пропонуємо Вашій увазі:

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Антологія педагогічної думки Закарпаття [Текст] : (ХІХ–ХХ ст.) / Василь Васильович Гомоннай ; Закарпат. від-ня педт-ва України. – Ужгогод : Закарпаття, 1992. – 298 с.

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Педагогічна освіта на Закарпатті [Текст] / В. В. Гомоннай, П. Ходанич, В. Росул. – Ужгород : Ґражда, 2003. – 112 с. : іл.

К 74.03
Г 64
Гомоннай, В. В. Школа та освіта Закарпаття [Текст] / В. В. Гомоннай, В. В. Росул, М. І. Талапканич. – Ужгород : Госпрозрахунк. редакційно-видав. від. Закарпат. комітету у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : з найдавніших часів до 1918 року. Т. І / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Госпрозрахун. ред.-вид. від. Закарпат. облас. упр. по пресі, 1993. – 436 с.
Зі змісту : [про освіту Закарпаття] – С. 165-175, 399-405.

К 63.3
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1918-1945). Т. ІІ / редкол. : І. Гранчак, Е. Балагурі [та ін.] – Ужгород : Закарпаття , 1995. – 663 с.
Зі змісту : [про освіту в Закарпатті в 20-30-х рр.] – С. 352-361, 549-554.

К 63
Н 28
Нариси історії Закарпаття [Текст] : (1946-1991). Т. ІІІ / Закарпат. облдержадмін. ; ред. : І. М. Різак, М. І. Андрусь. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. від. упр. у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.
Зі змісту : [про вищу освіту Закарпаття] – С. 361-370.

***
К 0я2
К 17
Бенько, Н. Первісток народної освіти на Закарпатті : до 200-річчя заснув. Ужгород. греко-католиц. вчител. семінарії [Текст] / Надія Бенько // Календар "Просвіти" на 1994 рік. – Ужгород : ВВК "Патент", 1994. – С. 140-143.


***
Бунда, В. Актуальні питання розвитку вищої освіти регіону [Текст] / В. Бунда // Ужгород. – 2005. – 26 лют. – С. 5.

Вища освіта краю: проблеми і перспективи [Текст] // Новини Закарпаття. – 2004. – 23 верес. – С. 1.

Головей, В. Навчальні заклади недержавної форми власності: альтернатива державній вищій школі – чи рівноправне доповнення до неї [Текст] / В. Головей // Срібна Земля. – 2003. – 20 груд. – С. 6.

Розвиток освіти Закарпаття Радянської доби [Текст] : [1944-1950 рр.] // Слово вчителя. – 2009. – 28 трав. – С. 7.2010-02-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2205

Допоможіть,будь-ласка,знайти підручник з Економічної діагностики

Шевчук Ю.О.
2010-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

У фонді читальної залі нашої бібліотеки є такі видання:

65.29 Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94. - ISBN 966-574-531-Х : 18.90 грн.


65.29 Г44
Гетьман, Оксана Олександрівна. Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 308 с. : табл. + Додатки. - ISBN 966-364-361-7 (в опр.) : 52.50 грн.

65.053 Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-2025-42-2 (в опр.) : 64 грн2010-02-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2201

Добрий день, допоможіть знайти інформацію про ночнушки з суцільнокроєним рукавом.
Дякую, студент.

Смітюх І. В.
2010-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

34.2 М 34
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Хільчевський, С. Є. Кондратюк [та ін.] ; за ред. В. Степаненко. - К. : Либідь, 2002. - 328 с.

37.24 М 42
Медведева , Татьяна Викторовна. Художественное конструирование одежды [Текст] : учеб. пособие / Т.В. Медведева . - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2003. - 480 с. - (Высшее образование).

37.24 П 20
Патлашенко, О. А. Основи конструювання одягу [Текст] : лабораторний практикум / О.А. Патлашенко; Київський держ. технікум легкої промисловості. - К. : [б. и.], 2003. - 188 с.

38.6 Г 12
Гавриляк, А. І. Спеціальна технологія [Текст] : рекомендовано Мин.образования / А.І. Гавриляк. - Львів : Оріяна- Нова, 2004. - 200 с. : іл. - (Професійно-технічна освіта України). - Бібліогр.: с. 199.

85.12 К43
Киреева, Елена Викторовна. История костюма [Текст] : европейський костюм от античности до 20 в. : учеб. пособ. для сред. театр. учеб. заведений / Е. В. Киреева. - Изд. 2-е, испр. - М. : Просвещение, 1976. - 176 с. : илл. - Библиогр.: с. 166-168. - (в пер.) : 1.10 грн, 5 грн

37.24 Т80
Труханова, Антонина Тимофеевна. Технология женской и детской легкой одежды [Текст] : учебник / А.Т. Труханова. - 4-е изд., стер. . - М. : Высшая школа, 2005. - 416 с. : іл, табл.

37.24 П20
Патлашенко, Ольга Андріївна. Коструювання одягу [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / О.А.Патлашенко. - К. : Арістей, 2007. - 208 с. : іл. - Бібліогр.: с. 206-207.
2010-02-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2200

Де знайти методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисциплніи "Діловодство".

Ліда
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52010-02-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2199

Підкажіть, де можка знайти електронний варіант підручників з дисципліни "Транспортне право України"

О.І.
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:


Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4

У читальній залі нашої бібліотеки є такі видання:
67.9(4УКР)304.2 Т 65
Транспортне право України [Текст] : навч. посіб. / Е. Ф. Демський [та ін.] ; за заг. ред. В. К. Іжевський ; М-во освіти і науки України, Університет економіки та права "КРОК". - К. : Атіка, 2008. - 292 с. - Бібліогр.: с. 287-289. - ISBN 978-966-326-276-5 (в опр.) : 52.50 грн


67.9(4УКР)304.2 Б90
Булгакова, Ірина Валеріївна.
Транспортне право України [Текст] : академічний курс: Підручник / І.В. Булгакова, О.В. Клепікова. - К. : Ін Юре, 2005. - 536 с. + Додатки с. 519-534. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-313-247-7 (в опр.) : 69.60 грн.

2010-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2198

Добрий день! Де можна знайти інформацію про інтегральну оцінку боргової безпеки України за 2009 рік? Дякую.

Ардель І.
2010-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР) П19
Пастернак-Таранушенко, Геннадій. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення [Текст] : підручник / Г. Пастернак-Таранушенко; Київський економ. ін-т менеджменту ; За ред. Б. Кравченко. - К. : Кондор, 2002. - 302 с. - ISBN 966-7982-01-7 : 16 грн.


65.9(4УКР) Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович. Фінансова безпека держави [Текст] : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: Монографія / М.М. Єрмошенко. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 309 с. - ISBN 966-7376-65-6 : 29 грн.


65.9(4УКР) П71
Предборський, Валентин Антонович. Економічна безпека держави [Текст] : монографія / В.А.Предборський ; Київський юридичний ін- т МВС України. - К. : Кондор, 2005. - 392 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 369-378. - ISBN 966-351-035-8 : 45 грн.

65.9(4УКР)29 Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] : научное издание / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, А.М. Ашуєв. - Препр. наук. доповіді. - К. : [б. и.], 2005. - 78 с. - Бібліогр.: с. 75-77. - 3 р.

65.9(4УКР)26 Б24
Барановський, Олександр Іванович. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) [Текст] : монографія / О.І. Барановський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2004. - 760 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 712-733. - ISBN 966-629-137-1 : 60.90 грн.

65.9(4УКР) Ш77
Шнипко, Олександр Сергійович. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект [Текст] : [монографія] / О.С. Шнипко. - К. : Генеза, 2006. - 288 с. : табл. - Бібліогр.: с. 278-284. - ISBN 966-504-580-6 (в опр.) : 24 грн, 26 грн

65.9(4УКР) С91
Сухоруков, А. І. Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / А.І.Сухоруков, О.Д.Ладюк ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 115-119. - ISBN 978-966-364-421-9 (в опр.) : 33 грн.


Кириченко, О. А. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, С. В. Мелесик // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 223-232 : рис., табл. - Бібліогр.: 25 назв
Аннотация: У статті розкрито сутність економічної безпеки банківської системи України та визначено шляхи її підвищення, а також шляхи модернізації банківської системи в умовах системної кризи

Живко, М. О. Основні чинники інформаційної безпеки підприємства / М. О. Живко, Х. З. Босак // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 8. - С. 67-74. - Бібліогр.: 29 назв
Аннотация: У статті досліджено основні чинники, які формують відповідний рівень підсистеми інформаційної безпеки в загальній системі економічної безпеки підприємства. Визначено основні проблеми, пов"язані із захистом інформації на підприємстві, та можливі шляхи їх усунення.

Пашко, П. В. Передумови та принципи побудови системи управління забезпеченням митної безпеки України [Текст] / П. В. Пашко // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 182-191. - Бібліогр.: с. 190-191 (15 назв).
Аннотация: Представлено результати досліджень щодо формування принципового підходу до системи управління забезпеченням митної безпеки. Визначено зміст понять "безпекоспроможність", "митна усталеність", "митна ефективність", "надійність митної системи".

Франчук, В. І. Теоретичні засади корпоративної безпеки / В. І. Франчук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 161-167 : рис. - Бібліогр.: 12 назв
Аннотация: У статті на основі системного підходу визначено сутність і зміст корпоративної безпеки як стану основних показників безпеки організації, як властивості системи та як її функції, виду діяльності.


< />    < />... 257 | 258 | 259 | 260 | 261| 262 | 263 | 264 | 265 | ... >>     >>>