Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-03-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4363

Доброго дня допоможіть знайти літературу на тему: Веб-сайт бібліотеки як інформаційний портал

Матвейко Ігор Ігорович
2012-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні видання:

Цуріна, І. Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним / І. Цуріна // Бібліотечна планета. – 2007. – № 2. – С. 34-36. – Бібліогр.: 5 назв

Чаюк, М. Презентаційний Веб - Сайт навчального закладу : методические рекомендации / М. Чаюк // Інформатика. – 2007. – № 31-32(415 -416). – С. 36-38.

Дорофеєва, О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на прикладі реферативної бази даних порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського) / О. Дорофеєва // Бібліотечний вісник. – 2010. – №1. – С. 3-9.

Здановська, В. Інформаційно-бібліотечний складник сайтів науково-дослідних установ НАН України / В. Здановська // Бібліотечний вісник. – 2010. – №3. – С. 3-7 : діаграма

Ласковські, М. Практичний порівняльний аналіз витрат за різних стратегій розробки веб-сайту / М. Ласковські // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – N 10. – С. 315-321 : форм., рис., табл. - Бібліогр. : 11 назв

Десятов, Д. Персональний веб-сайт як методичний інструмент / Д. Десятов // Історія в школі. – 2010. – N 9. – С. 16-18.

Мясникова, В. Электронные ресурсы - по запросам пользователей / В. Мясникова // Библиотека. – 2011. – № 2. – С. 5-8.

Бурило, Ю. Правовий режим веб-сайту як засобу масової інформації в Україні / Ю. Бурило // Юридична Україна. – 2011. – № 12. - С. 26-30. - Бібліогр. в примітках: с. 30

Кулагина Н. Web-страницы детских и юношеских библиотек как составная часть интернет-ресурсов для детей / Н. Кулагина // Мир библиографии. – 2003. – № 4. – С. 33–37.
Артемов Ю. Роль і місце веб-порталу в діяльності наукової бібліотеки / Ю. Артемов, О. Непляха, Ж. Шевченко // Бібл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 19–21.

Костенко Л. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання / Л. Костенко // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 13–17.

Філіппова Л. Питання змісту бібліотечних Web-сайтів в Інтернеті // Бібліотечна планета. – 2003. - № 3. – С. 12-15.

Торлин И. Г. Веб-сайты публичных библиотек Украины: попытка обзора / И. Г. Торлин
// Бібл. форум .– 2006. – № 3. – С. 4–7.

Соловяненко Д. В. Структурний аналіз українського бібліотечного веб-сегмента мережі Інтернет / Д. В. Соловяненко // Бібл. вісн. – 2005. – № 3. – С. 26–37.

Публічна бібліотека. Веб-сайт: десять кроків до успіху : метод. рек. / укл.: І. Цуріна, Н. Цуріна. – К., НПБУ, 2004. – 31 с.

Степанов В. К. Библиотека в WWW: критерии оценки библиотечных Веб-страниц / В. К.
Степанов // Библиотечное дело на пороге ХХІ века : тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. (М., 15–16 апр. 1998 г.). – М., 1998. – Ч. 2. – С.65–67.

32.97 К 76
Кошик, А. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов / А. Кошик ; предисл. Д. Штерн, пер. с англ., ред. В. А. Коваленко. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2009. - 464 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Предм. указ.: с. 456-462.

32.97 Г 96
Гусев, В. С. Аналитика веб-сайтов : использование аналит. инструментов для продвижения в Интернет / В. С. Гусев. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2008. - 176 с. : ил. - (Практика реального бизнеса). - Предм. указ.: с. 171-175.
Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3
2012-03-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4362

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з наступної теми: "Приватна нотаріальна діяльність". Дякую.

Олександр
2012-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

67.9(4УКР)304 У-45
Україна. Закони.
Закон України "Про державно-приватне партнерство" : за станом на 16 груд. 2010 р./ Верховна Рада України. -К.: Парлам. вид-во, 2010.-24 c.

67.9(4УКР)7 З-19
Законодавство України про нотаріат : станом на 1 червня 2009 р./ упоряд. Ігнатенко В. М. -Х.: Одіссей, 2009.-464 c.

67.9(4УКР)7 А86
Артеменко В.П. Лабіринти місцевої влади: Нотаріат. Нотаріус. Нотаріальна діяльність. Правовідносини з архівним фондом або архівною установою та управліннями юстиції/ В. П. Артеменко. -К.: ІКЦ "Леста", 2006.-52 c.

65.9(4УКР)09 Д 18
Данилейко О. Власна справа-2 : Методичний посібник для тренерів та підприємців/ О. Данилейко; Міжнар. благодійний фонд розвитку інтелектуальних та природничих ресурсів України. -К.: Юніверс, 2002.-143 с.

67.9(4УКР)7 Д99
Дякович М.М. Нотаріальне право України : навч. посіб./ М. М. Дякович; М-во освіти і науки України. -К.: Правова єдність, 2009.-684 c.

65.9(4УКР)09 К 49
Климко О. Власна справа : Навчально-методичний посібник для початківців/ О. Климко; К. Ковалко; Міжнар. благод. фонд розвитку інтелектуальних ресурсів України. -К.: Юніверс, 2001.-108 с.

67.9(4УКР)304.1 П68
Право власності та інші речові права : нормативна база/ упоряд. О. М. Роїна. -К.: Скіф, 2008.-340 c.

92(4УКР) С91
Сучасний нотаріат України. : справочное издание. Вип.1/ Автор - упоряд. В.В. Болгов . -К.: Болгов Медія центр, 2005.-512 c.

65.9(4УКР)29 Ч25
Частный предприниматель : учебное пособие/ Т. Онищенко и др.. -13-е изд., перераб. и доп. -Х.: Фактор, 2007.-688 c.

К 65.6 Я 44
Як правильно розпочати власну справу?/ Закарпат. облдержадмін., Упр. у справах сім’ї та молоді, Закарпат. облас. молодіж. центр праці; уклад. О. А. Ткаченко ; У. І. Каблак [та ін.]. -Ужгород: Ліра, 2003.-48 c.

Фурса С. Нотаріус як податковий агент/ С. Фурса // Юридичний вісник України. -2004. -№27. - C. 6-7.

Бондарєва М. Особливості організації нотаріату в країнах - учасницях СНД / М. Бондарєва // Право України. -2006. -№9. - C. 143-146.

Федорова K.I. Адміністративно-правовий статус суб'єктів приватної нотаріальної діяльності / K.I. Федорова // Митна справа. -2008. -№ 1. - C. 88-93.

Пінчук Н.І. До питання про використання нотаріусом засобів криміналістичної техніки/ Н.І. Пінчук // Адвокат. -2008. -№2. - C. 4-7.

Єфіменко Л. Реформа нотаріату - виклики сьогодення/ Л. Єфіменко // Право України. -2008. -№ 8. - С.110-114.

Краснокутська Л. Приватний нотаріус: діяльність та облік/ Л. Краснокутська // Бухгалтерський облік і аудит. -2008. -№ 11. - C. 56-59.

Фріс І. Актуальні питання реформування інституту нотаріату в Україні/ І. Фріс // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 12. - C. 235-237.

Палієнко У. О. Предмет адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні/ У. О. Палієнко // Держава і право. -2010. -Вип. 49. - C. 219-222.

Єфіменко Л. Проблеми взаємодії нотаріальної діяльності та діяльності щодо державної реєстрації речових прав/ Л. Єфіменко // Право України. -2011. -№ 5. - C. 130-135.

Терегейло Ю. Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні/ Юрій Терегейло // Віче. -2011. -№ 12. - C. 25-26.

Цекеєва І. Вартість послуг нотаріуса. Як вона має визначатися?/ І. Цекеєва // Юридичний вісник України. -2011. -№ 49. - C. 6-7.2012-03-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4361

Допоможіть будь-ласка знайти тему: Педагогічні умови успішного формування соціальних компетенцій в учнів професійно-технічному навчальному закладі. Дякую

Ольга
2012-03-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

74.6 А 87
Архипова С. П. Соціальна педагогіка : навч.-метод. посіб./ С. П. Архипова, Г. Я. Майборода; Черкас. держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ужгород. нац. ун-т. -Ужгород: Мистецька лінія; Черкаси, 2002.-268 с.

74.6 Є 27
Євтух М.П. Соціальна педагогіка : Підручник/ М.П. Євтух; МАУП. -К.: МАУП, 2002.-232 с.

74.6 П14
Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навч. посіб./ С. С. Пальчевський. -К.: Кондор, 2009.-552 c.

К 74.5 П 84
Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи : наук.-метод. зб., Вип. 3/ М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технол. і змісту освіти [та ін.]; редкол. Н. І. Бугай ; Т. М. Десятов [та ін.] ; упоряд. Н. І. Бугай ; В. Е. Тороній. -Ужгород, 2007.-196 c.

74.6 С69
Соціальна педагогіка : підручник/ М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр.; за ред. А. Й. Капська ; авт. кол.: А. Й. Капська ; О. В. Безпалько [та ін.]. -4-е вид., переробл. і допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-488 c.

74.56(4УКР) С 76
Стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні : Зб. док. і матеріалів/ ВРУ; Ком. з питань науки і освіти. -К.: Парламентське вид-во, 2003.-171 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6


2012-03-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4360

Добрий день! Підкажіть, де можна скачати безкоштовно підручник: Тарасевич В.М: Історія економіки та економічної думки, опорний конспект лекцій???

Надя
2012-03-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті потрібне Вам видання не знайдено.2012-03-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4358

Добрий день!Допоможіть знайти літературу:книги,статті,публікації на тему "Джерела формування оборотних коштів і вплив їх співвідношення на фінансовий стан підприємства"заздалегідь вдячна.

Маріанна
2012-03-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

65.29 Б 48
Бердар М. М. Фінанси підприємств : навч. посіб./ М. М. Бердар; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К.: Центр учбової літератури, 2010.-352 c.

65.9(4УКР)30 З-41
Зборовська О.М. Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств : монографія/ О. М. Зборовська. -Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т економіки та права, 2008.-200 c.

65.29 К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб./ П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". -2-е вид., допов. і переробл.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-328 c.

65.29 Л 93
Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб./ Н. М. Любенко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-272 c.

65.29 Я 77
Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : курс лекцій : навч. посіб. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси", базового напряму 6.030508 "Фінанси і кредит"/ Н. Б. Ярошевич; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". -Львів: Вид-во Нац. ун-та «Львів. політехніка», 2009.-296 c.

Назаренков О.Ф. Стан та тенденції структури оборотних коштів промислових підприємств в Україні : общественно-политическая литература/ О.Ф. Назаренков // Актуальні проблеми економіки. -2006. -№6. - C. 53-62.

Орлова В. М. Моделювання динаміки оборотних засобів в умовах зміни форм власності на підприємстві/ В. М. Орлова // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 6. - C. 197 - 204.

Демченко Т. Особливості бухгалтерського обліку і оцінки оборотних активів на фармацевтичних промислових підприємствах/ Т. Демченко // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 8. - C. 35-40.

Демченко Т. А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності/ Т. А. Демченко // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 9. - C. 179 - 184.

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступну літературу для роботи:

Іващенко О.В. Нормування виробничих запасів на підприємстві/ О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. -2008. -№ 1. - C. 43-46.

Кодацкий В.П. Пути эффективного управления оборотными активами промышленных предприятий/ В. П. Кодацкий // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 4. - C. 149- 154.

Черкашина М. В. Проблеми дефіциту оборотних коштів промислових підприємств/ М. В. Черкашина // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. -Х.: ВД "ІНЖЕК". -2009. - C. 172 - 174.

Циган Р. М. Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних умов господарювання/ Р. М. Циган // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 4. - C. 150 – 155.

Демченко Т.А. Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації/ Т. А. Демченко // Актуальні проблеми економіки. -2011. -№ 12. - C. 175-180.
2012-03-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4357

Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали про першу школу Малого Раківця (її засновника, або директора). Буду дуже вдячна.

Ольга Ожоганич
2012-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

На жаль, необхідну Вам інформацію нами не знайдено. Пропонуємо звернути до архіву чи сільської ради.2012-03-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4355

кого називають контролером-аналітиком?

2012-03-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Відповідь:

За темою Вашого запиту, корисним буде наступне видання:

65 Е45
Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. / за ред. С. В. Мочерний. - Львів : Світ, 2005 - 2006.
Т. 1 : А-Н. - 2005. - 616 с.

Аналітик… – С. 27.
Контролер… – С. 346.


< />    < />... 258 | 259 | 260 | 261 | 262| 263 | 264 | 265 | 266 | ... >>     >>>