Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-12-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4228

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка джерела, де можна знайти інформацію для написання курсової роботи з теми: "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки - основне джерело задоволення інформаційних потреб читачів". Заздалегідь вдячна.

Ілечко Ірина Володимирівна
2011-12-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступної літератури, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бабич В. С. Еволюція бібліотечно-інформаційної освіти : монографія/ В. С. Бабич; Київ. держ. ін-т культури , Нац. парламент. б-ка України. -К., 1997.-64 с.

Библиотечное дело - ХХІ век : науч.-практ. сб./ Федер. гос. учреждение "Рос. гос. б-ка". -М., 2009.-272 c.

Галимова Е.Я. Библиотечный сервис : учеб.-метод. пособие/ Е. Я.Галимова. -М.: Либерея-Бибинформ, 2006.-144 c.

Дворкина М.Я. Библиотечно-информационная деятельность : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде/ М. Я. Дворкина. -М.: ФАИР, 2009.-256 c.

Добко Т.В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : Практич. посіб./ Т.В. Добко, М.А. Чиж, О.М. Василенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. -К., 2004.-92 c.

Довідково-інформаційне обслуговування: реальність і можливість : матеріали обласного семінару-тренінгу 29-30 липня 2008 р., Вип. 6/ Закарпатська обл. універсальна наук. б-ка; уклад. Г. К. Ковальчук ; відп. за вип. Л. З. Григаш. -Ужгород, 2008.-72 c.

Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті/ Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. -К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c.

Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20-22 листоп. 2006 р.)/ М-во культури і туризму України, Харківська держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; уклад. В. В. Мірошникова. -Х.: ХДНБ, 2007.-184 c.

Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

Карташов Н.С. Региональное библиотековедение : Науч.-практич. пособие/ Н.С. Карташов. -М.: Либерея, 2004.-224 c.

Копанєва В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія/ В. О. Копанєва; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. -К., 2009.-200 c.

Суслова И.М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности : учеб. для вузов культуры и искусств/ И. М. Суслова, В. К. Клюев; Москов. гос. ун-т культуры и искусств. -СПб.: Профессия, 2009.-600 c.

Шевченко І. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці : посіб. для тренерів за програмою підвищення кваліфікації/ І. Шевченко, С. Бойцова; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти , Голов. тренінг. центр для б-рів. -К.: Самміт-Книга, 2010.-68 c.

Остапчук Ю. Поняття "довідково-бібліографічний абонемент" та його місце в бібліотеці як системі/ Ю. Остапчук // Вісник Книжкової палати. -2008. -№ 10. - C. 12 – 15.

Заморіна Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси/ Т. Заморіна // Вісник Книжкової палати. -2008. -№ 2. - C. 11 - 12.

Лебедюк О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів/ О. Лебедюк // Вісник Книжкової палати. -2008. -№ 11. - C. 15 – 17.

Остапчук Ю. Обгрунтування терміна "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки"/ Ю. Остапчук // Бібліотечний вісник. -2009. -№4. - C. 33-37.

Ніколайчук Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки/ Н. Ніколайчук // Пам'ять століть. -2010. -№ 1/2. - C. 42-45.

Котляров И. Д. Совершенствование справочно - библиографического аппарата научной статьи/ И. Д. Котляров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -2011. -№ 1. - C. 73-77.

Масловская Н. С. Профиль комлектования библиотек как инструмент управления справочно - библиографическим фондом/ Н. С. Масловская // Библиотековедение. -2011. -№ 1. - C. 41-45.

Попик В. Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації/ В. Попик // Бібліотечний вісник. -2011. -№3. - C. 33-41.

Трачук Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування/ Л. Трачук // Бібліотечний вісник. -2011. -№5. - C. 29-32.


2011-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4227

Доброго дня! Розкажіть будь ласка про найголовніші проблеми створення бібліотечного фонду! Дякую.

Нестеренко Л.О.
2011-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Ковальчук, Галина Іванівна. Книжкові пам`ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах [Текст] : монографія / Г.І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т української книги. - К. : [б. и.], 2004. - 644 с.

Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними науковими та виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права [Текст] : основні положення програми та методики дослідження / Л.М. Любаренко; Наук. ред. З.І. Савіна ; Нац. парламентська б-ка України. - К. : [б. и.], 2005. - 28 с.

Копанєва, Вікторія Олександрівна. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету [Текст] : монографія / В. О. Копанєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К. : [б. и.], 2009. - 200 с.

Криворотенко, Светлана Николаевна. Краеведческий фонд библиотек [Текст] : учеб. пособие / С. Н.Криворотенко. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 64 с.

Майстрович, Татьяна Викторовна. Электронный документ в библиотеке [Текст] : науч.-метод. пособ. / Т. В. Майстрович. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 144 с.

Періодичні видання: комплектування, зберігання, використання [Текст] : примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип. 2 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України" ; матеріали підгот. Н. Гудимова ; відп. за вип. І. О. Цуріна. - К. : ДЗ "Нац. парлам. б-ка України", 2009. - 32 с.

Петрова, Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Петрова. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 192 с.

Ресурсний потенціал бібліотеки. Бібліотечні фонди: формування та використання [Текст] : прогр. район. семінару / Великоберезн. центр. район. б-ка, Метод. від. - В. Березний : [б. и.], 2010. - 30 с.

Соляник, Алла Анатольевна. Документоснабжение библиотечных фондов [Текст] : учеб.-метод. пособ. / А. А. Соляник. - М. : Либерия-Бибинформ, 2007. - 128 с.

Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд правовой документации [Текст] : учеб.-практич. пособие / Ю.Н. Столяров. - М. : Либерея, 2003. - 256 с.

Стратегія формування бібліотечних фондів в сучасних умовах [Текст] : матеріали обласного семінару-тренінгу 25 вересня 2007 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2007. - 40 с.

Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід [Текст] : примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Національна парламентська бібліотека України ; Відп. за вип. Т. Вилегжаніна. - Київ : [б. и.], 2006. - 32 с.

Формування та використання бібліотечних фондів: регіональний зріз [Текст] : оглядово-аналіт. довідка за матеріалами державної статистики 2003-2005 роки / Управління культури і туризму Херсонської облдержадміністрації, Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гончара, Наук.- метод. відділ ; уклад. Т. Л. Сватула ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. Л. В. Неділько. - Херсон : [б. и.], 2006. - 16 с.

Вергунов В. Проблеми збереження фондів наукових бібліотек [Текст] / В. Вергунов // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 1. - С. 25-31.

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах [] // Бібліотечна планета. - 2007. - № 3.- С.41-42.

Вилегжаніна Т. Поточне комплектування - один із аспектів управління формування бібліотечного фонду [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.4-7.

Стрішенець Н. Критерії відбору документів у процесі комплектування [Текст] : американський досвід / Н. Стрішенець // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. - К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. - № 2. - С. 6.

Григаш, Людмила Захарівна. Формування та організація використання фондів у бібліотеках, що обслуговують компактно проживаючі національні групи в регіоні [Текст] / Л. З. Григаш // Проблеми формування та використання бібліотечних фондів України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практич. конф. дир. держ. та облас. універ. наук. б-к (м. Севастополь, АР Крим 3-7 верес. 2007 р.). - К., 2007. - С. 33-38.

Гуцол Г. О. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми [Текст] / Г. О. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - С. 7-9.

Переверзєва, Олена. Читач загубив бібліотечнну книжку: чи можна її замінити [Текст] / О. Переверзєва // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 14. - С. 58-59.

Масловская Н. С. Профиль комлектования библиотек как инструмент управления справочно - библиографическим фондом [Текст] / Н. С. Масловская // Библиотековедение. - 2011. - № 1. - С. 41-45.


2011-12-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4226

Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему "Ресурсне забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків". Дякую!

Ольга
2011-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Васюренко О.В. Банківські операції : навч. посіб./ О.В.Васюренко. -3-є вид., стереотип. -К.: Знання, 2002.-255 c. + Додатки: с. 209-251. -(Вища освіта ХХІ століття).

Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа : підручник/ О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейкін. -К.: Знання, 2008.-568 c.

Інвестування : підручник/ В. М. Гриньова [та ін.]. -К.: Знання, 2008.-456 c.

Кредитування та ризики : навч. посіб./ М. П. Денисенко [та ін.]; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-480 c.

Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні : навч. посіб./ А.С.Музиченко. -К.: Кондор, 2005.-406 c.. -Бібліогр.: с. 392-403.

Пересада А.А. Інвестиційне кредитування : навч.-метод. посібник/ А.А. Пересада, Т.В. Майорова. -К.: КНЕУ, 2002.-272 с.

Череп А.В. Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ А. В. Череп, О. Ф. Андросова. -К.: Кондор, 2008.-408 c.

Череп А.В. Інвестознавство : навч. посіб./ А. В.Череп. -К.: Кондор, 2006.-400 c.

Євтух О. Використання нерухомості та проблеми її оцінки за інвестування шляхом банківського кредитування [Текст] / О. Євтух // Проблеми науки. - 2003. - №6. - С. 19-25.

Черкасова С. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів. [Текст] / С. Черкасова // Фінанси України. - 2003. - №10. - С. 130-134.

Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України [Текст] / У.В. Владичин // Фінанси України. - 2004. - №1. - С. 96-102.

Карташян О. Роль кредиту в розвитку підприємницьких структур та національної економіки в цілому [Текст] / О. Карташян // Регіональна економіка. - 2004. - №1. - С. 165-170.

Станіславович А. Роль банків в структурних перетвореннях інвестиційної сфери [Текст] / А. Станіславович // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - №11. - С. 14-17.

Старовойт К.І. Визначення сутності інвестиційної діяльності комерційних банків [Текст] / К.І. Старовойт // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 151-157.

Пшик Б.І. Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні [Текст] / Б.І. Пшик , В.Т. Сухаревич // Регіональна економіка. - 2008. - № 2.- С.144-151.

Луців Б.Л. Інвестиційний потенціал банківськ системи України [Текст] / Б. Л. Луців, Т. Б. Стечишин // Фінанси України. - 2009. - № 9.- С.67-77.

Іващенко, Юрій. Механізм залучення комерційних банків до інвестування економіки в умовах фінансової кризи [Текст] / Ю. Іващенко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 1. - С. 54-56.

Герасимова С.В. Інвестиційний потенціал банківської системи України / С. В. Герасимова, О. В. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 8. - С. 247-256.

Кльоба Л.Г. Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції [Текст] / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава. - 2011. - № 4. - С. 20-23.

Халіменко, Юлія. Оптимальний розподіл функціональних повноважень працівників банку з обслуговування кредитних операцій із суб'єктами господарювання [Текст] / Ю. Халіменко, Ю. Семениченко // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 11. - С. 56-61.

2011-12-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4225

Де можна знайти закоординовані теми дисертацій з української мови

2011-12-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електронному варіанті відповідь на Ваш запит нами не знайдено.2011-12-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4223

пенсійне страхування

валентина
2011-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних джерел інформації:

Законодавство України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : для працівників юрид. служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, п-в, установ, орг. та працівників район., міськрайон. упр. юстиції : метод. зб. матеріалів постійно діючого семінару/ М-во юстиції України, Голов. упр. юстиції у Закарпат. обл.; упоряд. Л. М. Тимчук.-Ужгород:Ліра.-2010
Заняття 1 : Правові засади загальнообов’язкового державного пенсійного страхування : 26 берез. 2010 р. -2010.-68 c.

Пенсійна система України : навч. посіб./ В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В.І. Грушко. -К.: Кондор, 2006.-336 c.

Пенсійна система в Україні: три рівні пенсійного забезпечення : зб. законів станом на 20 січн. 2008 року/ відп. за вип. С. В. Карплюк. -Х.: Одіссей, 2008.-248 c.

Коробенко, Наталія. Пенсійні правовідносини у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування: поняття та особливості [Текст] / Н. Коробенко // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 7. - С. 111-114.

Кір`ян Т. Актуальні розрахунки в системі загальнообов'язкового пенсійного страхування першого рівня [Текст] / Т. Кір`ян, В. Лукович // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 7'. - С. 9-12.

Ярошенко І. Страховий стаж у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування [Текст] / І. Ярошенко // Юридична Україна. - 2008. - № 3. - С. 65-69.

Мельніков С. А. Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки / С. А. Мельніков // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 231 – 238.

Фещук В. Правове регулювання інвестування у сфері накопичувального пенсійного страхування [Текст] / В. Фещук // Юридична Україна. - 2009. - № 6. - С. 55-57.

Недошитко О. В. Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в Україні [Текст] / О. В. Недошитко // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 159-164.

Бородіна Н.З. Ставки пенсійного страхування - напрями вдосконалення / Н. З. Бородіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 142-148.

Рудик В.К. Вплив демографічних факторів на запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні [Текст] / В. К. Рудик // Фінанси України. - 2011. - № 1.- С.31-39.

Рудик, В.К. Соціальні чинники запровадження і розвитку накопичувального пенсійного страхування [Текст] / В.К. Рудик // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4. - С. 195-202.

Кокіна В. Пенсію потрібно заробляти замолоду/ Валентина Кокіна // Урядовий кур'єр. -2011. -16 черв. (№ 108). - C. 4.

Коваль О.П. Особливості початкового етапу запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи/ О. П. Коваль // Фінанси України. -2011. -№ 6. - С.73-83.2011-12-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4222

Добрий день. Будь ласка ,допоможіть знайти літературу до курсової роботи на тему "Медовий туризм у Карпатах".

Малош Л.В.
2011-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Україна. Закони. Закон України "Про туризм" : за станом на 06 жовтня 2011 р./ Верховна Рада України. -К.: Парламентське вид-во, 2011.-32 c.

Дурович А.П. Реклама в туризме : учеб. пособ./ А. П. Дурович. -4-е изд., стер.. -Минск: Новое знание, 2008.-256 c.

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : навч. посіб./ Л.П.Дядечко; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-224 c.

Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб./ М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. -К.: Знання, 2011.-336 c.

Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб./ Б. П. Пангелов. -К.: Академвидав, 2010.-248 c.

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб./ Є.В. Панкова; М-во культури і мистецтв України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. -К.: Альтерпрес, 2003.-352 c.

Приймак Г.М. Проблеми розвитку бджільництва в Україні [Текст] / Г.М. Приймак // Економіка АПК. - 2008. - № 2.- С.49-52

Бондарчук Л.І. Медоносні угіддя : як раціонально їх використати та примножити [Текст] : міні-енциклопедія медоносів України / Л. І. Бондарчук // Пасіка. - Київ : Пасіка, 2011. - N 4. - С. 18-21.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122011-12-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4221

Яка у вас є література для курсової роботи по Закарпатській області?

Волошин Т.С
2011-12-12
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Уточніть, будь ласка, що саме Вас цікавить по Закарпатській області: природа, історія, економіка, політика, культура, наука, літературознавство, мистецтво, релігія тощо?


< />    < />... 275 | 276 | 277 | 278 | 279| 280 | 281 | 282 | 283 | ... >>     >>>