Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4177

Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: переваги та недоліки проведення взаємозаліків в україні. Дякую

Собко Марія
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 . -Предм.-імен. покаж.: с. 858-864

65.26 Б68
Благун, Ігор Григорович. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223.

65.9(4УКР)26 К56
Ковальчук, С. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 568 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 562-567.

65.9(4УКР)26 В 19
Василик, Остап Дмитрович. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 608 с.

65.9(4УКР)26 Д36
Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посібник / М.І. Карлін, Л.М. Горбач, Л.Я. Новосад та ін.; За заг. ред. М.І. Карлін. - К. : Кондор, 2003. - 220 с. : табл. + Додатки с. 209-221. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)26 Б17
Базилевич, Віктор Дмитрович. Державні фінанси [Текст] : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик; За заг. ред. В.Д. Базилевич. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2004. - 368 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 359-364.

65.26 Д36
Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах [Текст] : збірка есеїв на честь Ричарда Берда / Пер. з англ. Р. Ткачук. - К. : К.І.С., 2006. - 400 с. - Бібліогр. в кінці ст. -Покаж.: с. 387-397.

65.26 К 23
Карлін, Микола Іванович. Державні фінанси розвинутих країн [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. - Львів : Новий Світ - 2000, 2010. - 480 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 475-479.

65.9(4УКР)26 К23
Карлін, Микола Іванович. Державні фінанси України [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2008. - 352 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)26 Ф59
Фінанси ( теоретичні основи ) [Текст] : підручник / М.В. Грідчіна та ін.; Під керівництвом і за наук. ред. М.В. Грідчіна , В.Б. Захожай ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2007. - 312 с. - Бібліогр.: с. 299-303.

2011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4176

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему "Правове регламентуванн - основа чіткої організації бюджетного процесу" .Дуже дякую за допомогу.

Кучма В.Ю.
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Доброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні видання:
65.9(4УКР)26 З - 36
Засади формування бюджетної політики держави [Текст] : наукова монографія / Нац.академія управління ; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. - К. : НАУ, 2003. - 284 с.

65.9(4УКР) С 45
Скрипник, Андрій Васильович. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби) [Текст] : курс лекцій / А.В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.

65.9(4УКР)26 В 19
Василик, Остап Дмитрович. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 608 с.

65.29 Б98
Бюджетирование: шаг за шагом [Текст] : научное издание / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов и др. - СПб. : Питер, 2006. - 448 с. : илл. - (Практика менеджмента).

65.26 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г. Г.Старостенко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав

65.052.9(4УКР) С24
Свірко, Світлана Володимирівна. Облік виконання бюджету [Текст] : навч. - метод. посіб. / С. В.Свірко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 292 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)26 Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 . -Предм.-імен. покаж.: с. 858-864.

65.26 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.

65.26 Б68
Благун, Ігор Григорович. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223.

65.9(4УКР)26 П 19
Пасічник, Юрій Васильович. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670.

65.9(4УКР)26 З 14
Загорський , Володимир Степанович. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285

65.29 О-75
Основи бюджетування [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Білик, Р. І. Заворотній [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. М. Д. Білик. - К. : КНЕУ, 2009. - 456 с. : рис., табл.

67.9(4УКР)302 П 68
Правове регулювання муніципальних фінансів в Україні [Текст] : курс лекцій / Н. Л. Губерська, О. С. Близнюк [та ін.] ; Акад. муніцип. упр., Юрид. ф-т. - К. : Акад. муніцип. упр., 2006. - 246 с. - (Іноваційні освітні технології в муніципальному праві). - Бібліогр. у підрядк. прим

67.9(4УКР)302.1 Б 98
Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 26 квіт. 2011 р. : (офіц. текст) / відп. за вип. А. В. Паливода. - К. : Видавець Паливода А.В ., 2011. - 144 с. - (Кодекси України).

67.9(4УКР)302.1 Т 31
Теліпко, Владислав Едуардович. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] : станом на 01. 01. 2011р. / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко, С. А. Панасюк ; за заг. ред. М. Я. Азаров. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 480 с.
2011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4175

Доброго вечора! Підскажіть будь-ласка в яких джерелах можна знайти тему "Напрямки розвитку функцій та організаційної структури апарату Мінфіну України" буду дуже вдячна.

Таня
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліографДоброго вечора!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4


Видання:

65.9(4УКР)26 Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 . -Предм.-імен. покаж.: с. 858-864.

65.26 Б68
Благун, Ігор Григорович. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І.Г.Благун, Р.М.Воронко, М.Л.Бучкович. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 224 с. - Бібліогр.: 218-223.
2011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4174

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему "Інформаційно-пошукові системи: історія, сучасний стан та перспективи розвитку" .Дуже дякую за допомогу.

Анищук М.Ю.
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліографДоброго дня!
За темою Вашого запиту можливо, корисними будуть наступні ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5Видання:

78.3 Д24
Дворкина, Маргарита Яковлевна. Библиотечно-информационная деятельность [Текст] : теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде / М. Я. Дворкина. - М. : ФАИР, 2009. - 256 с. - (Специальный издательский проект для библиотек). - Библиогр.: с.232-238 и в подстроч. прим. - Предм. указ.: с. 241-254.

32.81 Г70
Горовий, Валерій Микитович. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства [Текст] : монографія / В.М.Горовий ; НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2005. - 300 с. - Бібліогр. в кінці розд.

К78.3 Б59
"Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури регіону" [Текст] : матеріали до обласного семінару-тренінгу директорів центральних міських та районних бібліотек Закарпатської області 14-15 грудня 2005 р. / ЗОУНБ, Науково-методичний відділ ; Уклад. О.М. Дзуровчик, Відп. за вип. Л.З. Григаш. - Ужгород : [б. и.], 2005. - 44 с.

67.9(4УКР)304 П68
Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні [Текст] : научное издание / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Державний комітет телебачення і радіомовлення України ; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. - К. : Юридична думка, 2006. - 384 с.
2011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4173

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему "Теорія та практика реферування: зарубіжний та вітчизняний досвід" .Дуже дякую за допомогу.

Марченко С.О.
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Добрий день! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Кушнаренко, 2005. - 464 с.

Кушнаренко, Наталя Миколаївна. Наукова обробка документів [Текст] : Підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова, 2006. - 336 с.
Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С.31 - 32.

Вергунов В. Сучасний стан та перспективи наукового реферування [Текст] / В. Вергунов // Бібліотечний вісник. - 2009. - №4. - С. 53-54

Коханова І. О. Основні засади реферування документів як сфери практичної діяльності [Текст] / І. О. Коханова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 2. - С. 59-63.

посилання 1
посилання 2
посилання 32011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4172

лист-рекомендация на особу яка бере участь у конкурси на замещение вакантной должности социального работника

2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

На жаль, ми не можемо надати Вам кваліфіковану допомогу, але, можливо рекомендації щодо написання листів– рекомендацій, які запропоновані на цьому сайті стануть Вам у нагоді:

посилання 12011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4171

Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи діє у Ваашій бібліотеці така послуга як електронна доставка документів, якщо - так, то яка її вартість та умови надання? Буду вдячна за відповідь.

Крицак Надія
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановна п. Надіє! На жаль дана послуга відсутня у нашій бібліотеці.


< />    < />... 281 | 282 | 283 | 284 | 285| 286 | 287 | 288 | 289 | ... >>     >>>