Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4170

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему "НПБУ - центр науково-методичного керівництва бібліотеками" .Дуже дякую за допомогу.

Олейніченко Наталя
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо Вам переглянути наступні джерела:

Вилегжаніна Т. Національна Парламентська бібліотека України : шляхами розвитку // Бібліотечна планета. – 2006. – № 2. – С. 4-7.

Тітова Н. Вплив Національної Парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіонів // Бібліотечна планета. – 2006. - № 3. – С. 22-26.

Погонець О. Д. Соціокультурна діяльність як візитівка НПБУ [Текст] / О. Д. Погонець // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 6-7

Кириченко Г. С. Політика, право, інтернет. Проектна діяльність НПБУ [Текст] / Г. С. Кириченко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 5-6

Круліковська О. Центр правової інформації НПБУ [Текст] / О. Круліковська // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 72011-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4169

Доброго дня! Допоможіть бідь-ласка знайти інформацію про методику обстеження бібліотеки, оціночні критерії. Дуже дякую за допомогу.

Олейніченко Наталя
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановна п. Наталіє! Пропонуємо Вам, для прикладу, методику обстеження роботи інформаційно-бібліографічного відділу.

посилання 12011-11-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4168

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему "Передумови розвитку Луганського регіону" Дякую!!!

2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!
Зверніть увагу!

65.049(4УКР)6 Ж 85
Жук, Микола Васильович. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : підручник / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - К. : Кондор, 2004. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-293.


65.049(4УКР)6 Х30
Хвесик, Михайло Артемович. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2004. - 344 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 339-342.

К 65.632 Р32
Регіон: соціально-економічні трансформації [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич [та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 386-414.

65.049(4УКР)6 Р64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / В.В. Ковалевський [та ін.]; за ред. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов. - 8-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 352 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття).


65.049(4УКР)6 З 12
Заблоцький, Богдан Федорович. Реґіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 548 с.

65.049(4УКР)6 Ж85
Жук, Микола Васильович. Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук. - К. : Академія, 2008. - 416 с. : табл., іл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 413-415.

К 65.6-64 П35
Пітюлич, Михайло Іванович. Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу [Текст] : монографія / М. І. Пітюлич ; під ред. В. П. Мікловда ; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. - Ужгород : Карпати, 2008. - 200 с. : табл. - Бібліогр.: с. 190-196.


66.3(4УКР) Н 16
Нагорна, Лариса Панасівна. Регіональна ідентичність: український контекст [Текст] / Л. П. Нагорна ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. - 406 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.049(4УКР)6 М23
Манів, Зіновій Олексійович. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Д. Галицького. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 640 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.636-639 та у підрядк. прим.

65.049(4УКР)6 Р32
Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. М. Золотарьов, Н. К. Гіковата [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Золотарьов ; Нац. акад. наук України [та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 368 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 360-367.

65.050.9(4УКР)2 М26
Маркетинговий потенціал регіону: проблеми та шляхи їх подолання [Текст] : [монографія] / В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукачів. держ. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2009. - 208 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 193-205.


65.049(4УКР)6 С 83
Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості [Текст] : аналіт. доп. : [зб. матеріалів круглого столу] / С. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.] ; за ред. С. О. Біла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2011. - 88 с. : табл.

Філонич, О. М. Досвід зарубіжних країн в розвитку регіонального ринку рекреаційних послуг України [Текст] / О. М. Філонич // Економіка і регіон. - 2010. - № 2. - С. 50-53. - Бібліогр. наприкінці ст.

Вахович, І. М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І. М. Вахович, Г. Л. Денисюк // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 138-144 : рис. - Бібліогр.: 28 назв
Аннотация: У статті розглянуто актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіонів України. Узагальнено сутність і досліджено закономірності й регіональні особливості інвестиційної діяльності з метою забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Запропоновано концептуальні підходи до інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону.

Моліна, О. В. Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів оцінки [Текст] / О. В. Моліна, В. М. Осипов // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 25-31 : табл. - Бібліогр.: с. 31-32
Аннотация: Проаналізовано принципи та підходи до визначення поняття "сталий розвиток". Обгрунтовано роль регіонів як спеціалізованих відтворювальних систем у реалізації концепції сталого розвитку країни і фактори, які зумовлюють необхідність переходу регіонів України до сталого розвитку.

Марцин, В. С. Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості регіону в умовах виходу з кризи [Текст] / В. С. Марцин
// Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 46-54 : табл. - Бібліогр.: с. 54-55
Аннотация: Розглянуто інвестиційну діяльність як вагому частину загального процесу управління ефективністю виробничої діяльності.

Бойченко, Е. Б. Визначення впливу зовнішніх чинників на тривалість життя населення Донецького регіону [Текст] / Е. Б. Бойченко // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 98-106. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Проаналізовані зовнішні чинники, які впливають на очікувану тривалість життя при народженні: техногенні чинники, дія яких полягає у техногенному навантаженні на природне середовище у разі функціонування техногенної системи; соціально-економічні чинники, зміст яких полягає у розвитку соціальної сфери суспільства, умов і способу життя індивіда; фізіологічні чинники, які відображають особливості організму людини: вік, стать, наявність окремих видів хвороб, спадкова схильність до захворювань тощо.

Бутко, М. П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України [Текст] / М. П. Бутко, О. В. Мініна // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 84-92. - Бібліогр. наприкінці ст. - (Економіка та підприємництво)

Захарченко, С. В. Методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів: порівняльний аналіз [Текст] / С. В. Захарченко // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 100-109. - Бібліогр. наприкінці ст. - (Економіка та підприємництво)

Сергєєва, Л. Н. Визначення ефективності впровадження стратегії розвитку регіону на основі результатів моніторингу [Текст] / Л. Н. Сергєєва, О. А. Теряник // Держава та регіони. - 2010. - №6. - С. 141-147. - Бібліогр. наприкінці ст. - (Економіка та підприємництво)

Герасимчук, З. В. Концептуальні засади стимулювання сталого розвитку регіону [Текст] / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук
// Економіка і регіон. - 2010. - № 1. - С. 10-18. - Бібліогр. наприкінці ст.

Василенко, В. М. Теоретичні проблеми регіональної економіки [Текст] / В. М. Василенко // Економіка і регіон. - 2010. - № 3. - С. 35-42. - Бібліогр. наприкінці ст.

Вахович, І. М. Типологія конкурентоспроможності регіону [Текст] / І. М. Вахович, В. О. Гавура // Економіка і регіон. - 2010. - № 3. - С. 46-50. - Бібліогр. наприкінці ст.

2011-11-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4167

байки про тварин

2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо Вам переглянути:

Українська байка [Текст], 2006. - 320 с.

Шип, Юрій Васильович. Прогулянка по звіринцю [Текст] : байки / Ю. В. Шип, 1994. - 164 с.

Кращі українські байки [Текст] / ред. Ю. Є. Єфременкова, 2009. - 224 с.

Чопей, Іван. Аудієнція у вовка [Текст] : байки і гуморески / І. В. Чопей, 1997. - 84 с.2011-11-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4166

Де можна знайти програму Вступ до мовознавства Іванової Л.П.

Гладка Ю.О.
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Конкретизуйте свій запит або
скористайтесь наступними джерелами:

81.411.1
К 75
Кочерган, М. П. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / М.П. Кочерган. - К. : Академія, 2002. - 368 с. - (Альма-матер).
81.411.1
К26
Карпенко, Ю. О. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / Ю. О. Карпенко. - 2-е вид., стер. - К. : Академія, 2009. - 336 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 332-334.2011-11-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4165

Добрий день!
Чи наявна у Вас монографія В. Габора "Іван Колос" (Львів, 2010)
Володимир Вікторович

2011-11-21
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня! На жаль, необхідна Вам монографія поки що відсутня у нашому фонді.2011-11-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4164

Добрий день! Допоможітьп ідібрати літературу до курсової на тему "Наукова та педагогічна бібліографічна діяльність в Україні у першій половині хх століття" Дякую!!!

Людмила
2011-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
провідний бібліограф

Добрий день!
Зверніть увагу!

78.5 Д55
Добко, Тетяна Василівна. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування [Текст] : практич. посіб. / Т.В. Добко, М.А. Чиж, О.М. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2004. - 92 с.

78.5 М 79
Моргенштерн, Исаак Григорьевич. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика [Текст] : пособие для специалистов / И. Г. Моргенштерн. - М. : Либерия-Бибинформ, 2011. - 176 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 131) (100+100 выпусков). - Бібліогр. наприкінці глав. - Імен. покажч.: с. 75-76.

78.5 Д 46
Диомидова, Галина Николаевна. Библиографоведение [Текст] : учебник / Г.Н. Диомидова. - СПб. : Профессия, 2003. - 288 с. + Додатки: с. 270-284. - (Бібліотека).

78.5 Ш35
Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства [Текст] : навч. посіб / Г.М. Швецова-Водка ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т ; Міністерство освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004. - 216 с. : мал. - Бібліогр.: с.204-207 . -Покаж.: с. 208-217.

78.5 Ф75
Фокеев, Валерий Александрович. Библиографическая наука и практика [Текст] : терминологический словарь / В. А. Фокеев ; науч. ред. Г. В. Михеева. - СПб. : Профессия, 2008. - 272 с. - Библиогр.: с. 269-270.

78.5 Ш35
Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2008. - 218 с. : іл. - Бібліогр.: с.204-207 та у підрядк. прим. - Імен. покажч.: с.208-209. - Предм. покажч.: с. 210-217

Бібліографія - помічник у доборі книг та інших джерел інформації [Текст] : библиография // Шкільна бібліотека. - 2006. - №10. - С. 51.

Заморіна , Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси / Т. Заморіна // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 11 - 12. - Бібліогр. с. 12 (8 назв)
Аннотация: У статті розповідається про бібліографічні посібники як важливе джерело інформації.

Леонов, В. П. Эволюционный синтез библиографии [Текст] / В. П. Леонов // Библиография. - 2011. - № 1. - С. 20-29.

Женченко, Марина Бібліографічний опис електронних ресурсів [Текст] / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 15-18. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: У статті розглянуто проблемні питання та визначено основні підходи до складання бібліографічних описів електронних ресурсів різних видів.

Омельчук, В. Національна бібліографія України - пріоритетний напрям наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського [Текст] / В. Омельчук, Д. Устиновський // Бібліотечний вісник. - 2011. - №2. - С. 3-10
Аннотация: У статті аналізуються основні напрями роботи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в галузі національної бібліографії (НБ), досліджуються теоретичні засади напрацювань НБ, шляхи її створення, зокрема, формування зведеного каталогу-репертуару української книги, підбиваються підсумки зробленого, окреслюються перспективи подальшого розвитку НБ.

Леонов, В. П. Технобиблиография - новый этап развития библиографии [Текст] / В. П. Леонов // Библиография. - 2011. - № 3. - С. 14-18.
Аннотация: Автор статті доводить використання терміну "технобібліографія" для визначення сучасного етапу розвитку бібліографії та показує, що технобіблографія визначає найбільш ефективні і економічні шляхи використання бібліографічного знання за наявності суспільного попиту.

Протопова, Е. Э. Как составить библиографическое описание рекламного продукта [Текст] / Е. Э. Протопова // Библиография. - 2011. - № 4. - С. 19-25.
Аннотация: В статті подані приклади бібліографічного опису на видання рекламного характеру з наведенням визначень, а також з ілюстраціями із досвіду роботи Новокузнецької міської бібліотеки ім. Н.В. Гоголя.

Загуменна, В. В. Інноваційні форми інформаційно-бібліографічного обслуговування [Текст] / В. В. Загуменна // Шкільна бібліотека. - 2007. - № 18 (102). - верес. С.14-15.

Бодак, О. Внесок М.Ю.Брайчевського у розвиток інформаційного забезпечення української бібліографічної діяльності [Текст] / О. Бодак // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 4. - С. 37-39
Аннотация: Розглядається бібліографічна діяльність відомого українського історика та археолога , який розробив принципи інформаційного пошуку в галузі археологічної літератури.

Заморіна , Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси / Т. Заморіна // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 2. - С. 11 - 12. - Бібліогр. с. 12 (8 назв)
Аннотация: У статті розповідається про бібліографічні посібники як важливе джерело інформації.

Добко, Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне [Текст] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2011. - №4. - С. 11-23
Аннотация: У статті розкриваються сутність і перспективи розвитку довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі, досліджується термінологія, що використовуються для позначення сучасної бібліографічної діяльності, показано дедалі зростаючу роль електронних довідкових служб у задоволені інформаційних потреб віддалених користувачів бібліотек.

Інтернет - ресурси:
посилання 1


< />    < />... 282 | 283 | 284 | 285 | 286| 287 | 288 | 289 | 290 | ... >>     >>>