Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4148

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему "Передумови розвитку Донецького регіону" Дякую.

Света
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Папаика А.А. Развитие экономических отношений в среде преобразования промышленного региона : Монография/ А.А. Папаика; В.Г. Саенко, Г.В. Саенко; М-во образования и науки Украины; Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. -Донецьк, 2003.-720 с.

Край, де живе український дух [Текст] : Донецьку область по праву називають індустріальним серцем України // Віче. - 2007. - № 15. - С. 78-79.

Чижиков, Геннадий. Стратегия Донецкой ТПП - в инновации процессов и целенаправленности действий [Текст] : общественно-политическая литература / Г. Чижиков // Діловий вісник. - 2007. - № 10. - С. 18-19.

Макогон, Юрій Володимирович. Наслідки вступу України до СОТ для вугільної промисловості Донецької області [Текст] / Ю. В. Макогон // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 2. - С. 67-72.

Максим В. Промисли українців села Благодатне Донецької області [Текст] / В. Максим // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 5.- С.55-58

Бойченко Є. Вплив демографічних чинників на функціонування ринку праці [Текст] / Є. Бойченко // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 8. - С. 24-29.

Кленін О.В. Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств [Текст] / О.В. Кленін // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. - С. 54-58.

Третьяков С.В. О путях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в Донецкой области [Текст] / С. В. Третьяков // Екологічний вісник. - 2008. - № 6. - С. 19-21.

Балтачеєва Н. Сучасні проблеми формування соціальної політики на підприємствах Донецької області [Текст] / Н. Балтачеєва // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 16-22.

Прокопенко О. А. Податкове регулювання економічного розвитку Донецької області [Текст] / О. А. Прокопенко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 288 - 290.

Открытый Донбасс [Текст] // Діловий вісник. - 2010. - № 11. - С. 19.

Бойченко Е. Б. Визначення впливу зовнішніх чинників на тривалість життя населення Донецького регіону [Текст] / Е. Б. Бойченко // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 98-106.

Кущ , Ліна. Андрій Шишацький, голова Донецької обласної ради: "Від професіоналізму еліти залежить шлях розвитку та якість життя" [Текст] / Ліна Кущ // Віче. - 2011. - № 7. - С. 50-52.

Збарський В. К. Розвиток малого бізнесу Донеччини [Текст] / В. К. Збарський // Економіка АПК. - 2011. - № 10. - С. 95-100.

Чижиков, Геннадій Дмитрович. Складові підтримки малого та середнього бізнесу [Текст] / Г. Д. Чижиков // Діловий вісник. - 2011. - № 10. - С. 25.

2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4147

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості
територіальної організації. Дякую.

Віка
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Шнипко О.С. Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентоспроможності економіки України : общественно-политическая литература/ О.С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. -2006. -№1. - C. 178-184.

Тимановська Н. Аналіз умов і факторів впливу на розвиток науково-технічного потенціалу промисловості : общественно-политическая литература/ Н. Тимановська // Економіст. -2006. -№6. - C. 48-50.

Чухрай Н.І. Проблеми розвитку академічного підприємництва в Україні [Текст] / Н.І. Чухрай, А.О. Лозинський // Регіональна економіка. - 2007. - № 3.- С.201-210.

Кваснюк Б. Є. Науково-технічний і виробничий потенціал національної економіки : Тема 6/ Б. Є. Кваснюк // Економічна теорія. -2008. -№ 1. - C. 85 - 99.

Манів С.З. Організаційні, фінансово-економічні, соціальні проблеми реалізації інтелектуального потенціалу регіону [Текст] / С. З. Манів // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 60-63

Ригайло С. Я. Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України [Текст] / С. Я. Ригайло, О. Д. Зинюк // Регіональна економіка. - 2008. - № 4.- С.215-222

Горобець О. А. Оновлення та науково-технічний розвиток підприємств в системі підвищення потенціалу регіону [Текст] / О. А. Горобець // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 60 - 63.

Галиця І. Креативні механізми оцінення результатів інтелектуальної діяльності [Текст] / І. Галиця, О. Галиця // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 11. - С. 22-24.

Денисенко, Микола Павлович. Активізація інноваційних процесів у промисловості як передумова розвитку економіки України [Текст] / М. П. Денисенко, А. У. Алієва // Проблеми науки. - 2011. - № 1. - С. 20-24.

2011-11-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4146

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі "Взаємо відносини голови держави з іншими гілками влади в забіжних країнах". Дякую!

Олена
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Гринюк Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб./ Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. -Вид. 2-е, переробл. і допов.. -К.: Істина, 2009.-376 c.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навч. посіб./ В. М. Бесчастний, О. В. Філонов [та ін.] ; за ред. В. М. Бесчастний. -2-е вид. стер.. -К.: Знання, 2008.-472 c.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Лапка О.Я. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (у схемах) : навч. посіб./ О. Я. Лапка, Т. О. Пікуля; Київ. нац. лінгв. ун-т, Економ.-правовий ін-т. -К.: Атіка, 2008.-216 c.

Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія/ В. В. Марченко; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. -К.: Правова єдність: КНТ: ЦУЛ, 2010.-216 c.

Бойко О. Юридична природа інституту президенства. [Текст] / О. Бойко // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №1. - С. 69-72.

Кармазіна М. Інститут президентства: походження та сутність феномена [Текст] / М. Кармазіна // Політичний менеджмент. - 2004. - №3. - С. 36-50.

Малкіна, Ганна. Політична відповідальність глави держави [Текст] / Г. Малкіна // Політичний менеджмент. - 2008. - № 2. - С. 42-50.

Зозуля, Олександр Ігорович. Перебудова адміністрації Президента РФ відповідно до Конституції Російської Федерації [Текст] / О. І. Зозуля // Наше право. - 2008. - № 4 ч. 1. - С. 75-80.

Макаров, Гліб Валерійович. Нормотворча діяльність глави держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Текст] / Г. В. Макаров // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 1. - С. 5-13.

Алєксєєнко І. Г. Взаємодія президента і парламенту у президентсько-парламентській формі правління на основі досвіду сучасної України та країн ЄС [Текст] / І. Г. Алєксєєнко // Економічний часопис - ХХІ. - 2010. - № 9-10. - С. 3-6.

Гулиев, Ариф. Как и почему Гейдар Алиев заложил основы силы и стабильности института президенства в Азербайджане [Текст] / А. Гулиев // Держава і право. - 2010. - Вип. 50. - С. 584-590.

Гулиев, Ариф Джамиль оглы. Базовые принципы как фактор внешних отношений института президенства Азербайджанской Республики: история, современность, будущее [Текст] / А. Гулиев // Держава і право. - 2011. - Вып. 51. - С. 593-599.

Удовик В. Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах як об'єкт сучасних науково-теоретичних досліджень [Текст] / В. Удовик, Л. Галаган // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 47-48.

2011-11-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4145

Тенденції та проблеми розвитку страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Руснак Сергій Анатолійович
2011-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Лесик Л.М. Тенденції та проблеми розвитку ринку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в умовах економічної кризи / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 2. - С. 214-219

Лесик Л. М. Досвід застосування в Україні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 6. - С. 231 - 234

Уласевич А. Автоцивілка : проблеми застосування/ А. Уласевич // Юридична газета. -2010. -№ 38. - C. 23.

Карпенко Л. В. Про виплату страхового відшкодування власникам автомобілів, що перебувають на гарантійному обслуговуванні у страхувальника, при виявленні заводських дефектів/ Л. В. Карпенко // Вісник господарського судочинства. -2011. -№ 1. - C. 29-32.

Кульчій О. О.Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов`язкового страхування відповідальності автовласників/ О. О. Кульчій // Часопис Київського університету права. -2011. -№ 1. - C. 189-193.

Кульчій , Олег Олександрович. Проблеми визначення предмета договору страхування цивільно-правової відповідальності автовласників [Текст] / О. О. Кульчій // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - С. 381-387

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-11-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4144

Скажіть будь-ласка які є статті на тему - прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення
Дякую

Ольга
2011-11-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

Степанюк А.А. Прогалини регулювання міжнародного приватного права [Текст] / А.А. Степанюк // Адвокат. - 2005. - №8. - С. 18-22.

Мішуровська С. Прогалини в українському закодавстві при застосуванні ст.8 Конвенції про захист прав і свобод людини та основоположних свобод [Текст] / С. Мішуровська // Право України. - 2007 . - № 8 .- С. 81 – 84.

Колотова, Олена Володимирівна. Поняття та сутність прогалин у праві [Текст] / О. В. Колотова // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 74-81.

Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства [Текст] / І. Шруб // Право України. - 2008. - № 6.- С.57-62.

Колотова, Олена Володимирівна. Види прогалин у праві [Текст] / О. В. Колотова // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 86-91.

Аврамова О. Правовий статус рієлтора в Україні: проблеми, прогалини, перспективи [Текст] / О. Аврамова // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 6. - С. 40-43.

Пригоцький В. Щодо прогалин права як детермінант виникнення адміністративно-господарського спору, їх виявлення та подолання [Текст] / В. Пригоцький // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 137-140.

Івашін Є. В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можлиівсть вчиняти протиправні дії [Текст] / Є. В. Івашін // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 4. - С. 160-163.

Кишинський, Андрій Володимирович. Перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення в адміністративному порядку : зміст та прогалини у правовому регулюванні [Текст] / А. В. Кишинський // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 2. - С. 113-117.

2011-11-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4143

Скажіть будь ласка де знайти закоординовані теми дисертацій з гендерної тематики?

Крапчіна Олена
2011-11-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, на Ваш запит відповіді не знайдено.2011-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4142

Доброго дня!!Мені потрібен перелік книжкових конкурсів, що проходять в Україні...або їх сайти, де преставлені переможці останнього року.Наперед дякую!

Макар Ю.М.
2011-11-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11


< />    < />... 285 | 286 | 287 | 288 | 289| 290 | 291 | 292 | 293 | ... >>     >>>