Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
солнечные батареи солнечные батареи купить.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1865

я ищу материалы по государственному регулированию инновационной деятельности в сфере туризма в Украине. подскажите где можно найти такую информацию.

Лупашку Ирина
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)301 У45
Укpаїна.Закони.Закон України про туризм [Текст] : за станом на 10 травня 2005 року / Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2005. - 36 с. - (Закони України).

75.81(4УКР) Ф 33
Федорченко, Володимир Кирилович. Історія туризму в Україні [Текст] : навч. посібник / В.К. Федорченко; Передм. В.А.Смолій. - К. : Вища школа, 2002. - 195 с. : іл. -

20.1 Д 53
Дмитрук, Олександр Юрійович. Урбанізація та екологічний туризм [Текст] : теорія і практика конструктивно-географічного дослідження: Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. - 76 с.

75.8 Ф 56
Філософія туризму [Текст] : навч. посіб. / В.С. Пазенок, В.К. Федорченко ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2004. - 268 с. - Бібліогр.: с. 263- 265.

65.9(4УКР)49 М21
Мальська, Марта Пилипівна. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, Валерій Іванович Цибух ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 272 с. + Додатки: с. 212-268. - Бібліогр.: с. 269-270.

65.8 В 12
Вавилова, Елена Васильевна. Основы международного туризма [Текст] : учеб. пособ. / Е.В. Вавилова. - М. : Гардарики, 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 158.

75.8(4УКР) П 16
Панкова, Євгенія Вікторівна.
Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / Є.В. Панкова ; М-во культури і мистецтв України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Альтерпрес, 2003. - 352 с. : іл. - Бібліогр.: с. 347-351.

65.9(4УКР)44 А 23
Агафонова, Людмила Григорівна. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. - 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351. - Бібліогр.: с. 298-308.

65.49 Б12
Бабарицька, Вікторія Костянтинівна. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту [Текст] : навч. посіб. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2004. - 288 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 222-223.

65.49 Б87
Бриггс, Сьюзен. Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие / С. Бриггс; Пер. со 2-го англ. изд. М.Ю. Зарицкая. - К. : Знання- Пресс, 2005. - 360 с. - (Европейский маркетинг). - ISBN 966-311-032-5.

65.49 С 44
Скопень, Микола Максимович. Комп`ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М.М. Скопень ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 308 с. : табл. - Бібліогр.: с. 299-301.

75.8 П30
Петранівський, Василь Львович. Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В.Л.Петранівський, М.Й.Рутинський. - К. : Знання, 2006. - 576 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

75.8 Е64
Енциклопедичний словник-довідник з туризму [Текст] : справочное издание / Київський ун-т туризму, економіки і права ; авт.-уклад. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух, за заг. ред. В.К. Федорченко. - К. : Слово, 2006. - 372 с.

65.9(4УКР)49 Д99
Дядечко, Лідія Павлівна. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л.П.Дядечко ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 220-223.

75.8 Л 83
Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи [Текст] : навч. посіб. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. І. М. Волошина ; М-во освіти і науки України, Мукач. технол. ін-т. - К. : Кондор, 2008. - 384 с. : кол.іл, табл. - Бібліогр.: с. 349-361.2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1864

новорічні аплікації на уроках трудового навчання у початкових класах

Гулей Аліна Михайлівна
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1863

Добрий день. Допоможіть будь ласка з підбором літератури до курсової роботи на тему "Діагностика ресурсного потенціалу на підприємстві". Дякую.

Тєбєнькова Юлія Юріївна
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153

65.9(4УКР)29 П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.29 П 83
Протопопова, Валентина Остапівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

65.29 Е 45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.

65.29 А94
Афанасьєв, Микола Васильович. Оцінка ефективності організаційно - технічних заходів [Текст] : навч. посіб. / М.В. Афанасьєв, Л.І. Телишевська, В.І. Рудика ; Харк. держ. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2003. - 288 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 201-207.

65.29 Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94.

65.29 К 90
Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205.

65.9(4УКР)31 Л 64
Литвин , Богдан Миронович. Економіко-аналітична діяльність в організації [Текст] : підручник / Литвин Б.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 349-351.

65.9(4УКР)29 Е 45
Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич [та ін.] ; за ред. Н. Г. Міценко ; О. І. Ященко ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 688 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 554-565 та наприкінці тем.2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1862

Допоможіть знайти літературу до данної теми: "Встановлення ціни на нові товари"
Дякую.

Анастасія Андріївна
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Пропонуємо переглянути:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6

посилання 7

посилання 8

посилання 9

посилання 102009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1861

Добрий день!!! допоможіть, будь ласка . знайти джерела до контрольної роботи з питання Фінансування ремонту основних фондів!!
Дуже вдячна!

Стася
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Пропонуємо переглянути:

65.9(4УКР)26 Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П.М. Леоненко, В.Л. Осецький, П.І. Юхименко та ін.; За заг. ред. О.Д. Василик ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 480 с. - Бібліогр.: с. 465-471.

65.29 Ф53
Філімоненков, Олександр Сергійович. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненков. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2005. - 396 с. - Бібліогр.: с.393-397 . -Алф. покаж.: с. 386-392.

65.29 С 77
Стасюк, Григорій Андрійович. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г.А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 478 с. - Бібліогр.: с. 467-472.


65.29 Ф53
Філіна, Галина Ісаївна. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1860

ніяк не можу знайти біографіюхудожника Волокидін Павло григорович де її можна знайтиюБуду дуже вдячна за будь яку інформацію або сайт

2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Український радянський енциклопедичний словник. — Т. 1. — К., 1966. — С. 380.

Мистецтво України: Біографічний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 126.

Ковальская Людмила. Павел Волокидин. — Москва: Советский художник, 1981. — 118 с.

Інтернет – ресурси:

посилання 12009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1859

Мені необхідна інформація (література, яка її містить) на тему "Формування судово - правової системи в середні віки"! Дякую.

Ляшенко Олена Валеріївна
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

67.7Ш 65
Шишкін, Віктор Іванович. Судові системи країн світу [Текст] : навч. посібник: У 3-х кн. Кн. 1 / В.І. Шишкін. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.

67.7Ш 65
Шишкін, Віктор Іванович. Судові системи країн світу [Текст] : навч. посібник: У 3-х кн. Кн. 2 / В.І. Шишкін. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 336 с.

67.2(0)Ш 95
Шульженко, Федір Пилипович. Історія політичних і правових вчень [Текст] : навч.посібник / Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. - 3-є вид.,стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 304 с.

67.2(4УКР)
К 90
Кульчицький, Володимир Семенович. Історія держави і права України [Текст] : навч.посібник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. - К. : Атіка, 2001. - 320 с.

67.1 Т76
Трофанчук, Григорій Іванович. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Трофанчук ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. - 256 с. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4< />    < />... 297 | 298 | 299 | 300 | 301| 302 | 303 | 304 | 305 | ... >>     >>>