Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4056

Доброго дня.Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему: "Біржі та їх діяльність в Україні".Дякую за допомогу.

Ганна Володимирівна
2011-10-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література, яку Ви отримаєте в читальній залі:

Беднарчук М.С. Біржові товари : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ М. С. Беднарчук, І. С. Полікарпов. -Львів: Магнолія-2006, 2007.-368 c.

Берлач А.І. Організаційно-правові основи біржової діяльності : Навч. посіб./ А.І. Берлач, Н.А. Берлач, Ю.В. Ілларіонов; М-во внутрішніх справ України, Нац. академія внутрішніх справ України. -К.: Фенікс, 2000.-336 c.

Біржова діяльніть : Навч. посіб./ В. І. Крамаренко, Б. І. Холод [та ін.]. -К.: ЦУЛ, 2003.-264 с.

Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб./ Р.П.Дудяк, С.Я.Бугіль. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-360 c.

Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі : Навч. посібник/ Т.Б. Кушнір; Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. -Х.: Консум, 2003.-216 с.

Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності : Навч. посібник/ Б.А. Обритько. -К.: МАУП, 2003.-264 с.

Раровська В.В. Біржова діяльність : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов; М-во освіти і науки України, Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-144 c.

Солодкий М.О. Біржовий ринок : Навч. посібник/ М.О. Солодкий. -2-е вид., випр. -К.: Джерела М, 2002.-336 с.

Чесноков В.Л. Біржові операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Чесноков В.Л. ; під ред. М. А. Коваленко. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-192 c.

Шебаніна О.В. Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні проблеми і напрями їх розв'язання/ О.В. Шебаніна // Економіка АПК. -2007. -№ 3. - С.104-109. -Бібліогр. в прим.

Пошкурлат А.В. Історія виникнення біржі на Україні : общественно-политическая литература/ А.В. Пошкурлат // Вісник. -2004. -Вип.№1. - C. 20-23.

Мороз Л. Товарна біржа як суб'єкт господарювання/ Л. Мороз // Право України. -2007 . -№ 8 . - С. 47 - 51 .

Бобров Є.А. Особливості розміщення акцій українських компаній на зарубіжних фондових біржах/ Є.А. Бобров // Фінанси України. -2007. -№11. - С.73-85.

Иванников А. Как консолидировать работу товарных бирж/ А. Иванников // Діловий вісник. -2008. - № 6. - C. 11.

Калинець К. С. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні/ К. С. Калинець // Регіональна економіка. -2009. -№ 3. - C. 182-190.

Рєзнікова В.В. Поняття, значення та сутність біржі : специфічний посередник на товарному ринку чи організований, постійно діючий ринок замінних цінностей/ В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. -2009. -№ 3. - C. 129-139.

Рєзнікова В.В. Правовий статус біржових посередників/ В. В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. -2009. -№ 4. - C. 63-73. -Бібліогр. у підрядк. прим.

Майоров С. Негативні ефекти алгоритмічної торгівлі на фондових біржах/ С. Майоров // Фінансовий ринок України. -2010. -№ 4. - C. 12 - 16.

Третяк О. М. Підвищення рівня інформаційного забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією/ О. М. Третяк // Економіка АПК. -2011. -№ 6. - C. 57-61. -Бібліогр. в прим.2011-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4055

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі організаційно-методичні підходи до обліку нематеріальних активів згідно податкового законодавства

Маша
2011-10-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Назарбаєва, Ірина. Нематеріальні активи: непростий шлях до визнання [Текст] / І. Назарбаєва // Збірник систематизованого законодавства. - 2009. - Вип. 6. - С. 91 - 96.

Назарбаєва, Ірина. Капітальні інвестиції в нематеріальні активи: актуально, тому що вигідно [Текст] / І. Назарбаєва // Збірник систематизованого законодавства. - 2009. - Вип. 6. - С. 97 - 99.

Назарбаєва, Ірина. Операції з нематеріальними активами: необоротність важливіша за нематеріальність? [Текст] / І. Назарбаєва // Збірник систематизованого законодавства. - 2009. - Вип. 6. - С. 100 - 101.

Назарбаєва, Ірина. Оцінка нематеріальних активів: а хто обіцяв, що буде просто? [Текст] / І. Назарбаєва // Збірник систематизованого законодавства. - 2009. - Вип. 6. - С. 102 - 108.

Твердомед, Андрій. Амортизація нематеріальних активів: простий тільки метод [Текст] / А. Твердомед // Збірник систематизованого законодавства. - 2009. - Вип. 6. - С. 109 - 113.

Голошевич, Ірина. Вибуття нематеріальних активів: аналогічно до основних фондів? [Текст] / І. Голошевич // Збірник систематизованого законодавства. - 2009. - Вип. 6. - С. 114 - 118.

Твердомед, Андрій. Інвентаризація нематеріальних активів [Текст] / А. Твердомед // Збірник систематизованого законодавства. - 2009. - Вип. 6. - С. 119 - 121.

Голошевич, Ірина. Платежі за нематеріальні активи: "облікова" залежність [Текст] / І. Голошевич // Збірник систематизованого законодавства. - 2009. - Вип. 6. - С. 121 - 126.

Уманців, Галина. Клнцептуальні підходи до обліку та оцінки нематеріальних активів, придбаних при об`єднанні бізнесу [Текст] / Г. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 2. - С. 3-11.

Диба В. Облікова модель нематеріальних активів [Текст] / В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 4. - С. 24-26.

Мамонтова Н.А. Новітні підходи до визначення вартості нематеріальних активів / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 5. - С. 228-235.

Савенко В.Г. Актуальні проблеми постановки на баланс прав інтелектуальної власності як нематеріальних активів [Текст] / В.Г. Савенко // Проблеми науки. - 2010. - № 6. - С. 23-33.

Мамонтова, Наталія Анатоліївна. Методологічні підходи до визначення вартості нематеріальних активів та знаннєвого ресурсу в умовах постіндустріальної економіки [Текст] / Н.А. Мамонтова // Проблеми науки. - 2010. - № 8. - С. 22-29.

Прокопенко, Віталій. Продаж нематеріальних активів за грошові кошти [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. - 2010. - № 119. - С. 21-24, 41-43.

Прокопенко, Віталій. Продаж нематеріальних активів за інвалюту [Текст] : супертаблиця / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. - 2011. - № 6. - С. 57-61.

Боярко, І.М. Роль нематеріальних активів у створенні цінностей компанії [Текст] / І.М. Боярко, Я.В. Самусевич // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 86-94.

Фурманчук О. С. Актуальні проблеми обліку та контролю нематеріальних активів [Текст] / О. С. Фурманчук, А. В. Нижник // Економіка і регіон. - 2010. - № 4. - С. 111-116.

Ямненко Г.Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємства [Текст] / Г. Є. Ямненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 80-86.

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : підручник/ Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. -4-те вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2006.-528 c.

Лень В.С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закл. екон. спец./ В. С. Лень. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-440 c.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник/ О. В. Лишиленко. -3-тє вид., переробл. і допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-672 c.

Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку : підручник/ Л. К. Сук, П. Л. Сук. -К.: Каравела, 2009.-624 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 598.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності : зб./ відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -К.: КНТ, 2008.-308 c.
2011-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4054

Де знайти розробки уроків "Художня культура" 11 клас?

Тараненко К.О.
2011-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вам переглянути:


посилання 1

посилання 2

посилання 32011-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4053

Проблема економічної ефективності та соціальної справедливості

2011-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вам скористатися наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-10-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4052

Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку дебіторської заборгованості

2011-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо Вам скористатися наступними джерелами:

Бутинець, Франц Францович.
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 528 с. + Додатки. - ISBN 966-8059-42-5 (в опр.) : 40.60 грн.

Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с. : табл. - ISBN 966-8059-32-8 (в опр.) : 34.80 грн.

Калетнік, Григорій Миколайович.
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська ; М-во науки і освіти України, М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 284-286. - ISBN 978-966-2143-33-1 (в опр.) : 108.90 грн

Макарович, В.
Удосконалення методології обліку дебіторської заборгованості [Текст] : общественно-политическая литература / В. Макарович // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. - 2004. - Вип. 4. - С. 145-152.

Кияшко, О. М.
Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Кияшко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 190- 196 : табл., рис. - Бібліогр.: 21 назва

Іванілов, О. С.
Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / О. С. Іванілов, В. В. Смачило, Є. В. Дубровська // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 1. - С. 156 - 163. - Бібліогр.: 10 назв. - Рис.

Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 22011-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4051

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі "Виборча система в Україні та країнах ЄС". Дякую!

Олена
2011-10-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатись наступною літератую:

Європейський демократичний доробок у галузі виробничого права : матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ / БДІПЛ, ПАРЄ/ пер. з англ. О. Россоха ; Л. Колісецька ; за ред. Ю. Ключковський. -К.: ФАДА: ЛТД, 2008.-340 c.

Конончук, Світлана Григорівна. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем [Текст] / С. Г. Конончук, О. А. Ярош, С. А. Горобчишина ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : УНЦПД, 2009. - 80 с.

Конончук, Світлана Григорівна. Непрямі вибори в європейських демократіях [Текст] / С. Г. Конончук ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К. : [б. и.], 2010. - 64 с. - Бібліогр. у підрядк. прим.

Рейнолдс, Ендрю. Посібник з розробки виборчих систем [Текст] / Е. Рейнолдс, Б. Рейллі ; Міжнар. ін-т демократії та сприяння виборам; Перекл.: Г. Сеник, М. Селіванова, О. Ципняк. - К. : Нора- Друк, 2003. - 168 с.

Табачник, Дмитрий Владимирович. Западные избирательные системы: мифы, геополитика и права человека [Текст] : монография / Д. В. Табачник, О. И. Верник. - Х. : Фолио, 2009. - 272 с.

Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні [Текст] : доповіді, виступи : матеріали круглого столу : м. Київ, 20 березня 2007 року / Ін-т виборчого права. - К. : Фоліант, 2007. - 160 с.

Райковський, Броніслав. Михайло Грушевський - завсновник системи демократичних виборів в Україні [Текст] / Б. Райковський, Ю. Донченко, С. Смолянніков // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2006. - №1. - С. 94-98.

Ключковський Ю.Б. Пропорційні вибори і розвиток партійної системи в Україні [Текст] / Ю.Б. Ключковський // Вибори та демократія. - 2006. - №3. - С. 11-19.

Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика [Текст] / Ю. Шведа // Віче. - 2007. - № 15. - С. 24-26.

Харченко, Людмила Вікторівна. Виборча система Республіки Польща: досвід для України [Текст] / Л. В. Харченко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 35-40.

Черленяк, Іван Іванович. Особливості парламентської виборчої системи Угорщини [Текст] / І. І. Черленяк // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 41-47.

Мансвєтов, Юрій Тарасович. Реформування виборчої системи у Чеській Республіці [Текст] / Ю. Т. Мансвєтов // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 48-55

Яжборовская, Инесса Сергеевна. Трансформация избирательных систем и выборы в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы [Текст] / И. С. Яжборовская // Новая и новейшая история. - 2008. - № 2. - С. 3-20.

Савчин, Михайло . Політичні партії та виборчі системи : спроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму [Текст] / М. Савчин // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 3. - С. 62-75.

Cенюта, Ігор Васильович. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" [Текст] / І. В. Cенюта // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 297-303.

Баймуратов, Михайло. Парламентська виборча система України: системний аналіз та шляхи вирішення проблеми [Текст] / М. Баймуратов, І. Сліденко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 4. - С. 29 - 33.

Теліпко В. Оптимальна виборча система у площині пошуку [Текст] / В. Теліпко // Віче. - 2009. - № 3. - С. 4-8.

Чемсак Ю. Виборча система як категорія державознавства: конституційно-правовий аспект [Текст] / Ю. Чемсак // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 7-9.

Рибачук, Микола. Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем [Текст] / М. Рибачук, Б. Райковський // Політичний менеджмент. - 2009. - № 3. - С. 46-59.

Баймуратов, Михайло. Парламентська виборча система : оптимальний вибір для України [Текст] / М. Баймуратов // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2-3. - С. 29-34.

Остапець Ю. Виборчі системи і процеси [Текст] / Ю. Остапець, М. Токар // Політична наука / ред. М. Вегеш. - Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2009. - С. с.165-172.

Ключковський , Юрій. Вибір виборчої системи : деякі уроки українського досвіду [Текст] / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. - 2009. - № 4. - С. 80-84.

Царьова, Марія. Проблема оптимальної виборчої системи [Текст] : перша щоріч. міжн. конф. "Парламентські читання" (Київ, 1-2 жовт. 2010 р) / М. Царьова // Вибори та демократія. - 2010. - № 4. - С. 109-113.

Донченко, Юрій. Характеристика виборчої системи та демократичних інститутів в Україні [Текст] / Ю. Донченко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2011. - № 1. - С. 24-30.

Вагіна О. Змішана виборча система: світовий досвід застосування [Текст] / О. Вагіна // Вибори та демократія. - 2011. - № 1. - С. 29-37.

2011-10-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4050

допоможіть знайти тести для перевірки знань вчителів етики

бондаренко св.ів.
2011-10-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

На жаль, ми не змогли знайти такі тести.


< />    < />... 31 | 32 | 33 | 34 | 35| 36 | 37 | 38 | 39 | ... >>     >>>