Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-09-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4009

світогляд та філософія

2011-09-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Перегляньте наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-09-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4008

як риєднуються робочі органи до рам культиватора?

2011-09-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12

2011-09-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4007

Допоможіть будь ласка знайти монографію Матвієнка Розвиток грошово-кредитних відносин..., щоб її скачати. Дякую

Демиденко Світлана Валеріївна
2011-09-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання в електронному вигляді не знайдено. Ця монографія є у фондах нашої бібліотеки:

Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України : монографія/ П.В. Матвієнко. -К.: Наук. думка, 2004.-256 c.2011-09-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4006

Добрий день!Допоможіть будь-ласка знайти відповідь на запитання: В.Н.Шавровська "Метод "занурення"".

Сельдемірова О.Ю.
2011-09-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Шавровська В. Метод "занурення" - сучасна модель навчання й виховання у різновікових групах/В. Шавровська // Палітра педагога. – 2007. - N 1.- С.14-19.


Шавровська В. Метод "занурення" - сучасна модель навчання й виховання у різновікових групах/В. Шавровська // Палітра педагога. – 2008. - N 3.- С.14-20.


Шавровська В. Метод "занурення" - шлях до інтеграції / В. Шавровська// Палітра педагога. – 2010 - N 3.- С.6-10.2011-09-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4005

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі "Проблеми функціонування валютного ринку в Україні". Дякую.

Олена
2011-09-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 272 с.

Белінська, Яніна Василівна. Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / Я.В.Белінська ; Нац. акад. упр. - К. : [б. и.], 2007. - 372 с.

Валютне регулювання та контроль [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. О. В. Боришкевич ; авт. кол.: О. В. Боришкевич ; І. В. Краснова [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2008. - 400 с.

Лазуренко, В. І. Валютний механізм і валютний контроль в Україні [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. І. Лазуренко, О. А. Моргунов, А. В. Д'яченко ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юрид. ін-т . - Донецьк : Каштан, 2007. - 440 с.

Лапчук, Богдан Юрійович. Валютна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. Ю. Лапчук. - К. : Знання, 2008. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.166-173 .

Белінська Я.В. Роль інформаційних потоків у функціонуванні сучасного валютного ринку [Текст] / Я.В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №10. - С. 17-24.

Маковкіна А.М. Напрями вдосконалення валютного ринку України [Текст] / А.М. Маковкіна // Вісник. - 2005. - Вип.№2(3). - С. 45-48.

Міщенко, Володимир. Доларизація: причини та наслідки для економіки України [Текст] / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 5. - С. 28-31.

Хмыз О. Хеджевые фонды на мировом валютном рынке [Текст] / О. Хмыз // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - № 6. - С. 54 - 57.

Савченко Т.Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні [Текст] / Т. Г. Савченко, М. А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 161-170.

Арбузов, Сергій. "Перспективи валютного ринку – абсолютно стабільні" [Текст] / Сергій Арбузов // Дзеркало тижня. - 2011. - 3-9 верес. (№ 31). - С. 1, 8.2011-09-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4004

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературні джерела по темі "Повноваження та діяльність НБУ щодо регулювання банківських послуг в Україні".

Олена
2011-09-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Адамик Б.П. Центральний банк і грошово - кредитна політика : навч. - метод. посіб./ Б. П.Адамик; Терноп. держ. екон. ун-т. -Тернопіль, 2005.-160 c.

Косова, Тетяна Дмитрівна. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 372 с.

Леончук, Ірина Дмитрівна. Операції центрального банку [Текст] : навч. посіб. / І.Д. Леончук ; Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. - К. : Алерта, 2005. - 144 с.

Міщенко, Володимир Іванович. Центральні банки: організаційно-правові засади [Текст] : учебное пособие / В.І. Міщенко, В.Л. Кротюк. - К. : Знання, 2004. - 376 с.

Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 410 с.

Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іващенко, І. Ш. Невлюдов, Г. А. Краснобрижа [та ін.] ; ред. Л. Г. Василенко ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 150 с.

Правові засади діяльності Національного банку України [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бисага [та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2008. - 264 с.

Розвиток банківської системи України [Текст] : [монографія] / О. І. Барановський, В. Г. Барановська [та ін.] ; за ред. О. І. Барановський ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". - К. : [б. и.], 2008. - 584 с.

Білик О. Якість банківських послуг: сутність та значення [Текст] / О. Білик // Регіональна економіка. - 2005. - №1. - С. 120-128.

Старинський, Микола. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави [Текст] / М. Старинський // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №3. - С. 53-56.

Заставна, Зоряна. Становлення Національного банку України як головного суб"єкта грошово-кредитного регулювання [Текст] / З. Заставна // Регіональна економіка. - 2006. - №2. - С. 163-166.

Лучанінов, Дмитро. Національний банк України в системі суб'єктів фінансового моніторінгу [Текст] / Д. Лучанінов // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 4. - С. 95-97.

Заруба, Юрій. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України [Текст] / Ю. Заруба // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 8. - С. 42-43.

Савелко Т. Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України [Текст] / Т. Савелко // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 27-32.

Штейн, Ольга. Суть та особливості стратегії банку на ринку банківських послуг [Текст] / О. Штейн // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 44-47.

Солодка О.О. Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг [Текст] / О. О. Солодка // Фінанси України. - 2009. - № 12.- С.81-88.

Биховченко В.П. Основні цілі Національного банку України і напрями його впливу на фінансовий розвиток держави / В. П. Биховченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 5. - С. 175-180.

Ісаєв Р. Методика розробки нових банківських продуктів [Текст] / Р. Ісаєв // Фінансовий ринок України. - 2011. - № 1. - С. 8-11.2011-09-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4003

Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про впровадження АБІС у публічніх бібліотеках України. Дякую

Попова С. І.
2011-09-22
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9


< />    < />... 34 | 35 | 36 | 37 | 38| 39 | 40 | 41 | 42 | ... >>     >>>