Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-08-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3955

знову Вас турбую з тією ж темою РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ (1918-1940 рр.): УРОКИ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ. Дуже потрібна історіографія. ДЯКУЮ!!!

2011-08-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо Вам ознайомитись з літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Васюта І.К. Політична історія Західної України ( 1918 - 1939 ) / І.К. Васюта; Під ред. С.В. Кульчицький. -Львів: Каменяр, 2006.-336 c.

Довжук І.В. Нариси історії культури України (до кінця ХХ ст.) : навч. посіб./ І. В. Довжук; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. -Луганськ, 2007.-508 c.

Захарченко П.П. Історія держави та права України : Навч. посіб./ П.П. Захарченко, О.В. Кузьминець; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Ун-т Україна, 2005.-212 c.

Західна Україна : боротьба за соборність : До 85-их роковин проголошення ЗУНР: Методико-бібліогр. посібник/ Упоряд. І. Лешнівська, Відп. за вип. Ю. Дурдель. -Львів: Ліга-Прес, 2004.-108 c.

Іванов В.М. Історія держави і права України : підручник/ В. М. Іванов; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. -К.: МАУП, 2007.-552 c.

Кобилецький М. М. Утворення та структура державного апарату ЗУНР : [навч. посіб.]/ М. М. Кобилецький; М-во освіти України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т. -Львів, 1998.-60 c.

Нариси з історії української державності (ХХ століття) : монографія/ В. М. Бодрухин [та ін.]; Міністерство освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т . -Луганськ: СНУ, 2001.-140 c.

Кульчицький В.С. Історія держави і права України : навч.посібник/ В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. -К.: Атіка, 2001.-320 с.

Турченко Ф.Г. Історія України ХХ століття в запитаннях і відповідях/ Ф. Г. Турченко; М-во освіти і науки України, Гол. управління заг. сер. освіти. -К.: Магістр-S, 1996.-160 c.

Реєнт О. П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації : До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР/ О. П. Реєнт // Український історичний журнал. -2009. -№ 1. - C. 4-11.

Соляр І.Я. Радянофільство у Західній Україні (1920-ті рр.) : До 90-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР/ І.Я. Соляр // Український історичний журнал. -2009. -№ 1. - C. 55-67.

Дацків І. Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу української революції/ І. Дацків // Університет. -2009. -№ 1. - C. 61-70.

Редько А. Адміністративно-територіальні зміни в Західній Україні в умовах Другої світової війни/ А. Редько // Підприємництво, господарство і право. -2009. -№ 8. - C. 142-145.
63.3(4УКР)61 С 40
Солдатенко, Валерій Федорович.
Українська революція: концепція та історіографія (1918- 1920 рр.) [Текст] : [ Монографія] / В.Ф. Солдатенко; Ін- т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К. : Книга Пам'яті України : Просвіта, 1999. - 512 с : іл.


92(4УКР) Е64
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Т.Г.Шевченка [та ін.]. - К. : [б. и.], 2001 . - Назва обкл. : ЕСУ. - ISBN 966-02-2074-Х (в опр.)
Т. 1 : А / редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - 2001. - 824 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст.

63.3(4УКР) І-90
Історія України [Текст] : хронологія основних подій / Уклад. Ю.М. Алекєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко. - 2-е вид. - К. : Либідь, 1996. - 112 с. - Текст укр. і рос. мовами.

92(4УКР) Е64
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Наукове т-во ім. Шевченка, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. - К. : [б. и.], 2001. - Назва обкл. : ЕСУ. (в опр.)

63.3(4УКР) К 66
Кормич, Людмила Іванівна.
Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Кормич; М- во освіти і науки України; Одеська нац. юридична академія. - 4-е вид. - Х. : Одіссей, 2004. - 480 с. - Бібліогр. в кінці розд.63.3(4УКР) Т35
Терещенко, Юрій Іларіонович.
Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави [Текст] : [Навч. посіб.] / Ю.І. Терещенко, І.В. Срібняк. - К. : Генеза, 2003. - 160 с. - Бібліогр.: с. 145-157.

66.1(4УКР) П 50
Політична історія України. ХХ століття [Текст] : у 6-ти т / Редкол. І.Ф. Курас та ін. - К. : Генеза, 2002 -
Т. 2 : Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В.Ф. Верстюк, В.Ф. Солдатенко. - 2003. - 488 с. - Покаж.: с. 465-476.

63.3(4УКР) Е64
Енциклопедія історії України [Текст] : в 5-ти т. / ред. рада: В. М. Литвин ; Л. В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. - К. : Наукова думка, 2003.
Т. 3 : Е-Й / [Н. С. Абашина, А. М. Авраменко, Б. М. Ажнюк [та ін.]. - 2005. - 672 с. : іл.

Пропонуємо ще переглянути наступні
Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3

посилання 42011-08-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3954

Привіт! Де можна скачати календарне планування з фізкультури для 4 класу?

Шостак
2011-08-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Фізкульт-привіт!!! Пропонуємо Вам переглянути підшивку газет "Здоров’я та фізична культура" із серії "Шкільний світ" та скористатися інтернет-ресурсом:

посилання 12011-08-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3953

поурочне планування карп'юк 2 клас

Хомутинник К.І.
2011-08-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
2011-08-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3952

тематично-календарне планування англ.мови у 10 класі до підручника Калініна самойлюкевич

Кузло.Н.І.
2011-08-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Інтернет ресурс:
посилання 12011-08-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3951

Доброго дня! Допоможіть підібрати наукові праці Лендєла М.А. за 2009-2011 роки

Валентина
2011-08-26
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Зверніть будь ласка увагу!

Лендєл, Михайло Андрійович. Виробничий потенціал регіону в умовах ринкових перетворень: проблеми формування і використання : монографія / М. А. Лендєл, С. А. Товканець ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Мукачів. держ. ун-т. – Ужгород : Карпати, 2009. – 232 с. : іл, табл.

Лендєл, Михайло Андрійович. Регіон в системі прикордонного співробітництва : монографія / М. А. Лендєл, П. Ю. Студеняк ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. : табл.

Лендєл, М. А. Особливості врегулювання земельних відносин в регіоні / М. А. Лендєл // Матеріали Одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 2009. – С. 116-212.

Лендєл, М. А. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємств деревообробної галузі регіону в умовах кризи / М. А. Лендєл, К. М. Хаустова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». – 2009. – Спецвипуск № 28. – Частина 21. – С. 158-163.
2011-08-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3950

Допоможіть, будь ласка, знайти календарно-тематичне планування з англ. мови по підручнику Плахотник 4 клас чи по підручнику Калініна, Самойлюкевич 9 клас.

Ілона
2011-08-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

2011-08-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3949

Махсма, Марія Борисівна. Економіка праці [Текст] : посіб. для розв'язування задач : сб. задач / М.Б. Махсма; Європейський ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 73 с.

2011-08-21
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Доброго дня! Потрібне Вам видання Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки
65.9(4УКР)24М36
Махсма, Марія Борисівна. Економіка праці [Текст] : посіб. для розв'язування задач : сб. задач / М.Б. Махсма; Європейський ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 73 с. - ISBN 966-7942-65-1 : 9.40 грн.
< />    < />... 45 | 46 | 47 | 48 | 49| 50 | 51 | 52 | 53 | ... >>     >>>