Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3851

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського". Дякую!

О.В.
2011-05-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Дробінка І. Г. Політологія : навч. посіб./ І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький; М-во освіти і науки України. -К.: Центр учб. л-ри, 2007.-292 c.

Кирилюк Ф.М. Історія політології : Підручник для вищих навчальних закладів/ Ф.М. Кирилюк. -К.: Знання України, 2002.-535 с.

Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби : підручник / Ф.М. Кирилюк; Ред. В.І. Теремко . -К.: Академія, 2003.-304 с. -(Альма-матер).

В’ячеслав Липинський та його доба : [наук. зб.], Кн. 1/ Союз гетьманців-державників, Центр соціогуманіт. дослідж. ім. В. Липинського; упоряд. Т. Осташко ; Ю. Терещенко ; під ред. Ю. Терещенко. -Вид. 2-е, доопр. та допов.. -К.: Темпора, 2010.-560 c.

В’ячеслав Липинський та його доба : [наук. зб.], Кн. 2/ Союз гетьманців-державників, Центр соціогуманіт. дослідж. ім. В. Липинського; упоряд. Т. Осташко ; Ю. Терещенко ; під ред. Ю. Терещенко. -К.: Темпора, 2010.-624 c.

Вячеслав Липинський та його доба : наук. зб./ Союз гетьманців-державників, Пол. наук. т-во у Житомирі [та ін.]; упоряд. : Т. Осташко ; Ю. Терещенко ; відп. ред. Ю. І. Терещенко. -К.: Вид. центр КНЛУ; Житомир, 2007.-390 c.

Політологія : підручник/ Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько [та ін.] ; за ред. Ф. М. Кирилюк. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Здоров'я, 2004.-776 с.

Дмитрів, Іван. В’ячеслав Липинський - " Кант української політичної думки " [Текст] / І. Дмитрів // Демократична Україна. - 2006. - 3 серп. - С. 7.

Осташко, С. В"ячеслав Липинський: постать на тлі доби [Текст] / Т. Осташко // Український історичний журнал. - 2007. - № 2. - С. 113-130.

Савельєв В. Фундатор українського консерватизму (до 125-річчя від дня народження В"ячеслава Липинського) [Текст] / Савельєв В. // Персонал. - 2007. - № 5. - С. 6- 9.

Рум’янцев В. В’ячеслав Липинський - теоретик української державності / В. Рум’янцев, М. Страхов // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 2. - С. 62-70.

Приймак О.О. Інститут гетьманства як українська національна ідея у науковій спадщині В.К. Липинського [Текст] / О. О. Приймак // Наука. Релігія. Суспільство. - 2008. - № 4. - С. 113-118.

Жадько, Віктор. Черкащина у долі ідеолога Гетьманства [Текст] / В. Жадько // Пам'ять століть. - 2009. - № 1-2. - С. 138-142.

Соколова, Лілія. В’ячеслав Липинський [Текст] : дон Кіхот у політиці / Л. Соколова // Зрослись душею, сплелись корінням. - К. : Успіх і кар’єра, 2008. - С. 213-221.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4


2011-05-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3849

Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, найти литературу по теме: "Финансовые методы повышения жизненного уровня населения" в электронном варианте

Филина Анна Николаевна
2011-05-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Сподіваємось, що знайдені нами Інтернет-ресурси стануть Вам у нагоді:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
посилання 14

2011-05-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3848

Порядок складання бюджету товарно-матеріальних запасів

2011-05-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92011-05-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3847

Доброго дня. Порадьте літературу на тему: "Інструменти податкового регулювання". Дякую.

Гоцуляк Юлія
2011-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яку Ви отримаєте в нашій бібліотеці:

Іванов Ю.Б. Податкова система : Підручник/ Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. -К.: Атіка, 2006.-920 c.

Крисоватий А.І. Податковий менеджмент : Навч. посіб./ А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима; Терноп. акад. нар. госп-ва. Ін-т фінансів. -Тернопіль: Карт-бланш, 2004.-308 c.

Ляшенко Ю.І. Оподаткування в Україні : Практикум: Навч. посібник/ Ю.І.Ляшенко, О.В.Солдатенко; Академія держ. податкової служби України. -Ірпінь, 2003.-272 с.

Онисько С.М. Податкова система : Підручник/ С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. -Львів: Новий Світ- 2000, 2004.-310 c.

Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посіб./ М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т; авт. кол.: Ю. Б. Іванов ; І. А. Майбуров [та ін.] ; під ред. Ю. Б. Іванов. -Х.: ІНЖЕК, 2010.-492 c.

Податкова система : навч. посіб./ І. О. Лютий, Л. М. Демиденко [та ін.] ; за ред. І. О. Лютий; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-464 c.

Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : Монографія/ Л.Л. Тарангул; Держ. податкова адмін. України Академія державного податкової служби України. -Ірпінь: Академія ДПС Ураїни, 2003.-286 с.

Демченко Т.М. Податкова політика як інструмент регулювання відтворювального процесу [Текст] / Т.М. Демченко // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №2. - С. 69-75.

Кагановська Т. До питання щодо регулювання прав суб"єктів податково-правових відносин [Текст] / Т. Кагановська // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - №4. - С. 126-132.

Жарко Р.П. Окремі аспекти оцінки податкової системи України як інструменту регулювання розвитку підприємницької діяльності [Текст] / Р.П. Жарко // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №5. - С. 11-16.

Жарко Р.П. Окремі аспекти податкового регулювання підприємництва [Текст] / Р.П. Жарко // Економіка АПК. - 2005. - №12. - С. 76-81.

Покатаєва , Ольга Вікторівна. Податкові пільги з податку на доходи фізичних осіб в системі податкового регулювання [Текст] / О. В. Покатаєва // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 495-501

Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології [Текст] / В.Є. Новицький // Фінанси України. - 2007. - № 10.- С.60-73

Громов О.В. Світовий досвід податкового регулювання в інноваційній сфері та проблеми оподаткування операцій з об’єктами промислової власності в Україні [Текст] / О. В. Громов // Наука та інновації. - 2009. - № 4. - С. 31 - 36.

Романюк М.В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики [Текст] / М. В. Романюк // Фінанси України. - 2009. - № 12.- С.66-71

Іванов Ю. Б. Удосконалення податкового регулювання розвитку регіонів України [Текст] / Ю. Б. Іванов, Н. В. Бражнікова // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 234 - 236.

Непийвода О. Г. Податки як інструмент фінансово-податкового регулювання соціально-економічного розвитку [Текст] / О. Г. Непийвода // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 285 - 287.

Лобозинська С.М. Особливості податкового регулювання банківської системи України [Текст] / С. М. Лобозинська // Фінанси України. - 2010. - № 11. - С. 36-47

2011-05-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3846

Порадьте будь-ласка, де можна знайти матеріал на питання "Субєкти оподаткування податком на прибуток підприємств"

Оробей Світлана Василівнв
2011-05-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 122011-05-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3845

Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу до теми:Хімічний комплекс України ,основні проблемні риси та шляхи їх подолання...

наташа
2011-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах бібліотеки:

Економіка й організація базових галузей промисловості : навч. посіб./ С.С. Аптекар [та ін.]; за ред. С.С. Аптекар; Донец. нац. ун-т. -Донецьк: Альфа-Прес, 2007.-304 c.

Хімічна та нафтохімічна промисловість України = Chemical petrochemical industries of Ukraine : Загальноукраїнський проект, Вип. І/ Авт.-упоряд. В.В. Болгов , Відп. за вип. І.В. Болгов, Ред. рада: В.М. Шандра та ін.. -К.: Новий Світ, 2005.-192 c.

Матвійчук О. Реформатор української хімічної термінології : биография отдельного лица/ О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. -2006. -№ 6. - C. 185-187.

Гончаров К. Ю. Сучасний стан і тенденції економічного розвитку хімічної промисловості [Текст] / К. Ю. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 8 - 11

Криворотова О. Інтегрований урок на тему "Хімічна промисловість України" [Текст] / О. Криворотова, О. Лукашевич // Географія та основи економіки в школі. - 2009. - № 5. - С. 26-27.

Макогон, Юрій Володимирович. Пропозиції щодо виходу промисловості України з кризи: на прикладі хімічної галузі [Текст] / Ю. В. Макогон // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 2. - С. 139 - 144.

Тєлєтов О.С. Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О.С. Тєлєтов, Н.В. Івашова // Маркетинг в Україні. -2009. -№ 4. - C. 17-21.

Шевцова Г. З. Інвестиційний розвиток підприємств хімічної промисловості: напрями та обмеження [Текст] / Г. З. Шевцова, О. І. Жук // Економіка і регіон. - 2010. - № 1. - С. 66-71.

Войнаренко, Михайло. Проблеми та перспективи розвитку хімічної промисловості України [Текст] : рецензия / М. Войнаренко // Економіст. - 2011. - № 2. - С. 60-612011-05-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3844

Довідка про результати участі учнів міста в інтелектуальних конкурсах

Цемко
2011-05-10
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Нажаль, потрібної Вам інформації в доступному секторі мережі нами не знайдено.


< />    < />... 54 | 55 | 56 | 57 | 58| 59 | 60 | 61 | 62 | ... >>     >>>