Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-05-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3859

Добрий день! Підкажіть, де можна безкоштовно скачати книгу М.Тимошик "Історія видавничої справи" 2007 року видання.

Кулікова Анна Володимирівна
2011-05-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! В електронному варіанті видання не знайдено. В бібліотеці Ви отримаєте наступні посібники:

Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування : Навч. посіб./ М.С. Тимошик. -К.: Наша культура і наука: Ін Юре, 2004.-224 c.

Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник/ М.С. Тимошик; Ред. Л. Щербатенко, Н. Тимошик. -К.: Наша культура і наука, 2005.-560 c.2011-05-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3858

порядок складання бюджету товарно-матеріальних запасів

піварвовпов
2011-05-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102011-05-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3857

трудовий потенціал

2011-05-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб./ Г.Т.Завіновська; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2003.-300 c.

Калина А.В. Економіка праці : Навч. посіб./ А.В. Калина; Міжрегіональна академія управління персоналом. -К.: МАУП, 2004.-272 c.

Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб./ М. Б.Махсма; Європ. ун-т. -2-е вид.. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-188 c.

Пітюлич М.І. Регіональні механізми розвитку соціально-трудового потенціалу : монографія/ М. І. Пітюлич ; під ред. В. П. Мікловда; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. -Ужгород: Карпати, 2008.-200 c.

Соціальні ресурси регіону: активізація трудового потенціалу : монографія/ В. П. Мікловда [та ін.] ; під ред. В. П. Мікловда; Закарпат. регіональний центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України. -Ужгород: Карпати, 2008.-248 c.

Янковська Л.А. Оптимізація трудового потенціалу в системі менеджменту персоналу промислового підприємства [Текст] / Л.А. Янковська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №9. - С. 200-203.

Корчевська Л. О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу як складова управління його розвитком / Л. О. Корчевська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 136 - 140

Ареф"єва О.В. Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації / О. В. Ареф"єва, І. М. Мягких // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 147-153

Трофімчук Т. Проблеми та чинники реалізації людського капіталу на ринку праці України [Текст] / Т. Трофімчук // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 5. - С. 24-29

Щербак В.Г. Тенденції поширення інтелектуальної праці як чинник розвитку трудового потенціалу / В. Г. Щербак // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 10. - С. 105-110

Майсюра О.М. Формування кадрів інноваційного типу - нової генерації трудового потенціалу країни / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 11. - С. 173-180

Шахно А. Ю. Роль держави в забезпеченні процесу розвитку та управління трудовим потенціалом України [Текст] / А. Ю. Шахно // Держава та регіони. - 2010. - № 5. - С. 31-39.

Кесарчук Г. С. Активізація соціально-трудового потенціалу в післякризовий період [Текст] / Г. С. Кесарчук // Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 107-112

Глущенко В. В. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "трудовий потенціал" [Текст] / В. В. Глущенко // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 165-169

Кельдер Т. Л. Вплив рівня життя населення України на трудовий потенціал держави [Текст] / Т. Л. Кельдер, Д. П. Одинець // Держава та регіони. - 2010. - № 6. - С. 115-121.

Наумов Д.Ю. Державно-приватне партнерство як інструмент державного управління економікою України, розвитку ринку праці та трудового потенціалу промисловості [Текст] / Д. Ю. Наумов // Економіка та держава. - 2011. - № 2. - С. 33-40

2011-05-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3856

Добрий день! Підскажіть будь - ласка як знайти підручник в онлайні Оснач О.Ф Товарознавство: Навчальний посібник,2004.Дуже дякую!

Сафонова А.В
2011-05-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, в електроному вигляді посібник не знайдено. У фондах бібліотеки є такі видання:

Оснач О.Ф. Товарознавство : навч. посіб./ О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2004.-219 с.

Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О.Ф.Оснач; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-304 c.2011-05-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3855

Будь ласка допоможіть знайти тему
*Специфіка та важливість проведення систиматичної діагностики та моніторингу економічної безпеки підприємництва під час переходу економіки до ринкової системи господарювання*

Сворак В.І.
2011-05-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел, які Ви отримаєте в читальній залі бібліотеки:

Єрмошенко М.М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства : научное издание/ М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, А.М. Ашуєв. -Препр. наук. доповіді. -К., 2005.-78 с.

Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб./ Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-256 c.

Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва/ В. В. Крутов; Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". -К.: Фенікс, 2008.-408 c.

Куркін М. В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ М. В. Куркін, В. Д. Понікаров, Д. В. Назаренко; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. -Х.: ІНЖЕК, 2010.-300 c.

Тумар М.Б. Основи економічної безпеки підприємства : навч. посіб./ М. Б. Тумар. -К.: Хай-Тек Прес, 2008.-232 c.

Кузенко Т.Б. Тактичне і стратегічне планування економічної безпеки підприємства [Текст] / Т.Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3. - С. 142-151.

Ареф"єва О.В. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг [Текст] / О.В. Ареф"єва, Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. - С. 106-111.

Турило А. М. Методика оцінки виробничої небезпеки підприємства [Текст] / А. М. Турило, С. В. Капітула // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 3. - С. 137 - 143

Косарєв О.Й. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / О. Й. Косарєв, О. І. Захаров, О. М. Рибак // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 104- 113

Кириченко О.А. Методологічні основи економічної безпеки суб"єктів господарювання в трансформаційній економіці / О. А. Кириченко, Ю. Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 53- 65

Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / О. Л. Коробчинський // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 41-45

Голяш, Ірина. Проблеми зміцнення економічної безпеки підприємства в умовах загострення світової економічної кризи [Текст] / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т. 7 (№ 4). - С. 412 - 423.

Вакульчик О. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства. [Текст] / О. Вакульчик, Д. Дубицький // Економіст. - 2009. - № 8. - С. 40-43

Шемаєва, Людмила Григорівна. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства [Текст] / Л.Г. Шемаєва // Проблеми науки. - 2009. - № 10. - С. 29-34

Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / І. В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 114-122

Франчук, Василь Іванович. До питання методології економічної безпеки акціонерних товариств [Текст] / В.І. Франчук // Проблеми науки. - 2010. - № 7. - С. 29-35

Капітула С.В. Удосконалення класифікації і структури безпеки підприємства / С. В. Капітула, В. М. Якубець, С. І. Шевченко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - N 11. - С. 137-141

Протопопова Н. А. Механізм формування та забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. А. Протопопова // Держава та регіони. - 2010. - № 5. - С. 160-164.

2011-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3854

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Звітність про виконання бюджетів та вимоги до її складання". Дякую

Болюк А.
2011-05-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам список джерел, якими радимо скористатись в своїй роботі:

Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України : навч.-практ. посіб./ В. М. Костюченко; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). -К.: Центр учбової літератури, 2008.-528 c.

Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : підручник/ Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. -К.: Знання, 2008.-496 c. :a-рис.. -(Вища освіта ХХІ століття).

Лень В.С. Звітність підприємства : Підручник/ В.С. Лень, В.В. Гливенко; Чернігівський держ. технологічний ун-т. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.-616 c.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності : зб./ відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -К.: КНТ, 2008.-308 c

Головач В.В. Власний капітал-що має знати користувач звітності про підприємство [Текст] / В.В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №12. - С. 9-12.

Литвин, Надія. Концептуальна основа фінансового обліку та звітності: чи потрібна вона в Україні [Текст] / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 10-14.

Уланчук, Володимир. Формування звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємства [Текст] / Володимир Уланчук, Тамара Кучеренко, Олена Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 21-26.

Пархоменко, Валерій. Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 3-20.

Гура, Надія. Облік і капіталізація фінансових витрат [Текст] / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит . - 2008. - № 1. - С. 55-60.

Кучеренко Т. Фінансова звітність як складова економічних наук [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 21-29.

Річна фінансова звітність підприємства [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 12. - С. 3-22.

Зубченко, Вікторія В’ячеславівна. Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету [Текст] / В. В. Зубченко // Наше право. - 2009. - № 4. ч. 1. - С. 97-10.0

Річна фінансова звітність підприємства [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 1. - С. 2-22.

Пархоменко, Валерій. Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 1. - С. 3-2.4

Дубовая В. В. Міжнародні та вітчизняні засади складання фінансової звітності: мета, якісні характеристики, принципи [Текст] / В. В. Дубовая // Економіка і регіон. - 2010. - № 1. - С. 165-170.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2011-05-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3853

характеристика Гамлета

2011-05-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористатесь літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Ненич Г.М. Конспекти уроків з вивчення трагедії Шекспіра " Гамлет" / Г.М. Ненич // Зарубіжна література. - 2006. - №11. - С. 48-50.

Лімборська О. Гамлет - вічний образ світової культури: урок-дослідження / О. Лімборська // Зарубіжна література в школах України. - 2008. - № 11. - С. 45-47

Назарчук О. Висока місія Людини. Урок-пошук істини за трагедією В. Шекспіра "Гамлет" / О. Назарчук (Введено оглавление) // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 6. - С. 27-30

Рогозинський В. Психологічна загадка принца Данського : уроки до вивчення трагедії Шекспіра "Гамлет" / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 19-22.

Лімборська О. М. Гамлет - вічний образ світової культури / О. М. Лімборська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 23-24.

Градовський А. В. "Геть не шалений, а шалено хитрий і лиш вдає безумство" : урок-психологічна характеристика Гамлета за одноіменною трагедією В. Шекспіра / А. В. Градовський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 11. - С. 24-27.

Мараховська , Наталія. "Хто я в цьому світі?" В. Шекспір "Гамлет, принц Данський". Моральна та соціальна суть основного конфлікту твору / Н. Мараховська // Зарубіжна література. - 2010. - Ч. 14-15. - С. 3 - 6.

Доновський, Сергій. "Бути чи не бути - ось питання..." Образ Гамлета. Проблема морального вибору та вчинку / С. Доновський // Зарубіжна література. - 2010. - Ч. 14-15. - С. 13 - 16.


< />    < />... 57 | 58 | 59 | 60 | 61| 62 | 63 | 64 | 65 | ... >>     >>>