Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-04-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7178

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: кольористика як наука, колір, кольороназви, наукові дослідження у сфері кольористики. Дякую!

Віка
2015-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступні джерела інформації:

30.18 Б90
Буймистру Т. А. Колористика: цвет - ключ к красоте и гармонии / Т. А. Буймистру. - М.: Ниола-Пресс, 2008. - 236 c.

85.14 З-17
Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. - М.: Искусство, 1986. - 66 c.

Аполлонова Л. Колористика Олексія Полякова / Л. Аполлонова // Образотворче мистецтво. -2007 . - № 3 . - С. 126-127.

Генералюк Л. Код образотворчого мистецтва у слові Шевченка: колористика/ Леся Генералюк // Слово і час. - 2013. - № 2. - C. 3-13.

Горовенко В. Бачити звук, слухати колір / В. Горовенко // Мистецтво та освіта. - 2013. - № 3. - C. 41-45.

Ельфська Т. Український колоризм у Відні / Т. Ельфська // Образотворче мистецтво. - 2013. - № 1. - С.101.

Коваленко Л. Колорит колискових пісень рідного краю / Л. Коваленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - № 3. - C. 60-63.

Токар М. Колористика Тетяни Лукашевич / М. Токар // Образотворче мистецтво. - 2007 . - № 3 . - С. 92-93.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132015-04-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7177

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
Право власності подружжя

Леся
2015-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

67.9(4УКР)304.7 А 76
Апопій І. В. Сімейне право України : [навч. посіб. для стут. вищ. навч. закл.] / І. В. Апопій; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. - К.: Центр учбової л-ри, 2010. - 360 c.

67.9(4УКР)304.7 Д99
Дякович М. М. Сімейне право : навч. посіб. / М. М. Дякович; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К.: Правова єдність, 2009. - 512 c.

67.9(4УКР)304.7 Н34
Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / за ред. Є. О. Харитонов ; упоряд. О. І. Сафончик. - Вид. 2-е, доп. - Х.: Одіссей, 2008. - 560 c.

67.9(4УКР)304.7 Р70
Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник : акад. курс / З. В. Ромовська; М-во освіти і науки України. - К.: Правова єдність, 2009. - 500 c.

67.9(4УКР)304.7 С 37
Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 6 трав. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). - К.: Центр учбової літ., 2014. - 80 c.

67.9(4УКР)304.7 С37
Сімейні відносини в Україні : практ. посіб. / О. М. Роїна. -(2-е вид.). - К.: КНТ, 2007. - 384 c.

Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об'єктом права спільної сумісної власності / В. Антошкіна // Право України. - 2005. - №8. - С. 75-78.

Балюк, Юлія. Закріплення права спільної власності подружжя на житло / Юлія Балюк // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 2. - С. 23-26.

Гриняк, Олег. Дискусійні питання захисту права спільної власності подружжя на житло / Олег Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 1. - С. 40-43.

Гриняк, Андрій. Спірні питання спільної власності подружжя за новим цивільним та сімейним законодавством України / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 65-68.

Гриняк, Андрій. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя / Андрій Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 2. - С. 47-49.

Нєкрасова О. Деякі аспекти застосування цивільного законодавства при здійснення права власності подружжя / О. Нєкрасова // Юридична Україна. - 2007. - № 2.- С.38-40.

Печений О. Проблеми спільної сумісної власності подружжя у ракурсі спадкування / О. Печений // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 4. - С. 119-131.

2015-04-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7176

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
інтернет-джерела з характеристики принципів, що використовуються для формування кадрових ресурсів бібліотеки
буду дуже вдячнний!

Євген
2015-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
2015-04-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7175

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Практика використання економічних методів управління персоналом бібліотеки
лише електронні ресурси

олена
2015-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 92015-04-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7174

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Сутність нового підходу до управління персоналом бібліотеки

Анна
2015-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

65.29 К84
Крушельницька, О. В. Управління персоналом : Навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2005. - 306 c.

65.29 М50
Менеджмент персоналу : Навч. посіб. / В. М. Данюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюк, В. М. Петюх; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 400 c.

65.050.2 Р 85
Рульєв, В. А. Управління персоналом : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К.: Кондор, 2013. - 312 c.

78.34 У67
Управление персоналом библиотеки: новые подходы : методический матеріал / М-во образования и науки Российской Федерации, ГПНТБ России; Сост. Е. М. Ястребова, Ответ. за вып. С. П. Меньщикова. - М., 2004. - 56 c.

Амонс, Юлія. Молоді науковці в структурі кадрового ресурсу НБУВ / Ю. Амонс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2010. - Вип. 27. - С. 310-320.

Бачинська, Н. Кадри сільських бібліотек: проблеми та перспективи / Н. Бачинська, В. Несін // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 12. - С. 45-47.

Білик, О. Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів / О. Білик // Бібліотечна планета. - 2011. - № 2. - С. 26-30.

Жукова, В. Основні фази репродукування та менеджменту кадрових ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів / В. Жукова // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 24-26.

Здановська, В. П. Інструктивно-методичні видання як база професіоналізації керівних кадрів бібліотек науково-дослідних установ НАН України / В. П. Здановська // Українське бібліотекознавство в історичному вимір : до 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : (за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці від. бібліотекознавста ) /М-во культури України, Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка" ; уклад. О. П. Куніч. - Х. : Фоліо, 2012. - С. 75-80.

Корнієнко, Валентина. Інновацйні процеси в розвитку бібліотек та реорганізація системи підвищення кваліфікації / НАН України, нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2008. - Вип. 20. - С. 214-222.

Макеєва, Ірина. Методологічні підходи до організації внутрішньобібліотечних систем підвищення кваліфікації кадрів бібліотек ВНЗ / Ірина Макеєва // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 5. - С. 29-33.

Макеєва, І. Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу / І. Макеєва // Бібліотечний вісник. - 2008. - №3. - С. 22-27.

Петрова Л. Удосконалення системи підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців як чинник підвищення ефективності діяльності бібліотек України / Л. Петрова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 38. - С. 53-63.

Савенкова, Людмила. Проблеми та перспективи кадрового забезпечення бібліотек вищих навчальних закладів / Людмила Савенкова // Вища школа. - 2008. - № 5. - С. 55-59.

Шалиганова, Алла. Молодий працівник наукових бібліотек України : (за матеріалами всеукраїнського дослідження) / А. Шалиганова // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 2. - С. 6-12.

Шевченко, І. Кадрове забезпечення процесів організації роботи з бібліотечними фондами в публічних бібліотеках України / І. Шевченко // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4.- С.11-14.


2015-04-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7173

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: Процедура ліквідації юридичної особи за законодавством України

Ганна
2015-04-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні джерела інформації:

67.9(4УКР)304 Н 34
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 15 січ. 2014 р. У 2-х ч. / за заг. ред. В. В. Богатир. - К.: Центр учбової літ., 2014.

67.9(4УКР)304 Ц58
Цивільне право України : підручник : у 2-х т. / за ред. Є. О. Харитонов ; Н. Ю. Голубєва. - Х.: Одіссей, 2008.

67.9(4УКР)304 Ц 58
Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 6 трав. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). - К.: Центр учбової літ., 2014. - 320 c.

Бездітний, Володимир. Ліквідація фізичної особи - підприємця : особливості законодавства / В. Бездітний // Юридична газета. - 2012. - № 9. - С. 11.

Бездітний В. Спрощення процедури припинення фізичної особи-підприємця : огляд законопроекту / В. Бездітний // Юридична газета. - 2013. - № 12. - C. 12-13.

Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України / В. Борисова // Право України. - 2010. -№ 12. - С.25-31.

Визнання боржника банкрутом та його ліквідація // Настільна книга судді з питань банкрутства та поновлення платоспроможності боржника : практ. посіб. / за заг. ред. упоряд. Ю. І. Руснак. -К.: Центр учб. літ. - 2013. - C. 106-122.

Грабован Л. І. Проблеми погашення вимог кредиторів при розгляді справ про банкрутство боржника, який ліквідується власником / Л. І. Грабован // Вісник господарського судочинства. - 2013. - № 4. - С. 153-162.

Жеков Д. До питання про припинення юридичних осіб / Д. Жеков // Юридичний вісник. - 2013. - № 4. - С. 133-136.

Зубатенко О. М. Законодавче регулювання примусового припинення суб’єктів господарювання - юридичних осіб шляхом ліквідації / О. М. Зубатенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №11. - C. 28-32.

Кочин В. Правова сутність юридичної особи / Володимир Кочин // Юридична Україна. - 2013. -№ 5. - C. 43-48.

Свіржський Б. Юрособа - у небуття, папери - на зберігання: які документи передавати до архіву у випадку ліквідації / Б. Свіржський // Все про бухгалтерський облік. - 2013. - № 78. - C. 38-39.

Черкес В. Підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи / В. Черкес // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. - C. 117-120.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52015-04-21
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7172

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

електронні ресурси з питання Особливості контролю за фінансовими витратами під час реалізації проекту бібліотек

Карина
2015-04-21
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8< />    < />... 60 | 61 | 62 | 63 | 64| 65 | 66 | 67 | 68 | ... >>     >>>