Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-04-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3829

Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти статистичний матеріал по фонду оплати праці в Україні за 2010р.

Оксана
2011-04-29
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2011-04-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3828

Підкажіть будьласка літературу на тему : "Особливості грошово-кредитної системи Німеччини у XVIII - початок XX (1914)"

Шалімова
2011-05-04
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами інформації:

Економічна історія зарубіжних країн : навч. посіб./ М. О. Уперенко, Е. А. Кузнєцов [та ін.]. -Х.: Бурун Книга, 2009.-560 c.

Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб./ М. І. Карлін; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. -К.: Кондор, 2009.-384 c.

Колесников О.В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб./ О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп.. -2-е вид., випр. та допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-140 c.

Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій/ Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. -6-є вид., стереотип... -К.: Вікар, 2006.-408 c. -(Вища освіта ХХІ століття).

Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник/ Б.Д. Лановик, З.М. Матисякевич, Р.М. Матейко; За ред. Б.Д. Лановик. -8-ме вид. перероб. і доп.. -К.: Вікар, 2006.-496 c.

Прядко В.В. Історія грошей і кредиту : підруч. / В. В. Прядко, М. М. Сайко; М-во фінансів України, Буковин. держ. фін. акад.. -К.: Кондор, 2009.-510 c.

Ходзінський К.Г. Економічна історія України та провідних країн світу : навч. посіб./ К.Г.Ходзінський, П.П.Мазурок. -2-е вид., випр.. -Львів: Магнолія Плюс, 2006.-152 c.

Черкашина Н.К. Економічна історія : Навч. посібник/ Н.К. Черкашина. -К.: ЦУЛ, 2003.-193 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-04-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3826

Доброго дня!
Допоможіть будь ласка знайти публікації по темі "Ефективність господарської дяльності сучасного підприємтсва"
Дякую

Недашківська Юля
2011-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня!Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Воронін О. Визначення показників економічної ефективності виробництва на основі модифікації ресурсного підходу [Текст] / О. Воронін // Економіка України. - 2007. - № 10. - С. 29-37.

Воронін О. О. Визначення виду функціональної залежності між ефективністю виробництва і його чинниками [Текст] / О. О. Воронін // Економічна теорія. - 2007. - № 3. - С. 21 - 34.

Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства/ А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. -2008. -№ 8. - С.35-44.

Парфенцева Н.О. Ефектвність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу [Текст] / Н. О. Парфенцева, В. В. Попова // Фінанси України. - 2008. - № 10.- С.39-52.

Воронін О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб'єктами ринку [Текст] / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України. - 2009. - № 3. - С. 27-38.

Петрович Й. М. Управлінський потенціал та його вплив на ефективність діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин // Регіональна економіка. - 2009. - № 2.- С.71-80.

Мікловда В. П. Ефективність діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області) [Текст] / В. П. Мікловда, К. С. Товт // Регіональна економіка. - 2009. - № 4. - С. 33-39.

Азаренко Г. Ф. Проблеми оцінки ефективності діяльності промислових підприємств [Текст] / Г. Ф. Азаренко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 12 - 14.

Алєксєєв С. Б. Ефект і результат у визначені ефективності господарської діяльності підприємства [Текст] / С. Б. Алєксєєв // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 14 - 17.

Бутко М. П. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій у регіональних господарських системах [Текст] / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко // Регіональна економіка. - 2010. - № 1. - С. 39-47.

Городецька М. О. Глобальна ефективність ринкової економіки: проблеми і перспективи [Текст] / М. О. Городецька, Т. М. Пахомова // Вісник. - 2010. - Вип. № 2. - С. 12 - 13.

Скрипниченко Ю. І. Оцінювання ефективності від логістизації промислового підприємства [Текст] / Ю. І. Скрипниченко // Держава та регіони. - 2010. - № 5. - С. 164-170.

Гонтарева І.В. Вплив своєчасності відтворювальних процесів на системну ефективність розвитку підприємства [Текст] / І. В. Гонтарева // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 2. - С. 69-76.

Костюк, Артем. Економічна ефективність виробництва та способи її підвищення [Текст] / А. Костюк // Персонал. - 2010. - № 3/4. - С. 22-27.

2011-04-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3825

Доброго дня! Допоможыть знайти лутературу по темы "соціально-етичний маркетинг". Дякую!

Олена ГР
2011-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам список літератури по Вашій темі:

Гірченко Т.Д. Маркетинг : навч. посіб./ Т.Д.Гірченко, О.В.Дубовик; Нац. банк України, Львів. банк. інт. -К.: "Фірма "ІНКОС": Центр навчальної літератури, 2007.-256 c.

Николайшвили Г.Г. Социальная реклама : теория и практика : [учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Связи с общественностью" и "Реклама"]/ Г. Г. Николайшвили. -М.: Аспект Пресс, 2008.-184 c.

Акимов Д. И. Проблемы формирования концептуальных основ социального маркетинга [Текст] / Д. И. Акимов // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 4. - С. 17-20

Сайчук, Ігор. Психосоціальні виміри маркетингу: передчуття майбутнього [Текст] / І.І. Сайчук // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 4. - С. 39-42

Акімов Д. Соціальний маркетинг: предмет і освітні типи [Текст] / Д. Акімов // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2009. - № 1 . - С. 186-203

Орлов, Петро. Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та конкурентоспроможності продукції [Текст] / П.А. Орлов // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 2. - С. 25-31

Козловская, Наталья. Социальная реклама в Украине: динамика скорее негативная, чем позитивная [Текст] / Н. Козловская // Маркетинг и реклама. - 2010. - № 12. - С. 30-31.

Шестакова, Елена. В социальной рекламе картинка стала ярче, а звук по-прежнему отсутствует [Текст] / Е. Шестакова // Маркетинг и реклама. - 2010. - № 12. - С. 56-57.

Есипова, Валентина. Толерантность в социальной рекламе [Текст] / В. Есипова // Маркетинг и реклама. - 2010. - № 12. - С. 38-47.

2011-04-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3824

Допоможіть знайти Нормативно-правову базу експертизи цінності документів в Україні

Юлія
2011-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними сайтами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-04-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3823

Добрий день! Допоможіть знайти джерела, які стосуються діяльності ЮНЕСКО зі збереження документальної спадщини.

Оксана
2011-04-28
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до наступного сайту:

посилання 12011-04-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3822

Підкажіть, будь ласка, де можна скачати файл з детальними прикладами оформлення списку використаних джерел (підручники, посібники, монографії, автореферати,наукові статті, тези конференцій тощо) відповідно до вимог ВАК України.

Шевченко Юрій Іванович
2011-04-27
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


< />    < />... 61 | 62 | 63 | 64 | 65| 66 | 67 | 68 | 69 | ... >>     >>>