Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7164

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

електронні ресурси по темі - етапи стратегічного планування бібліотеки

Вохришева А. П.
2015-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вашій увазі наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 102015-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7163

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

Доцільність і особливість програмно-цільового планування діяльності бібліотек

лише електронні ресурси

Карпова Н.П.
2015-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72015-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7161

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить література на тему "Переддоговірна відповідальність".
Дуже дякую.

Іванна
2015-04-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступні джерела інформації:

67.9(4УКР)304.2 Г 85
Грін О. О. Договори в цивільному праві України : альб. схем : навч. посіб. / О. О. Грін. -Ужгород: Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2012. - 220 c.

67.9(4УКР)304.2 Д 59
Договірне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 260 c.

67.9(4УКР)304.2 Д 59
Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / М-во освіти і науки України; за ред. О. В. Дзера ; ред. рада: Т. В. Боднар ; О. В. Дзера [та ін.] ; авт. кол.: Н. С. Кузнєцова ; Т. П. Базова [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200 c.

67.9(4УКР)304.2 К38
Київець О. В. Договірне право України : навч. посіб. / О. В. Київець. - К.: КНЕУ, 2008 .- 456 c.

67.9(4УКР)304 Н34
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [В 4-х т.]. - К. : А.С.К.; Севастополь : Інститут юридичних досліджень. - 2004
Ярема А. Г. та ін.
Т. 3 : Договірні зобовя’зання. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право / А. Г. Ярема та ін.; Академія суддів України. - 2006. - 928 c.

Алексашина Ю. Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин/ Юлія Алексашина // Юридична Україна. - 2012. -№ 11. - C. 88-92.

Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору / С. Бервено // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №4. - C. 10-13.

Вавженчук С. Базові засади виконання договірного зобов'язання / С. Вавженчук // Юридична Україна. - 2011. - № 6. - C. 50-53.

Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація / Н. Майданик // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 1. - С. 58-61.

Майданик Н. Вчення про переддоговірну відповідальність у цивільному праві : еволюція, поняття, порівняльна характеристика / Н. Майданик // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 2. - С. 56-59.

Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа / Н. Майданик // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 3. - С. 105-110.

Немченко С. Цивільно-правова характеристика відмови від виконання договору / Сергій Немченко // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 1. - C. 3-5.

Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права / Дмитро Павленко // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 3. - С. 19-22.

Сібільов М. Договірне зобов’язання та його виконання / М. Сібільов // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №2-3. - C. 414-423.

Теньков С. Форс-мажор – чим підтвердити? / С. Теньков // Юридичний вісник України. - 2012. - 3-9 берез. - C. 10.

Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки : общественно-политическая література / В. Черешнюк // Підприємництво, господарство і право. -2006. - №1. - C. 22-25.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
2015-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7160

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

тема курсової роботи "Види інформації та основні види інформаційної діяльності"

Лоскій Василина Василівна
2015-04-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.9(4УКР)301.1 У-45
Україна. Закони. Закони України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" [Текст] : за станом на 23 січ. 2013 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2013. - 32 с. - (Закони України).

78.34(4УКР) В 76
Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація [Текст] : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Академперіодика, 2014. - 362 с.

78.36 Г 70
Горова, Світлана Валеріївна.
Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності [Текст] : монографія / С. В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 208 с.

32.81 Г70
Горовий, Валерій Микитович. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства [Текст] : монографія / В.М.Горовий ; НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2005. - 300 с.

78.3 Г 77
Гранчак, Тетяна. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект [Текст] : [монографія] / Т. Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2014. - 184 с. : рис.

67.9(4УКР)304.1 Г 87
Громадяни у пошуках інформації: українські реалії / Упоряд. І. Підлуська, С.А. Горобчишина. - К.: Агентство "Україна", 2005. - 180 c.

78.36 Е 50
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 248 с. : іл.

73 З-38
Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 336 с. : іл, табл.

78.34(4УКР) І-73
Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій [Текст] : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2011. - 224 с. : іл.

73.8 І-74
Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : [монографія] / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 208 с.

67.304 І-74
Інформаційне законодавство [Текст] : зб. законодавчих актів: У 6-ти т / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. - К. : Юридична думка, 2005.

88.5 К 89
Кузнєцова Т. В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації : монографія / Т. В. Кузнєцова. -Суми: Унів. кн., 2010. - 304 c.

78.34 М 65
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Василенко. - К. : [б. и.], 2014. - 544 с.

67.9(4УКР)304 П68
Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні [Текст] : научное издание / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Державний комітет телебачення і радіомовлення України ; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко, І.С. Чиж. - К. : Юридична думка, 2006. - 384 с.

76.01 П 77
Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко. - К.: Знання, 2011. - 352 c.

78.5 Ч-92
Чуприна, Леонід Андрійович. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України [Текст] : монографія / Л. А. Чуприна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2014. - 208 с. : рис., табл.


Бездітний В. Доступ журналістів до публічної інформації : практика та особливості розкриття публічної інформації щодо високо посадовців / В. Бездітний // Юридична газета. - 2013. - № 10. - C. 2-3.

Горова С. В. Періодичні електронні видання бібліотек : особливості розвитку : розд. 3. / С. В. Горова (Введено оглавление) // Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. - С. 102-143.

Горова С. В. Перспективи бібліотечних інтернет-видань у розвитку інформатизації / С. В. Горова (Введено оглавление) // Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. - С. 164-184.

Конах Вікторія Національний інформаційний простір України : проблеми формування та регулювання / Вікторія Конах // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 2. - C. 97-103.

Макарова І. С. Оцінювання стану розвитку системи інтернет-ресурсів інформаційного суспільства / І. С. Макарова. // Держава та регіони. -2012. -№ 3. - C. 44-49. - (Економіка та підприємництво).

Матвієнко О. Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект / О. Матвієнко // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 23-25

Меньківська Наталія Види інформаційної діяльності державних архівів України / Наталія Меньківська // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 9. - С. 28-32

Особистість у медіасередовищі та сучасний стан медіакультури // Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навч.-метод. посіб. / за ред.: Л. А. Найдьонова, О. Т. Баришполець. - К.: Міленіум. - 2010. - C. 119-275.

Полумієнко С. К. Про рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні / С. К. Полумієнко // Наука та інновації. - 2012. - № 6. - C. 84-89.

Світ інформації та його вимоги до особистості // Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навч.-метод. посіб. / за ред.: Л. А. Найдьонова, О. Т. Баришполець. - К.: Міленіум. - 2010. - C. 11-100.

Сутність ринку інформаційної продукції та послуг // Палеха, Юрій Іванович. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К.: Ліра-К. - 2014. - C. 86-131.

Терещенко І. Проблеми розвитку регіональних ЗМІ - важливого джерела реформування інформаційної бази суспільства / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2010. - Вип. 26. - C. 118-124.2015-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7159

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
тема курсової "Інформаційні агентства країн Європи"

Мороляк Діана Борисівна
2015-04-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62015-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7158

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:література, статті, книжки по таких особах: Ерделі Адальберт, Василь Вальо, Фірцак Іван

Ольга
2015-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня! Пропонуємо Вам літературу, яка наявна у відділі краєзнавчої літератури:
К85.14 Б 78
Йосип Бокшай. Адальберт Ерделі : ювілейна виставка творів, присвячена 115 річниці від дня народження / Закарпатський обл. художній музей ім. Йосипа Бокшая ; Відп. за вип. О. Зайцев. – Ужгород : Шарк, 2006. – 6 с.

К 84 Г 12
Гаврош, Олександр Дюлович. Олександр Гаврош про Григора Пинтю, Олександра Духновича, Івана Силу, Адальберта Ерделі, Августина Волошина : оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку / О. Д. Гаврош. – К. : Грані-Т, 2011. – 128 с. : іл.

К 85.14 Е 69
Адальберт Ерделі = Adalbert Erdelyi : альбом / авт.-упоряд. А. М. Ковач ; вступ.ст.: М. В. Приймич. – Ужгород : Видавництво О. Гаркуші, 2007. – 380 с. : іл. - Текст укр., англ. мовами.

К 85.14 Е 69
Ерделі, Адальберт Михайлович. Адальберт Ерделі = Адальберт Эрдели : [альбом] / А. М. Ерделі ; вступ. ст., впоряд. В. П. Павлов. – К. : Мистецтво, 1972. – 62 с. : іл.

К 84 Е 69
Ерделі, Адальберт Михайлович. IMEN : літ. твори, щоденники, думки / А. М. Ерделі ; упоряд., вступ. ст. І. І. Небесник, упоряд., передм., прим. М. В. Сирохман, під заг. ред. І. І. Небесник, редкол. І. І. Небесник, редкол. М. В. Сирохман, редкол. П. К. Балла, пер. з угор. П. К. Балла. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2012. – 440 с. : іл.

К 85.14 Н 39
Небесник, Іван Іванович. Адальберт Ерделі : монографія / І.Небесник. – Львів : Видавництво Мс, 2007. – 296 с. : кол.іл.

К 85.14 Ф 32
Фединишинець, Володимир Степанович. Невідомий Ерделі : мистецтвознав. ст. та есеї / В. С. Фединишинець. – Ужгород : Два кольори, 2000. – 32 с. : іл.

Адальберт Ерделі - людина планетарного масштабу // Срібна Земля. – 2013. – 13 верес. – С. 6. : рис.
Адальберт Михайлович Ерделі (1891-1955). І знову - згадуючи славного сина Карпатського краю : від народж. видат. живописця минуло 122 роки / В. Мишанич // Ужгород. – 2013. – 1 черв. – С. 14. : фот. А. Ерделі.
Микита, Володимир. "Ерделі вмів безпомилково проникнути в саму душу людини..." : [розповідь про А. Ерделі його ученем] / В. Микита // Урядовий кур’єр. – 2012. – 6 жовт. – С. 5. : портр.

"Монограма души Маестро" Адальберт Ерделі (1891-1955) = "А felragyogó szÍnekben megláthatják lelkem több dimenziós állapotát" Erdélyi Béla (1891-1955) : [про закарпат. худож.] // Корифеї Подкарпатського малярства : [календар 2009-2010]. – Будапешт, 2008. – Паг. відсутня : кольор. іл. – Текст укр., угор. мовами.

Ножка, Анастасія. Визначний художник Адальберт Ерделі був ще й чудовим літератором : [презентація кн. літератур. творів А. Ерделі "IMEN" в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / А. Ножка // Новини Закарпаття. – 2012. – 2 жовт. – С. 2. : фот.

Фединишинець, Михайло. Жінки в житті Адальберта Ерделі: бронзоволоса Дідо, Молодий Орел, інтелектуалка Кеддо, багатогранна Лілет, Аґлая Серені, Женев’єв Гожар, Сільвія Яніш і Магдалина Сливка / М. Фединишинець // Неділя. – 2013. – 12-18 квіт. – С. 6. : фот.

Шкіря, Василь. Життя під чужим прізвищем : [про закарпат. худож. А. Ерделі] / В. Шкіря // Нове життя. – 2014. – 31 трав. – С. 5.

Шкіря, Василь. Творець гармонії та духовності : до 120-річчя з дня народж. А. Ерделі / В. Шкіря // Нове життя. – 2011. – 28 трав. – С. 2.

Юрченко-Микита, О. В. Ерделі Адальберт Михайлович : [живописець, педагог і культур. діяч] / О. В. Юрченко-Микита // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 9 : Е - Ж. - К., 2009. – С. 229. : фот.

***

Довганич, Омелян Дмитрович. Вальо Василь Васильович : [репрес., військ. діяч, генерал Чехословац. армії] / О. Д. Довганич // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 64. : портр.

Рубіш, Федір. Вальо Василь Васильович : [репрес. із с.Приборжавське Іршав. р-ну] / Ф. Рубіш, О. Довганич // Рубіш, Ф. Закарпатці під пресом сталінського свавілля / Федір Рубіш. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – С. 36-40. : портр.

***

К 84 К 65
Копинець, Антон Михайлович. Іван Сила на прізвисько "Кротон" : роман / А. М. Копинець. – К. : Наш формат, 2014. – 280 с. : іл.

К 84 К 65
Копинець, Антон Михайлович. Кротон (Іван Сила) : повість / А. М. Копинець. – Ужгород : Карпати, 1972. – 160 с.

К 84 К 83
Кротон : сборник. Кн. 1. / упоряд. В. Гаджега; ред. В. Нитка; худож. Є. Максим, М. Сочка. – Ужгород : Ред. газ. "Новини Закарпаття", 1999. – 163 с.

К 84 К 83
Кротон : повість, нариси, розповіді, спогади, вірші, пісні, інтерв'ю, легенди. К. 2 / упоряд. В. Гаджега. – Ужгород : Ред газ. "Новини Закарпаття", 1999.

Гаврош, Олександр. Невідомий Іван Фірцак : 30 фактів із кн. сучас. Кротона (Івана Сили) : [найцікавіше із кн. А. Копинця "Кротон (Іван Сила)] / О. Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 14-20 черв. – С. 12.

Гаджега, Василь. Кротон – візитна картка сільського спорту на Закарпатті : [про закарпат. богатиря із с. Білки Іршав. р-ну І. Фірцака] / В. Гаджега // Спорт тайм. – 2010. – 31 серп. – С. 12.

Гудебняк, Вікторія. Найсильніша людина світу – з нашого краю! : [про людину-легенду І. Фірцака-Кротона (Іван Сила)] / В. Гудебняк // Нове життя. – 2013. – 6 лип. – С. 5. : портр.

Іляш, Ю. Іван Федорович Фірцак (псевдонім Кротон та Іван Сила) – найсильніша людина планети ХХ століття". Богатирському карпатському роду нема переводу / Ю. Іляш // Вісник Хустщини. – 2006. – 18листоп. – С. 3.

Пагиря, Василь. Кротон ( Іван Фірцак ) : [про силача з Білок І. Фірцака] / В. Пагиря // Нове життя. – 2008. – № 5-6. – С. 7.

Папіш, Михайло. Ломикамінь – це Іван Фірцак або ж Кротон : [про життя слав. закарпат. богатиря] / М. Папіш // Вісті Свалявщини. – 2014. – 15 листоп. – С. 4. : портр. ; Вісті Свалявщини. – 2014. – 22 листоп. – С. 4.

Рубіш, Федір Федорович. Фірцак Іван Іванович : [політв’язень, репрес. із с. Білки Іршав. р-ну] / Ф. Ф. Рубіш, О. Д. Довганич // Рубіш Ф. Закарпатці під пресом сталінського свавілля / Федір Рубіш, Омелян Довганич. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – С. 353-357. : портр.

Шкіря, Василь. Як Іван Сила став Кротоном : [згадки про І. Фірцака] / В. Шкіря // Трибуна. – 2014. – 5 груд. – С. 4.

2015-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7157

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: список надходження літератури з 2010 - 2015 рр.з дисципліни" керування документаційними процесами". зокрема "ДСТУ 2732:2004: традиції та новації. Дякую .

Рудейчук О.М.
2015-04-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література:

Сокур, Л. А. Нормативне та науково-медичне забезпечення державної політики України в сфері діловодства / Л. А. Сокур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - С. 16-27.

Сокур, Л. Державна політика України у сфері діловодства на етапі її формування / Л. Сокур // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 6. - С. 38-42.

Зозуля, С. М. Розвиток понятійного апарату архівознавства / С. М. Зозуля // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 2. - C. 45-52.

Тур, О. М. Огляд міжнародних нормативних актів (стандартів) у сфері інформації та документації / О. М. Тур // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 3. - C. 6-9.

Лаба, О.В. Основні етапи розвитку електронного діловодства / О. В. Лаба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 3. - С. 16-19.

Васильченко, Микола. Інструкції щодо організації діловодства в бібліотеках удосконалюються / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 1. - С. 2-4.

Добровольська, В. В. Теоретико-методичні засади стратегічниого управління системою керування документацією / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. - C. 22-26.

Слободяник, М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - C. 4-15.

Добровольська, В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування докуметацією в органах управління культурою / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - C. 22-25.

Добровольська, Вікторія. Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою / Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 3. - С. 28-29.

Добровольська, В. Діяльність органів управління культурою як об'єкт керування документацією / В. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 4. - C. 18-20.

Теньков, Сергій. Нові стандарти документообігу: знищити не варто зберігати / С. Теньков // Юридичний вісник України. - 2012. - 19-25 трав. - С. 10.

Штепа, Людмила. Організація діловодства та сучасне діловодство в Україні / Л. Штепа // Незалежний аудитор. - 2012. - № 8. - С. 75-82.

Плешакова-Боровинська, Марина. Система електронного документообігу в діяльності / Марина Плешакова-Боровинська // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 7. - С. 35-38.

Збанацька, Оксана. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / О. Збанацька // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 12. - С. 19-23.

Штепа, Людмила. Сучасні вимоги до оформлення документів / Л. Штепа // Незалежний аудитор. - 2013. - № 2. - С. 100-102.

Копитько, Олексій. Які кадри вирішують усе? / О. Копитько // Музейний простір. - 2013. - № 1. - С. 7-9.

Документ - засіб реалізації функцій управлінської діяльності // Комова, Марія Василівна. Діловодство : [навч. посіб.] / М. В. Комова. - 4-те вид. - Львів ; К. : Тріада плюс ; Алерта, 2013. - С. 13-21.

Єдина державна система діловодства // Комова, Марія Василівна. Діловодство : [навч. посіб.] / М. В. Комова. - 4-те вид. - Львів ; К. : Тріада плюс ; Алерта, 2013. - С. 22-29.

Організація документообігу // Комова, Марія Василівна. Діловодство : [навч. посіб.] / М. В. Комова. - 4-те вид. - Львів ; К. : Тріада плюс ; Алерта, 2013. - С. 30-45.

Підготовка справ до зберігання // Комова, Марія Василівна. Діловодство : [навч. посіб.] / М. В. Комова. - 4-те вид. - Львів : К. : Тріада плюс : Алерта, 2013. - С. 126-132.

Кисельова, Алла. Сучасні системи електронного документообігу : архітектура архівного модуля / А. Кисельова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36. - С. 98-113.

Штепа, Людмила. Порядок передачі документів до архівного відділу в разі ліквідації організації / Л. Штепа // Незалежний аудитор. - 2014. - № 4. - С. 128-131. ; № 5. - С. 130-135.< />    < />... 62 | 63 | 64 | 65 | 66| 67 | 68 | 69 | 70 | ... >>     >>>