Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7148

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:література з теми "Демекологія. Проблематика дослідження"

Садова Надія Миколаївна
2015-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

20.1(4УКР) Б 61
Білявський Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2005. - 408 c.

20.1 Б77
Бойчук Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай. - 4-е вид., випр. і доп. - Суми: Університетська книга, 2007. - 320 c.

28.08 В 20
Васюкова Г. Т. Екологія : підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - К.: Кондор, 2009. - 528 c.

28.08 Г 16
Галковская Г. А. Популяционная экология : [учеб. пособие для студ. и магистрантов высш. учеб. завед. по биолог. спец.] / Г. А. Галковская ; отв. за вып. Н. А. Дашкевич. - Минск: Изд-во Гревцова, 2009. - 232 c.

20.1 Е 45
Екологічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. А. В. Толстоухов [та ін.]. - К. : ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації". - 2006-2008.

Гузєв І.В. Нова методика визначення поточного статусу (категорії) ризику для породної популяції різних видів племінних ресурсів тваринництва України / І. В. Гузєв // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 3.- С.42-48.

Дроздова В. Ф. Технології масового лабораторного вирощування ентомофагів, що забезпечують одержання високожиттєдатних стартових популяцій / В. Ф. Дроздова, М. О. Кочерга // Екологічний вісник. - 2012. - № 3. - C. 22-23.

Євчук В.М. Дбаю про бджіл, вивчаю, досліджую : з власного досвіду / В. М. Євчук // Пасіка. - 2012. - № 2. - С. 4-6.

Михайлов В. Г. Характеристика гібридних популяцій другого покоління від схрещування звичайних і фасційованих форм сої / В. Г. Михайлов, М. В. Слісарчук, О. З. Щербина, Л. С. Романюк // Вісник аграрної науки. - 2008. - №3. - С. 36-41.

Патрєва Л. С. Стан і перспективи використання вітчизняних популяцій качок / Л. С. Патрєва // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 1. - С.37-39.

Роженко М.В. Стан популяції лісового кота в Північно-Західному Причорномор'ї / М. В. Роженко // Екологічний вісник. - 2011. - № 4. - С. 6.

Руда О. Семінарське заняття з теми "популяція" / О. Руда // Біологія і хімія в школі. - 2009. - № 1. - С. 25-26.2015-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7147

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: інформація на тему: "Соціологія релігії". Дякую.

Марія
2015-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

60.5 П 33
Пірен М. І. Соціологія релігії : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М. І. Пірен; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К.: Персонал, 2008. - 344 c.

Андрієнко О. Релігія та її роль у проектуванні транзитивної соціальної реальності / О. Андрієнко // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 2. - С. 168-173.

Виговський Л. Церква як фактор формування громадянського суспільства в Україні / Л. Виговський // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 2. - С. 187-192.

Іванкова-Стецюк, Оксана. Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії / Оксана Іванкова-Стецюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. - К., 2012. - № 3. - С. 139-149

Карасьова, Світлана. Секуляризація та релігійність у соціології релігії: спроба впорядкувати підходи / Світлана Карасьова // Філософська думка. - 2013. - № 3. - С. 117-120

Кондратик Л. Церква і соціум: порівняльний аналіз поглядів В"ячеслава Липинського та Михайла Грушевського / Л. Кондратик // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 2. - С. 203-210.

Кочергін, Володимир. Теологія релігій: питання ідентифікації / Володимир Кочергін // Філософська думка. - 2013. - № 3. - С. 55-64

Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна / С. Д. Лебедев // Социс. - 2010. - № 12. - С. 85-94.

Набитович, Ігор. Категорія sacrum і художня література / Ігор Набитович // Слово і час. - 2009. - № 6. - С. 27-39

Ніколаєнко, Володимир. Світоглядна функція соціології релігії : колізії у відносинах соціології релігії і теології / В. Ніколаєнко, Л. Ніколаєнко, Ю. Яковенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг / Ін-т соціології НАН України. - К., 2011. - № 3. - С. 200-223

Трофімова, Ксенія. Соціологія релігії в Сербії: огляд сучасного стану / Ксенія Трофімова ; пер. з рос. О. Муха // Філософська думка. - 2013. - № 3

2015-03-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7145

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить література яку можна використати для написання дипломної роботи на тему: "Формування найважливіших показників фінансової звітності, їх аналіз та аудит". Дякую!

Анна
2015-03-26
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.052 А93
Аудит : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Л. В. Дікань, Н. Ф. Чечетова [та ін.]; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2009. - 296 c.

65.052(4УКР) Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність – об’єкти фінансового контролю : Метод. посібник / І. Б. Стефанюк, С. М.Кіруца, М. В. Бариніна-Закірова та ін. - К.: Атіка; К.: Ельга-Н, 2003. - 304 с.

65.052.9(4УКР)229.0 Т 39
Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк; Нац. акад. внутр. справ. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 268 c.

Атамас, Петро. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами Звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 5. - С. 13-19.

Безверхий К. Консолідована фінансова звітність - нове Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 10. - C. 3-6.

Бондар В. Методичні засади експертизи правового та фінансового стану компанії при складанні звіту Due diligence./ В. Бондар // Бухгалтерський облік і аудит. -.2010. - № 8. - C. 23-28.

Головач В. Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень фінансової звітності методами економіко-правового аналізу / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 5. - C. 28-40.

Ващенко І. Рух грошових потоків у державі як об’єкт моніторингу, аналізу та контролю / І. Ващенко // Фінанси України. - 2004. - №2. - C. 148-155.

Городянська Л. Державний фінансовий аудит та аудит ефективності в системі державного фінансового контролю / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 10. - C. 35-44.

Єрмакова Н. Примітки до річної фінансової звітності / Н. Єрмакова // Все про бухгалтерський облік. -2013. -№ 8. - C. 38-58.

Івахів, Юлія. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств / Ю. Івахів // Економіст. - 2011. - № 9. - С. 43-45.

Івахненков С. Застосування вибіркового методу в аудиті фінансової звітності / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. -.2010. -.№ 3. - C. 40-44.

Костюченко, Валентина. Метод економічної доданої вартості як інструмент оцінки та аналізу діяльності холдингу / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 4. - С. 19-23.

Кравченко Ю. Державний фінансовий аудит: реалії застосування в Україні / Ю. Кравченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 10. - C. 46-51

Кушмід, Тетяна. Удосконалення фінансової звітності на малих підприємствах : (деякі аспекти обліку, аналізу та аудиту) / Т. Кушмід // Персонал. - 2010. - № 3/4. - С. 142-146.

Лазарєв А. Про досвід проведення аудиту фінансової звітності ОБСЄ, або впевнені кроки Рахункової палати України на шляху європейського аудиту / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 8. - C. 39-48.

Лазарєв А. Методичні й практичні аспекти проведення Рахунковою палатою України аудиту фінансової звітності ОБСЄ та оформлення його результатів / А. Лазарєв, І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 9. - C. 34-42.

Молибога К. Практические рекомендации по организации внутренней аудиторской проверки / К. Молибога // Незалежний аудит. - 2014. - № 1. - C. 78-83.

Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності / В.П. Онищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 189-195.

Островская О.А. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности / О. А. Островская, О. Б. Соколова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 289-296.

Редько О. Процедури аудиту як основа професійної практики / О. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 6. - C. 45-50.

Річна фінансова звітність підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. -.2010. -.№ 1. - C. 2-22.

Сурніна К. Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності (на прикладі хлібопекарних підприємств України) / К. Сурніна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 5. - C. 41-48.

Шустваль Т. Річна фінансова звітність: складаємо разом / Т. Шустваль // Все про бухгалтерський облік. - 2015. - № 13. - C. 3-8.2015-03-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7144

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: "Питання історії української мови у листуванні Євгена Чикаленка з Володимиром Винниченком". Дякую!!!

Вихованець Л.О.
2015-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки є наступна література:

63.3(4УКР)6 Д 69
Дорошенко Д. Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність / Д. Дорошенко ; передм. Л. Белей; Ужгород. нац. ун-т, НДІ україністики ім. М. Мольнара. - Ужгород: Ґражда, 2008. - 224 c.

63.3(4УКР)5 С 77
Старовойтенко І. Євген Чикаленко: людина на тлі епохи : [монографія] / І. Старовойтенко; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К.: Темпора, 2009. - 544 c.

63.3(4УКР)6 Ч 60
Чикаленко Є. Х. Щоденник 1919-1920 / Є. Х. Чикаленко ; за ред. В. Верстюк, М. Антонович, вступ.ст., упоряд. В. Верстюк; Українська Вільна Академія наук у США [та ін.]. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - 640 c.

Старовойтенко І. З епістолярної спадщини Євгена Чикаленка: листування із Сергієм Єфремовим / І. Старовойтенко // Український історичний журнал. - 2004. - №3. - С. 47-61.

Старовойтенко І.М. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка / І.М. Старовойтенко // Український історичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 104-117.

Старовойтенко І. Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленка / І. Старовойтенко // Дивослово. - 2008. - № 5 . - С. 48-51.

Чикаленківські читання в Конопівці // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 52.

Мушинський, Володимир. Будитель національної свідомості та гідності українського народу : Євген Чикаленко і його час / В. Мушинський // Історія України (Шкільний світ). - 2009. - № 5 (597). - С. 4 - 7.

Рожнятовська О. А. Меценат і творець "живої історії" : до 150-річчя від дня народження Є. Х. Чикаленка (1861-1929) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам‘ятних дат. - 2011. - № 4. - С. 137-145.

Панченко, Володимир. Принцип ластівки : 150 років тому народився Євген Чикаленко - один із тих, хто "ліпив" українську націю / В. Панченко // День. - 2011. - 28 груд. (№ 238). - С. 7.

Веремійчик, Ольга. Незабутній Євген Чикаленко / О. Веремійчик // Українське слово. - 2012. - № 1-2. - С. 11.

Старовойтенко, Інна. Ткач нашої історії : нотатки про подвижницький шлях Євгена Чикаленка / І. Старовойтенко // День. - 2012. - 10-11 лют. - С. 11.

Старовойтенко І. Листування Євгена Чикаленка як джерело дослідження біографії громадсько-культуних діячів кінця ХІХ-початку ХХ ст. / І. Старовойтенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2006. - Вип. 16. - С. 558-580.

Червінський, Віктор Іванович. Євген Чикаленко : [біографія] / В. І. Червінський // Видатні постаті в історії України ХХ ст. - К. : Вища школа, 2011. - С. 358-360.

Піскун, Валентина. Чикаленко в еміграції / В. Піскун // Пам'ятки України: історія та культура. - 2012. - № 12. - С. 24-28.

Старовойтенко, Інна. Листування Євгена Чикаленка як джерело дослідження біографій громадсько-культурних діячів кінця XIX - початку XX ст. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2006. - Вип. 16. - С. 558-577.

Бойко, Юлія Олександрівна. Діяльність Євгена Чикаленка в еміграції (1919-1929 рр.) / Ю. О. Бойко // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біограф. дослідж., / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол.: Т. І. Ківшар, В. І. Попик [та ін.]. . - К., 2013. - Вип. 10. - С. 326-339.

Старовойтенко, Інна Михайлівна. Родина Чикаленків у громадсько-культурному житті України / І. М. Старовойтенко // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біограф. дослідж., / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол.: Т. І. Ківшар, В. І. Попик [та ін.]. . - К., 2010. - Вип. 7. - С. 263-278.

2015-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7143

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Арабо-ізраїльський конфлікт

Віта
2015-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Аларадж Бишер. Влияние социально-политических факторов на процессы урегулирования палестино-израильских отношений / Бишер Аларадж // Віче. - 2010. - № 14. - C. 6-8.

Аларадж Бишер. Взаимосвязь политического и экономического факторов в урегулировании общественно-политических отношений (на примере арабо-израильского конфликта) / Бишер Аларадж // Віче. - 2010. - № 16. - C. 21-23.

Аларадж Бишер. Формы урегулирования международных конфликтов (на примере урегулирования арабо-израильского конфликта) / Бишер Аларадж // Віче. -2010. -№ 18. - C. 14-16.

Арабський світ на порозі нової епохи : від автократії до демократії? : за матеріалами круглого столу // Зовнішні справи. - 2011. - № 2. - C. 10-15.

Захарченко А. "Арабська весна" у дзеркалі Європейських ініціатив / А. Захарченко // Зовнішні справи. - 2011. - № 10. - C. 26-29.

Захарченко А. М. Перспективи врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту після мирної конференції в Аннаполісі 2007 р. / А. М. Захарченко // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 3. - C. 231-237.

Ігошина Ж. У полоні "Арабської весни" / Ж. Ігошина // Зовнішні справи. - 2011. - № 11-12. - C. 34-35.

Кедровська Ю. Арабське "доміно": теорія і практика ХХІ століття / Юлія Кедровська // Віче. - 2011. - № 5. - C. 22-23.

Маушер М. Міфи і реальність арабського світу / Марван Маушер // День. - 2011. -11-12 бер. - C. 3.

Юсеф Н. Реальний масштаб сили арабів в арабо-ізраїльському конфлікті і прогноз його розвитку на найближчі роки / Юсеф Н. // Персонал. - 2007. - № 3. - C. 59-61.

2015-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7142

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:література по питанню "Проблема побутових відходів та шляхи її вирішення"

Дочинець Мар'яна Іванівна
2015-03-24
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

67.9(4УКР)307 У-45
Україна. Закони. Закон України "Про відходи" : за станом на 22 берез. 2010 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2010. - 36 c.

74.26 С76
Станкевич-Волосянчук О. І. Азбука поводження з твердими побутовими відходами : навч.-метод. посіб. за авторською програмою з природоохоронної освіти "Школа у природі" / О. І. Станкевич-Волосянчук, К. І. Станкевич-Коваль. - Ужгород: Ужгородська міська друкарня, 2008. - 52 c.

Єремєєв І. С. Перспективи технології утилізації ТПВ : [тверді побутові відходи] / І. С. Єремєєв // Міське господарство України. - 2010. - № 2. - С. 42-44.

Койнова І.Б. Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові / І. Б. Койнова, І. М. Рожко // Екологічний вісник. - 2013. - № 5. - С. 7-9.

Левченко М.В. Тверді побутові відходи - проблеми, пов'язані з ними та шляхи їх вирішення (у місті Києві) / М.В. Левченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2007. - № 3. - С. 35-41.

Літушко Оксана. Як оптимізувати поводження з побутовими відходами / Оксана Літушко // Біологія і хімія в сучасній школі. - 2013. - № 2. - С. 38-40.

Олексієвець І.Л. Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні / І. Л. Олексієвець // Екологічний вісник. - 2013. - № 5. - С. 5-7.

Петрук М.П. Шляхи перероблення твердих побутових відходів в Україні та за кордоном / М.П. Петрук; В.В. Скіра, О.М. Вахула // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 1. - С. 31-33.

Свояк Н.І. Проблеми поводження з побутовими відходами / Н. І. Свояк, Н. М. Фоміна // Екологічний вісник. - 2012. - № 6. - С. 14-15.

Станкевич-Волосянчук О.І. Управління твердими побутовими відходами у Закарпатті - нинішня ситуація та перспективи / О. І. Станкевич-Волосянчук // Екологічний вісник. - 2013. - № 5. - С. 9-12.

Топольний Ф.П. Шляхи розв'язання проблеми збирання твердих побутових відходів / Ф. П. Топольний, О. Ф. Гелевера // Екологічний вісник. - 2009. - № 4. - С. 18-19.

Щербакова М. Проблеми утилізації твердих побутових відходів в Україні / М. Щербакова, Г. В. Чумаченко // Вісник. - 2010. - Вип. № 2. - С. 78 - 80.

Юрескул В. Впровадження схеми окремого збирання твердих побутових відходів населенням : общественно-политическая литература / В. Юрескул // Право України. - 2006. - №10. - С. 45-48.

Юрескул Вікторія. Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами / В. Юрескул // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. - С. 92-94.

Юрескул В. Практичне значення теоретичного визначення побутових відходів / В. Юрескул // Право України. - 2008. - №4. - С. 37-40.

2015-03-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7141

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:

інтернет ресурси та література з питання історії популяризації української художньої літератури засобами бібліотечної роботи та особи, які цим займались. буду дуже вдячна!

Марія
2015-03-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:

78.34(4УКР) В 42
Від ХІХ до ХХІ століття: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12 - 14 жовт. 2011 р.) / М-во культури України, Держ. заклад "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка"; уклад. О. П. Куніч ; редкол. В. Д. Ракитянська [и др.]. - Х.: ІРІС, 2011. - 368 c.

78.34(4УКР) Д79
Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. - К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009. - 532 c.

78.3(4УКР) І-45
Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство : Конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія" / В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. - Харків, 1998. - 72 c.

78.38 Л 64
Літературні клуби та об'єднання - ефективна форма популяризації української художньої літератури : методичні поради / Донецька обл. універсальна наукова б-ка ім. Н.К. Крупської; Науково-методичний відділ; укладач Н. П. Супрунець; відп. за вип. Н. П. Авдєєнко. - Донецьк, 2003. - 20 с.

78.34 С 91
Сучасна українська література : примірна тематика семінарів працівників район. і міськ. б-к, Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України"; матеріал підг. О. Шимон ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. - К.: НПБУ, 2009. - 56 c.

78.34(4УКР-4ЗАК) У-45
Українська художня книга: погляд користувача : підсумки локального соціолог. дослідж. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка, Наук.-метод. від.; уклад. В. Г. Лехцер ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород, 2014. - 20 c.

Бабій Л. В. Бібліотека і письменники: співпраця заради користувача / Л. В. Бабій // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - C. 13-14.

Басенко С. "Книжковий Миколай" у Закарпатті / С. Басенко // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С.31-32. – (Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека. Пропаганда української книги українські).

Бейліс Леонід Ілліч. Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек / Л. Бейліс // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. - К. : Нац. парламентська біб-ка України, 2009. - № 4. - С. 8-11.

Вилегжаніна Т. І. Українська класична література - значний ресурс невичерпного натхнення / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - C. 4.

Ворона Ю. А. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України / Ю. А. Ворона // Бібліотечна планета. - 2014. -№ 2. - C. 11-15.

Захарчук О. Пісня буде поміж нас : [про презентацію збірки творів Володимира Івасюка] / Оксана Захарчук // Дзвін. - 2010. - № 10. - C. 154.

Маленко О.О. Оксана Забужко. Харківські презентації / О. О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 6. - C. 38-39.

Мороз Л. Ф. Популяризація краєзнавчої літератури в Зіньківській районній ЦБС Полтавської області / Л. Ф. Мороз // Бібліотечна планета. - 2010. - № 4. - C. 32-33.

Панчук Н. Українська книга в бібліотеках Закарпаття / Н. Панчук // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С. 28-31.

Сташків М. Світ "безмірний, прекрасний і бентежний" / М. Сташків // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 10. - С. 52.

Теремко В. Видавнича і бібліотечна системи; стратегічне партнерство чи автономні проблеми? / В. Теремко // Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві: VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Бібліотека і книга в контексті часу" за темою "Бібліотеки. видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві" 22 травня 2012 р. НПБУ м. Київ: Зб. наук.-практ ст. / М-во культури Укр., Нац. парлам. б-ка України; упоряд.; С. Басенко, З. І. Савіна. - К.: Грані-Т. - 2013. - C. 111-119.

Уряд схвалив Концепцію популяризації вітчизняної продукції та читання на 2014-2018 роки // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 4. - C. 3.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


< />    < />... 64 | 65 | 66 | 67 | 68| 69 | 70 | 71 | 72 | ... >>     >>>