Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2015-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7140

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Інформаційний ринок та « інтелектуальне»піратство

Печко Діана Михайлівна
2015-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:

67.9(4УКР)304.3 А72
Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп`ютерне авторське право : учебное пособие / В.М. Антонов. - К.: КНТ, 2005. - 520 c.

67.9(4УКР)304.1 Б17
Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д.Базилевич. - К.: Знання, 2006. - 432 c.

67.9(4УКР)304 І-73
Інтелектуальна власність та її захист : нормативно-правове регулювання / О.М. Роїна. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: КНТ, 2006. - 480 c.

67.9(4УКР)304 К 66
Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посіб. / Б.А. Кормич. - К.: Кондор, 2008. - 384 с.

67.9(4УКР)304.3 П56
Понікаров В. Д. Авторські права та інтелектуальна власність : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Д. Понікаров, О. О. Єрмоленко, І. А. Медведєв; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. -Х.: ІНЖЕК, 2008. - 304 c.

67.9(4УКР)304 П 68
Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна ; за ред. В. І. Борисова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2008. - 112 c.

67.9(4УКР)304.1 Ц 61
Цимбалюк В. С. Інформаційне право : (основи теорії і практики) : [монографія] / В. С. Цимбалюк; Акад. прав. наук України, Н.-д. центр прав. інф-ки . - К.: Освіта України, 2010. - 392 c.

Іванова В. В. Інформаційний ринок: зарубіжні та українські реалії / В. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - C. 39-44.

Марко Є. І. Необхідність і проблеми формування інформаційного ринку: глобалізаційний вимір /Є. І. Марко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - C. 19-25.

Мендусь Є. Комп'ютерне піратство заважає розвиткові інтелектуального потенціалу України / Є. Мендусь // Юридична Україна. - 2007. - № 8. - С. 87-88

Сумлінність наукових досліджень і медичної практики / Підгот. В.Нечерда за Інтернет-версією статті // Науковий світ. - 2007. - № 5. - С. 12-13.

Рудник Тетяна. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні: теоретичний аспект / Тетяна Рудник, Галина Закорецька // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 8. - С. 8-10.

2015-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7139

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: чи є в наявності монографія Потехин А. В. - Дипломатия США в Восточной Европе, 1945-1950 гг. Київ : Наукова думка, 1991 . – 139 с., а також Куницький М. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР (український вектор). - Волинська обл. друкарня. -2007. - 248 с.

Павло
2015-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступне видання:

63.3(7США) П64
Потехин А. В. Дипломатия США в Восточной Европе, 1945-1950 гг. /А. В. Потехин. - Київ : Наукова думка, 1991. – 138 с.2015-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7138

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:
АНОТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА...
Дякую)

Вікторія
2015-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою:

65.050.2 Б 24
Бардаев, Эдуард Аркадьевич. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М. : Академия, 2008. - 304 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование).

78.37 Б 59
Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / авт.-уклад. О. М. Збанацька. - К., 2012. - 200 c.

73 З-38
Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 336 с. : іл, табл.

65.050.2 К 44
Кислюк, Костянтин Володимирович. Спеціальне документознавство : модульний курс / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2011. - 192 с. : табл.

65.050.2 К66
Корж, Антоніна Василівна. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. / А. В. Корж ; наук. ред. В. М. Співак. - 3-тє вид., стер. - К. : КНТ, 2009. - 316 с.

73 К 96
Кушнаренко, Наталья Николаевна. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 2-е изд., стер. - К. : Знання, 2005. - 464 с. : ил. - (Высшее образование ХХІ века).

78.36 К96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна. Наукова обробка документів : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 336 с.

73 П 14
Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К. : "Ліра-К", 2009. - 434 с. : рис., табл.

81.411.1 П41
Поберезська, Ганна Георгіївна. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності : навч. посіб. / Г. Г. Поберезська, Волинець І.М. - К. : Знання, 2008. - 352 с. : іл. - Бібліогр.: с. 317-323 та у підрядк. прим.

78.3(4УКР) С 48
Слободяник, Михайло Семенович. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Кириленко ; за наук. ред. В. Г. Чернець. - К. : Ліра-К, 2010. - 308 с. : фото.

73 Ш 35
Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова - Водка. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 320 с.

Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання": практ. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; уклад.: І. Г. Лобановська ; О. Г. Помчалова ; І. С. Хибник // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 15-16. - C. 1-96.
2015-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7137

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:чи є в бібліотеці книжка: Егер О. Всемирная история: В 4т., Т. 3. – СПб.; Полигон; – М.: АСТ, 1999. – 719 с. Дякую.

Анжеліка
2015-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є тільки таке видання:

63.3(0)3 Е 28
Егер О. Всемирная история. Древний мир / О. Егер. - М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2010. - 672 c. : a-ил.2015-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7136

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:Міжнародні організації:сутність і типологія. Гарно дякую!

Ольга
2015-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступна література:

65.5 В 68
Волошин, Віталій Володимирович. Бізнес міжнародних економічних організацій : навч. посібник / В.В. Волошин; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2002. - 241 с.

66.4(4УКР) Г62
Голуб, Наталія Володимирівна. Україна та міжнародні організації : довідник / Н.В.Голуб, П.А.Клімкін. - К. : Кондор, 2003. - 212 с. : кол.іл.

65.5 М 58
Міжнародні організації : навч. посіб. / За ред. Ю.Г.Козак, В.В.Ковалевський. - К. : ЦУЛ, 2003. - 288 с.

66.4(0) М58
Міжнародні організації : навч. посіб. / О.С. Кучик, І.Р. Суховолець, А.Б. Стельмах та ін.; За ред. О.С. Кучик ; Міністерство освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Факультет міжнародних відносин. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 752 с. : мал.

67.5 М 93
Мушак, Наталія Богданівна. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях : монографія / Н. Б. Мушак ; під наук. керівництвом В. І. Муравйов ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. - К. : Ліра-К, 2013. - 192 с.

66.4(4УКР) У 45
Україна в міжнародних організаціях : навч. посіб. / Ю. І. Макар, Б. П. Гдичинський [та ін.] ; за ред. Ю. І. Макар ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Прут, 2008. - 880 с.

Береза, Анатолій Володимирович. Підходи міжнародних організацій до оцінки ефективності публічного управління / А. В. Береза // Держава і право. - 2011. - Вип. 54. - С. 605-610.

Буздуган, Ярослава. Правові засади гуманітарної діяльності міжнародних організацій / Ярослава Буздуган // Віче. - 2013. - № 2. - С. 5-8.

Бучель, С. В. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації / С. В. Бучель // Все для вчителя. - 2013. - № 3. - С. 21-28.

Бучик, В.С. Євразійські організації з питань безпеки: виникнення, становлення, тенденції розвитку та перспективи співпраці з Україною / В. С. Бучик // Економіка та держава. - 2011. - № 1. - С. 133-136.

Вавженчук, Сергій. Контрольно-ревізійні процедури МОП у сфері захисту трудових прав / С. Вавженчук // Публічне право. - 2012. - № 2(6). - С. 219-224.

Рибинська, Л. О. Особливості діяльності ЮНІСЕФ щодо системи прав дитини / Л. О. Рибинська // Держава і право. - 2013. - Вип. 60. - С. 407-411.

Гарат, Роман Михайлович. Організація військово-економічної та військово-технічної співпраці у рамках ОДКБ / Р. М. Гарат // Держава і право. - 2012. - Вип. 57. - С. 559-565.

Кожара, Л. Як можна сьогодні уявити світ без міжнародних організацій? / Л. Кожара // Зовнішні справи. - 2013. - № 9. - С. 6-7.

Костюк, Віктор. Роль Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної організації праці у міжнародно-правовому регулюванні трудової правосуб’єктності / В. Костюк // Публічне право. - 2012. - № 4(8). - С. 151-157.

Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС : [Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР] / А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - № 3. - С. 3-11.

Маслова, Ірина. Актуалізація політико-правових проблем України в міжнародних організаціях / І. Маслова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - Вип. 3(65) : травень-червень. - С. 285-295.

МОП: програма - стратегія дій на майбутнє // Профспілкові вісті. - 2013. - № 40. - С. 6.

Ничай, Надія. СОТ по-українськи: чи скористається Україна можливостями захисту торговельних інтересів через механізми Світової організації торгівлі? / Н. Ничай // Дзеркало тижня. - 2013. - 23 листоп. - С. 6.

Полтораков, О. ОДКБ : у пошуках євразійської безпеки / О. Полтораков // Зовнішні справи. - 2011. - № 1. - С. 22-25.

Рудь, Ігор Миколайович. Механізми співпраці в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва / І. М. Рудь // Стратегічні пріоритети. - 2011. - № 1. - С. 134-138.

Свида, Т. Міжнародна організація: поняття та види членства / Т. Свида // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С. 117-121.

Сискос, Евангелос. Роль країн Організації Чорноморського економічного співробітництва у вирішенні економічних проблем зміни клімату / Е. Сискос, К. Дарвиду // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 4). - С. 455-462.

Фомченко, Євгенія Олександрівна. Від ЮНЕП до ЮНЕО: проблеми та перспективи утворення єдиної природоохоронної організації на універсальному рівні / Є. О. Фомченко // Держава і право. - 2012. - Вип. 55. - С. 487-495.


2015-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7135

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:літературу на тему сучасні концепції документознавства.

Віка
2015-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До Вашої уваги наступні джерела:

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 2-е изд. - К.: Знання, 2005. - 464 с. - (Высшее образование ХХІ века).

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К.: "Ліра-К", 2009. - 434 c.

78.3(4УКР) С 48
Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Кириленко ; за наук. ред. В. Г. Чернець. - К.: Ліра-К, 2010. - 308 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. - М.: Литера, 2010. - 384 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - 2-е вид., стер. - К.: Знання, 2012. - 320 c.

Бездрабко В. В. До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 1. - C. 8-16.

Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 6. - C. 165-182.

Бездрабко В. В. Г. К. Мітяєв і становлення документознавства / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - C. 8-22.

Бездрабко В. В. Розвиток науки про документ у ХІХ ст.: візії теорії та практики. / В. В. Бездрабко // Український історичний журнал. - 2011. - № 1. - C. 137-166.

Шандра В. С. Бездрабко В. В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : рецензія / В. С. Шандра // Український історичний журнал. - 2009. - № 5. - C. 217-219.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
2015-03-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=7134

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить:інформація на тему книга, як вид документа.

Мар’яна
2015-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.050.2 Б 24
Бардаев Э. А. Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. - М.: Академия, 2008. - 304 c.

73 К 96
Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. - 2-е изд. - К.: Знання, 2005. - 464 с. - (Высшее образование ХХІ века).

73 П 14
Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - К.: "Ліра-К", 2009. - 434 c.

78.3(4УКР) С 48
Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Кириленко ; за наук. ред. В. Г. Чернець. - К.: Ліра-К, 2010. - 308 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие] / Г. Н. Швецова-Водка. - М.: Литера, 2010. - 384 c.

73 Ш 35
Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - 2-е вид., стер. - К.: Знання, 2012. - 320 c.

Грипич С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 9. - C. 47-50.

Литвинова Л. Дисертація як інформаційне, наукозначе та документознавче джерело : (на прикладі спеціальності 07.00.08 - "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство) / Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 59-62.

Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 31. - С. 185-442.

Пастухова А. П. Світова література -духовна скарбниця людства, її місце серед інших видів мистецтв. Роль книги в сучасному житті / А. П. Пастухова // Зарубіжна література в школах України. - 2013. - № 7-8. - C. 68-70.

Політова О. А. Бібліографічний посібник з вітчизняного документознавства / О. А. Політова // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - C. 35-37.

Поняття про наукову й аналітико-синтетичну обробку документів, її суть і види // Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання. - 2006. - C. 11-25.

Слободяник М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - C. 4-15.

Теремко В. І. Унікальність книги як стратегічний феномен ефективної видавничої діяльності / В. І. Теремко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2010. - № 4. - С. 67-72.

Тимошенко І. Українське книгознавство у 60-7 ф0-х роках ХХ ст. / Ірина Тимошенко // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 5. - C. 17-23.

Тимошик М. С. Українське книгознавство в лещатах застрілих ідеологічних догм / М. С. Тимошик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - C. 51-62.

Швецова-Водка Г. Розвиток теорії книгознавства у другій половині ХХ - початку ХХІ століття / Галина Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 2. - C. 28-31.


< />    < />... 65 | 66 | 67 | 68 | 69| 70 | 71 | 72 | 73 | ... >>     >>>