Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Если намерены купить выключатели, совершите выгодную покупку.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2012-01-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4266

розробка залікового уроку з фізики 10 клас динаміка

сірман василь петрович
2012-01-18
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо звернутись до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132012-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4265

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "зарубіжна практика обліку основних засобів"

Філатова Я.В.
2012-01-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб./ М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. -К.: Центр учб. л-ри, 2010.-488 c.

Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах : підручник/ О. М. Губачова, С. І. Мельник; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-432 c.

Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності : підручник/ Н. О. Гура; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. -К.: Центр учбової літератури, 2010.-392 c.

Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік : підручник/ Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . -К.: Знання, 2007.-472 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття).

Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб./ П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". -2-е вид., допов. і переробл.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-328 c.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник/ О. В. Лишиленко. -3-тє вид., переробл. і допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-672 c.

Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України : общественно-политическая литература/ О. Величко та ін.; За наук. ред. С.Ф. Голов; Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права. -Київ, 2005.-584 c.

Ценклер Н.І. Міжнародні стандарти в бухгалтерському обліку : Навч.-метод. посіб./ Н.І.Ценклер; ЗакДУ. -Ужгород: Ліра, 2006.-170 c.

Бондар О. Проблеми визнання основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку/ О. Бондар // Бухгалтерський облік і аудит. -2004. -№3. - C. 23-27.

Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : общественно-политическая литература/ Л. Нишенко // Бухгалтерський облік і аудит. -2006. -№9. - C. 6-9.

Хома С. Особливості обліку забезпечення щодо виведення основних засобів з експлуатації з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності/ С. Хома // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 10. - C. 23-28.

Рудешко В. В. Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету/ В. В. Рудешко // Часопис Київського ун-ту права. -2010. -№ 4. - C. 146-150.

Фарафонова Н. В. Вплив обсягів капітальних вкладень на формування основних виробничих засобів/ Н. В. Фарафонова // Економічний часопис - ХХІ. -2011. -№ 7-8. - C. 23-26.2012-01-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4264

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати матеріал з інформаційного менеджменту на тему "Канали отримання інформації для прийняття управлінських рішень". Дякую!

Дарія
2012-01-13
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступною літературою, яку Ви отримаєте в читальній залі нашої бібліотеки:

Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту : навч. посіб./ К. В.Дубич, О. Г.Кірічок, В. К.Процюк; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". -К.: Пектораль, 2005.-104 c.

Колесніков Г.О. Менеджерський словник / Г.О.Колесніков; Укр. акад. наук, Волинський ін-т економіки та менеджменту. -К.: Професіонал, 2007.-288 c.

Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. -К.: Знання, 1999.-558 c.

Менеджмент : Навч. посіб./ Автор. кол.: В.І. Крамаренко,, І.В. Ванеєва,, А.П. Дудар та ін., За ред. В.І. Крамаренко. -К.: ЦУЛ, 2003.-248 с.

Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т, Інститут економіки та менеджменту. -К.: Кондор, 2007.-464 c.

Осовська Г.В. Менеджмент організацій : навч. посіб./ Г.В. Осовська, О.А. Осовський. -К.: Кондор, 2005.-860 с.

Стадник В. В. Менеджмент : посібник/ В.В. Стадник, М.А. Йохна. -К.: Академія: Академвидав, 2003.-464 с.

Щербаков П.А. Інформаційні системи в менеджменті : Підручник/ П.А. Щербаков, О.В. Ульянченко; Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. -Х.: Гриф, 2004.-336 c.

Білорус Т.В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту/ Т.В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№4. - C. 170-175.

Бережной О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень/ О.А. Бережной // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№9. - C. 26-29.

Олексів І.Б. Метод прийняття управлінських рішень на засадах компромісного розв’язання/ І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№12. - C. 141-149.

Марченко В. Сучасні інформаційні технології прийняття раціональних управлінських рішень / Марченко В., Надточій О. // Техніка АПК . -2007. -№ 3. - C. 9-11.

Луцький М. Г. Інноваційний підхід до впровадження бізнес-моделі діяльності підприємства як засобу реалізації інформаційних технологій в управлінні / М. Г. Луцький // Проблеми науки. -2007. -№ 5. - C. 24-27.

Аніщенко В.О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень/ В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 3. - C. 64- 72.

Загорулько А.А. ССП - инструмент принятия эффективных управленческих решений/ А. А. Загорулько // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 6. - C. 263-270.

Буренко Ю.А. Информационная составляющая процесса принятия управленческих решений по развитию перерабатывающих предприятий/ Ю. А. Буренко // Актуальні проблеми економіки. -2010. -N 9. - C. 289-294.

Мельниченко І. В. Визначення та оцінка якості управлінської інформації/ І. В. Мельниченко, С. М. Хомовий // Економіка АПК. -2010. -№ 12. - С.131-134.

Гришин В. Інформаційні системи як ефективний засіб забезпечення прийняття управлінських рішень органами державної влади/ В. Гришин // Вісник Книжкової палати. -2011. -№ 5. - C. 29-32.2012-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4263

В якомму випадку можуть робити реорганізацію бібліотек?

2012-01-11
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Бібліотека у правовому полі : [Довідник]/ Нац. парламентська б-ка України; Уклад. С. Кравченко. -К., 2006.-138 c.

Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті/ Л. А. Дубровіна, Н. М. Оніщенко; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису. -К.: Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2009.-532 c..

Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство : конспект лекцій для студентів ф-ту бібліотекознавства та інформатики спеціальності 7.020102 "Бібліотекознавство та бібліографія"/ В.О. Ільганаєва; Харківська державна академія культури, Каф. бібліотекознавства. -Харків, 1998.-72 c.

Карташов Н.С. Региональное библиотековедение : науч.-практич. пособие/ Н.С. Карташов. -М.: Либерея, 2004.-224 c.

Петрова Л. Г. Управління бібліотекою як суб’єктом господарювання/ Л. Г. Петрова ; відп. за вип. В. Іващенко; Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец.. -К., 2001.-54 с.

Волян Н. Реорганізація бібліотечної мережі: досвід Рівненщини / Н. Волян // НДО-Інформ. -2011. -№ 4. - C. 6-9. -Бібліогр. наприкінці ст.

Розколупа Н. І. Правові аспекти реорганізації публічних бібліотек/ Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. -2011. -№ 2. - C. 7-8. -Бібліогр. в кінці ст.

Цуріна І. О. До питання децентралізації публічних бібліотек: стан та проблеми/ І. О. Цуріна // Бібліотечна планета. -2011. -№ 2. - C. 9-12. -Бібліогр. в кінці ст.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
2012-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4262

В. П. Котляр Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей

Галушко Ірина Олегівна
2012-01-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є потрібний Вам посібник, який Ви отримаєте у Відділі читальної зали:

Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навч. посіб./ В. П. Котляр. -К.: Кондор, 2009.-200 c.2012-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4261

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Прийняття рішень про впровадження інформаційних технологій: спонтанність і планування"

Олена Сергіївна
2012-01-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Басюк Т. М. Основи інформаційних технологій : навч. посіб./ Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред. В. В. Пасічник; М-во освіти і науки України. -Львів: Новий Світ - 2000, 2010.-392 c.

Вовчак І. С. Інформаційні системи та компютерні технології в менеджменті : теоретичні положення, приклади використ., метод. реком. по впровадж. : навч. посіб. для інж.-економ. та екон. спец. ВНЗ/ І. С. Вовчак; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. -Тернопіль: Карт-бланш, 2001.-286 с.

Єжова Л. Інформаційний маркетинг: навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 560с.

Інформаційні системи в менеджменті : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В. О. Новак [та ін.]. -К.: Каравела, 2008.-616 c.

Коломієць В. Ф. Міжнародні інформаційні технології : навч. посіб./ В. Ф. Коломієць; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. -К.: Київ. ун-т, 2003.-216 с.

Максимов Н.В. Современные информационные технологии : учеб. / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. -М.: ФОРУМ, 2008.-512 c.

Малиновський Б. М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні/ Б. М. Малиновський ; ред. О. Г. Молдованова. -К.: Академперіодика, 2001.-214 с.

Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т, Інститут економіки та менеджменту. -К.: Кондор, 2007.-464 c.

Петренко В.Р. Інформаційні системи і технології маркетингу : лабораторний практикум для студ. вищ. навч. закл./ В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко; М-во освіти і науки України. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-464 c.

Хоменко Л.Г. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні : Монографія/ Л.Г.Хоменко. -К.: Міжнар. агенція "BeeZone", 2004.-208 c.

Білорус Т.В. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень в системі кадрового менеджменту/ Т.В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№4. - C. 170-175.

Бережной О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень/ О.А. Бережной // Актуальні проблеми економіки. -2004. -№9. - C. 26-29.

Марченко В. Сучасні інформаційні технології прийняття раціональних управлінських рішень / Марченко В., Надточій О. // Техніка АПК . -2007. -№ 3. - C. 9-11.

Луцький М. Г. Інноваційний підхід до впровадження бізнес-моделі діяльності підприємства як засобу реалізації інформаційних технологій в управлінні / М. Г. Луцький // Проблеми науки. -2007. -№ 5. - C. 24-27.2012-01-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=4260

Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти матеріал бажано в електронному виді для курсової роботи на тему: "Світовий досвід організації керування документаційними процесами і вітчизняна практика" Дякую!

Дібрівний Антон Юрійович
2012-01-10
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

Бардаев Э. А. Документоведение : учебник/ Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. -М.: Академия, 2008.-304 c. :a-табл. -(Высшее профессиональное образование).

Кислюк К. В. Спеціальне документознавство : модульний курс/ К. В. Кислюк. -К.: Кондор, 2011.-192 c.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник/ Н. Н. Кушнаренко. -2-е изд., стер. -К.: Знання, 2005.-464 c. :a-ил. -(Высшее образование ХХІ века).
Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів : підручник/ Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. -4-те вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2006.-336 c.

Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. -Вид. 2-е, переробл. і допов.. -К.: "Ліра-К", 2009.-434 c.

Швецова-Водка Г. Н. Документ в свете ноокоммуникологии : [науч.-практ. пособие]/ Г. Н. Швецова-Водка. -М.: Литера, 2010.-384 c.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5


< />    < />... 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 | 10 | 11 | ... >>     >>>