Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Строительное оборудование, аренда тепловых пушек спб, продажа строительного оборудования.


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3734

Скажіть, будь-ласка, де можна знайти підручник Говорушко Т.А. Малий бізнес в електронному вигляді, безкоштовно.

Рудецька Л.О.
2011-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, потрібна Вам книга в електронному варіанті в доступному (безкоштовному)секторі мережі не представлена.2011-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3732

Добрий день!! будь -ласка знайдіть інформацію на два такі запитання. Психологічні ознаки підприємництва. Управління в освітній діяльності. Ієрархічні рівні управління в освітя . Дякуююю!!!

наташа
2011-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)09 В 18
Варналій, Захарій Степанович. Основи підприємництва [Текст] : навч. посібник / З.С. Варналій. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 285 с. : іл.

65.9(4УКР)29П 32
Підприємництво та управління малим бізнесом [Текст] = Entrepreneurship small business management : навч. посібник / УжНУ ; Лютонський ун-т; Заг. ред.:В.П. Мікловда, К. Калантарідіс. - Ужгород : Карпати, 2004. - 328 с. - Укр., англ.

65.9(4УКР)290я73 В49
Виноградська, Алла Миколаївна. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А.М.Виноградська. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 544 с. + Додатки.

88.4 П21
Пачковський, Юрій Франкович. Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Ю.Р. Пачковський. - К. : Каравела, 2006. - 408 с. : табл. - Бібліогр.: с. 390-407.

К 65.6-04 М59
Мікловда, Василь Петрович. Регіональна стратегія розвитку підприємництва [Текст] : монографія / В.П.Мікловда. - Ужгород : Карпати, 2006. - 216 с. : табл.

65.9(4УКР)09 В18
Варналій, Захарій Степанович. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / З.С. Варналій. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання- Прес, 2006. - 352 с. + Додатки. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)29 Ц58
Цигилик, Іван Іванович. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / І.І.Цигилик, З.М.Криховецька, Т.М.Паневник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

65.29 К49
Клівець, Павло Григорович. Стратегія підприємництва [Текст] : навч. посіб. / П.Г.Клівець. - К. : Академвидав, 2007. - 320 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 318-319.

65.9(4УКР)29 П 54
Полянко, Валентина Василівна. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Полянко, А. В. Круглянко ; М-во освіти і науки України. - К. : Дакор : КНТ, 2008. - 176 с. : табл. - Бібліогр.: с. 172-174.

65.9(4УКР)29 С34
Сизоненко, Віктор Онисимович. Сучасне підприємництво [Текст] : навч. посіб. / В. О. Сизоненко. - К. : Знання-Прес, 2008. - 440 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 433-440.

65.09 Я77
Ярошевич, Наталя Богуславівна. Підприємництво і менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 408 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 397-407.

65.9(4УКР)29 П 32
Підприємництво [Текст] : навч. посібник / В.А.Подсолонко, А.Ф.Процай, Т.Л.Миронова, В.О.Василенко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 616 с.

65.09 Р 69
Романовский, Александр Алексеевич. Искусство и секреты предпринимательской деятельности: практические советы начинающим предпринимателям [Текст] : учеб. пособ. / А.А. Романовский, Ю.Ю. Романовская. - К. : ЕксОб, 2002. - 272 с.2011-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3731

Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до теми "Культура поведінки бізнес-суб'єктів в умовах конкуренції". Дякую.

Анна
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліографДобрий день!

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є такі видання :

65.29 Т 56
Томилов, Владимир Васильевич. Культура предпринимательства : Учебник для вузов / В.В. Томилов. – СТб. : Питер, 200. – 368с. (Учебники для вузов)

88.4 Л 71
Ложкін, Георгій Володимирович. Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, Комаровська В.Л., Н. Ю. Воленюк ; М-во освіти і науки України. - 3-тє вид., переробл. та допов. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 464 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 446-457.

88.5 Ж68
Жигайло, Наталя Ігорівна. Соціально-економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Жигайло. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 188 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 182-187.

60.56 Е-45
Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект [Текст] / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; заг. ред. В. В. Москаленко. - К. : Укр. центр політ. менедж., 2008. - 336 с. : табл., іл. - (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). - Бібліогр.: с. 312-332.
Орбан-Лембрик, Л. Масова культура і моделі поведінки [Текст] : научное издание / Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія. - 2005. - №2. - С. 38-44.

Дмитрієнко, Юрій Миколайович. Українська правова свідомість як джерело правової поведінки особистості [Текст] : общественно-политическая литература / Ю.М. Дмитрієнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 41-49. - Бібліогр.: 18 назв.

Штанько, Артем Олександрович. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки [Текст] / А. О. Штанько // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - С. 144-152. - Бібліогр. в кінці ст.

Зубко, Г. Поняття суб'єкта маргінальної поведінки [] / Г. Зубко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - С. 23-25. - Бібліогр. в кінці ст.


Інтернет – ресурс:

посилання 12011-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3730

Допоможіть знайти інформацію для написання реферату на тему: "Прогнозування розвитку аграрно-промислових комплексів."

Оваденко В.В.
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь :
Зверніть увагу!
К4 Ж 87
Жулканич, Неля Михайлівна. Сільське господарство Закарпаття [Текст] : соціально-економічний аспект (друга половина 40-х - 80- роки ХХ століття): Автореферат дисертації. Спеціальність 07.00.01 - історія України / Н.М. Жулканич; Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича ; Ін-т народознавства; Наук. керівник: В.Є. Задорожний. - Львів, 2004. - 20 с.

65.9(4УКР)321 О- 61
Оподаткування сільськогосподарської діяльності [Текст] : справочное издание / Ж. Голуб, В. Проніна, Л. Бойко. - 2-е вид., змінене і доп. - К. : [б. и.], 2004. - 100 с. - (Аграрна реформа).

65.9(4УКР)32 У-45
Україна аграрна [Текст] = Ukraine agrarian : довідково- біографічне видання. Т. 1 / В.В. Болгов, І.В. Болгов. - К. : [б. и.], 2003. - 335 с : іл. - Укр.,англ. мовами. - Покаж.: с. 325- 330.

65.9(4УКР)32 Д 36
Дерій, Василь Антонович. Контроль і ревізія в сільському господарстві [Текст] : курс лекций / В.А. Дерій. - Тернопіль : Джура, 2002. - 63 с.

65.9(4УКР)321 О- 61
Оподаткування сільськогосподарської діяльності [Текст] : справочное издание / Упоряд. Ж. Голуб, В. Проніна, Л. Бойко . - К. : [б. и.], 2003. - 88 с. : табл. + Додатки. - (Аграрна реформа).

65.9(4УКР)8 О 76
Осташко, Тамара Олексіївна. Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС [Текст] / Т. О. Осташко ; відп. за вип. С. Прокопенко. - К. : Ін-т Сільського Розвитку, 2005. - 72 с.

65.9(4УКР)32 Т57Тонкощі маркетингу: поради сільському господареві [Текст] : общественно-политическая литература / Ред. М. Боянівська. - Київ : [б. и.], 2005. - 120 с. : Додатки. - (Аграрна реформа).

К 65.632 Ж 87
Жулканич, Неля Михайлівна. Аграрно- виробничі та соціально- економічні відносини на Закарпатті (1945- 1990 роки) [Текст] : [Монографія] / Н.М. Жулканич ; М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет, Науково- дослідний ін-т карпатознавства. - Ужгород : УжНУ, 2002. - 180 с. - Бібліогр.: с. 165- 178.

65.9(4УКР)32 Д53
Дмитрук, Б. П. Спільне підприємництво в сільському господарстві [Текст] : навч. посіб. / Б.П.Дмитрук, Н.Я.Пітель, С.М.Подзігун ; Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 228 с. - Бібліогр.: с. 170-178.

65.9(4УКР)321 О-75
Основи ведення сільського господарства та охорона земель [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.Х. Грабак, І.Н. Топіха, В.М. Давиденко, І.В. Шевель ; Міністерство освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили . - К. : Професіонал, 2006. - 496 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці розд. -Предм. покаж.: с. 486-491.Інтернет – ресурси:
посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4
2011-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3729

особливості казначейського виконання місцевих бюджетів

Галушка
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26 Б 90
Булгакова, Світлана Олексіївна. Історія казначейської справи [Текст] : навч. посібник / С.О. Булгакова, О.Т. Колодій. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 137 с.

65.9(4УКР)26 К14
Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 402-408.

67.9(4УКР)301 С 91
Сушинський, Олександр Іванович. Місцеві державні адміністрації в Україні: концептуальний політологічно- правовий аспект [Текст] : монографія / О. І. Сушинський. - Львів : Світ, 2002. - 96 с. - Бібліогр.: с. 91-94.


65.052(4УКР) О-17
Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Крива, Т. М. Корнієнко, Т. М. Сторожук ; за заг. ред.: О. А. Заїнчковський ; Т. М. Сторожук ; Акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь : [б. и.], 2002. - 535 с.

65.9(4УКР)26 В 19
Василик, Остап Дмитрович. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 608 с.


65.9(4УКР)26 П29
Петленко, Юлія Володимирівна. Місцеві фінанси [Текст] : опорний конспект лекцій / Ю.В. Петленко, О.Д. Рожко. - К. : Кондор, 2004. - 282 с. - Бібліогр.: с. 280-281

67.9(4УКР)30 .М65 Місцеві вибори в Україні: проблеми правового регулювання [Текст] : общественно-политическая литература / Лабораторія законодавчих ініціатив ; За ред. Д. Ковриженко . - К. : ФАДА : ЛТД, 2006. - 136 с. - Бібліогр.: с. 131-134.

65.26 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г. Г.Старостенко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.

65.052.9(4УКР) А92
Атамас, Петро Йосипович. Основи обліку в бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський університет економіки та права . - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 286 с. + Додаток с. 272-279. - Бібліогр.: с. 268-271.

65.052.9(4УКР) С24
Свірко, Світлана Володимирівна. Облік виконання бюджету [Текст] : навч. - метод. посіб. / С. В.Свірко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 292 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)26 Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 . -Предм.-імен. покаж.: с. 858-864.

65.26 С77
Старостенко, Ганна Григорівна. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.

65.9(4УКР)26 Р32
Рева, Т. М. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. - Бібліогр.: с. 184-188.

65.29 П16
Панков, Віктор Андрійович. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл. - Бібліогр.: с. 105-109.

65.050.2 І 21
Іванова, Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / Т.В.Іванова, Л.П.Піддубна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 360 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 300-302

65.053 Б 79
Болюх, Михайло Антонович. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / М. А. Болюх, А. П. Заросило ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 344 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.

65.9(4УКР)26 П 19
Пасічник, Юрій Васильович. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670.
Інтернет – ресурси:
посилання 1

посилання 2

посилання 3
2011-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3728

У Вас згадується кераміст Тесовська Наталя Андріївна, 1956 р.н. Прошу допомогти нам відновити зв`язок. З повагою !
Вілій Смородін,Львівщина: [email protected]

Віталій Валентинович Смородін
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Пропонуємо Вашій увазі:

К 72
В 53
Висіцька, Т. Тесовська Наталія Андріївна : (дів. прізв. Путрашек) (н. 19.01.1956) худож.-керамік / Таміла Висіцька // Висіцька, Т. Жіночі постаті в історії Закарпаття : кн. перша: наука, культура, мистецтво : біобібліограф. довід. - Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2004. - С. 385-386.

Тищенко, Софія. Чаруючий світ пані Наталії : [про худож. Н. А. Тесовську] / С. Тищенко // Культуролог. джерела. - 2006. - № 3. - С. 43-46. : портр., колор. іл.

Наші контакти:
88018 м. Ужгород, пр. Свободи, 16
тел. 2-39-98, 2-39-82 факс 2-39-98
E-mail: [email protected]2011-03-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3726

Скажіть будь ласка,які є перспективи розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні та за кордоном?

Марія
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Зверніть увагу!
Пропонуємо наступні джерела:
Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5, 6. — Ст. 30.
Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.03 № 852-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 3.
. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.02 № 2 9-ІV// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 1.
Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 05.07.9 № 80/9 // Відомості Верховної Ради України. — 199 . — № 31. — Ст. 286.
Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 № 679-ХІV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.
Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.0 .01 № 2373-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 2 .

65.9(4УКР)26 П 33
Пиріг, Світлана Олександрівна. Платіжні системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Пиріг ; М-во освіти і науки України, Луц. держ. техн. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 240 с. : іл. - Бібліогр.: с. 237-239
економіки. - 2007. - № 4. - С. 97 - 101. - Бібліогр.: с. 101 (10 назв)

Євтух, Л. Б. Функціональні особливості банківських установ у структурі фінансової системи України [Текст] / Л.Б. Євтух // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 146-151. - Бібліогр.: 13 назв.

Єрмошенко, М. М. Становлення і розвиток сучасних платіжних систем в Україні і за рубежем / М. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 12. - С. 271-273
систем.

Деякі особливості та напрямки розвитку національної системи масових електронних платежів //ЕКОНОМІСТ . - 2007 . - № 3 . - С. 32-33.Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи. — К.: КHEУ, 2000.

Левицька Т.В. Особливості використання сучасних інформаційних технологій і платіжних пластикових карток у банківській системі //АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2009 . - № 10 . - С.233-238.
Логінов О. Історія становлення та розвитку платіжних систем України
//ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО . - 2005 . - № 12 . - С.131-135.

Лук’янов В.С. Національна платіжна система: поняття, ключові принципи організації і базові функції //АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2009 . - № 12 . - С.160-168.

Лук’янов В. Платіжна система України: її складові та принципи формування //БАНКІВСЬКА СПРАВА . - 2009 . - № 4 . - С.87-90.

Макарова М.В. Платіжні системи в Інтернет як механізм підтримки електронної комерції /
Пацера М. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів //ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ . - 2010 . - № 1 . - С.41-43.

Рибак А. Платіжні системи мережі Інтернет / A.Рибак // Податкове планування. - 2004. - № 3. - С. 12.-15.

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8


< />    < />... 73 | 74 | 75 | 76 | 77| 78 | 79 | 80 | 81 | ... >>     >>>