Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3718

Доброго дня!Допоможіть знайти інформацію на тему: "Правопорушення, як підстава для притягнення до юридичної відповідальності"

Марина
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Аземша, Ілона Борисівна.
Юридична відповідальність: сучасні погляди, дискусії та концепції/ І. Б. Аземша // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 2. - С. 54-57. - Бібліогр. наприкінці ст.

Болсунова, Оксана Мілетіївна.
Аксіологія юридичної відповідальності/ О. М. Болсунова // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 2. - С.62-65. - Бібліогр. наприкінці ст.

Болсунова, Оксана Мілетіївна.
Сутністні засади принципів юридичної відповідальності/ О. М. Болсунова // Часопис Київського ун-ту права. - 2010. - № 4. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.

Гусарєв, Станіслав Дмитрович.
Теорія права і держави: навч. посіб./ С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ . - К. : Правова єдність, 2008. - 272 с.

Іванський, А.Й.
Визначення відповідальності у праві/ А. Й. Іванський // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 430-436. - Бібліогр. в кінці ст.

Скакун, Ольга Федорівна.
Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - вид. 2-е, допов. і переробл. - К. : Правова єдність, 2010. - 520 с.

Інтернет-ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 32011-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3717

Добрий день! Будь ласка допоможіть знайти та закачати електронну книжку - Томилов В.В. Культура предпринимательства: Учеб. для вузов. — СПб.: Питер, 2000. — 359 с. Дякую.

Куценко Ганна Володимирівна
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Добрий день!
Шановна Ганна Володимирівна!
На жаль, потрібне Вам видання в електронному варіанті не знайдено.
Зверніть увагу!
У фондах нашої бібліотеки таке видання є:
65.29 Т 56
Томилов, Владимир Васильевич. Культура предпринимательства : Учебник для вузов / В.В. Томилов. – СТб. : Питер, 200. – 368с. (Учебники для вузов)2011-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3715

Бутинець Ф.Ф. "моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті"

2011-03-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

У фондах нашої бібліотеки є такі видання:

65.052 Б94
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с. : табл.

65.052 Б93
Бутинець, Франц Францович. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 528 с. + Додатки.

65.052 О-64
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2002. - 592 с. + Додатки.

65.9(4УКР)26 Б 93
Бутинець, Франц Францович. Аудит [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., переробл. та доп. - Житомир : Рута, 2002. - 672 с.2011-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3714

скажіть будь ласка, яку інформацію можна використати для написання курсової "Суб'єкти регулюючих природних монополій"

Мішко І.С.
2011-03-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 №1682-ІІІ.

67.9(4УКР)303 М 77
Монополізм та конкуренція в Україні [Текст] : нормативна база / Упорядкув. О.М. Роїн; Відпов. за вип. Є.К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2003. - 284 с.

65.012 Х21
Харкянен, Людмила Василівна. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2008. - 176 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. наприкінці тем.

65.049(4УКР)6 М23
Манів, Зіновій Олексійович. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Д. Галицького. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 640 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.636-639 та у підрядк. прим.

65.9(4УКР)24 М 38
Машика, Юрій Вікторович. Особливості територіальної організації зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону [Текст] : монографія / Ю. В. Машика ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Ужгород : Ліра, 2009. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 204-214.

65.051 Л 86
Лутчин, Наталія Павлівна. Система національних рахунків: практикум [Текст] : [навч. посіб.] / Н. П. Лутчин, І. Д. Мельник ; за ред. С. О. Матковський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 204 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 164-165.

65.25 Ц 65
Ціноутворення в умовах ринку [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Літвінов, Л. А. Останкова [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 400 с. : іл. - Бібліогр.: с. 354-355.

65.9(4УКР)09 Г 54
Гліненко, Лариса Костянтинівна. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України [Текст] : [монографія] / Л. К. Гліненко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 776 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 738-775.

Розанова Н.М. Конкурентный процесс в современной рыночной экономике. - М.: Макс Пресс, 2001. - С. 165.
Сотников В.И., Сотникова Ю.В. Микроэкономика в структурно-логических схемах: Учебное пособие. 2-е изд., стереотип. - Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. - 252 с.

Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. - М.: ТЕИС, 2000. - С. 217.

Филюк Г.М. Сучасні тенденції та проблеми регулювання природних монополій в Україні // Економіка України. - 2004. - № 7. - С. 17 - 27.

Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 32011-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3713

Добрий день!Допоможіть знайти про "Основні етапи керування документаційними процесами"

Юлія
2011-03-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 32011-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3712

етичні вчення давніх цивілізацій та сходу

2011-03-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Пропонуємо переглянути наступні Інтернет-ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 112011-03-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3711

Розвиток юридичної науки у ЛНУ ім.І.Франка від 1661р.

Ангеліна
2011-03-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8


< />    < />... 75 | 76 | 77 | 78 | 79| 80 | 81 | 82 | 83 | ... >>     >>>